Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

 

Στοιχεία Ορθόδοξης Λατρείας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο.

Ιερά Άμφια


E. Επιμάνικα

Σκληρά υφάσματα που περιβάλλουν τα μανίκια του Στιχαρίου. Βοηθούν στην άνετη κίνηση των χεριών του Λειτουργού. Φανερώνουν ότι με την εξαγιαστική  ευλογία του Ιερέως ενεργεί στην πραγματικότητα ο ίδιος ο Θεός. Σημαίνουν επίσης  και τα δεσμά, με τα οποία έδεσαν τον Σωτήρα κατά τη δίκη Του. Όταν ο Λειτουργός φορά το δεξί, λέει από το βιβλίο της Εξόδου (15,6): " Η δεξιά σου χείρ, Κύριε, δεδόξασται εν ισχύϊ·  η δεξιά σου, Κύριε, έθραυσεν εχθρούς· και τω πλήθει της δόξης σου συνέτριψας τους υπεναντίους. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν" (Δηλαδή: Η δεξιά Σου, Κύριε έχει δοξασθεί με την ακατανίκητη δύναμή Σου· το δεξί Σου χέρι, Κύριε, τσάκισε τους εχθρούς· και με το πλήθος της δόξας Σου συνέτριψες τους αντιπάλους. Παντοτινά τώρα και πάντοτε και στην ατελείωτη αιωνιότητα. Αμήν). Στήν ένδυση του αριστερού λέει το ψαλμικό (118,73):   "Αι χείρές σου εποίησάν με και έπλασάν με, συνέτισόν με και μαθήσομαι τας εντολάς σου. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν". (Δηλαδή: Τα χέρια Σου με δημιούργησαν και με έπλασαν· δος μου σύνεση, ώστε να μάθω τις εντολές Σου. Παντοτινά τώρα και πάντοτε και στην ατελείωτη αιωνιότητα. Αμήν).

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Δημιουργία αρχείου: 30-4-2005. Παραμονή Αγίου Πάσχα.

Τελευταία ενημέρωση: 30-4-2005.

Πάνω