استفاده خوب از درد

 

 

 

 

 

چقدر خوب خواهد بود اگر ما اجازه ندهیم که درد به هدر برود! یکی از راه های دیگر رنجی است که می بریم. اما تمام شکنجه ها و مبارزات ما هدر خواهد رفت، مگر اینکه از درد به خوبی استفاده کنیم، مگر اینکه از آن بهره برداری کنیم. وقتی که ما موضع درست را می گیریم، از درد به خوبی استفاده می کنیم، از درد بهره می بریم.

گاه اتفاق ميافتد كه وقتی فردی كه از درد بیرون می آید، احساس خیلی خوبی دارد - و مهمتر از آنكه به نظر عجيب ميرسد - می گوید: هيچ چيز ديگری به اندازه درد به نفع بشر نیست.

هنگامی که ما در مورد درد صحبت می کنیم، به طور کلی به معنی بیماری و کاهش کلی فیزیکی انسان و مرگ است. اگر برای اینها نبود، ما مثل حیوانات وحشی می بودیم. جامعه یک جنگل می بود. اما به لطف آنها، ما رام شده ایم.

یک مسیحی قادر است از هر گونه درد و رنج چنان خوب استفاده کند تا بتواند دائماً در بهشت ​​باشد.

 این را بدانید: وقتی درد کاری را که قرار است انجام دهد کامل شود، خدا آنرا دور می کند. برای خدا هیچ دشوار نیست که هر نوع دردی را بردارد.

 وقتی که رنج می بریم، وقتی دردی پافشاری می کند، بیایید اینطور فکر کنیم که: "خدا می خواهد که از این برای من چیز خوبی بیرون بیاید. و اگر من آن را دریافت نکنم، من تقلا خواهم کرد. و تمام چیزی که من انجام می دهم، ناله و زاری است. "

بیایید هیچ شکایتی، هیچ سرکشی، هیچ لگد زدنی در مورد آن نداشته باشیم. در صورت امکان، برای هر کدام از درد هایتان، با گفتن این کلمات با آن برخورد کنید: "خدای من، بگذار این برکتم باشد. هر آنچه که تو می خواهی. "به این ترتیب، درد ما هدر نمی رود، بلکه به طور کامل مورد استفاده قرار می گیرد. ما از آن بهره خواهیم برد و خیلی خوب در قلب ما حفظ خواهد شد.

 هنگامی که خداوند با غم و اندوه به شما می آید، بگو: متشکرم، خدای من. همانطور که من به هیچ عنوان قصد نداشتم چیزهای زشتی را بپذیرم، تو با من روبرو شدی و به من چندین درد دادی و من به درستی مسیر تو را دنبال می کنم. چگونه می توانم به قدر کافی از شما قدردانی کنم؟ "

 

~ آرحیماندریت سیمون کارگیوپولوس


ترجمه از: خادم خدا