26-3-2022

6
-1-1401

تقويم جديد: روزه، روغن مجاز

تقويم جديد: روزه، روغن مجاز

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

قديس ايرنائوس اسقف صربستان

فرشته مقرب مقدس جبرئيل

روز گراميداشت

تقویم جدید:    26مارس

تقويم قدیم  :  8 آوريل

 

قرائت كتاب مقدس

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : عبرانيان ٢: ٢ - ١٠

قرائت انجيل مقدس : انجيل لوقا ١٠: ١٦- ٢١

 

 

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٤٣؛ 

ای خداوند دعای مرا بشنو و به تضرع من گوش بده! در امانت و عدالت خویش مرا اجابت فرما! و بر بنده خود به محاکمه برمیا. زیرا زنده ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شود. زیرا که دشمن بر جان من جفا کرده، حیات مرا به زمین کوبیده است و مرا در ظلمت ساکن گردانیده، مثل آنانی که مدتی مرده باشند. پس روح من در من مدهوش شده، و دلم در اندرونم متحیر گردیده است. ایام قدیم را به یاد می آورم. در همه اعمال تو تفکر نموده، در کارهای دست تو تامل میکنم. دستهای خود را بسوی تو دراز میکنم. جان من مثل زمین خشک، تشنه تو است.ای خداوند، بزودی مرا اجابت فرما زیرا روح من کاهیده شده است. روی خود را از من مپوشان، مبادا مثل فرو روندگان به هاویه بشوم. بامدادان رحمت خود را به من بشنوان زیرا که بر تو توکل دارم. طریقی را که بر آن بروم، مرا بیاموز زیرا نزد تو جان خود را بر می افرازم. ای خداوند مرا از دشمنانم برهان زیرا که نزد تو پناه برده ام. مرا تعلیم ده تا اراده تو را بجا آورم زیرا خدای من تو هستی. روح مهربان تو مرا در زمین هموار هدایت بنماید. به خاطر نام خود ای خداوند مرا زنده ساز. به خاطر عدالت خویش جان مرا از تنگی برهان. و به خاطر رحمت خود، دشمنانم را منقطع ساز. و همه مخالفان جان مرا هلاک کن زیرا که من بنده تو هستم.

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

شنبه، دعا به مادر خدا، تمام مقدسین، مؤمنين وفات‌یافته

 

تروپاريون ؛

ای رسولان، شهیدان و انبیا، اسقف‌های مقدس، قديسين و پارسایان، که نبرد نیکو را جنگیده و ایمان را حفظ نموده‌اید، شما در برابر نجات‌دهنده، دلیری دارید. نزد او برایمان شفاعت کنید زیرا او نیکوست و دعا کنید که جانهایمان را نجات دهد.

 

كونتاكيون ؛

ای مسیح، به مقدسین و جانهای خادمینت آسایش ببخش، در جایی که دیگر خبری از بیماری و غم و آه و ناله نيست، بلکه تا به ابد حیات است.

 .

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب»روح من براى هميشه در انسان نخواهد ماند. زیرا آنها جسم هستند »(پیدایش 6: 3).

     در فرد دو نقطه مقابل وجود دارد، یک آگاهی - یک شخصیت انسانی وجود دارد. شخصیت این فرد با توجه به اینکه به کدام سمت تکیه می دهد مشخص می شود. اگر او طرف روح باشد ، شخصى روحانی خواهد بود، اگر او طرف جسم باشد ، یک فرد جسمانى خواهد بود. روح نیز در جسم از بین نمی رود ، بلكه برده است و صدایی ندارد. در اینجا او مقهور می شود و مانند برده براى معشوقه خود ، انواع لذت ها را برای او ايجاد می کند ، به جسم خدمت می کند.

و در حالت روحانى ، جسم ناپدید نمی شود ، بلکه مطیع روح می شود و با آن کار می کند ، حقوق طبیعی خود را از طریق روزه داری ، خوابیدن از طریق هوشیاری ، استراحت با کار مداوم و خستگی ، لذت بردن از حواس را از طریق خلوت و سکوت از دست می دهد. خدا در جایی که جسم سلطنت می کند زندگی نمی کند ، زیرا ارگان ارتباط او با انسان روح است، که اینجا در درجه بندی آن نیست.

برای اولین بار، وقتی روحی شروع به ادعای حقوق خود در جنبش های ترس از خدا و وجدان می کند ، رویکرد خدا احساس می شود. وقتی آگاهی و آزادی نیز در این طرف قرار مى گيرند، پس خدا با انسان ارتباط برقرار می کند و شروع به سكونت در وى می کند.

از آن لحظه، روحانى شدن روح و جسم ، کل انسان درونی و بیرونی رخ خواهد داد، تا اينكه خدا در آن فرد همه چيز انواع و اقسام چیزها مى شود و انسان ، پس از روحانی شدن ، خدایی میشود. چه مزیت شگفت انگیزی است ، و چقدر کم به خاطر سپرده و قدردانی می شود و به دنبال آن می روند!

