Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Εσχατολογικά θέματα και Εκκλησιαστικά προβλήματα

Η ψευδοπροφητεία του μοναχού Μαξίμου || Καταδίκη του ψευδο-προφητικού βιβλίου του Μάξιμου Βαρβαρή από την Ιερά Σύνοδο

Η αποπομπή του μοναχού Μαξίμου Βαρβαρή από την Ι. Μ. Κορίνθου

Πηγή: http://www.ecclesia.gr/greeknews/print_it.asp?id=3355

Δυστυχώς ο μοναχός Μάξιμος (που πρόσφατα υποστήριξε ότι το τέλος του κόσμου θα γίνει το 2018 σκανδαλίζοντας τους Χριστιανούς στη χώρα μας), οδήγησε την επιείκεια του Μητροπολίτη του στα όριά της, με αποτέλεσμα να αποπεμφθεί. Του ευχόμαστε καλή μετάνοια!

16/11/2007   

    Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1603/5-11-2007 απόφαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου, εντέλλεται ο Μοναχός κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ, όπως αποχωρήσει πάραυτα εκ των ορίων της Μητροπολιτικής Επαρχίας και φυσικά και εκ της Ι. Μονής Αγ. Κοσμά Αιτωλού Κυλλήνης της οποίας από ετών σφετερίζεται τον τίτλον του Ηγουμένου και του Μοναχού.

    Ο Σεβασμιώτατος, για ικανό χρονικό διάστημα, με χριστιανική καρτερία υπέμενε και ανέμενε τόσο την μετάνοια του εν λόγω Μοναχού, όσο και την αυτονόητη πιστή εφαρμογή των Ιερών Κανόνων, των Νόμων της Πολιτείας, αλλά και τας περί Μοναχισμού σχετικάς διατάξεις. Αντί τούτων ο κ. Μάξιμος με τους παντοειδείς υποτροπιασμούς και τον σκανδαλισμό των πιστών πανελλαδικά υπερέβη τα όρια της ιδιότητάς του.

    Η σχετική Απόφαση παρατίθεται παρακάτω διότι επιθυμία του Σεβασμιωτάτου είναι να πληροφορηθεί από τα Μ.Μ.Ε. ο πιστός Λαός της Κορινθίας, αλλά και όλης της Ελλάδος, τους 13 σοβαρώτατους λόγους, που τον ανάγκασαν να προβεί, με πολύ θλίψη, στην επιβαλλόμενη ενέργεια της αποπομπής του εν λόγω Μοναχού, πιστεύοντας, ότι εκφράζει και την σύμφωνη γνώμη, αλλά και την επιθυμία του Κορινθιακού Λαού και όλης της Ελλάδος, η οποία έκπληκτη απορεί για την αδέσποτη συμπεριφορά του:

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥΑριθμ. Πρωτ. 1603
Εν Κορίνθω τή 5η - 11 - 2007


Πρoς
τον Οσιώτατον Μοναχόν κ. Μάξιμον Βαρβαρή.
Ιεράν Μονήν Αγίου Κοσμά Αιτωλού Κυλλήνης.

Εις Κυλλήνην.

Διά τού παρόντος γνωρίζομέν σοι τα κάτωθι:


1) Επειδή παρά τας επανειλημμένας ημετέρας συστάσεις, όπως εγκαταβιοίς εντός της Ιεράς Μονής, εις ήν ισχυρίζεσαι ότι τυγχάνεις Μοναχός, μέχρι σήμερον δεν συνεμορφώθεις (εμφαινομένου τούτου και εκ της αλληλογραφίας, η οποία αποστέλλεται υπό σού εξ Αθηνών), προτιμών τα κανάλια έπικοινωνίας και την εμπορίαν της «ιεραποστολικής» δραστηριότητος άλλά και επιδεικνύων ούτως απείθειαν εις την Εκκλησιαστικήν σου Αρχήν,

