Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Έρευνα για το κτιστό και το Άκτιστο

Βιβλία

 
ΜΕΡΟΣ 3 - Κεφάλαιο Γ: κα΄ // Περιεχόμενα // Εισαγωγή
 
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΖΗΛΩΤΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ

Τού Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Παπαδάκη

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Αγγελόπουλος Ηλίας, Μπατιστάτος Διονύσιος, Μητροπολίτης πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης, Αθήναι, 1981.

Άγγελος Επίσκοπος Αυλώνος, Οικουμενισμός: Κίνησις για την ένωσι η συγκρητιστική αίρεσις;, Αθήνα, 1998.

Αγιορείται Πατέρες, Καταγγελία, Άγιον Όρος, 1997.

Αγιορείται Πατέρες, Ομολογία - Έκκλησις, Άγιον Όρος, 1979.

Αγιορείται Πατέρες, Υπόμνημα - Έκθεσις, Αθήναι, 1983.

Αθανάσιος ο Πάριος, Επιτομή είτε συλλογή των θείων της πίστεως δογμάτων, εν Λειψία Σαξωνίας, 1806.

Αθανάσιος ο μέγας, Έργα P.G., τόμοι 25-28, Έργα Β.Ε.Π.Ε.Σ., τόμοι 30-37.

Αμφιλόχιος ιερομόναχος, «Γνώσεσθε την αλήθειαν», Αθήναι, 1984.

Ανάγνου Ιωάσαφ αρχιμανδρίτης, Βίγλα Ορθοδοξίας, Αθήναι, 1976.

Αναστάσιος ο Σιναίτης, Έργα P.G., τόμος 89.

Αναστασίου Ιω., Εκκλησιαστική Ιστορία κατά τας παραδόσεις..., τόμοι α΄-β΄, Θεσσαλονίκη, 1969.

Ανδρέας Μητροπολίτης Πατρών, Ματθαίος αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ., Αθήναι, 1963.

Ανδρούτσος Χ., Δογματική, έκδοσις “ Αστήρ”, Αθήναι, 1956.

Ανδρούτσος Χ., Συμβολική εξ επόψεως Ορθοδόξου, εν Αθήναις, 1930.

Άνθιμος Μητροπολίτης Βιζύης, Το ημερολογιακόν ζήτημα, εν Κωνσταντινουπόλει, 1922.

Άνθιμος Ρούσσας αρχιμανδρίτης, Το Παλαιοημερολογιακόν, Αθήναι, 1974.

Αντωνόπουλος Γ., Η απολογία ενός Ορθοδόξου Χριστιανού.

Αραμπατζής Χρ., Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ρώμη κατά τον ιγ΄ αιώνα, Θεσσαλονίκη, 2001.

Αραμπατζής Χρ., Η Σύνοδος της Λυών, Θεσσαλονίκη, 2002.

Αρχιμανδρίτης Καψάνης Γεώργιος, Η εκκλησιολογική αυτοσυνειδησία των Ορθοδόξων από της αλώσεως μέχρι των αρχών του 20ου αιώνος, εν Εικοσιπενταετηρικώ αφιερώματι στον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Διονύσιο, Θεσσαλονίκη, 1999.

Αρχιμανδρίτης Καψάνης Γεώργιος, Θέματα Εκκλησιολογίας και Ποιμαντικής, Άγιον Όρος, 1999.

Αρχιμανδρίτης Καψάνης Γεώργιος, Ορθοδοξία και Ουμανισμός - Ορθοδοξία και Παπισμός, Άγιον Όρος, 1996.

Βαλέτας Γ., Μελέτιος Πηγάς, Χρυσοπηγή, Αθήναι, 1958.

Βαρθολομαίος Αγιαννανίτης, Η νοερά προσευχή και παραίνεσις ευεργετική εις πλανηθέντας Ματθαιικούς και Μακρακιστάς, 1977.

Βασίλειος ιεροδιάκονος, Οι αγώνες των μοναχών υπέρ της Ορθοδοξίας, Άγιον Όρος, 2003.

Βασίλειος ιεροδιάκονος, Οι εκκλησιολογικές κακοδοξίες του ζηλωτικού Παλαιοημερολογιτισμού, Άγιον Όρος, 2001.

Βασίλειος μοναχός, Αντιπατερική η στάση του ζηλωτικού Παλαιοημερολογιτισμού, Άγιον Όρος, 2000.

Βασίλειος ο μέγας, Έργα P.G., τόμοι 29-32.

