Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία και Αγία Γραφή

Κεφάλαιο 4ο // Περιεχόμενα // Κεφάλαιο 6ο

Ερμηνεία τού β' Ψαλμού

Χριστολογική ερμηνεία από το Μασοριτικό κείμενο

Μίρκο Τομάσοβιτς Δρ. Θεολογίας

 

 

Στίχ. 5: «Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν τω θυμώ αυτού ταράξει αυτούς»

Στην εβραϊκή γλώσσα το az σημαίνει: τότε, όταν.

Ο ψαλμωδός επιθυμεί να εκφράσει με τη βοήθεια του az ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μετά τον χλευασμό του Κυρίου σε βάρος όσων εξεγείρονται εναντίον Του. Θα έλθει η στιγμή, το «πλήρωμα του χρόνου», κατά την οποία ο Θεός θα μιλήσει προς αυτούς τη γλώσσα της οργής: «τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν τω θυμώ αυτού ταράξει αυτούς» (Ψαλ. 2, 5).

Δεν θα μιλήσει με λόγους αλλά με τιμωρία και λόγχη. Τον όρο «λαλήσει» ο Ακύλας τον μεταφράζει: «επιφθέγξεται». Ο προφήτης κάνει χρήσει του όρου jedabbēr, ο οποίος προήλθε από το dbr (= απώλεια, πεπρωμένου, στέρηση, συμφορά). Ο λόγος του Θεού είναι φοβερός (Βλέπε από. 20, 19. Δευτερονόμιο 18, 16. Εβραίους 12, 19-20).

Ο Κύριος γελά περιφρονητικά εξ αιτίας της ασυλλόγιστης «στάσης» των ανθρώπων εναντίον Του, η οποία ταυτόχρονα θα προκαλέσει και την οργή Του. Το γέλιο, με άλλα λόγια, θα μετατραπεί σε οργή. Αυτό εκφράζουν οι λέξεις af και harõn (= οργή). Η λέξη ūbaharõnõ (= θυμός) από το bhr (= φλέγομαι, φλογοβολώ). Οι Ο΄ αντί «εν θυμώ» μεταφράζουν «εν οργή». Είναι όρος ο οποίος αποδίδει τον μεγαλύτερο βαθμό του θυμού. Γι’ αυτό στην Αγία Γραφή οι λέξεις «οργή» και «θυμός» συναντώνται πολύ συχνά μαζί: «έκχεον επ’ αυτούς την οργήν σου, και ο θυμός της οργής σου καταλάβοι αυτούς» (Ψαλ. 68, 25).

Ο ποιητής του 2ου Ψαλμού έχει υπ’ όψιν του το γεγονός ότι ο Ισραηλιτικός λαός δεν μπορεί να ανεχθεί να υπομείνει τον συνήθη λόγο του Θεού, δηλαδή τη θέα του προσώπου του Θεού 41 (Βλέπε Έξοδο 20, 19), τότε «από προσώπου οργής αυτού τις υποστήσεται; και τις αντιστήσεται εν οργή θυμού αυτού; ο θυμός αυτού τήκει αρχάς και αι πέτραι διεθρύβησαν απ' αυτού» (Ναούμ 1, 6). Ο Ωριγένης λέει χαρακτηριστικά: «Διαφέρει δε θυμός οργής, ως φάσι και οι περί τα ονόματα δεινοί, τω θυμόν μεν είναι οργήν αναθυμιωμένην και έτι εκκαιομένην, οργήν δε όρεξιν αντιτιμωρήσεως. Δίνει, ουν ατελέστερος της οργής εστίν ο θυμός και ήδη προς το αποτέλεσμα τι εστίν η οργή». 42

Το ρήμα bahal σημαίνει: τρομοκρατώ κάποιον. Ενώ ο Ακύλας το μεταφράζει «κατασπουδάσει», οι Ο΄ το αποδίδουν «ταράξει». Στην Αγία Γραφή η λέξη αυτή απαντάται συχνότατα στην μορφή αυτήν (Βλέπε Ψαλ. 82, 16). Κατά τον ψαλμωδό ο Κύριος θα «εισαγάγει τον φόβο» (ταράξει) ανατρέποντας όλα τα εχθρικά σχέδια και πύργους των στασιαστών, και θα ματαιώσει τον σκοπό της σύσκεψης και της προσδοκίας τους, επειδή «γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων, και οδός ασεβών απολείται» (Ψαλ. 1, 6). Εξ αιτίας της αμετανοησίας θα πει σε αυτούς: «πορεύεσθε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον» (Ματθαίος 25, 41), «Ουαί δε ημίν, γραμματείς και φαρισσαίοι υποκριταί, ότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων» (Ματθαίος 23, 13), και «ουαί υμίν τοις νομικοίς» (Λκ. 11, 46), επειδή «αρθήσεται αφ’ υμών η βασιλεία του Θεού» (Ματθαίος 21, 43).

 

Σημειώσεις:


41. Για τη θέα του προσώπου του Θεού δες τις εξής εργασίες: V. Lossky, Vision de Dieu, Neuchatel 1962. Στην Ελληνική: Η θέα του Θεού, Θεσσαλονίκη 1973. Ε. Malova, Ο prevoshodstvje Moiseja pred vsjemi prorokami, Kazan 1895. Sophrony (Sakharov), Videt Boga kak on jest, Essex 1985.

42. Ωριγένους, Εις Ψαλμούς Εκλογαί, ΒΕΠΕΣ 15, 268.

 


Κεφάλαιο 4ο // Περιεχόμενα // Κεφάλαιο 6ο


Δημιουργία αρχείου: 1-6-2015.

Τελευταία ενημέρωση: 6-6-2015.

ΕΠΑΝΩ