Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Μονοφυσιτισμός

 

Αιρετικοί Αρμένιοι Μονοφυσίτες, δέρνουν Χριστιανούς Ιερείς στον Πανάγιο Τάφο

 

Ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, σχετικά με το επεισόδιο που δημιουργήθηκε από τους Αρμένιους στον Πανάγιο Τάφο

 

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/BA3C8433.el.aspx

 

Οι αιρετικοί Αρμένιοι του Παναγίου Τάφου εξακολουθούν να προκαλούν τους Χριστιανούς, και να δημιουργούν επεισόδια. Στο πιο πάνω βίντεο και στις φωτογραφίες, μπορείτε να δείτε πώς ξυλοκοπούσαν (οι Αρμένιοι με τα κόκκινα και τα μπλε), τους Χριστιανούς (με τα μαύρα), δείχνοντας την ασέβειά τους στον Ιερό χώρο και στο Ιερατικό Λειτούργημα, και καταστελλόμενοι από την αστυνομία.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟΝ

(Γρηγοριανόν) 09/11/2008 (Ιουλιανόν) 27/10/2008.


________________________________________
Εκ της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
________________________________________
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων διαμαρτύρεται εντόνως δια την απαράδεκτον συμπεριφοράν των Αρμενίων κληρικών των Ιεροσολύμων και την καταγγέλλει διεθνώς.

Πέραν των άλλων προβλημάτων, τα οποία εδημιούργησαν οι Αρμένιοι εις την ακολουθίαν του Αγίου Φωτός και το ετήσιον σάρωμα της Βασιλικής της Βηθλεέμ, σήμερον, δια τετάρτην φοράν εντός ενός έτους, εξήγαγον βιαίως τον Ελληνορθόδοξον φύλακα εκ του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

Η παρουσία του φύλακος του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εντός του Κουβουκλίου, διαρκούσης της λιτανείας των Αρμενίων πέριξ του Αγίου Τάφου κατά την εορτήν αυτών του τιμίου Σταυρού, την Α' Κυριακήν των Νηστειών, την Κυριακήν των Βαΐων και το Μέγα Σάββατον, είναι αναφαίρετον δικαίωμα των Ορθοδόξων, μαρτυρούμενον από γραπτάς πηγάς του παρελθόντος και επιβεβαιούμενον από εμπείρους Αγιοταφίτας διακονητάς του παρόντος και από μέλη των άλλων χριστιανικών δογμάτων της Αγίας Γης.

Παρά τας περί τούτου συζητήσεις εις την Επιτροπήν του Προσκυνηματικού Καθεστώτος εξ Ορθοδόξων, Φραγκισκανών και Αρμενίων, παρά την διεξαχθείσαν αλληλογραφίαν, παρά την ύπαρξιν φωτογραφίας ημετέρου κληρικού εντός του Κουβουκλίου κατά την εορτήν αυτών του τιμίου Σταυρού του 1991 και παρά τα επιχειρήματα ημών ενώπιον του Παναγίου Τάφου σήμερον, οι Αρμένιοι δεν επείσθησαν να επιτρέψουν την είσοδον του φύλακος ημών εντός του Κουβουκλίου. Ούτως η μόνη λύσις δι' ημάς προς υποστήριξιν του δικαιώματος ημών ήτο να εμποδίσωμεν με ειρηνικήν διαμαρτυρίαν την ολοκλήρωσιν της λιτανείας αυτών.
Εις το σημείον τούτο οι Αρμένιοι, μη σεβόμενοι την ιερότητα του χώρου, εκτύπησαν και επλήγωσαν Αγιοταφίτας μοναχούς και εξετράπησαν εις εγκληματικήν βίαν εναντίον της Ισραηλινής Αστυνομίας. Αι βιντεοσκοπημέναι σκηναί ομιλούν αφ' εαυτών και ως εκ τούτου περιττεύει ο σχολιασμός αυτών.

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων παραμένει ανυποχώρητον εις την υποστήριξιν των απαραγράπτων δικαιωμάτων του εις τα Πανάγια Προσκυνήματα, πιστόν εις τας αρχάς του σεβασμού του Προσκυνηματικού Καθεστώτος (Status Quo) και της επιλύσεως των προσκυνηματικών διαφορών με τον διάλογον και λυπάται δια τον σκανδαλισμόν των συνειδήσεων εκ του επεισοδίου τούτου, το οποίον αληθώς πάση θυσία προσεπάθησε να αποτρέψη.

Ιεροσόλυμα, 9.11.2008

Εκ της Αρχιγραμματείας
του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

 

Δημιουργία αρχείου: 11-11-2008.

Τελευταία ενημέρωση: 11-11-2008.

ΕΠΑΝΩ