Βασιλόπουλος Χαράλαμπος αρχιμανδρίτης, Ο Οικουμενισμός χωρίς μάσκα, Αθήναι, 1972.

Βαφείδης Φ., Εκκλησιαστική Ιστορία, τόμοι α΄-γ΄, εν Κωνσταντινουπόλει, 1884-1912.

Βλάσταρις Ματθαίος, Έργα P.G. Τόμος 144.

Βλαστός Κάλλιστος, Δοκίμιον ιστορικόν περί του Σχίσματος..., Αθήναι, 1896.

Βρυέννιος Ιωσήφ, Τα ευρεθέντα, τόμοι α΄-γ΄, έκδοσις Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη, 1990-1991.

Βώκος Ιω., Η διάσπασις της Ορθοδοξίας, Αθήναι, 1977.

Γαλίτης Γ., Η Εκκλησία και οι Εκκλησίες, εν περιοδικώ Γρηγόριος Παλαμάς, τεύχος 755, Θεσσαλονίκη.

Γεδεών Μ., Πατριαρχικοί πίνακες, Αθήναι, 1996.

Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, Έργα P.G., τόμος 140.

Γεωργαντάς Αντώνιος μοναχός, Αθεολόγητες «θεολογίες» αθεολογήτου «θεολόγου», Ελληνικόν Γορτυνίας, 1992.

Γεωργαντάς Αντώνιος μοναχός, Διάλογος Ορθοδόξου ομολογίας, Ελληνικόν Γορτυνίας, 1997.

Γεωργαντάς Αντώνιος μοναχός, Και πάλιν Ηρωδιάς, Ελληνικόν Γορτυνίας, 2003.

Γεωργαντάς Αντώνιος μοναχός, Οι σχίσται της Εκκλησίας, Ελληνικόν Γορτυνίας, 1994.

Γιαννακόπουλος Ιωήλ αρχιμανδρίτης, Παλαιόν και νέον ημερολόγιον, Αθήναι, 1976.

Γιαννακουλόπουλος Καλλιόπιος Μητροπολίτης, Η ένωσις με τους Μονοφυσίτες, Πειραιεύς, 1991.

Γιαννακουλόπουλος Καλλιόπιος Μητροπολίτης, Προδοσία της Ορθοδοξίας, Πειραιεύς, 1991.

Γιανναράς Χ., Ορθοδοξία και Δύση, Αθήναι, 1992.

Γκουτζίδης Ελ., Συνοπτική θεώρησις του εορτολογικού θέματος..., Αθήναι, 1989.

Γκουτζίδης Ελ., Το ημερολογιακόν είναι ουσιώδες δογματικόν θέμα, Αθήναι, 1989.

Γρηγόριος ο Θεολόγος, Έργα P.G., τόμοι 35-38.

Γρηγόριος ο Κύπριος, Έργα P.G., τόμος 142.

Γρηγόριος ο Παλαμάς, Έργα P.G., τόμοι 150-151.

Δαμασκηνός μητροπολίτης Ελβετίας, Θεολογικοί Διάλογοι - Μία Ορθόδοξος προοπτική, Θεσσαλονίκη, 1986.

Δελήμπασης Α., Η αίρεσις του Οικουμενισμού, Αθήναι, 1972.

Δελήμπασης Α., Πάσχα Κυρίου, Αθήναι, 1972.

Δημητρακόπουλος Ανδρ., Ιστορία του σχίσματος της Λατινικής Εκκλησίας από της Ορθοδόξου Ελληνικής, εν Λειψία, 1867.

Δημητρακόπουλος Ανδρ., Ορθόδοξος Ελλάς, εν Λειψία, 1872.

Δημητριάδος Γερμανός, πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος και Ζακύνθου Χρυσόστομος, Διαμαρτυρία προς τας Ορθοδόξους Εκκλησίας..., Αθήναι, 1935.

Δημητριάδος Γερμανός, πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος και Ζακύνθου Χρυσόστομος, Έκκλησις, Αθήναι, 1935.

Δοσίθεος Ιεροσολύμων, Δωδεκάβιβλος, τόμοι α΄-στ΄, έκδοσις Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη, 1982-1983.

Δοσίθεος Ιεροσολύμων, Τόμος Καταλλαγής, Ιάσιον, 1694.

Δοσίθεος Ιεροσολύμων, Τόμος Αγάπης κατά Λατίνων..., 1698.

Εκκλησία Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, Διάλογος εν αγάπη και αληθεία δια την εν Χριστώ ένωσιν, Αθήναι, 1984.

