Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Έρευνα για το κτιστό και το Άκτιστο

Βιβλία και Δόγματα

Κεφάλαιο 3 // Περιεχόμενα // Παράρτημα

Η Πανορθόδοξος Σύνοδος τής Μόσχας (1666-7)

(Ορθόδοξη ή Ληστρική;)

Νικολάου Μάννη

Δασκάλου

 

Αντί Επιλόγου


Περίληψη τών κανόνων τής Πανορθοδόξου Συνόδου τής Μόσχας (1666-7).

Στο εξαίρετο πόνημα του Δελικάνη (Τα εν τοις κώδιξι του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακείου σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα, τόμος Γ΄, 1905, σελ. 137-139) υπάρχει πίνακας που περιέχει περιληπτικά τους κανόνες Α΄-ΛΣΤ΄. Τον παραθέτουμε και τον συμπληρώνουμε με την περίληψη των υπολοίπων Κανόνων (ΛΖ΄-ΝΔ΄). Το πλήρες κείμενο των Κανόνων αυτών[1], το οποίο αξίζει να αναγνώσετε, υπάρχει στο ίδιο αυτό πόνημα αμέσως μετά (σελ. 139-166)[2].

 

ΛΖ΄.] Περί μοναχών. Να μην βγαίνουν από τα μοναστήρια τους και οι καλόγριες να μην περιπλανώνται και σκανδαλίζουν τον κόσμο. ΛΗ΄.] Περί δοκίμων μοναχών και να μην λαμβάνουν ανήλικοι το αγγελικό σχήμα. ΛΘ΄.] Να μην κείρονται μοναχοί οι έγγαμοι άνευ της συμφωνίας των συζύγων τους. Μ΄.] Περί των μοναχών που εγκαταλείπουν τη μονή της μετανοίας τους, να μην γίνονται δεκτοί από άλλα μοναστήρια και να αναζητούνται από τους ηγουμένους τους. ΜΑ΄.] Περί των μοναχών των αρνουμένων να επιστρέψουν στη μονή τους, πώς να κανονίζονται. ΜΒ΄.] Περί της πωλήσεως των εργοχείρων των μοναχών. ΜΓ΄.] Πώς να κανονίζονται όσοι μοναχοί δεν βρίσκονται στην υπακοή. ΜΔ΄.] Οι μοναχοί να μην βγαίνουν από το μοναστήρια άνευ αδείας του ηγουμένου τους. ΜΕ΄.] Να βρίσκονται σε απόσταση τα ανδρικά από τα γυναικεία μοναστήρια και να μην φιλοξενούνται άνδρες στις γυναικείες, ούτε γυναίκες στις ανδρικές μονές. ΜΣΤ΄.] Περί του ότι ο μοναχός πρέπει να μην έχει ιδιοκτησία και αν τύχει να την δωρίσει στο μοναστήρι του, να μην φροντίζει γι’  αυτήν πλέον. ΜΖ΄.] Περί πνευματικού κριτού, ότι οι εκκλησιαστικοί και όχι οι κοσμικοί πρέπει να κρίνουν τα πνευματικά πρόσωπα και τις υποθέσεις τους. ΜΗ΄.] Περί οφφικιαλίων διακόνων. ΜΘ΄.] Περί του ότι πρέπει σε κάθε τοπική Εκκλησία να γίνεται σύγκληση της Συνόδου τουλάχιστον άπαξ του έτους. Ν΄.] Περί του ότι κάθε Αρχιερέας οφείλει να επιτηρεί την επαρχία του και να μην αφήνει να βλαστάνουν ζιζάνια. ΝΑ΄.] Περί ζωγράφων και εικόνων. Περί του ότι οι αγιογράφοι δεν πρέπει να ζωγραφίζουν εικόνες, χωρίς καμία μαρτυρία και αληθινή παράδοση. ΝΒ΄.] Να μην ζωγραφίζεται ο Θεός Πατήρ, το δε Άγιον Πνεύμα σαν περιστέρι να ζωγραφίζεται μόνο στην Βάπτιση. ΝΓ΄.] Περί ατόπων αγιογραφιών. ΝΔ΄.] Περί της τοποθετήσεως στο τέμπλο, άνωθεν της Ωραίας Πύλης, Σταυρού ή εικόνος της Σταυρώσεως, κατά την αρχαία παράδοση.
 

Σημειώσεις:


[1] Αν το ελληνικό κείμενο είχε εκδοθεί εκατό έτη νωρίτερα, το πιθανότερο είναι πως θα είχε συμπεριληφθεί και στο Πηδάλιον, αφού οι περισσότεροι Κανόνες της Συνόδου αυτής είναι ανανεώσεις παλαιοτέρων Κανόνων, Οικουμενικών και Τοπικών.

[2] Όλο το έργο εδώ: http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/9/7/c/metadata-240-0000073.tkl

 


Κεφάλαιο 3 // Περιεχόμενα // Παράρτημα


Δημιουργία αρχείου: 22-12-2014.

Τελευταία ενημέρωση: 23-12-2014.

Πάνω