Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Έρευνα για το κτιστό και το Άκτιστο

Βιβλία

Δόγματα

 
Κεφάλαιο 1ο // Περιεχόμενα

 

Εφόδιον Ορθοδοξίας

Βασική Δογματική Διδασκαλία 

Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ


Κατά την διάρκειαν πολυετούς διακονίας εις την Γερμανίαν διεπίστωσα την έλλειψιν εκλαϊκευμένης Ορθοδόξου κατηχήσεως, η οποία να εισάγη εις την Ορθόδοξον πίστιν και ζωήν κατά τρόπον, ο οποίος θα επέτρεπεν Ορθόδοξον τοποθέτησιν εις τον σύγχρονον κόσμον.

Την ιδίαν έλλειψιν διεπίστωσα και εις την Ελλάδα, όπου εκλήθην, ενίοτε να αναλάβω κατήχησιν ενηλίκων, οι οποίοι εζήτουν να προσχωρήσουν εις την Ορθοδοξίαν. Τα βοηθήματα, τα οποία έχουν εκδοθή, εάν δεν απευθύνωνται εις μικρούς μαθητάς, δεν έχουν ως κύριον μέλημα την εισαγωγήν εις την Ορθόδοξον πίστιν και ζωήν.

Έκτος τούτου: Χιλιάδες Ορθοδόξων αδελφών μεταναστεύουν χωρίς καμμίαν σοβαράν πνευματικήν προετοιμασίαν: Εργάται, τεχνίται, φοιτηταί, επιστήμονες, μέλη διαφόρων διπλωματικών Αποστόλων, εκπαιδευτικοί κ.α. Είναι ανάγκη να οπλισθούν όλοι αυτοί με το Εφόδιον της Ορθοδοξίας μας, ώστε να αντιμετωπίσουν νικηφόροι τους πνευματικούς κινδύνους της ξένης γης, να δυνηθούν να ζήσουν και εκεί συνειδητώς την Ορθόδοξον ζωήν.

Μεταξύ των κινδύνων περιλαμβάνεται και η ξένη προπαγάνδα, ιδιαιτέρως των ονομαζόμενων «Μαρτύρων του Ιεχωβά», οι οποίοι δρουν οργανωμένως, προς μεγίστην ψυχικήν ζημίαν των ξενιτευμένων αδελφών. Προς αντιμετώπισιν του κινδύνου αυτού εξέδωσα το βιβλίον «Η Δικτατορία του Μπρούκλιν», το οποίον εκυκλοφόρησεν ευρύτατα εις το εξωτερικόν και ιδιαιτέρως εις την Γερμανίαν.

Τόσον η ενασχόλησις αυτή, όσον και το πλήθος των επιστολών, τας οποίας έλαβον από αναγνώστας του εν λόγω βιβλίου, με εβοήθησαν να λάβω σοβαρώς υπ' όψιν, κατά την σύνταξιν του παρόντος βιβλίου, όλα εκείνα τα σημεία της Ορθοδόξου διδασκαλίας και της Ορθοδόξου πνευματικής ζωής, τα οποία απορρίπτουν οι αιρετικοί και κακόδοξοι.

Επειδή δε οι άνθρωποι αυτοί της πλάνης διακηρύσσουν ότι μελετούν την Αγίαν Γραφήν, εφρόντισα ιδιαιτέρως δια την αγιογραφικήν κατοχύρωσιν της Ορθοδόξου πίστεως. Αντί να χρησιμοποιήσω μικράς γραφικάς φράσεις και χωρία αποκομμένα από τα φυσικά τους πλαίσια, όπως συνήθως κάμνουν οι αιρετικοί, προετίμησα να παραθέσω μεγαλυτέρας περικοπάς από την Παλαιάν και Καινήν Διαθήκην, ώστε να δύναται το βιβλίον αυτό να χρησιμοποιηθή και ως βοήθημα δια την μελέτην της Αγίας Γραφής.

Προκειμένου περί της Παλαιάς Διαθήκης εχρησιμοποίησα, κυρίως, την μετάφρασιν των Εβδομήκοντα και προσεπάθησα να μεταφράσω τα χωρία με όσον δυνατόν περισσότερον απλούν τρόπον.

Επίσης, εφρόντισα να παραθέσω μικράς ιστορίας και περικοπάς από τα συναξάρια και τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας, δια να καταδείξω την ενότητα, μεταξύ του Ορθοδόξου δόγματος και της Ορθοδόξου πνευματικής ζωής, μεταξύ Ορθοδόξου αληθείας, Ορθοδόξου λατρείας και Ορθοδόξου φρονήματος.

Τα χειρόγραφα του παρόντος βιβλίου εμελέτησαν: Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Διονύσιος, ο π. Αμφιλόχιος Ράντοβιτς, ο π. Μελέτιος Καλαμαράς και οι θεολόγοι Παναγιώτης Νέλλας και Αντώνιος Παπαντωνίου. Άπαντες προέβησαν εις πολύτιμους δι’ εμέ υποδείξεις, αι οποίαι συνετέλεσαν εις την πληρεστέραν συγκρότησιν του βιβλίου. Εις όλους εκφράζω τας θερμοτάτας μου ευχαριστίας. Ευχαριστώ επίσης και τον Καθηγητήν π. Ιωάννην Ρωμανίδην δια τας πολύτιμους υποδείξεις του επί ωρισμένων θεμάτων του βιβλίου.

Πρεσβ. Αντώνιος Γ. Αλεβιζόπουλος

 

Οδηγίαι δια την χρήσιν του βιβλίου

Προς μεγαλυτέραν ωφέλειαν εκ της μελέτης τον παρόντος βιβλίου, συνιστώμεν εις τον αναγνώστην:

α) να μελετά με προσοχήν και χωρίς βιασύνην κάθε ημέραν εν μικρόν μέρος του βιβλίου.

β) να προσπαθή να σκέπτεται κατά την διάρκειαν της ημέρας τας αληθείας τας οποίας εμελέτησε και να τας ζη με έντονον προσευχήν.

γ) Εάν τελείωση την ανάγνωσιν του βιβλίου, να το μελετήση και πάλιν. Την φοράν αυτήν να ανατρέχη εις την Αγίαν Γραφήν δια να ανεύρη τα χωρία τα οποία παρατίθενται εις το βιβλίον και να τα υπογραμμίζη.

δ) Με βάσιν τα χωρία τα οποία έχει υπογραμμίσει, με βάσιν, δηλαδή, την διδασκαλίαν της Εκκλησίας μας, να αρχίση την συστηματικήν μελέτην ολοκλήρου πλέον της Αγίας Γραφής, χωρίς, όμως, να αφήση την θερμήν προσευχήν. Εις αυτήν πρέπει να «προσκαρτερούμεν», να επιμένωμεν, δηλαδή, σταθερώς και να γρηγορώμεν (Κολοσσαείς 4,2), δια να μας αποκάλυψη ο Κύριος «την πλουσίαν κατανόησιν, την πλήρη γνώσιν του μυστηρίου του Θεού Πατρός και του Χριστού, εις τον οποίον είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως» (Κολοσσαείς 2,2-3).

 


Κεφάλαιο 1ο // Περιεχόμενα

Δημιουργία αρχείου: 20-10-2010.

Τελευταία ενημέρωση: 20-10-2010.

Πάνω