Εκκλησία Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, Έλεγχος και ανατροπή των αντικανονικών και βλασφήμων ενεργειών των απεσχισμένων εκ της εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Αυξεντιακών και Καλλιστικών, 1979.

Εκκλησία Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, Εόρτιος τιμητικός τόμος Ματθαίου του Α΄, εν Αθήναις, 1980.

Εκκλησία Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, Τα προδρομικά του Αντιχρίστου, Αθήναι, 1986.

Ελληνική Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, Υπόμνημα..., 1949.

Επιφάνιος Κύπρου, Έργα P.G., τόμοι 41-43.

Ερμείας Σωζόμενος, Έργα P.G., τόμος 67.

Ευστρατιάδης Γρηγόριος, Η πραγματική αλήθεια περί του εκκλησιαστικού ημερολογίου, Αθήναι, 1929.

Ευστρατιάδης Σωφρόνιος, Το εορτολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Αθήναι, 1937.

Ζερβάκος Φιλόθεος αρχιμανδρίτης, Το νέον παπικόν ημερολόγιον και οι καρποί αυτού, Θεσσαλονίκη.

Ζηλωταί Αγιορείται Πατέρες, Φωνή εξ Αγίου Όρους, Ήτοι απάντησις εις το βιβλίον του Π. Θεοκλήτου Διονυσιάτου..., Άγιον Όρος, 1981.

Ζηλωταί Αγιορείται Πατέρες, Φωνή εξ Αγίου Όρους, Ήτοι απόδειξις..., Άγιον Όρος, 1973.

Ζηλωταί Αγιορείται Πατέρες, Φωνή εξ Αγίου Όρους, Περί πρωτείων του πάπα, Άγιον Όρος, 1989.

Ζηλωταί Αγιορείται Πατέρες, Φωνή εξ Αγίου Όρους, Πρόλογος και απολογητική απάντησις... Άγιον Όρος, 1972.

Ζηλωταί Αγιορείται Πατέρες, Σύντομος ιστορική περιγραφή της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος, Άγιον Όρος, 1973.

Ζηλωταί Πατέρες, Η απολογία..., εν Αθήναις, 1934.

Ζήσης Θ., Ουνία - Η καταδίκη της, Θεσσαλονίκη, 1993.

Ζήσης Θ., Ουνία - Νεώτερες εξελίξεις, Θεσσαλονίκη, 1994.

Θεοδώρητος ιερομόναχος, Η απολογία ενός αγιορείτου, Αθήναι, 1987.

Θεοδώρητος ιερομόναχος, Όταν οι φύλακες προδίδουν, 2001.

Θεοδώρητος ιερομόναχος, Παλαιόν και νέον, Αθήναι, 2000.

Θεοδώρητος ιερομόναχος, Το αντίδοτον, Αθήναι, 1991.

Θεοδώρητος μοναχός, Απάντησις προς την εφημερίδα εκκλησιαστικός αγών, Αθήναι, 1972.

Θεοδώρητος μοναχός, Αποκαλυπτήρια μιας αγιομάχου μοναχής, Αθήναι, 1976.

Θεοδώρητος μοναχός, Α΄ ανοικτή επιστολή προς τον πρωθιερέαν κ. Ευάγγ. Τόμπρον αρχιγραμματέα Ι. Συνόδου Γ.Ο.Χ. Ελλάδος.

Θεοδώρητος μοναχός, Β΄ ανοικτή επιστολή προς τον πρωθιερέαν κ. Ευάγγ. Τόμπρον...

Θεοδώρητος μοναχός, Γ΄ ανοικτή επιστολή προς τον πρωθιερέαν κ. Ευάγγ. Τόμπρον...

Θεοδώρητος μοναχός, Δ΄ ανοικτή επιστολή προς τον πρωθιερέαν κ. Ευάγγ. Τόμπρον...

Θεοδώρητος μοναχός, Διάλογοι της ερήμου περί Οικουμενισμού, Αθήναι, 1971.

Θεοδώρητος μοναχός, Η ευχαριστιακή συμμετοχή εν αγίω Όρει, Άγιον Όρος, 1972.

Θεοδώρητος μοναχός, Κανονική θεώρησις του ημερολογιακού σχίσματος, Αθήναι, 1976.

Θεοδώρητος μοναχός, Μοναχισμός και αίρεσις, Αθήναι, 1977.

Θεοδώρητος μοναχός, Όντως «αξιοκατάκριτος» και «σάλπιγξ κακοδοξίας», Αθήναι, 1975.

Θεοδώρητος μοναχός, Ορθοδοξία και αίρεσις, Αθήναι, 1982.

