شنبه ايلعازر


 

 

شنبه ايلعازر، دوست صالح و مقدس مسيح

مقدمه

شنبه قبل از هفته مقدس ، کلیسای ارتدوكس یک جشن بزرگ سال ، معجزه خداوند و منجی ما عیسی مسیح را جشن می گیرد ، هنگامی که ايلعازر را پس از چهار روز آراميدن در قبر از مرگ زنده کرد. در اینجا ، در پایان روزه بزرگ و چهل روز روزه داری و توبه ، کلیسا این جشن را با جشن یکشنبه نخل ترکیب می کند. كليسا در پیروزی و شادی ، قدرت مسیح بر مرگ را شهادت مى دهد و قبل از ورود به مهمترین هفته سال ، او را به عنوان پادشاه تمجيد می کند ، هفته ای که ایمانداران را به یاد مصائب و مرگ او هدایت می کند و به جشن بزرگ و باشکوه پاسكا خاتمه می دهد.

داستان كتاب مقدسى

داستان زنده شدن ايلعازر از مرگ توسط عیسی مسیح در انجیل یوحنا 11: 1-45 یافت می شود. ايلعازر بیمار می شود ، و خواهرانش ، مريم و مارتا به عیسی پیامی می فرستند که: "خداوندا ، اينك او را که دوست مى داری بیمار است." در پاسخ به اين پیام ، عیسی می گوید: این بیماری منجر به مرگ نمی شود. بلکه برای جلال خداست ، تا پسر خدا از طریق آن جلال داده شود (آيات 1-4).

 

عیسی بلافاصله به بيت عنيا ، شهری که ايلعازر با خواهرانش در آن زندگی می کرد ، نرفت. در عوض او دو روز دیگر در مکانی که در آن اقامت داشت باقی ماند. پس از این مدت ، او به شاگردان خود گفت که آنها به یهودیه بازمی گردند. شاگردان بلافاصله نگرانى خود را ابراز كردند ، و بيان كردند كه يهوديان آنجا اخيراً قصد سنگسار او را داشتند (يوحنا 10: 31). عیسی به شاگردان خود پاسخ داد ، "آیا ساعتهاى روشنى روز دوازده نیست؟ کسانی که در طول روز راه می روند ، لغزش نمی خورند ، زیرا آنها نور این جهان را می بینند. اما کسانی که در شب راه می روند ، لغزش می خورند ، زیرا نور در آنها نیست (آيات 5-10).

 

پس از گفتن این سخنان ، عیسی به شاگردان خود گفت كه ايلعازر به خواب رفته و او برای بیدار كردن او به آنجا می رود. شاگردان تعجب کردند که چرا او برای بیدار کردن ايلعازر می رود ، زیرا اگر بیمار بود خوابیدن برای او خوب بود. با این حال ، عیسی به مرگ ايلعازر اشاره داشت ، و بنابراین مستقیماً به شاگردان گفت که ايلعازر مرده است (آيات 11-14).

 

وقتی عیسی به بيت عنيا رسید ، ايلعازر چهار روز در مقبره بود. از آنجا که بيت عنيا نزدیک اورشلیم بود ، بسیاری از یهودیان برای دلجویی از مریم و مارتا آمده بودند. هنگامی که مارتا شنید که عیسی در حال نزدیک شدن است به ملاقات او رفت و به او گفت: "پروردگارا ، اگر تو اینجا بودی برادرم نمی مرد. اما اکنون نیز می دانم که خدا هرچه از او بخواهی به تو خواهد داد. " عیسی به او گفت که برادرش دوباره زنده خواهد شد. مارتا گفت که می دانست او در قیامت در آخرین روز زنده خواهد شد. عیسی پاسخ داد ، "من قیامت و زندگی هستم. کسانی که به من ایمان داشته باشند ، حتی اگر بمیرند ، زندگی می کنند و هر کسی که زندگی می کند و به من ایمان دارد هرگز نخواهد مرد. " عیسی از مارتا پرسید که آیا او به این باور دارد؟ او به او گفت ، "بله ، اى آقا ، من ايمان دارم که تويى مسیح ، پسر خدا ، همان که بايد به جهان می آمد" (آيات 17-27).

