25-3-2022

5
-1-1401

تقويم جديد: روزه، ماهى مجاز

تقويم قديم: روزه سخت

ا کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید
بزرگداشت


شمايل بشارت به مادر مقدس خدا

قديس ساوا راهب جديد

قديس تيحون پاتريارك روسيه

روز گراميداشت

تقویم جدید :    25مارس

تقويم قدیم  :  7 آوريل

عيد تبشير مادر مقدس خدا

 

قرائت كتاب مقدس

قرائت ها از عهد عتيق ؛

خروج ٣: ١- ٨ (تئوتوكوس)

امثال ٨: ٢٢- ٣٠ (تئوتوكوس)

قرائت انجيل صبح ؛

انجيل لوقا ١: ٣٩- ٤٩، ٥٦

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : عبرانيان ٢: ١١- ١٨ (تئوتوكوس)

قرائت انجيل مقدس : انجيل لوقا ١: ٢٤- ٣٨ (تئوتوكوس)

قرائت ها از عهد عتيق ؛

اشعيا ١٣: ٢- ١٣ (ساعت ششم)

پيدايش ٨: ٤- ٢١( دعاى مغرب)

امثال ١٠: ٣١- ١١: ١٢ (دعاى مغرب)
 

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٠٣؛ 

ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و جمیع احسان های او را فراموش مکن! که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرض های تو را شفا می بخشد. که حیات تو را از هاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رافت را بر سر تو می نهد. که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جا می آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. طریق های خویش را به موسی تعلیم داد و عمل های خود را به بنی اسرائیل. خداوند رحمان و کریم است دیر غضب و بسیار رحیم. تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. با ما موافق گناهان ما عمل ننموده، و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رافت می نماید. زیرا جبلت ما را می داند و یاد می دارد که ما خاک هستیم. و اما انسان، ایام او مثل گیاه است، مثل گل صحرا همچنان می شکفد. زیرا که باد بر آن می وزد و نابود میگردد و مکانش دیگر آن را نمی شناسد. لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالاباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان. بر آنانی که عهد او را حفظ می کنند و فرایض او را یاد می دارند تا آنها را به جا آورند. خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلط است. خداوند را متبارک خوانید، ای فرشتگان او که در قوت زور آورید و کلام او را به جا می آورید و آواز کلام او را گوش می گیرید! ای جمیع لشکرهای او خداوند را متبارک خوانید! و ای خادمان او که اراده او را بجا می آورید! ای همه کارهای خداوند او را متبارک خوانید! در همه مکان های سلطنت او. ای جان من خداوند را متبارک بخوان!

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

جمعه، صلیب مقدس و حیات‌بخش

 

تروپاريون ؛

ای خداوند، قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک ساز. عطا کن که مسیحیان راستین بر دشمنان خود پیروز گردند. و به‌خاطر صلیب خویش، مسکن خود را حفظ فرما.

 

كونتاكيون ؛

همانطور که داوطلبانه به جای ما مصلوب گشتی، به کسانی که به نام تو خوانده شده‌اند، رحمت عطا فرما. تمام مسیحیان ارتدوكس را به نام خویش شادمان گردان، با اِعطای نشانِ شکست‌ناپذیر، اسلحۀ صلح خویش، ایشان را بر دشمنانشان پیروز گردان.

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب
«خواب را به چشمان خود راه مده و نه پينكى را به مژگان خويش. مثل يك آهو خويشتن را از كمند، و مانند يك گنجشك از دست صياد خلاص كن»(امثال 6: 4–5).

این قاعده را هرکسی که اکنون در قلب خود در برابر خداوند قرار دارد تا مطابق دستورات او زندگی کند ، باید به عنوان راهنما در نظر بگیرد. و او نباید خواب را به چشمها ، نه به این چشمهای خارجی ، بلکه به چشمهای درونى ذهن بدهد ، به طوری که آنها با دقت به قلب نگاه می کنند و به درستی متوجه همه آنچه در آنجا اتفاق می افتد ، می شوند و بنابراین شخص حسود را قادر می سازد تا دسیسه های دشمن و از خطر آنها جلوگیری كند. قلب اکنون به میدان مبارزه با دشمن تبدیل شده است. در آنجا او دائماً بذر خود را می افکند ، که در افکار منعکس می شود ، اما با این حال ، همیشه به شدت خفيف نیستند ، اما در بیشتر موارد با مهربانی و درستی تصورى پوشانده شده است.