Θεοδώρητος μοναχός, Το ημερολογιακόν σχίσμα δυνάμει η ενεργεία;, Αθήναι, 1974.

Θεοδωρόπουλος Επιφάνιος αρχιμανδρίτης, Τα δύο άκρα (Οικουμενισμός και Ζηλωτισμός), Αθήναι, 1986.

Θεόδωρος ο Στουδίτης, Έργα P.G., τόμος 99.

Θεόδωρος Βαλσαμών, Έργα P.G., τόμοι 137-138.

Θεοδώρου Α., Η intercommunio εξ επόψεως Ορθοδόξου Συμβολικής, εν Αθήναις, 1971.

Θεοδώρου Τ., Το γράμμα και το πνεύμα, Αθήναι, 1999.

Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης, Αθωνικά άνθη, τόμος ι΄.

Θεοφάνης ο Χρονογράφος, Έργα P.G., τόμος 108.

Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω, Παρατηρήσεις περί του θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Αντιχαλκηδονίων, Άγιον Όρος, 1996.

Ιερά Μονή αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, Οφειλομένη απάντησις εις δεινήν συκοφαντίαν, Αθήναι, 1972.

Ιωάννης Κωνσταντινουπόλεως, Έργα P.G., τόμος 96.

Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης, Έργα P.G., τόμος 78.

Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Έργα P.G., τόμοι 94-96.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Έργα P.G., τόμοι 47-64.

Ιωάννης Παύλος Β΄, Εγκύκλιος Επιστολή, Ίνα πάντες εν ώσιν (Ut

unum sint), Βατικανό, 1995.

Ιωαννίδης Ν., Ο Ιωσήφ Βρυέννιος, Αθήνα, 1985.

Κάλλιστος Επίσκοπος Κορινθίας, Δικαιοσύνην μάθετε (και κρίνετε) οι ενοικούντες επί της γης, Αθήκια.

Κάλλιστος Επίσκοπος Κορινθίας, Περί ημερολογίου και εορτολογίου, Αθήκια Κορινθίας, 1966.

Κάλλιστος Μακρής, Απολογία, 1983.

Καντιώτης Αυγουστίνος, Το Βατικανόν, Αθήναι, 1963.

Καραμήτσος - Γαμβρούλιας Σταύρος, Αι χειροτονίαι των Γ.Ο.Χ. από κανονικής επόψεως, Αθήνα, 1997.

Καραμήτσος Σταύρος, Η αγωνία εν τω κήπω της Γεθσημανή, Αθήνα, 1960.

Καραμήτσος Σταύρος, Ο σύγχρονος ομολογητής της Ορθοδοξίας, Αθήνα, 1997.

Καρμίρης Ιω., Η παγκοσμιότης της εν Χριστώ σωτηρίας, εν Θεολογία, τεύχος δ΄, εν Αθήναις, 1980 και τεύχος α΄, 1981.

Καρμίρης Ιω., Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός, τόμοι α΄-δ΄, Αθήναι, 1966-1977.

Καρμίρης Ιω., Ορθόδοξος Εκκλησιολογία, Αθήναι, 1973.

Καρμίρης Ιω., Πως δει δέχεσθαι τους ετεροδόξους, εν Θεολογία, τεύχος β΄, εν Αθήναις, 1954.

Καρμίρης Ιω., Τα δογματικά και συμβολικά μνημεία της Ορθοδόξου καθολικής Εκκλησίας, τόμος α΄, Αθήναι, 1960, τόμος β΄, Graz, 1968.

Κηρουλάριος Μιχαήλ, Έργα P.G., τόμος 120.

Κλήμης αγιοκυπριανίτης ιερομόναχος, Η συμβολή και η ευθύνη των ορθοδόξων Οικουμενιστών στο διαθρησκειακό άνοιγμα, Αθήνα, 1999.

Κόκορης Δ., Ημερολόγιο, Εορτολόγιο, Διόρθωσις λάθος η επιβεβλημένη;, Αθήναι, 1998.

Κοττέας Αρσένιος, Αντέλεγχος αβασίμου και ασυστάτου ελέγχου, εν Αθήναις, 1923.

Κοτσώνης Ιερώνυμος αρχιμανδρίτης, Η από κανονικής απόψεως αξία της μυστηριακής επικοινωνίας Ανατολικών και Δυτικών επί Λατινοκρατίας και Ενετοκρατίας, Θεσσαλονίκη, 1957.

Κοτσώνης Ιερώνυμος αρχιμανδρίτης, Η κανονική άποψις περί της επικοινωνίας μετά των ετεροδόξων, εν Αθήναις, 1957.

