Περιεχόμενα

 

Η ενότητα της Εκκλησίας, "εν τη Θεία Ευχαριστία και τω Επισκόπω" κατά τους 3 πρώτους αιώνες

 

Συντομογραφίες


Β.Ε.Π.Α.Δ.      = Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων. Έκδοση της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 1955 εξ.

D.A.C.L.         = Dictionnaire d’ Archeologie chretienne et de Liturgie, 1907 εξ.

D.D.C.             = Dictionnaire de Droit canonique, 1924 εξ.

D.T.C.             = Dictionnaire de Theologie catholique, 1923 εξ.

E.E.Θ.Σ.          = Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ε.Ε.Θ.Σ.Θ.      = Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

L.T.K.             = Lexikon fur Theologie und Kirche, 1957 εξ.

P.G.                 = MIGNE, Patrologia, series graeca.

P.L.                 = MIGNE, Patrologia, series latina.

R.G.G.            = Religion in Geschichte und Gegenwart, 19091 , 19272 , και 19593 , εξ.

Τ.W.N.T.         = Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament, υπό G. KITTELL – G. FRIEDRICH, 1933 εξ.

Z.N.T.W.        = Zeitschrift fur neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der alteren Kirche, 1900 εξ.

Z.K.T.           = Zeitschrift fur katholisce Theologie, 1873 εξ.

 

Περιεχόμενα

Δημιουργία αρχείου: 22-3-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 22-3-2005.

Πάνω