زنجیره تمام افکار مانند یک وب پیچیده است! اقدام كردن بدون توجه به آنها از پيچيدگى عبور نمى كند ، و در نتیجه ، خطر سقوط است. به همین دلیل، برادر، از طریق توجه دقیق به همه آنچه در شما و اطراف شما اتفاق می افتد ، ذهن خود را تیزبین نگه دارید. به آنچه مشاور سمج شما از کنار به شما پیشنهاد می دهد توجه داشته باشید و تمييز دهيد که چرا به شما پیشنهاد می شود ، اين شما را به كجا هدايت خواهد کرد ، و شما هرگز در شبکه او نخواهید افتاد.

فقط بخاطر داشته باشید که توجه به تنهایی قدرتمند نیست. اما هنگامی که آن با متانت ، نشاط و دعای مداوم به خداوند در مشارکت می ایستد، قدرتتمند است. همه را با هم ترکیب کنید و خواهید گريخت.

 

مبانى ارتدوكس

کلیسا به عنوان یک اجتماع

کلیسای زمینی به عنوان اجتماع افرادی شناخته می شود که ندای خدا را برای نجات شنیده و از مسیح پیروی می کنند. کلیسای مسیحی اجتماع مردم پیرامون مسیح است، اجتماع افراد ايماندار به او.

به گفته مسیح ، خدا می خواهد مردم با هم نجات یابند و نه به تنهایی: هر جا كه دو یا سه نفر به نام من جمع شده باشند ، من در آنجا هستم (متی 18: 20). نه "جمع شوند" ، بلکه "جمع شده باشند"! توسط چه کسی؟ مسیح!

مسیحیت هرگز کمال فردی ایده آل ، نجات شخصی منزوی از افراد دیگر ، "خودخواهی امروزین شناسى" را اعلام نکرده است. ما برای همه فرزندان خود آرزوی خوشبختی می کنیم و برای خدا همه ما فرزندان او هستیم.

دعای اصلی "پدر ما" است ، نه "پدر من". و درخواست ها به او: "به ما عطا كن" ، "ما را رهايى ده"، "ما را نجات بده" هستند.

سرويس اصلی کلیسا ليتورگى (به يونانى: جام همگانى) نامیده می شود. كاهن نباید به تنهایی به او خدمت کند. بنابراین، اگر با مردم اطراف خود در مراسم کلیسا شركت نكنيم، به این معنی است که ما به اندازه کافی مسیحی بالغ نیستیم.

توصيه عملى

تحسين و توهين به مردگان

یک راهب تازه کار نزد زاهد مشهورى آمد و از او خواست طريق کمال را به او نشان دهد.

پير گفت: امشب به قبرستان برو و مردگان دفن شده در آنجا را تا صبح تحسين کن، و سپس بیا و به من بگو که چگونه تحسين تو را دریافت می کنند.

روز بعد ، راهب از قبرستان برگشت:

- پدر، من دستور تو را ادا کردم! تمام شب من با صدای بلند این مردگان را تحسين می کردم ، آنها را مقدس ، پدران مبارک ، صالحان بزرگ و مقدسین خدا ، چراغهای جهان ، چاههای حكمت ، نمک زمین می نامیدم. همه فضیلتهایی را که فقط در کتاب مقدس و در کتابهای هلنیك آمده به آنها نسبت دادم.

- خوب ، پس چه شد؟ آنها چگونه شادى خود را به تو ابراز کردند؟

- پدر، به هیچ وجه، آنها تمام مدت سکوت کردند ، من حتی یک کلمه از آنها نشنیدم.

پير گفت: "بسیار تعجب آور است ، پس این کاری را انجام می دهی: امشب دوباره به آنجا برو و تا آنجا که می توانید تا صبح آنها را تا جايى كه مى توانى سرزنش کن ، آنها احتمالاً صحبت خواهند کرد. "

روز بعد ، راهب دوباره با گزارشی بازگشت:

- من از هر لحاظ به آنها توهين كرده و رسوا می ساختم ، آنها را سگهای ناپاک ، ظروف شیطانی، و مرتد خواندم. آنها را با همه اشرار از عهد عتیق و عهد جدید ، از قائن برادر کش گرفته تا یهوداى خائن متهم کردم ، آنها را در همه بدعت ها ، از سیمئون و ولنتاین ، تا مونوتلیت هاى جديد سرزنش كردم.

- خوب ، پس چه؟ چگونه از خشم آنها گريختى؟

- به هیچ وجه پدر! آنها تمام مدت ساکت بودند. من حتی گوشم را روی قبرها گذاشتم ، اما کسی حرفى نزد.

پير گفت: "می بینی ، تو به اولین قدم زندگی فرشته ای یعنی اطاعت برخاسته ای. فقط وقتى به اوج این زندگی بر روی زمین خواهی رسید که به اندازه این افراد مرده نسبت به ستایش و توهین ها بی تفاوت باشی.