Κοτσώνης Ιερώνυμος αρχιμανδρίτης, Περί του κύρους της ιερωσύνης των Αγγλικανών από της απόψεως του κανονικού Δικαίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Αθήναι, 1958.

Κοτσώνης Ιερώνυμος αρχιμανδρίτης, Προβλήματα της «εκκλησιαστικής οικονομίας», εν Αθήναις, 1957.

Κτενάς Λάμπρος, Πίσω απ ό,τι φαίνεται στο ημερολογιακό, Πάτραι, 1989.

Κυπριανός αγιοκυπριανίτης αρχιμανδρίτης, Η δραματική κρίσις της Οικουμενικής Κινήσεως..., Αθήνα, 2000.

Κυπριανός αγιοκυπριανίτης αρχιμανδρίτης, Ο παποκεντρικός Οικουμενισμός. Ανησυχητικές εξελίξεις, Αθήνα, 2002.

Κυπριανός αγιοκυπριανίτης αρχιμανδρίτης, Ορθοδοξία και Οικουμενική Κίνησις, Αθήνα, 1997.

Κυπριανός Μητροπολίτης Ωρωπού και Φυλής, Η αίρεσις του Οικουμενισμού και η πατερική στάσις των Ορθοδόξων, Αθήνα, 1998.

Κυπριανός Μητροπολίτης Ωρωπού και Φυλής, Η ένωσις της ιεράς Συνόδου Ενισταμένων μετά της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Διασποράς, Φυλή Αττικής, 1994.

Κυπριανός Μητροπολίτης Ωρωπού και Φυλής, Περί της θρησκευτικής ελευθερίας των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, Αθήνα, 1988.

Κυπριανός Μητροπολίτης Ωρωπού και Φυλής, «Παγκόσμιο Συμβούλιο εκκλησιών» και Διαθρησκειακή Κίνησις, Αθήνα, 1997.

Κυπριανός Μητροπολίτης Ωρωπού και Φυλής, «Σχίσμα» η «αποτείχισις»;, Αθήνα, 1998.

Κυριακού Δ., Εκκλησιαστική Ιστορία, τόμοι α΄-β΄, Αθήναι, 1897-1898.

Κύριλλος Αλεξανδρείας, Έργα P.G., τόμοι 68-77.

Κύριλλος Ιεροσολύμων, Έργα P.G., τόμος 33.

Κωνσταντίνος Οικονόμου ο εξ Οικονόμων, Τα σωζόμενα εκκλησιαστικά συγγράμματα, τόμος β΄, Αθήνησι, 1864.

Λαχανάς Κυπριανός, Ποια η διαφορά μεταξύ παλαιού και νέου ημερολογίου, Αθήναι, 1972.

Μαγδαληνή ηγουμένη, Αίρεσις Εικονομαχίας στην παράταξι των Ματθαιικών, Κοζάνη, 1994.

Μακάριος ο Πάτμιος, Ευαγγελική Σάλπιγξ, Αθήναι, 1867.

Μάξιμος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης, Ασκητικές μορφές και διηγήσεις από τον Άθω, Άγιον Όρος, 2000.

Μάξιμος ο Ομολογητής, Έργα P.G., τόμοι 90-91.

Μάρκος Εφέσου, Έργα P.G., τόμοι 159-161, Έργα P.O., τόμοι 15-17.

Μαρτζέλος Γ., Ο επίσημος θεολογικός διάλογος Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη, 1998.

Μεθόδιος Κωνσταντινουπόλεως, Έργα P.G., τόμος 100.

Μελέτιος Μητροπολίτης Αθηνών, Εκκλησιαστική Ιστορία, τόμοι α΄-γ΄, Βιέννη, 1893-1895.

Μεταλληνός Γ. ιερεύς, Ομολογώ εν Βάπτισμα, Αθήνα, 1996.

Μήλιας Σ., Των ιερών Συνόδων... συλλογή, τόμοι α΄-β΄, Παρίσιοι, 1761.

Μπαρδάκας Ευθύμιος αρχιμανδρίτης, Ο δρόμος των Ορθοδόξων, Αθήναι, 1980.

Μπιλάλης Ν., Και αλλαγή Πασχαλίου;, εν εφημερίδι Ορθόδοξος Τύπος, φύλλο 1161 κ. ε.

Μπιλάλης Σ. αρχιμανδρίτης, Η Οικουμενική αποστολή της Ορθοδοξίας, Αθήναι, 1970.

