"مقاله در مورد احساسات ، که در آن وسوسه ها نیز گنجانده شده است"

منبع: سخنان زاهدانه ابا اسحاق از سوریه (کتاب) 

www.oodegr.com  : منبع  

 

 

 

 

اگر اتفاق می افتد که شما برای یک چیز خاص به خدا دعا می کنید و سریع مورد توجه قرار نمی گیرید، ناراحت نشوید؛ زیرا شما از خدا خردمندتر نیستید. این اتفاق به این دلیل برای شما رخ داده است که یا شایسته کسب درخواست خود نیستید، یا به این دلیل که تمایلات قلبی شما با درخواستهای شما شباهت ندارند ، یا به این دلیل که شما هنوز به میزان مناسب نرسیده اید ، به گونه ای که ممکن است آنچه شما درخواست کرده اید به شما داده شود - از آنجایی که ما نباید جلوتر از زمان میزان بزرگی برای خودمان بخواهیم ، مبادا هدیه خدا اگر خیلی سریع دریافت شود، تخریب شود - امری که به راحتی حاصل می شود ، نیز به راحتی از بین می رود. اما هرچه با درد در قلب حاصل شود ، با بیشترین توجه نیز محافظت می شود.

 عطش برای مسیح داشته باشيد ، بطوری که او شما را با عشق خود غرق کند. از چیزهای دلپذیر زندگی کنونی پرهیز کنید ، تا خداوند شما را شایسته سازد که آرامش در قلب شما سلطنت کند. از آن چیزهایی که چشمان شما می بیند خودداری کنید تا از این رو شایسته شادی روحانی شوید.

 اگر کارهای شما خدا را خشنود نمی کند ، پس از او چیزهای باشکوه و بزرگ درخواست نکنید ، مبادا به نظر برسد که او را طعنه می زنید. زیرا دعا و درخواست شما باید مطابق با عملکرد شما باشد ، زیرا هیچ کس نمی تواند - مادامی که به امور زمینی گره خورده باشد - چیزهای آسمانی را بخواهد ، و همچنین کسی که مشغول امور دنیا باشد نمی تواند چیزهای الهی را بخواهد. از آنجا که آرزوی هرکسی را می توان از درون کارهایش تشخیص داد و به هر آنچه که علاقه نشان می دهد ، و برای کسانی که می جنگد و دعا می کند. علاوه بر این ، کسی که آرزوی چیزهای عالی و رفیعی را دارد، خود را با چیزهای پست مشغول نمی کند.

 آزاد شوید ، و آزادانه اطاعت خود را به مسیح نشان دهید ، در حالی که هنوز به بدن متصل هستید.

 از طریق تواضع خود محتاط شوید ، مبادا توسط شیاطین ربوده شوید.

 فروتنی را در تمام کارهای خود دوست بدارید ، تا خود را از گزندهای پنهان دشمن ، که از روی خودخواهی در آن گیر می افتید ، آزاد کنید.

 از مصائب و غمها اجتناب نکنید ، زیرا از طریق اینهاست که فرد به درک حقیقت می رسد.

 از آزمایش ها نترسید ، زیرا از طریق آنهاست که آنچه که بسیار ارزشمند است را می یابید.

دعا کنید که وارد آزمایش های روح نشوید ، بلکه خود را با تمام وجود در مقابل آزمایشات بدن آماده کنید. زیرا بدون آزمایش ها ، هیچ کس نمی تواند به خدا نزدیک شود ، زیرا آرامش الهی در آزمایش ها یافت می شود ، و هر کس از آزمایش ها جلوگیری کند ، از فضیلت می گریزد. منظور من از "آزمایش" در اینجا ، تمايلات نیست بلکه مصائب است.