Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

"Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πιστούμενος"
Σημεία του Κυρίου όπου ανέστησε εκ νεκρών.
"Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο."
Ο Απόστολος Παύλος γράφει για την κοινή Ανάσταση
"τοῦ ἀναγαγεῖν με ἐκ τῶν τάφων τὸν λαόν μου"
Προφήτου Ιεζεκιήλ, κεφάλαιο 37, στίχοι 1-14.
Διαβάζεται στον όρθρο του Μ. Σαββάτου (Επιτάφιος).
Ο ισχυρός, ο Ισχυρότερος και τα λάφυρα.
Συλλογή Προφητειών και ύμνων.