Μπιλάλης Σ. αρχιμανδρίτης, Ορθοδοξία και Παπισμός, τόμοι α΄-β΄, Αθήναι, 1969.

Μπούμης Π., Τα αναθέματα Ρώμης - Κωνσταντινουπόλεως και κανονικότης άρσεως αυτών, Αθήναι, 1980.

Μπούμης Π., Συνέπειαι της άρσεως των αναθεμάτων, Ρώμης - Κωνσταντινουπόλεως, Αθήναι, 1976.

Μπρατσιώτης Π., Ορθόδοξοι και Αγγλικανοί 1918-1931, εν Αθήναις, 1931.

Νικήτας Μαρωνείας, Έργα P.G., τόμος 139.

Νικηφόρος Γρηγοράς, Έργα P.G., τόμοι 148-149.

Νικόδημος μοναχός, «Ποιμένες πολλοί διέφθειραν τον αμπελώνα μου...», Ελληνικόν Γορτυνίας, 1994.

Νικόδημος ο Αγιορείτης, Ερμηνεία εις τας ΙΔ΄ Επιστολάς του Αποστόλου Παύλου, τόμοι α΄-γ΄, Αθήναι, 1971.

Νικόδημος ο Αγιορείτης, Περί της συνεχούς Μεταλήψεως, έκδοσις Σ. Ν. Σχοινά, Βόλος, 1961.

Νικόδημος ο Αγιορείτης, Πηδάλιον, έκδοσις “Αστήρ”, Αθήναι, 1970.

Νικόλαος Πειραιώς και νήσων, Απάντησις εις τον Θεολόγον κ. Ν. Χαρίσην, Αθήναι, 1974.

Οικουμενικόν Πατριαρχείον, Η επάνοδος εις την εκκλησιαστικήν κοινωνίαν μερίδος των ακολουθούντων το παλαιόν (ιουλιανόν) ημερολόγιον, Αθήναι, 1999.

Πανελλήνιος θρησκευτική..., Το πρώτον πανελλαδικόν συνέδριον..., εν Αθήναις, 1947.

Παύλος μοναχός, Η εορτολογική ενότης των Ορθοδόξων και περί «κοινού πάσχα», Αθήναι, 1970.

Παχυμέρης Γεώργιος, Έργα P.G., τόμοι 143-144.

Πέτρος Αντιοχείας, Έργα P.G., τόμος 120.

Πιτσίλκας Αχ., Βίος και αγώνες του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, Θεσσαλονίκη.

Πόποβιτς Ιουστίνος αρχιμανδρίτης, Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός, έκδοσις «Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη, 1974.

Ράλλης Γ. Α. - Ποτλής Μ., Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων, τόμοι α΄-στ΄, Αθήνησιν, 1852-1859.

Σάθας Κ.Ν., Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμοι α΄-ζ΄, Αθήναι, (2) 1972.

Στεφανίδης Β., Εκκλησιαστική Ιστορία, έκδοσις Αστήρ, Αθήναι, 1970.

Συμεών Θεσσαλονίκης, Έργα P.G., τόμος 155.

Συμεών ο Μεταφραστής, Έργα P.G., τόμοι 114-116.

Συντονιστική επιτροπή ενώσεως Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, Αναίρεσις, Αθήναι, 1973.

Σχολάριος Γεννάδιος, Έργα P.G., τόμος 160, Άπαντα τα ευρισκόμενα, τόμος γ΄, Paris, 1930.

Σωκράτης Σχολαστικός, Έργα P.G., τόμος 67.

Σωφρόνιος Ιεροσολύμων, Έργα P.G., τόμος 87Γ΄.

Τόμπρος Ευγένιος ιερεύς, Υπόμνημα της αγίας και ιεράς συνόδου της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, Αθήναι, 1962.

Τόμπρος Ευγένιος ιερεύς, Πάπας και Αθηναγόρας συλλαμβάνονται επ αυτοφόρω συνωμοτούντες, Αθήναι, 1963.

Τρεμπέλας Π., Επί της Οικουμενικής Κινήσεως..., Αθήναι, 1972.

Τρεμπέλας Π., Δογματική, τόμοι α΄-γ΄, Αθήναι, 1959-1961.

Τρεμπέλας Π., Θεωρίαι απαράδεκτοι περί την Unam Sanctam, Αθήναι, 1964.

Τσέτσης Γ. ιερεύς, Οι Διμερείς Θεολογικοί Διάλογοι..., εν Ορθοδοξία, τεύχος β΄, Θεσσαλονίκη, 1995.

Τσίγγος Β., Εκκλησιολογικές θέσεις του αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου, Θεσσαλονίκη, 1999.

