24-6-2022

3
-4-1401

تقويم جديد: روزه، ماهى مجاز

تقويم قديم: روزه، ماهى مجاز

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

قديس آنتونى، ابوت دايمسك  (١٢٢٤ م)

        ولادت قديس يحياى تعميد دهنده    

روز گراميداشت

تقویم جدید:  24 جون

تقويم قدیم:   7 جولاى

 

قرائت كتاب مقدس

قرائت انجيل صبح ؛

انجيل لوقا ١: ٢٤- ٢٥، ٥٧-٦٨، ٧٦-٨٠

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : روميان ١٣: ١١- ١٤، ١٤: ١-٤

قرائت انجيل مقدس : انجيل لوقا ١: ٢٤- ٢٥، ٥٧-٦٨، ٧٦-٨٠

 

دعاى روزانه

 

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٠٣؛ 

ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و جمیع احسان های او را فراموش مکن! که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرض های تو را شفا می بخشد. که حیات تو را از هاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رافت را بر سر تو می نهد. که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جا می آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. طریق های خویش را به موسی تعلیم داد و عمل های خود را به بنی اسرائیل. خداوند رحمان و کریم است دیر غضب و بسیار رحیم. تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. با ما موافق گناهان ما عمل ننموده، و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رافت می نماید. زیرا جبلت ما را می داند و یاد می دارد که ما خاک هستیم. و اما انسان، ایام او مثل گیاه است، مثل گل صحرا همچنان می شکفد. زیرا که باد بر آن می وزد و نابود میگردد و مکانش دیگر آن را نمی شناسد. لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالاباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان. بر آنانی که عهد او را حفظ می کنند و فرایض او را یاد می دارند تا آنها را به جا آورند. خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلط است. خداوند را متبارک خوانید، ای فرشتگان او که در قوت زور آورید و کلام او را به جا می آورید و آواز کلام او را گوش می گیرید! ای جمیع لشکرهای او خداوند را متبارک خوانید! و ای خادمان او که اراده او را بجا می آورید! ای همه کارهای خداوند او را متبارک خوانید! در همه مکان های سلطنت او. ای جان من خداوند را متبارک بخوان!

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

جمعه، صلیب مقدس و حیات‌بخش

 

تروپاريون ؛

ای خداوند، قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک ساز. عطا کن که مسیحیان راستین بر دشمنان خود پیروز گردند. و به‌خاطر صلیب خویش، مسکن خود را حفظ فرما.

 

كونتاكيون ؛

همانطور که داوطلبانه به جای ما مصلوب گشتی، به کسانی که به نام تو خوانده شده‌اند، رحمت عطا فرما. تمام مسیحیان ارتدوكس را به نام خویش شادمان گردان، با اِعطای نشانِ شکست‌ناپذیر، اسلحۀ صلح خویش، ایشان را بر دشمنانشان پیروز گردان.

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب

  

(روميان 1: 28 -2: 9 ؛ متی 5: 27-32)

"هر كه با شهوت به زنی نگاه کند، همان دم در دل خود با او زنا کرده است" (متی 5: 28). اين چه می شود وقتى با زندگی در جامعه نمی توان نگاهی به همسران كرد؟ اما اين فقط کسی نيست که به همسرش نگاه می کند زنا می کند بلکه کسی است که با شهوت نگاه می کند.

نگاه کنید - نگاه کنید ، و قلب خود را با يك افسار نگه دارید. از چشمان کودکانی که کاملاً بدون هیچ فکر شیطانی به زنان نگاه می کنند ، نگاه کنید. زنان باید دوست داشته شوند ، زیرا آنها در حکم محبت به همسایگان مستثنی نیستند ، اما با عشق خالص ، که در آن روح در تفکر و قرابت روحانى قرار دارد ، در ميان ديگر چيزها ... در مسیحیت ، همانطور كه در پيشگاه خدا ، هيچ مذكر و مونثى وجود ندارد، و در روابط متقابل مسیحیان نیست. شما می گویید به هر لحاظ ممکن اين دشوار است. بله ، هیچ مبارزه اى بدون دشوارى وجود ندارد ، اما مبارزه پیش فرض عدم تمایل افراد ضعيف است. خداوند رحيم عدم تمایل را به پاکی نسبت می دهد.

 

 

مبانى ارتدوكس

 

مبانى جزمى زهد.

زهد اساس خود را در تعالیم جزمی و اخلاقی کلیسا می گیرد. در واقع براى اساس اصول جزمی ، چهار پایه را می توان در آن تشخیص داد: 1) انسان شناسی ؛ 2) نجات شناسى ؛ 3) کلیسا شناسى 4) غایت شناختی (همراه با یک هدف خاص).

یک شخص دارای قصدى خاص (بالاتر) است ، هدف: تحقق خدایى شدن ، دستیابی به اتحاد با خدا و همسایگان. با این حال ، او در معرض گناه است. مبارزه عليه نفوذ شر بر او و دستیابی به کمال روحانى و اخلاقی در وحدت با خدا ، تلاشهایی را که به عنوان زهد تعیین می شود را از شخص می طلبد.

خدایى شدن شخص، پس از سقوط نیاکان و گسترش بیشتر شر در زمین، از طريق نجات حاصل از مصائب صلیب و مرگ پسر مجسم خدا ، خداوند عیسی مسیح ، امکان پذیر شد. اعمال زاهدانه وسیله ای برای دستیابی به نجات شخصی ، خدایی شدن یک شخص و ارتباط او با مسیح است.

این شکل از انجام، با تمام ابزار پر از فیض لازم برای نجات گناهکار ، در كليساى مسيح و تحت هدایت او عملی است.

سرانجام ، زهد توسط يك فرد مسیحی مبتنی بر دانش در مورد اهداف زندگی زمینی خود ، که در تعالیم جزمی کلیسا ارائه می شود ، انجام می شود. در تلاش برای دستیابی به این اهداف ، از جمله کار زاهدانه ، يك شخص با کمک فيض الهی ، در سن روحانى رشد می کند ، و از نردبان کمال روحانى بالا می رود.

 

 

توصيه عملى

 

چگونه در اعتراف بر شرم غلبه کنیم؟

شرم توانایی فردی است كه می تواند اعمال و افكار خود را مطابق با وجدان خود بسنجد و به عنوان مصونیت از گناهان به ما داده می شود. در اعتراف ، شرم از غرور ناشی می شود: مردم هنگام گناه خجالت نمی کشند ، اما وقتی توبه می کنند تا از گناهی که مرتکب شده اند آزاد شوند، خجالت مى كشند. غرور در این واقعیت آشکار می شود که آنها شرم دارند با شهادت كاهن، به نقاط ضعفی که با عزت و موقعیت خودشان سازگار نیست، به خدا اعتراف كنند.

شما كاهن را با هر گناهی هر چقدر هم که سنگین و بزرگ باشد، غافلگير نخواهيد كرد. مطمئناً شما اولین کسی نیستید که به كاهن درباره این شکل از سقوط ، و ارتداد شهادت می دهید. برعکس ، هرگونه گناه جدى كه اعتراف مى شود ، در كاهن باتجربه نگرانی خاصی را برای این شخص ایجاد می کند (لوقا 15: 7).