2) Επειδή άνευ της δι ημών αδείας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος εμφανίζεσαι απροκλήτως εις τα Τηλεοπτικά Κανάλια εκφέρων λόγον (γραπτόν τε και προφορικόν) αντεκκλησιαστικόν, αντιδογματικόν, «προφητικόν» διό και προκλητικόν και σκανδαλίζοντα,

3) Επειδή ζής βίον «αδέσποτον» περιφερόμενος τήδε κακείσε και πάντως εκτός της Ιεράς Μονής της υπό σού φερομένης ως τοιαύτης της «Μετανοίας» σου,

4) Επειδή ηρνήθης τρίς την διενέργειαν Διοικητικού και Οικονομικού ελέγχου υπό της ορισθείσης υπό τού Μητροπολιτικού Συμβουλίου προς τούτο Tριμελούς Επιτροπής προφασιζόμενος διαφόρους αναληθείς και μη συννόμους λόγους, θέτων μάλιστα απαραδέκτως και όρους!!!,

5) Επειδή έως της σήμερον δεν έχεις παραδώσει εισέτι ούτε τα της Διοικήσεως ούτε και τα της Οικονομικής διαχειρίσεως της Ιεράς Μονής εις τον ορισθέντα υπό τού Μητροπολιτικού Συμβουλίου και τελούντα χρέη Ηγουμενοσυμβουλίου Αιδ. κ. Κων/νον Τζενεράλην, αρνούμενος να εφαρμόσης τα νόμιμα και κανονικά, επιμένων εις την άσκησιν της Ηγουμενίας εκ μέρους σου, και σφετεριζόμενος αυτήν αλλά και αυτόν τον τίτλον τού μοναχού της ως άνω Ιεράς Μονής (όρα Περιοδικόν Down Town, Τεύχος 1-7 Νοεμβρίου, σελ. 108),

6) Επειδή αμφισβητών τας αποφάσεις της προϊσταμένης σου Εκκλησιαστικής Αρχής, ως τού Μητροπολίτου και αυτού τού Μητροπολιτικού Συμβουλίου, έφθασες εις το σημείον ώστε στρεφόμενος κατά των αποφάσεών των να προσβάλεις ταύτας εις την κοσμικήν Δικαιοσύνην και δή και εν υποτροπή ενώπιον τού Σ.τ.Ε., το οποίον μάλιστα διά της από 30-4-2007 αποφάσεως του απέρρίψεν την από 12-3-2007 αίτησίν σου περί χορηγήσεως προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως των ως άνω αποφάσεων, έως της εκδικάσεως της αιτήσεώς σου περί ακυρώσεως Πράξεων τού Μητροπολίτου και τού Μητροπολιτικού Συμβουλίου,

7) Επειδή με εμήνυσες ψευδώς (τούτου βεβαιουμένου υπό της εκδοθείσης υπ αριθμ. Γ 07/23/10-7-2007 Διατάξεως τού Εισαγγελέως Πρωτοδικών Κορίνθου), δι ανοίκειον συμπεριφοράν και βιαιοπραγίαν εναντίον σου, συκοφαντήσας με δεινώς εις το πανελλήνιον,

8) Επειδή ηρνήθης διά της άχρι τούδε ευλόγου σιωπής σου να απαντήσης εις το από 23-2-2007 εξώδικον έγγραφον μου διά τας συκοφαντικάς διά την Ιεραρχίαν και τον Ιερόν Κλήρον τοποθετήσεις σου εις την εκπομπήν τού Τηλεοπτικού Σταθμού ALTER και συγκεκριμένως εις την εκπομπήν τού κ. Κ. Χαρδαβέλα, με τον τίτλον «ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» της 6-2-2007, παρελθούσης απράκτου της ορισθείσης εν αυτώ 10ημέρου προθεσμίας,