 

 

مبانى ارتدوكس

سلسله مراتب کلیسا

آیا كاهن ها واسطه هستند؟ آنها هستند ، اما واسطه ای از جانب خدا! این خداوند بود که چنین خدمتى را تأسیس کرد و برای اجرای آن در یک آيين مقدس خاص، فيض می بخشد. خداوند خودش رسولان را به اين خدمت فراخواند ، دامنه مهمترین وظایف آنها را تعیین کرد: بروید ، به همه امت ها تعليم دهيد ، آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید (متی 28: 19-20). گناهان آنانى را كه آمرزيديد، براى ايشان آمرزيده شد(يوحنا 20: 23). رسولان به هدايت خداوند شروع به انتصاب اسقف ها، مشايخ و شماسان براى خدمت کردند. جانشینی رسولی از این طریق پدیدار شد - درخت تقديس منصب هاى كليسايى، که ریشه آن رسولان هستند.

يك كاهن در سه نوع خدمت واسطه است: آيين ها ، تعلیم و اداره كليسا. ارتباط نيايش شخصی با خدا و قديسين مستقیماً با ما صورت می گیرد.

چرا مسیح به واسطه ها احتیاج داشت؟

سلسله مراتب اصل اساسی این جهان است ، سلسله مراتب را خدا بنیان نهاده است؛ حتی شیاطین ، كه برنامه خدا را برای جهان تحریف می کنند ، به خودی خود نمی توانند از آن اجتناب کنند.

بشریت در سقوط از خدا دور شد ، غیرممکن است که به طور خودکار و با زور به هر كسى فيض كهانت را داد.

باید در انتقال اقتدار روحانى پيوستگى وجود داشته باشد.

كهانت دارای سه سطح است:

فقط یک کاهن اعظم وجود دارد و آن عیسی مسیح است (عبرانيان 4: 14).

سپس ، همه مسیحیان مجموعاً كهانت ملوكانه را نشان می دهند (1 پطرس 2: 9).

بعلاوه ، برخی كاهن می شوند - که کلیسا آنها را انتخاب کرده و در این خدمت قرار داده است.

         

 

توصيه عملى

چه شمايل هايى در مرکز کلیسا بر روی آنالوگيون (پايه مخصوص شمايل) قرار مى گيرند؟

در مرکز کلیسا ، اگر در آن روز جشن کلیسايى وجود داشته باشد، شمايل جشن آن روز، یا شمايل قدیسی که ياد او را در آن روز گرامی می دارند، روى آنالوگيون قرار مى گيرد. در روزهای دیگر ، یک شمايل معبد در آنالوگيون قرار می گیرد ، یعنی یک شمايل از آن جشن یا قدیس که به افتخار او محراب اصلی معبد مقدس اختصاص يافته است یا شمايلى که قديسينى را نشان می دهد که يادبود آنها در ماه جاری گرامى داشته می شود.

 

چرا صلیبی که با گل تزئین شده است ، گاهی به جای شمایل در مرکز کلیسا ، روی أنالوگيون قرار مى گيرد؟

این همان چيزى است که در هفته صلیب در روزه بزرگ اتفاق می افتد. صلیب حمل می شود و بر روی آنالوگيون در مرکز معبد (كليسا) قرار می گیرد ، تا یادآور رنج و مرگ خداوند باشد تا کسانی را که روزه می گیرند برای ادامه كار برجسته روزه دارى الهام بخشد و تقویت کند. این صلیب همچنین در اعیاد ترفيع صلیب گرانبهاى خداوند و تكريم صلیب شريف و حیات بخش خداوند به مرکز معبد آورده می شود.

 

درس روز

قدرشناسی شایسته از خدا

یک نفر نسبت به خداوند خدا بسیار احساس وظیفه کرد ، زیرا با خوشحالی از خطری که جان او را تهدید می کرد نجات یافته بود. او از دوستش پرسید که باید چه کاری انجام دهد كه شايسته شكر گذارى خدا باشد. دوستش در جواب ، داستان زیر را برای او تعریف کرد.

مردى زنى را از صمیم قلب دوست داشت و از او خواست تا با او ازدواج کند. اما اين زن برنامه های کاملاً متفاوتی در این زمینه داشت. و سپس یک روز آنها با هم در خیابان قدم می زدند و در یک تقاطع یک زن نزديك بود مورد اصابت یک ماشین قرار بگيرد. او فقط به این دلیل زنده ماند که مردى كه همراه آن زن بود ، بدون اینکه ذهن خود را از دست بدهد ، سريع از پشت او را كشيد. سپس زن رو به مرد خود كرد و گفت: حال من با تو ازدواج خواهم كرد."

از دوستش پرسيد: فکر می کنی مرد در آن لحظه چه حسی داشت؟

اما او به جای پاسخ فقط در نارضایتی دهانش را پیچاند.

دوستش به او گفت: "می بینی ، شاید تو الان همین احساس را در خدا برانگیخته ای."