 

/private/var/mobile/Containers/Data/Application/F5416D6E-FD7F-4303-8A78-1F26D26BF686/tmp/WebArchiveCopyPasteTempFiles/d51cb30b-ad0d-4880-9f3f-c569f14b0d27?t=1493045898198

مارتا رفت و به مریم گفت که عیسی آمده است و او را می خواند. مریم به ملاقات او رفت و کسانی که او را تسلى می دادند به دنبال او رفتند. عزاداران فکر كردند که او به مقبره می رود تا در آنجا گریه کند. هنگامی که وى نزد عیسی رسيد ، به پاهای او افتاد و گفت: "اى آقا ، اگر تو اینجا بودی ، برادرم نمی مرد." عیسی دید که او و کسانی که با او بودند گریه می کند به شدت متأثر شد. او خواست که او را به مقبره ايلعازر ببرند. همانطور که عیسی برای ايلعازر گریه گريست، یهودیان گفتند ، "ببینید چقدر او را دوست مى داشت." دیگران تعجب می کردند که اگر عیسی می توانست چشم نابینایان را باز کند ، مطمئناً می توانست ايلعازر را از مرگ باز دارد (آيات 28-37).

عیسی به مقبره آمد و خواست سنگی که در مقبره را پوشانده بود برداشته شود. مارتا اظهار داشت که ايلعازر چهار روز در مقبره بوده و بوی تعفن خواهد داشت. عیسی پاسخ داد ، "آیا من به تو نگفتم که اگر ایمان بیاوری ، جلال خدا را می بینی؟" سنگ برداشته شد و عیسی به طرف آسمان نگاه کرد و گفت: "پدر ، من از تو سپاسگزارم که مرا شنیدی ، اما این را به خاطر جمعیتی که اینجا ایستاده اند گفته ام تا آنها باور کنند که تو مرا فرستادی." وقتی این را گفت ، با صدای بلند فریاد زد ، "ايلعازر ، بیرون بیا!" ايلعازر ، با باندهاى پارچه دفن و كفن بسته شده ، از مقبره بیرون آمد و عیسی گفت: او را باز كنيد و بگذاريد برود (آيات 38-44).

در نتیجه ى این معجزه ، بسیاری از یهودیانی که در آنجا حضور داشتند به عیسی ایمان آوردند. عده ای دیگر رفتند و به فریسیان گفتند كه عیسی چه كرده است. در پاسخ ، فریسیان و رئیس کاهنان جمع شدند و فکر کردند که چگونه مى توانند او را دستگیر کنند و به قتل برسانند (آيه 45 را ببينيد)

این معجزه توسط مسیح به عنوان يك اطمینان خاطر براى شاگردانش قبل از مصائب آینده انجام می شود: آنها باید درک کنند که اگرچه او رنج می برد و می میرد ، اما او خداوند و پیروز بر مرگ است. رستاخیز ايلعازر يك نبوت عملى است. این قيام هشت روز بعد مسیح را پیشگویی می کند ، و در عین حال رستاخيز همه صالحان را در روز نهايى از پیش نشان می دهد: ايلعازر "اولین ثمره نجات از بازآفرينى جهان است".

همانطور که در متون مذهبى تأکید شده است ، معجزه در بيت عنيا دو طبيعت مسیح ، خدا-انسان را آشکار می کند. مسیح می پرسد که ايلعازر کجا گذاشته شده است و برای او گریه می کند ، و بنابراین او انسانيت كامل خود را نشان می دهد ، که شامل نادانى و غم و اندوه واقعی انسان برای یک دوست محبوب می باشد. سپس ، مسیح با آشکار کردن پرى قدرت الهی خود ، ايلعازر را از مرگ زنده می کند ، حتی اگر جسد او قبلاً شروع به تجزیه و تعفن کرده باشد. این پر بودن مضاعف از الوهیت خداوند و انسانیت او باید در طول هفته مقدس ، و بیش از همه در جمعه نيك ، در معرض دید قرار بگيرد. بر روی صلیب ما یک عذاب انسانی واقعی را مشاهده می کنیم ، هم جسمی و هم ذهنى ، اما ما چیزی بیش از این می بینیم: نه تنها انسان در حال رنج بلکه خدايى كه رنج مى برد را نيز می بينيم.

شمايل جشن

شمایل روز شنبه ايلعازر نشان می دهد که مسیح دوست خود را صدا می زند تا از مقبره بیرون بیاید. ايلعازر در حالی که هنوز در نوارهای پارچه دفن و كفن بسته شده است ، از مقبره بیرون می آید. خواهرانش ، مريم و مارتا در برابر مسیح تعظیم می کنند ، هم ناراحتی خود را از مرگ برادرشان ، و هم ایمان خود را به مسیح به عنوان مسیحا و پسر خدا ابراز می کنند. در کنار آنها شخصی قرار دارد که به درخواست خداوند ما عمل کرده و سنگ را از درب مقبره برداشته است.

