23-4-2021

3-2-1400

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت
 

ملكه شهيد الكساندرا، همسر ديوكلتيان (٣٠٣ م)


 
 شهيد بزرگ، پيروزى آفرين و معجزه گر قديس جورج(٣٠٣م)

روز گراميداشت

تقویم جدید :  23  آوريل

تقويم قدیم  : 6  مى

 

قرائت كتاب مقدس

ساعت ششم ؛

اشعيا ٦٦: ١٠- ٢٤

سرويس مغرب؛

قرائت عهد عتيق: پيدايش ٤٩: ٣٣- ٥٠: ٢٦

قرائت عهد عتيق: امثال ٣١: ٨ – ٣٢

 

  

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٠٣؛ 

ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و جمیع احسان های او را فراموش مکن! که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرض های تو را شفا می بخشد. که حیات تو را از هاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رافت را بر سر تو می نهد. که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جا می آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. طریق های خویش را به موسی تعلیم داد و عمل های خود را به بنی اسرائیل. خداوند رحمان و کریم است دیر غضب و بسیار رحیم. تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. با ما موافق گناهان ما عمل ننموده، و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رافت می نماید. زیرا جبلت ما را می داند و یاد می دارد که ما خاک هستیم. و اما انسان، ایام او مثل گیاه است، مثل گل صحرا همچنان می شکفد. زیرا که باد بر آن می وزد و نابود میگردد و مکانش دیگر آن را نمی شناسد. لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالاباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان. بر آنانی که عهد او را حفظ می کنند و فرایض او را یاد می دارند تا آنها را به جا آورند. خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلط است. خداوند را متبارک خوانید، ای فرشتگان او که در قوت زور آورید و کلام او را به جا می آورید و آواز کلام او را گوش می گیرید! ای جمیع لشکرهای او خداوند را متبارک خوانید! و ای خادمان او که اراده او را بجا می آورید! ای همه کارهای خداوند او را متبارک خوانید! در همه مکان های سلطنت او. ای جان من خداوند را متبارک بخوان!

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

جمعه، صلیب مقدس و حیات‌بخش

 

تروپاريون ؛

ای خداوند، قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک ساز. عطا کن که مسیحیان راستین بر دشمنان خود پیروز گردند. و به‌خاطر صلیب خویش، مسکن خود را حفظ فرما.

 

كونتاكيون ؛

همانطور که داوطلبانه به جای ما مصلوب گشتی، به کسانی که به نام تو خوانده شده‌اند، رحمت عطا فرما. تمام مسیحیان ارتدوكس را به نام خویش شادمان گردان، با اِعطای نشانِ شکست‌ناپذیر، اسلحۀ صلح خویش، ایشان را بر دشمنانشان پیروز گردان.


انديشه هاى قديس تئوفان راهب

 

 

روزهای قديس فورتيس! اكنون با به پايان رسيدن چله روزه بزرگ و آستانه هفته مقدس، همه می نشینند و حسابرسی ايام روزه دارى خود را می کنند – در شروع چه بود و اکنون چیست؟ خریدی وجود داشت: چه سودى از آن حاصل شد؟ آیا حتی منغعت کمی بدست آمد؟ وضعيت ما در لیست ها: آیا ما متابعت کردیم و در متابعت ، آیا به آنچه انتظار می رفت رسیدیم؟ شناسايى كردن مبارزه: خب ، آیا ما خود را مسلح کردیم ، آیا مبارزه كرديم ، و در مبارزه ، سقوط کردیم یا پیروز شدیم؟

 

روزه داران هشيار و مسرور ، که با قلبی فروتن و توبه كار تلاش کرده اند ، البته با نگاه به گذشته ، نمی توانند خوشحال نشوند. برای ما ، غافل ها و گوشتخوارها ، که فقط در مورد شیرینی و لذت ها تكاپو داشتيم، همیشه یک چهره شرم آور وجود دارد. و حتی این هم نیست. دیگران ضربه می خورند و این به آنها آسیب نمی رساند ، زیرا پیشانی آنها برنجین است و گردن آنها آهنين است.

 

مبانى ارتدوكس

 

احكام عهد عتیق.

ده فرمان عهد عتیق (خروج 20: 2-17 ، تثنیه 5: 6-21) توسط خدا به قوم یهود ، قبایل بدوی حدود هزار و پانصد سال قبل از میلاد داده شده است ، اما آنها ارتباط خود را با این روز از دست نداده اند. اما در زمان ما این فقط یک حداقل معین است که تحت آن به سادگی جایی برای سقوط وجود ندارد.

ده فرمان که روی دو تخته سنگ (لوح) نوشته شده بود ، که موسی از کوه پایین آورد ، دقیقاً به پنج و پنج تقسیم نشده بود. چهار و شش - به این ترتیب احكام به اشتراک گذاشته شده بود: قسمت اول منعکس كننده وظایف انسان نسبت به خدا بود ، قسمت دوم - نسبت به مردم. 4 مورد اول دستورات دینی است ، 6 مورد دیگر اخلاقی است. به صورت نمادین ، ​​چنین تقسیم بندی احکام به دو گروه گاهی در قسمت بالای شمایل دو لوح عهد به ترتیب در اعداد رومی I-IV و V   (١-٤ و٥- ١٠) به تصویر کشیده شده است.

متأسفانه ، بیشتر معاصران ما فقط برخی از احکام اخلاقی را به خاطر می آورند ، اگرچه دستورات دینی زير بناى هر دو اخلاقی و به طور کلی همه احکام است. انجام احكام بدون خدا غیرممکن است.

  

توصيه عملى

 

اگر بدانيم که كاهنى زندگی ناشایستی دارد ، چطور رفتار كنيم؟

كهانت توسط یک شخص ناشایست آلوده نمی شود: ناتوانی های شخصی انسان نمی تواند فيض انتصاب را از بین ببرد (ما در مورد كاهن هایی صحبت می کنیم که خدمت خود را به طور قانونی انجام می دهند). كاهن فقط ابزاری در دستان خداست و تمام آيين هاى مقدس بطور نامشهود توسط خود مسیح انجام می شود.

كاهن هرچه باشد ، فقط از طریق او می توانید از گناهان رهايى يابيد. و همه نسبت به اعمال خود، در برابر خود خدا مسئول هستند - هم مربی و هم مطیع. اگر كاهنى گناهکار می بینید ، سخن خداوند را به یاد آورید: " آنچه به شما گویند، نگاه دارید و بجا آورید، لیکن مثل اعمال ایشان مکنید زیرا می گويند ونمی کنند."(متی 23: 3).

 

درس روز

 

بیاد داشته باشیم که قدرت نه برای فردا، بلکه برای صلیب امروز داده می شود. یک شخص ، به شدت ناامید ، در مورد نگرانی های خود به دیگری گفت و پرسید: "چرا اين برای من بسيار وحشتناك سخت است؟" او پاسخ داد: "زیرا تو آینده را همراه با بار فعلی خود به دست گرفته ای و این بار و آینده را با قدرت خود حمل می كنی نه خدا. "