Τσιμιρίκας Αβραάμ, Εις υπακοήν πίστεως, 1977.

Φειδάς Β., Εκκλησιαστική Ιστορία, τόμοι α΄-β΄, Αθήναι, 1994.

Φλωρόφσκυ Γ. ιερεύς, Το σώμα του Ζώντος Χριστού, Θεσσαλονίκη, 1972.

Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως, Έργα P.G., τόμοι 101-104.

Χανιώτης Μάρκος μοναχός, Το ημερολογιακόν σχίσμα, Αθήναι, 1975.

Χρήστου Π., Ελληνική Πατρολογία, τόμοι α΄-στ΄, Θεσσαλονίκη, 1976-1992.

Χρήστου Π., Αθωνική Πολιτεία - Επί τη Χιλιετηρίδι του Αγίου Όρους, Θεσσαλονίκη, 1963.

Χριστόδουλος Κ. Παρασκευαίδης Μητροπολίτης Δημητριάδος, Ιστορική και κανονική θεώρησις του παλαιοημερολογιτικού ζητήματος κατά τε την γένεσιν και την εξέλιξιν αυτού εν Ελλάδι, Αθήναι, 1982.

Χριστοφόρος Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως, Ημερολογιακά, εν Αλεξανδρεία, 1925.

Χρυσόστομος Κατουνακιώτης ιερομόναχος, Η σύγχρονη έριδα περί των ιερών εικόνων, Άγιον Όρος, 2001.

Χρυσόστομος Παπαδόπουλος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Έλεγχος παραποιήσεως συνοδικών πράξεων και πατριαρχικών εγγράφων, εν περιοδικώ Γρηγόριος Παλαμάς, τεύχη 193-196, Θεσσαλονίκη, 1932.

Χρυσόστομος Παπαδόπουλος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Ημερολογιτικών κατηγοριών έλεγχος, Θεσσαλονίκη, 1979.

Χρυσόστομος Παπαδόπουλος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Φύσις και χαρακτήρ της Ουνίας, Αθήναι, 1928.

Χρυσόστομος Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, Ακριβής θέσις του Ημερολογιακού ζητήματος, Αθήναι, 1952.

Χρυσόστομος Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, Αναίρεσις..., 1947.

Χρυσόστομος πρώην Φλωρίνης, Άπαντα, τόμοι α΄ β΄, Ελληνικόν Γορτυνίας, 1997.

Χρυσόστομος Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, Απάντησις εις μίαν διατριβήν..., Αθήναι, 1951.

Χρυσόστομος Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, Επιστολή προς τον Πατριάρχην Αλεξανδρείας Νικόλαον, Αθήναι, 1936.

Χρυσόστομος Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, Κρίσεις επί της σημερινής καταστάσεως της Ελληνικής Εκκλησίας και Κοινωνίας, Βόλος, 1952.

Χρυσόστομος Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, Κρίσεις επί των τροπολογιών..., 1949.

Χρυσόστομος Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, Σύντομος και περιληπτική περιγραφή του εκκλησιαστικού Παλ/κού ζητήματος, Αθήναι, 1953.

Χρυσόστομος Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, Υπόμνημα..., 1949.

Delehaye H., Les saint stylites, Bryxelles, 1923.

Fatouros G., Theodori Studitae Epistulae, Berolini, 1992.

Laurent V. - Darrouzes J., Dossier Grec de l’ union de lyon, Paris, 1976.

Sylvestre Syropoylos, Les Memoires, Roma, 1971.

- Διάγγελμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων

Χριστιανών Ελλάδος, 1957.

- Διάταγμα περί Οικουμενισμού, έκδοσις «Typis polyglottis Vaticanis», Βατικανόν, 1965.

- Είναι οι Αντιχαλκηδόνιοι Ορθόδοξοι;, έκδοσις Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, Άγιον Όρος, 1995.

- Η άγκυρα της Ορθοδοξίας, εν Αθήναις, 1926.

- Περί εκκλησιαστικής κοινωνίας και μνημοσύνου..., Άγιον Όρος, 1993.

- Το άθεον δόγμα του Οικουμενισμού, έκδοσις περιοδικού άγιος Αγαθάγγελος, 1998.

- Το κύρος των αγγλικανικών χειροτονιών, εν Αθήναις, 1939.

- Υπόμνημα περί Οικουμενισμού, έκδοσις περιοδικού «Παρακαταθήκη», 1999.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Εφημερίς Εκκλησιαστική Αλήθεια, Αθήναι.