9) Επειδή έως της σήμερον μόνον αναταραχάς, έριδας και στάσεις έχεις προκαλέσει εις τον Μοναχισμόν της Ι. Μητροπόλεως ως και δυσμενέστατα σχόλια από τα Τηλεοπτικά Μέσα και τον Λαόν δεινώς σκανδαλιζόμενον εκ της αχαρακτηρίστου και ανυποτάκτου ταύτης ως άνω συμπεριφοράς σου, ήτις μας κάνει να πιστεύωμεν αμετακινήτως ότι εξηντλήθησαν οριστικώς και τα έσχατα όρια ανοχής, υπομονής και ελπίδος διορθώσεώς σου,

10) Επειδή η μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως και σού επικοινωνία κατήντησε αδύνατος έως και να διεξάγεται μόνον διά Δικαστικών Κλητήρων, προκαλούσα τα σχόλια των πιστών διά την τοιαύτην ασυδοσίαν,

11) Επειδή δεν είσαι εγγεγραμμένος εις τα Μοναχολόγια της καθ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως, ουδείς δε εκ των ισχυρισμών σου διά τε την διοικητικήν και πνευματικήν σου εξάρτησιν εξ αυτής τυγχάνει αποδείξιμος και επικυρωμένος υπό τού αρμοδίου Διοικητικού Οργάνου της Ι. Μητροπόλεως, ήτοι τού Μητροπολιτικού Συμβουλίου, αλλά και επειδή ο Υπηρεσιακός Φάκελλός σου, ο εις το Επισκοπείον φυλασσόμενος υπό τού Προκατόχου ημών ευρέθη κενός καθώς και ανύπαρκτος η μερίς σου έν τώ Μοναχολογίω της Ι. Μητροπόλεως και της ως είρηται Ι. Μονής και υπό των αρμοδίων καταγραφέων των ορισθέντων υπό της κ. Ειρηνοδίκου Κορινθίας, πρό και κατά την τελικήν φάσιν αποσφραγίσεως τού Επισκοπείου,

12) Επειδή εις το υπ αριθμ. Πρωτ. 1358/27-9-2007 ημέτερον έγγραφον απείθησες διά μίαν εισέτι φοράν και δεν απελογήθης εντός των δέκα (10) ημερών ως είχες υποχρέωσιν διά την εμφάνισίν σου εις την εκπομπήν «ΜΠΟΡΩ» της κ. Άννης Δρούζα, εις το Τηλεοπτικόν κανάλι STAR CHANNEL άνευ της αδείας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και εμού και προκλητικώς μάλιστα επανεφανίσθης εις Μ.Μ.Ε. προκαλέσας και την καυστικήν σάτυραν άλλου γνωστού παραγωγού Τηλεοπτικών εκπομπών, τού κ. Λ. Λαζοπούλου,

13) επειδή δεν χρειάζονται τοιούτου είδους «Μοναχοί» εις την Επαρχίαν ημών,

    Παραγγέλομέν σοι όπως αποχωρήσης εκ των ορίων της καθ ημάς Μητροπολιτικής Επαρχίας πάραυτα διά την Μονήν εξ ής προέρχεσαι, άνευ άλλης αναβολής και αντιλογίας, αφού παραδώσης, εντός τριών (3) ημερών από της λήψεως τού παρόντος, ά Βιβλία κατέχεις, (Μοναχολόγιον, Βιβλίον Ταμείου, σφραγίδα κ.λ.π.) της Ιεράς Μονής τού Αγ. Κοσμά Κυλλήνης εις την ορισθείσαν υπό τού Μητροπολιτικού Συμβουλίου Επιτροπήν και γνωρίζομεν σοι ότι από σήμερον παύεις και τυπικώς να θεωρήσαι μοναχός της Ιεράς ημών Μητροπόλεως. Περί δε των Νομικών και Κανονικών επιπτώσεων των ως άνω παραβάσεών σου, αίτινες και αναφέρονται και ασφαλώς δεν παραγράφονται, βεβαιούμεν σε ότι επιφυλασσόμεθα διά τα νόμιμα και κανονικά.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Δημιουργία αρχείου: 30-11-2007.

Τελευταία ενημέρωση: 13-12-2007.

ΕΠΑΝΩ