Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Έρευνα για το κτιστό και το Άκτιστο

Βιβλία

 
ΜΕΡΟΣ 3 - Κεφάλαιο Γ: ιη΄ // Περιεχόμενα // ΜΕΡΟΣ 3 - Κεφάλαιο Γ΄: κ΄
 
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΖΗΛΩΤΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ

Τού Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Παπαδάκη

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:

ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ OIKOYMENIΣMΟΥ


Κεφάλαιο Γ΄: Οι σύγχρονες, ενωτικές πρωτοβουλίες και οι μεμονωμένες, οικουμενιστικές διακηρύξεις ορισμένων Ορθοδόξων δεν αποτελούν, κατά τους αγίους Πατέρας, λόγο διακοπής εκκλησιαστικής κοινωνίας μαζί τους

ιθ΄ Η τρίτη απάντησις του π. Νικολάου Δημαρά στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου

Τις μεγάλες παραποιήσεις του π. Νικολάου στις βιογραφίες των Αγίων αποκαλύψαμε για δεύτερη φορά σε σχετική μας απάντησι στην εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος365. Ο π. Νικόλαος ανταπήντησε αμέσως με τρίτο συνεχόμενο άρθρο, στο οποίο όμως δεν επέδειξε καμμία απολύτως μεταμέλεια. Αντιθέτως μάλιστα:

1. Επιμένει ότι ο άγιος Μάξιμος «δεν κοινωνούσε με τους Μονοθελήτες και προ Συνοδικής διαγνώμης»366 κατά το 655, (έτος κατά το οποίο διεξήχθη ο διάλογος του Αγίου με τους Μονοθελήτας, τον οποίο αναφέρει ο π. Νικόλαος ως αποδεικτικό στοιχείο της εσφαλμένης θέσεώς του). Διαψεύδει δηλαδή ακόμη και τον ίδιο τον Άγιο, ο οποίος, όπως προαναφέραμε, κατά το 655 επεκαλείτο τις Συνόδους της Δύσεως προκειμένου να δικαιολογήση την άρνησί του να κοινωνήση με τους Μονοθελήτας.

2. Υποστηρίζει ότι η φράσις στο προηγούμενο άρθρο του, «η φυγή (του αγίου Μαξίμου) γίνεται ακριβώς, όπως αναφέρει ο βιογράφος του, γιατί δεν δέχεται σε κοινωνία τον Σέργιο», δεν αποτελεί πρωτοφανές ψεύδος. Κατά τον π. Νικόλαο, οι άγιοι Μάξιμος και Σωφρόνιος δεν κοινωνούσαν από το 626 με τους Μονοθελήτας (προφανώς έχει αποκηρύξει τελείως, τα όσα έγραφε στο πρώτο κυρίως άρθρο του).

Προς απόδειξι μάλιστα της εσφαλμένης αυτής απόψεώς του αναφέρει και σχετικό απόσπασμα από την βιογραφία του αγίου Μαξίμου. Η φράσις όμως «εκείσε (στην Αφρική) επιφοιτά (ο άγιος Μάξιμος) συνηγορίαν δώσων τω λόγω και τοις εκεί συνεπόμενος ορθοδόξοις», δεν φανερώνει σε καμμία περίπτωσι διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας. Η αναχώρησις του αγίου Μαξίμου από την Κύζικο για την Αφρική το 626 έγινε για να αγωνισθή εναντίον της αιρέσεως του Μονοθελητισμού μαζί με τους εκεί Ορθοδοξούντας, και όχι επειδή διέκοψε την εκκλησιαστική κοινωνία με τον Σέργιο Κωνσταντινουπόλεως. Αυτό είναι το ακριβές νόημα των σχετικών χωρίων των βιογράφων του.

Με την ανωτέρω λεπτομερή εξιστόρησι της ιστορίας της αιρέσεως του Μονοθελητισμού αφαιρείται, πιστεύουμε, από τους Γ.Ο.Χ. το δικαίωμα να επικαλούνται τους αγίους Μάξιμο και Σωφρόνιο για να δικαιολογούν το σχίσμα τους από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες.

 

Σημειώσεις:


365. Φύλλα 1398-1403.

366. Εφημερίς Ορθόδοξος Τύπος, φύλλο 1418, σελ. 5.

 


 
ΜΕΡΟΣ 3 - Κεφάλαιο Γ: ιη΄ // Περιεχόμενα // ΜΕΡΟΣ 3 - Κεφάλαιο Γ΄: κ΄

Δημιουργία αρχείου: 22-8-2014.

Τελευταία ενημέρωση: 28-8-2014.

Πάνω