Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Έρευνα για το κτιστό και το Άκτιστο

Βιβλία

 
ΜΕΡΟΣ 1 - Κεφάλαιο Γ: α' // Περιεχόμενα // ΜΕΡΟΣ 1 - Κεφάλαιο Γ: γ'
 
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΖΗΛΩΤΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ

Τού Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Παπαδάκη

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:  ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ


 Κεφάλαιο Γ΄: Αντικανονική η απόσχισις των Γ.Ο.Χ. από την Εκκλησία της Ελλάδος το 1924

β΄. Οι σχετικές απόψεις του ηγέτου των Γ.Ο.Χ. πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

Το άτοπο του χαρακτηρισμού και ιδίως της κηρύξεως της Εκκλησίας της Ελλάδος ως σχισματικής από μέρους των Γ.Ο.Χ. αναγκάσθηκε να παραδεχθή δύο χρόνια αργότερα ακόμη και ο μετριοπαθής ηγέτης των Γ.Ο.Χ. πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος: «Ημείς αμυνόμενοι κατά της καθ' ημών καθαιρετικής αποφάσεως του Συνοδικού Δικαστηρίου, όπερ συνεκρότησεν η καινοτομήσασα Ιεραρχία, απεκαλέσαμεν εις δημοσιεύματα ημών τους καινοτόμους Ιεράρχας Σχισματικούς»104.

Αμυνόμενος και πάλι ο Χρυσόστομος το 1937 αυτή την φορά κατά των ακραίων Γ.Ο.Χ. (Ματθαιικών) που αποσχίσθηκαν από αυτόναν αγκάσθηκε επιπλέον να ομολογήση και τα εξής σημαντικά: «Αν δε ημείς απερχόμενοι εις εξορίαν ωνομάσαμεν τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών σχισματικόν και την Εκκλησίαν της Ελλάδος σχισματικήν, την λέξιν “σχίσμα” μετεχειρίσθημεν ουχί υπό την έννοιαν υφ' ην μεταχειρίζεται ταύτην η Εκκλησία ίνα σημάνη την απόσχισιν εκ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και την συνεπεία ταύτης αποξένωσιν της Χάριτος του Χριστού και των μυστηρίων, αλλ' υπό την έννοιαν ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών δια της εορτολογικής καινοτομίας απέσχισεν εαυτόν και την ακολουθούσαν αυτώ Ιεραρχίαν των λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών εις τον εορτασμόν των εορτών και την τήρησιν των νηστειών»105.

Άλλωστε, «το δικαίωμα τούτο, ήτοι του ιδρύειν και καταλύειν μίαν Εκκλησίαν» ανήκει μόνο στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, «ης την έγκυρον γνώμην και τελεσίδικον απόφασιν διερμηνεύει η Οικουμενική και Πανορθόδοξος Σύνοδος... Τούτων ούτως εχόντων προτεσταντίζει ή λατινίζει πας ή πάσα επί μέρους Εκκλησία όταν οικειοποιείται ή σφετερίζεται το δικαίωμα της πανορθοδόξου συνόδου και προβαίνει δια μίαν αντικανονικήν απόφασιν της Δ. Συνόδου μιας Εκκλησίας (την ημερολογιακή εν προκειμένω μεταρρύθμισι) εις την κήρυξιν αυτής ως σχισματικής»106.

Οι ανωτέρω λόγοι του Χρυσοστόμου φανερώνουν αδιαμφισβήτητα το μέγεθος της παρανομίας και αυθαιρεσίας των Γ.Ο.Χ. να κηρύξουν την Εκκλησία της Ελλάδος σχισματική, καθόσον μάλιστα δεν αποτελούσαν ούτε καν μία νόμιμη και αναγνωρισμένη επί μέρους Ορθόδοξο Εκκλησία. Επιπλέον, εάν η ανωτέρω κατηγορία τους κατά της Εκκλησίας της Ελλάδος ήταν λογική, τότε σχισματικές θα έπρεπε να θεωρηθούν όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, δεδομένου ότι αυτές έως σήμερα ούτε την απεκήρυξαν, αλλά ούτε και αποδέχθηκαν την αντίδρασι των Γ.Ο.Χ. Και ιδίως την δημιουργία μιας, νέας, ανεξάρτητης και απομονωμένης Εκκλησίας. Δια του χαρακτηρισμού βέβαια της Εκκλησίας της Ελλάδος ως σχισματικής οι Γ.Ο.Χ. επιδίωκαν αφ’ ενός να δικαιολογήσουν την απόσχισί τους από αυτήν και αφ' ετέρου να αποφύγουν να χαρακτηρισθούν αυτοί, καθώς τους άξιζε, ως σχισματικοί.

 

Σημειώσεις:


104. Άπαντα, τόμος β΄, σελ. 22-23.

105. Ηλία Αγγελοπούλου, Μητροπολίτης πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης, σελ. 79.

106. Ένθ ανωτ. σελ. 77-78.

 


 
ΜΕΡΟΣ 1 - Κεφάλαιο Γ: α' // Περιεχόμενα //  ΜΕΡΟΣ 1 - Κεφάλαιο Γ: γ'

Δημιουργία αρχείου: 18-9-2012.

Τελευταία ενημέρωση: 20-9-2012.

Πάνω