ê ê

چرا برای غنودن مریم عذرا* روزه می گیریم؟

از پدران کلیسا دربارۀ روزه داری

خواب آلودگی و دعا

اما یک دعای لازم

 

27-05-2018   صفحه ايجاد شد :

29-06-2018   صفحه به روز شد :