شاگردان مسيح كه كنار او ايستاده اند شاهد این معجزه ، كه جلوه ای واقعی از قدرت خداوند است، هستند كه در طى مصائب خداوندمان به آنها اطمینان بخشد.

در مرکز این شمايل شخصی قرار دارد که نمایانگر جمعیتی است که آنها نیز شاهد این معجزه بوده اند. برخی ایمان آوردند ، اما عده دیگری رفتند و اين ماجرا را به فریسیان و رئیس کاهنان  گفتند، که آنها به نیرنگ های خود ادامه دادند ، تا  دستگیری مسیح و مرگ او را فراهم آورند. دیوار شهر اورشلیم ، جایی که مسیح روز بعد با پیروزی به آنجا خواهد رسید ، در پس زمینه به تصویر كشيده شده است.

جشن مسیحیان ارتدوكس براى شنبه ايلعازر

روز شنبه ايلعازر با آیین ليتورگى الهی قديس يوحناى زرين دهان جشن گرفته می شود که پیش از آن سرويس دعاى صبح برگزار می شود. در روز جمعه قبل از جشن ، مراسم دعاى مغرب یا همراه با  ليتورگى هداياى از پيش تقديس شده يا اگر اين برگزار نشود مطابق با برنامه تريوديون انجام می شود. این روز و بزرگداشت نام آن را از معجزه مسیح  كه در انجیل ثبت شده، دریافت می شود. هم این جشن و هم یکشنبه نخل از جشن های شاد کلیسا هستند و از این رو از رنگ های روشن برای جامه هاى خادمين و ميز مقدس محراب استفاده می شود.

قرائت کتاب مقدس برای روز شنبه ايلعازر: در سرويس دعاى صبح انجيل قرائت نمى شود. در مراسم ليتورگى الهی: عبرانیان 12: 28- 13 : 8 ؛ یوحنا 11: 1-45.

در مراسم ليتورگى الهی روز شنبه ايلعازر ، آیه تعمیدى از غلاطیان ("زيرا همه شما که در مسیح تعمید يافتند، مسيح را در بر گرفتيد" "غلاطیان 3: 27") جایگزین سرود سه گانه مقدس می شود ، بنابراین هويت رستاخيزى جشن را نشان می دهد ، و این واقعیت که روز شنبه ايلعازر روزى در میان معدود روزهای تعمیدى بزرگ در کلیسای ارتدوكس بوده است.

سرودهای جشن

آپوليتيكيون

با زنده كردن ايلعازر از مردگ قبل از مصائب خود ، رستاخيز جهانی را تأیید كردی ، ای مسیح خدا! مانند كودكان با شاخه هاى نخل پیروزی ، ما به تو فریاد می زنیم ، ای فاتح مرگ؛ هوشيعانا در عرش برين! متبارك است او که به نام خداوند می آید!

كونتاكيون

مسیح - شادی ، حقیقت و نور همه ، حيات دنیا و رستاخيز - در خیرخواهی خود به کسانی که روی زمین هستند ظاهر شده است. او با اعطای بخشش الهی به همه ، به تصویر رستاخیز ما تبدیل شده است.

 

تروپاریون شنبه قديس ايلعازر

ای مسیح خدا ، هنگامی که ايلعازر را قبل از مصائب خود از مرگ زنده کردی ، رستاخيز جهانی را تأیید نمودى. بنابراین ، ما ، مانند كودكان ، نشان پیروزی و فتح را حمل می کنیم ، و به تو فرياد می زنيم ، ای فاتح مرگ ، هوشيعانا در عرش برين. متبارك است او که به نام خداوند می آید.

 

اگزاپوستیلاریا، شنبه قديس ايلعازر

ای كلمه خدا ، با کلام تو ، ايلعازر، که به این زندگی بازگشته است ، از مرگ بیرون می پرد. بنابراین ، اى قادر متعال، مردمان تو را با شاخه های خود ارج می نهند؛ زیرا با مرگ خود به طور کامل هاويه را نابود خواهی کرد.

اى مرگ، مسیح قبلاً به وسیله ايلعازر تو را غارت کرده است. ای هاويه پیروزی تو کجاست؟ زیرا نوحه بيت عنيا اکنون به تو تحویل داده می شود. بياييد همه ما شاخه های پیروزی خود را در برابر آن تكان دهيم.