شهيدان آمفيانوس و ادسيوس از ليسيا (٣٠٦م )


 

بزرگداشت: ٢ آوريل ( ١٥ آوريل)

شهیدان مقدس آمفیانوس و ادسیوس برادر بودند. آنها در شهر پاتارا (استان لیکیا) در خانواده حاکم بت پرست شهر زندگی می کردند و برای آموزش علوم بت پرستی به شهر ویریت فرستاده شدند. در آنجا برادران به مسیح ایمان آوردند و پیروان سرسخت او شدند.

 برادران مقدس پدر و مادر بت پرست خود را ترک کردند و به قیصریه اسکندریه رفتند و در آنجا یک مربی به نام پرسبیتر پامفیلوس پیدا کردند و تحت راهنمایی او شروع به بهبود زندگی روحانی و دعا و مطالعه کتب مقدس کردند.

 در آن زمان، طبق فرمان امپراتور ماکسیمیان (305-313)، بت پرست و جفاگر ظالم مسیحیان، همه ساکنان شهر قیصریه باید قربانی های عمومی ارائه می دادند.

 

 بسیاری از مسیحیان با فرار از بت پرستی مجبور شدند در مکان های مخفی پنهان شوند. مقدسین آمفیان و ادسیوس نیز پنهان شدند.

 هنگامی که حاکم شهر قیصریه می خواست برای بت ها قربانی کند، آمفیانوس مقدس بی باک وارد معبد شد، دست حاکم را که در محراب بت پرستی ایستاده بود گرفت و شروع به ترغیب او کرد تا توهمات خود را ترک کند و به مسیح ایمان بیاورد.  

 به دستور حاکم، سربازان قدیس آمفیانوس را گرفتند، او را به شدت کتک زدند و به زندان انداختند. دو روز شهید را به دادگاه بردند و با میله های آهنی کتک زدند و دسته های کتان آغشته به روغن را روی بدنش سوزاندند. مرد جوان شجاعی که قاطعانه به ایمان مسیح اعتراف کرد با سنگی به گردنش به دریا انداخته شد. ناگهان طوفان شدیدی برخاست، جسد شهید را امواج به ساحل بردند و مسیحیان او را دفن کردند. برادر شهید آمفیانوس، قدیس ادسیوس نیز شکنجه شد و سپس به معادن مس فرستاده شد.

 چند سال بعد قدیس ادسیوس آزاد شد و به اسکندریه فرستاده شد. او در آنجا از ظلم و ستم شدید حاکم هیروکلس نسبت به مسیحیان مطلع شد و با جسارت او را محکوم کرد.  قدیس ادسیوس شکنجه شد و مانند برادرش غرق شد ( 306).