مناجات نامه الهى

تنظيم شده توسط قديس يوحناى زرين دهان

كه در تمام سرويس هاى ليتورجى از جمله هر يكشنبه استفاده مى شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** در اعتقادنامه (سمبل ایمان) اصطلاح  "كاتولیک" در زبان يونانى به معناى كليساى ارتدوكس "جهانى" مى باشد.