ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΟΓΟΥ Α' ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Γενώμεθα ὡς Χριστός, ἐπεὶ καὶ Χριστὸς ὡς ἡμεῖς· γενώμεθα θεοὶ δι' αὐτὸν, ἐπειδὴ κἀκεῖνος δι' ἡμᾶς ἄνθρωπος. Προσέλαβε τὸ χεῖρον, ἵνα δῷ τὸ βέλτιον· ἐπτώχευσεν, ἵν' ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν· δούλου μορφὴν ἔλαβεν, ἵνα τὴν ἐλευθερίαν ἡμεῖς ἀπολάβωμεν· κατῆλθεν, ἵν' ὑψωθῶμεν· ἐπειράσθη, ἵνα νικήσωμεν· ἠτιμάσθη, ἵνα δοξάσῃ· ἀπέθανεν, ἵνα σώσῃ· ἀνῆλθεν, ἵν' ἑλκύσῃ πρὸς ἑαυτὸν κάτω κειμένους ἐν τῷ τῆς ἁμαρτίας πτώματι. Πάντα διδότω τις, πάντα καρποφορείτω τῷ δόντι ἑαυτὸν λυτρὸν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ἀντάλλαγμα· δώσει δὲ οὐδὲν τοιοῦτον οἷον ἑαυτὸν τοῦ μυστηρίου συνιέντα, καὶ δι' ἐκεῖνον πάντα ὅσα ἐκεῖνος δι' ἡμᾶς γενόμενον.

Μεταγραφή:

Να γίνουμε όπως ο Χριστός, επειδή και ο Χριστός (έγινε) όπως εμείς. Να γίνουμε θεοί για Αυτόν, επειδή κι Εκείνος (έγινε) για εμάς άνθρωπος. Προσέλαβε το χειρότερο για να δώσει το καλύτερο. Επτώχευσε για να πλουτήσουμε εμείς από την φτώχια Εκείνου. Δούλου μορφή έλαβε για να λάβωμε εμείς την ελευθερία. Κατέβηκε για να υψωθούμε. Δοκίμασε πειρασμό για να νικήσουμε. Ατιμάσθηκε για να δοξασθούμε. Πέθανε για να σώσει. Ανέβηκε για να ελκύσει προς τον Εαυτόν Του αυτούς που κείτονταν κάτω στην πτώση της αμαρτίας. Τα πάντα να δώσει κάποιος, τα πάντα να καρποφορήσει σε Αυτόν που έδωσε τον Εαυτόν Του λύτρο υπέρ πολλών κι αντάλλαγμα.