Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Έρευνα για το κτιστό και το Άκτιστο

Βιβλία

 
ΜΕΡΟΣ 3 - Κεφάλαιο Β: δ΄ // Περιεχόμενα // ΜΕΡΟΣ 3 - Κεφάλαιο Β: στ'
 
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΖΗΛΩΤΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ

Τού Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Παπαδάκη

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:

ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ OIKOYMENIΣMΟΥ


Κεφάλαιο Β΄: Αβάσιμες οι κατηγορίες των Γ.Ο.Χ. ότι οι Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουν αποδεχθή τις θεωρίες του αιρετικού Οικουμενισμού της Δύσεως

ε΄. Ο ηγέτης των Γ.Ο.Χ. πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος δεν στηλίτευσε ποτέ την Εγκύκλιο του 1920

Το ανυπόστατο του επιχειρήματος των Γ.Ο.Χ. περί διακηρύξεως της αιρέσεως του Οικουμενισμού δια της Εγκυκλίου του 1920 αποκαλύπτει και ο ίδιος ο ηγέτης τους πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος. Πράγματι, κατά τις πρώτες δεκαετίες του σχίσματος ο Χρυσόστομος (και φυσικά και οι ίδιοι οι Γ.Ο.Χ.) υποστήριζε, ότι διατελεί εν ακοινωνησία προς την «καινοτομήσασαν ιεραρχίαν... προσωρινώς δια κανονικούς λόγους»110 -το εορτολογικό ζήτημα- και όχι για δογματικούς. Μέχρι δε τον θάνατό του (1955) ωμιλούσε για την παρανομία της αντικαταστάσεως του ιουλιανού ημερολογίου111 και ποτέ για διακήρυξι αιρέσεως Οικουμενισμού ή θεωρίας των κλάδων (δια της Εγκυκλίου του 1920). Είναι αδύνατο να εκηρύσσετο αίρεσις επί τριάντα έτη και να μη το είχε αντιληφθή!

Ο Χρυσόστομος γενικότερα δεν θεωρούσε την Εκκλησία του νέου ημερολογίου ως αιρετική, αλλά ως την νόμιμη και «ανεγνωρισμένην Αυτοκέφαλον Ελληνικήν Εκκλησίαν»112. Ο Χρυσόστομος επίσης δεν αποκαλούσε τους Γ.Ο.Χ. ως την μοναδική Εκκλησία του Χριστού, αλλά ως «θρησκευτική κοινότητα των Παλαιοημερολογιτών»113, ως «μίαν φρουράν, ήτις φρουρεί τον θεσμόν του ορθοδόξου Εορτολογίου, ον ηθέτησεν ως μη ώφειλεν η πλειοψηφία της Ιεραρχίας»114 και ως «αποσχισθέντας από της Εκκλησίας Παλαιοημερολογίτας», τους οποίους η Εκκλησία της Ελλάδος ώφειλε «εις τους κόλπους αυτής να προσελκύση»115.

Κατά συνέπεια ο ίδιος ηγέτης των Γ.Ο.Χ. διαψεύδει τελείως τους σημερινούς Ζηλωτάς και αποκαλύπτει την σημερινή από μέρους τους διαστρέβλωσι της Ιστορίας του ζηλωτικού κινήματος, καθώς και την εξαπάτησι των απλών οπαδών τους περί δήθεν αιρέσεως ή αιρετικών Εγκυκλίων. Ο Χρυσόστομος δεν στηλίτευσε ποτέ την Εγκύκλιο του 1920, επειδή προφανώς δεν την θεωρούσε αιρετική. Η φράσις “κηρύσσεται η αίρεσις του Οικουμενισμού” είναι επινόησις των νεωτέρων Γ.Ο.Χ., επειδή αντιλήφθηκαν, ότι η αλλαγή μόνο του εορτολογίου δεν αποτελεί αίρεσι και επομένως, σύμφωνα με την ομόφωνη αγιοπατερική διδασκαλία, η απόσχισίς τους είναι τελείως παράνομη.

Ο ζηλωτής θεολόγος π. Θεοδώρητος έχει υποστηρίξει, ότι οι “Οικουμενισταί” κράτησαν εσκεμμένα κρυφή την Εγκύκλιο του 1920 επί δεκαετίες. Αυτό φυσικά δεν αληθεύει, διότι η εν λόγω Εγκύκλιος εξεδόθη αμέσως σε ειδικό τεύχος και μάλιστα σε πολλές γλώσσες116.

Αλλά και αν ακόμη ο ανωτέρω ισχυρισμός ήταν αληθινός, τότε πώς είναι δυνατόν να κατηγορούμαστε ως αιρετικοί λόγω μιας Εγκυκλίου, την οποία επί δεκαετίες αγνοούσαμε;

 

Σημειώσεις:


110. Περιοδικό Ορθόδοξος ένστασις και μαρτυρία, τεύχος 24-25, σελ. 299.

111. Ηλία Αγγελοπούλου, Μητροπολίτης πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης, σελ. 102.

112. Άπαντα, τόμος β΄, σελ. 24.

113. Ιωάσαφ Ανάγνου, Βίγλα Ορθοδοξίας, σελ. 35.

114. Άπαντα, ένθ ανωτ.

115. Αμφιλοχίου ιερομονάχου, «Γνώσεσθε την αλήθειαν», σελ. 34.

116. Ιω. Καρμίρη, ένθ ανωτ. σελ. 957 [1055].

 


 
ΜΕΡΟΣ 3 - Κεφάλαιο Β: δ΄ // Περιεχόμενα // ΜΕΡΟΣ 3 - Κεφάλαιο Β: στ'

Δημιουργία αρχείου: 9-11-2013.

Τελευταία ενημέρωση: 16-11-2013.

Πάνω