Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Έρευνα για το κτιστό και το Άκτιστο

Βιβλία

 
ΜΕΡΟΣ 2 - Κεφάλαιο Α: ιε' // Περιεχόμενα // ΜΕΡΟΣ 2 - Κεφάλαιο Α: ιζ'
 
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΖΗΛΩΤΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ

Τού Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Παπαδάκη

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑ ΕΝΔΟΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ


Κεφάλαιο Α΄: Τα εσωτερικά σχίσματα τών Γ.Ο.Χ.

ιστ΄. Η Σύνοδος των Ενισταμένων

Ο Κυπριανός, ο οποίος καθαιρέθηκε δίκαια για δεύτερη φορά από τους Γ.Ο.Χ. για την άνευ ουσιωδών λόγων απόσχισί του125, δεν παρέλειψε να δημιουργήση μία εντελώς νέα, ιερά Σύνοδο, την οποία παρουσίασε ως την σανίδα σωτηρίας των Γ.Ο.Χ. Ο Κυπριανός χειροτόνησε μαζί με τον Σαρδινίας Ιωάννη -ένα παραγκωνισμένο από τους Γ.Ο.Χ. επίσκοπο126- έξι νέους αρχιερείς (1985-1986), οι οποίοι ήταν τελείως άγνωστοι στους κύκλους των Γ.Ο.Χ.

Ο Ιωάννης ήταν αρχικά παπικός, καπουτσίνος μοναχός, ο οποίος στην συνέχεια προσχώρησε στο Ορθόδοξο πατριαρχείο της Μόσχας και χειροτονήθηκε ιερεύς. Μετά από λίγο καιρό ο Ιωάννης εγκατέλειψε την Ορθόδοξο Εκκλησία και ενώθηκε με τους αιρετικούς Νεστοριανούς, από τους οποίους μάλιστα χειροτονήθηκε και επίσκοπος. Τέλος ο Ιωάννης κατέφυγε και πάλι στην Ορθοδοξία για να χειροτονηθή για μία φορά ακόμη επίσκοπος, αυτή την φορά από τους Γ.Ο.Χ. «Με αυτόν λοιπόν τον διπλοχειροτονηθέντα επίσκοπον από αιρετικούς και σχισματικούς»127 συνεργάσθηκε ο Κυπριανός για να δημιουργήση την περίφημη Σύνοδο των Ενισταμένων.

Μέσα σε λίγα έτη ο Κυπριανός αναγκάσθηκε να καθαιρέση όλους τους επισκόπους που συγκροτούσαν την Σύνοδο των Ενισταμένων (Αντώνιο128, Συμεών129, Χρυσόστομο130 και  Νήφωνα131) εκτός από τους δύο υποτακτικούς του (επισκόπους Έτνα και Χριστιανουπόλεως).

Στις 3-10-1991 καθαίρεσε τον Αυστριακό επίσκοπο Συμεών, επειδή «ενεκολπώθη τας πλάνας του παναιρετικού Οικουμενισμού... Τέλος δε και αυτοκαθηρέθη [σημ. ΟΟΔΕ: ο Συμεών] εμφανιζόμενος και υπογράφων απλώς ως Συμεών Μινιχόβερ!»132 Τελικά τα αμέσως επόμενα έτη ο Κυπριανός δέχθηκε και πάλι τον Συμεών αρχικά ως μοναχό και στην συνέχεια ως επίσκοπο. Το ανωτέρω γεγονός της διαλύσεως της αρχικής Συνόδου των Ενισταμένων είναι ένα ακόμη πρόσθετο στοιχείο, το οποίο φανερώνει την επιπολαιότητα και την ανορθόδοξο πορεία του Κυπριανού.

Τα αμέσως επόμενα έτη ο Κυπριανός δημιούργησε νέα Σύνοδο Ενισταμένων με αρχιερείς που διαθέτουν ελαχίστους κληρικούς. Όσοι δεν γνωρίζουν καλά την κατάστασι των Γ.Ο.Χ., έχουν την εντύπωσι ότι ο Κυπριανός διαθέτει την μεγαλύτερη, ζηλωτική Σύνοδο. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Ο Κυπριανός τουλάχιστον στην Ελλάδα διαθέτει ελάχιστη δύναμι, καθώς οι Γ.Ο.Χ. γνωρίζουν πολύ καλά την ασυνεπή στάσι του. Οι περισσότεροι κληρικοί που χειροτόνησε ή προσέλαβε ο Κυπριανός, τον εγκατέλειψαν μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Πολλοί από τους αρχιερείς που παρουσιάζει ο Κυπριανός στο επίσημο δημοσιογραφικό του όργανο, ανήκουν στην Σύνοδο των Ρουμάνων Γ.Ο.Χ., με τους οποίους ο Κυπριανός έχει κοινωνία.

 

Σημειώσεις:


125. Εφημερίς Ορθόδοξος Χριστιανικός αγών, ένθ ανωτ.

126. Περιοδικό Άγιος Κυπριανός, τεύχος 191, σελ. 381.

127. Εφημερίς Ορθόδοξος Χριστιανικός αγών, φύλλο 11, σελ. 5.

128. Περιοδικό Ορθόδοξος ένστασις και μαρτυρία, τεύχος 18-21, σελ. 214.

129. Περιοδικό Άγιος Κυπριανός, τεύχος 243-245, σελ. 364.

130. Ένθ ανωτ. Τεύχος 252, σελ. 130.

131. Ένθ ανωτ. Τεύχος 255-257, σελ. 166.

132. Ένθ ανωτ. Τεύχος 243-245, σελ. 364.

 

 


 
ΜΕΡΟΣ 2 - Κεφάλαιο Α: ιε' // Περιεχόμενα // ΜΕΡΟΣ 2 - Κεφάλαιο Α: ιζ'

Δημιουργία αρχείου: 8-5-2013.

Τελευταία ενημέρωση: 16-5-2013.

Πάνω