Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Έρευνα για το κτιστό και το Άκτιστο

Βιβλία

 
ΜΕΡΟΣ 3 - Κεφάλαιο Α: στ' // Περιεχόμενα // ΜΕΡΟΣ 3 - Κεφάλαιο Β: α'
 
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΖΗΛΩΤΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ

Τού Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Παπαδάκη

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:

ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ OIKOYMENIΣMΟΥ


Κεφάλαιο Α΄: Ο σύγχρονος Οικουμενισμός

ζ΄. Ορθόδοξος διδασκαλία για την ένωσι Ορθοδόξων - ετεροδόξων

Τέλος οι Πατέρες της Εκκλησίας καταδικάζοντας κατηγορηματικά τον δογματικό συγκρητισμό και τον δογματικό μινιμαλισμό διακηρύττουν επίσης, ότι η επανένωσις των ετεροδόξων με την Ορθόδοξο Εκκλησία θα πρέπει να πραγματοποιηθή μόνο κατόπιν ολοφάνερης μετανοίας τους, δηλαδή «αναθεματίσαντας εκείνην την αίρεσιν»64 και πλήρους αποδοχής των Ορθοδόξων δογμάτων. Χαρακτηριστικές είναι οι απόψεις του μεγάλου Αθανασίου, ο οποίος υποστήριζε ότι προ της εκκλησιαστικής ενώσεως με τους Αρειανούς, θα έπρεπε οι τελευταίοι «αναθεματίζειν μεν την Αρειανήν αίρεσιν, ομολογείν δε την παρά των αγίων Πατέρων ομολογηθείσαν εν Νικαία πίστιν»65.

Την ενωτική μέθοδο της «συγκαταβάσεως» και «μεσότητος» ή - για να χρησιμοποιήσουμε την σημερινή ορολογία- τον δογματικό συγκρητισμό και μινιμαλισμό καταδίκαζε και ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Αναφερόμενος στην ένωσι Ορθοδόξων - Λατίνων ο Άγιος υποστήριζε, ότι «χρη πρώτον αυτούς (τους Λατίνους) την ημετέραν ομολογήσαι δόξαν σαφώς και ανενδοιάστως και ούτως ενωθήναι ημίν»˙ διότι «ει κατά τας διανοίας διαφερόμεθα περί την πίστιν, ουδέ ενωθήναι δυνησόμεθα»66. Στις δε πιέσεις των Ενωτικών «χρήσασθαι οικονομία τινί και συγκαταβάσει» ο άτλας της Ορθοδοξίας «έλεγεν· ουκ εγχωρεί συγκατάβασις εις τα περί της πίστεως... Ου γαρ εστι μικρόν εν τοις τοιούτοις και το δοκούν μικρόν»67.

Ένα αιώνα αργότερα, ο Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίας ο Τρανός έγραψε με παρόμοιο τρόπο στους Διαμαρτυρομένους θεολόγους της Τυβίγγης ότι ο τελικός σκοπός των ενωτικών διαπραγματεύσεων μαζί τους είναι αφ' ενός η μετάνοια και η απόρριψις των κακοδοξιών τους και αφ' ετέρου η αποδοχή της διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας:

«Είθε συμφρονήσοιτε τη ημετέρα του Χριστού Εκκλησία. Όπερ ει αληθώς και ολοψύχως έργοις ποιήσετε, χαρά πάντως εν ουρανώ και επί γης έσται επί τη ενώσει της εκατέρων Εκκλησίας»68. «Προσέλθετε αυτή (τη Ορθοδοξία) ολοψύχως, πάσαν καινοτομίαν άτοπον, ην ο χορός των οικουμενικών διδασκάλων και η Εκκλησία ου παρεδέξατο, μακράν πόρρω αφ’ υμών απορρίψαντες, ως άνδρες σοφοί και ειδήμονες»69.

 

Σημειώσεις:


64. Μεγάλου Βασιλείου, Επιστολή σξε΄, κεφ. γ΄, P.G.32, 989Α.

65. Ο προς τους Αντιοχείς τόμος, κεφ. θ΄, P.G.26, 797D -800Α.

66. Sylvestre Syropoulos, Les Memoires, τμήμα η΄, κεφ. ιβ΄, σελ. 400.

67. Ένθ ανωτ. Κεφ. ια΄, σελ. 446.

68. Ιω. Καρμίρη, Τα δογματικά και συμβολικά μνημεία…, τόμος α΄, σελ. 443.

69. Ένθ ανωτ. Τόμος β΄, σελ. 475 [555].

 


 
ΜΕΡΟΣ 3 - Κεφάλαιο Α: στ' // Περιεχόμενα // ΜΕΡΟΣ 3 - Κεφάλαιο Β: α'

Δημιουργία αρχείου: 13-9-2013.

Τελευταία ενημέρωση: 21-9-2013.

Πάνω