ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ:
ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἐκ τῆς χώρας θέρους χαρμονή, ἐκ τοῦ ἀμπελῶνος καρποὶ ἐδεσμάτων, καὶ ἐκ τῶν Γραφῶν διδαχὴ ζωοποιός. Ἡ χώρα εἰς ἕνα καιρὸν ἔχει τὸ θέρος, καὶ ἡ ἄμπελος εἰς ἕνα καιρὸν ἔχει τὸν τρυγητόν, ἡ Γραφὴ δὲ πάντοτε ἀναγινωσκομένη ἀναβλύζει διδαχὴν ζωοποιόν. Ἡ χώρα, ὅταν θερισθῇ, ἀπέσχε, καὶ ἡ ἄμπελος, ὅταν τρυγηθῇ, ταπεινοῦται, ἡ Γραφὴ δὲ καθ' ἡμέραν θεριζομένη, οἱ στάχυες τῶν ἐρμηνευόντων ἐν αὐτῇ οὐκ ἐκλιμπάνουσι· καὶ καθ' ἡμέραν τρυγεῖται, καὶ οἱ βότρυες τῆς ἐν αὐτῇ ἐλπίδος οὐ δαπανῶνται.

Μεταγραφή:

Από το χωράφι η χαρά του θερισμού, από τον αμπελώνα οι καρποί που τρώμε και από τις Γραφές διδαχή ζωοποιός. Το χωράφι σε ένα μόνο καιρό έχει τον θερισμό και το αμπέλι σε ένα μόνο καιρό έχει τον τρύγο, αλλά η Γραφή πάντοτε όταν διαβάζεται αναβλύζει διδαχή ζωοποιόν. Το χωράφι, όταν θερισθεί, αδειάζει και το αμπέλι, όταν τρυγηθεί, μειώνεται, αλλά η Γραφή, ακόμα και αν θερίζεται καθημερινά, τα στάχυα αυτών που την ερμηνεύουν δεν λείπουν από αυτή, και καθημερινά τρυγείται και τα σταφύλια της ελπίδος από αυτήν δεν δαπανώνται.