Εφημερίς Καθολική, Αθήναι.

Εφημερίς Ορθοδοξία, Αθήναι.

Εφημερίς Ορθόδοξη Κατάθεση, Αθήνα.

Εφημερίς Ορθόδοξος Τύπος, Αθήναι.

Εφημερίς Ορθόδοξος Χριστιανικός αγών, Ελληνικόν Γορτυνίας.

Εφημερίς Χριστιανική, Αθήναι.

Εφημερίς Χριστιανικός αγών, Αθήναι.

Περιοδικό Αγία Σκέπη, Κερατέα.

Περιοδικό Άγιοι Κολλυβάδες, Ναύπακτος.

Περιοδικό Άγιος Αγαθάγγελος, Άγιον Όρος.

Περιοδικό Άγιος Κυπριανός, Φυλή Αττικής.

Περιοδικό Αποστολική και πατερική φωνή, Κάλυμνος.

Περιοδικό Βοανεργές, Άγιον Όρος.

Περιοδικό Εκκλησία, Αθήναι.

Περιοδικό Εκκλησία Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, Αθήναι.

Περιοδικό Εκκλησιαστική Παράδοσις, Αγία Παρασκευή.

Περιοδικό Επίσκεψις, Γενεύη.

Περιοδικό Η φωνή της Ορθοδοξίας, Αθήναι.

Περιοδικό Κήρυξ γνησίων Ορθοδόξων, Αθήναι.

Περιοδικό Κήρυξ Εκκλησίας Ορθοδόξων, Αθήναι.

Περιοδικό Μέγας Αθανάσιος, Αθήναι.

Περιοδικό Ο Αγιορείτης, Πάρος.

Περιοδικό Ορθοδοξία, Θεσσαλονίκη.

Περιοδικό Ορθόδοξον πατερικόν σάλπισμα, Αθήναι.

Περιοδικό Ορθόδοξη Μαρτυρία, Τρίκορφο Δωρίδος.

Περιοδικό Ορθόδοξος ενημέρωσις, Φυλή Αττικής.

Περιοδικό Ορθόδοξος ένστασις και μαρτυρία, Αθήναι.

Περιοδικό Ορθόδοξος Παρατηρητής, Πειραιεύς.

Περιοδικό Ορθόδοξος πνοή, Κορωπί Αττικής.

Περιοδικό Παρακαταθήκη, Θεσσαλονίκη.

Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, Πειραιεύς.

Περιοδικό Φύλακες Ορθοδοξίας, Αθήναι.

Περιοδικό Church and Diplomacy, Αθήναι.

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

- Β.Ε.Π.Ε.Σ.: Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών συγγραφέων, έκδοσις Αποστολικής Διακονίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι, 1955 κ. εξ.

- Ε.Π.Ε.: Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, έκδοσις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη, 1972 κ. εξ.

- Θ.Η.Ε.: Θρησκευτική και ηθική εγκυκλοπαιδεία, τόμοι 1-12, έκδοσις Α. Μαρτίνου, Αθήναι, 1962-1968.

- P.G.: J. P. Migne, Patrologiae cursus completus, series graeca 1-161, Paris, 1857-1912.

- Mansi: J. Mansi Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio, Paris, 1899-1927.

- P.O.: R. Graffin - F. Nau, Patrologia Orientalis, Paris, 1903-.

 

Έργα του ίδιου

1. Αντιπατερική η Στάση του Ζηλωτικού Παλαιοημερολογιτισμού, Άγιον Όρος, 2000.

2. Οι Εκκλησιολογικές Κακοδοξίες του Ζηλωτικού Παλαιοημερολογιτισμού, Άγιον Όρος, 2001.

3. Οι Αγώνες των Μοναχών υπέρ της Ορθοδοξίας, 2008 (Β΄ έκδοσις).

4. Το σχίσμα το Ζηλωτικού Παλαιοημερολογιτισμού, 2008.

5. Εξομολόγηση - Θεία Κοινωνία - Νηστεία, 2008.

6. Υπερηφάνεια - Ταπείνωση, 2008.

7. Η Ορθόδοξη θεολογία για τις εκτός γάμου σχέσεις, 2008.

8. Η Ορθόδοξη θεολογία για τα διαζύγια, 2008.

9. Το πάθος της κατακρίσεως, 2008.

 


 
ΜΕΡΟΣ 3 - Κεφάλαιο Γ: κα΄ // Περιεχόμενα // Εισαγωγή

Δημιουργία αρχείου: 3-9-2014.

Τελευταία ενημέρωση: 3-9-2014.

Πάνω