Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Κατάλογος ψηφιακών βιβλίων

Επιστροφή στις ενότητες Πατερικά έργα και Ψυχοθεραπευτικά

Περιεχόμενα

Ο Αόρατος πόλεμος"

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος


Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος

 

Αναδημοσίευση από: http://www.phys.uoa.gr/~nektar/

 

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Περιεχόμενα 1ου Μέρους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. .......... Σε τι βρίσκεται η χριστιανική τελειότητα. Για να την αποκτήση κάποιος, πρέπει να πολεμά. Τα τέσσερα αναγκαία σ αυτόν τον πόλεμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. Δεν πρέπει να εμπιστευώμαστε, ούτε να δίνουμε θάρρος ποτέ στον εαυτό μας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. Η ελπίδα και η εμπιστοσύνη στον Θεό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. Πως μπορεί να γνωρίσει κάποιος εάν εργάζεται με την μη εμπιστοσύνη στον εαυτό του και με την ολοκληρωτική ελπίδα στον Θεό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. Το λάθος που κάνουν πολλοί νομίζοντας ως αρετή την μικροψυχία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄.  Άλλες εμπειρίες, μέσα από τις οποίες αποκτάται η απιστία στον εαυτό μας και η εμπιστοσύνη και το θάρρος στο Θεό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄. Πως πρέπει να εκπαιδεύουμε το νού μας, για να τον φυλάμε από την αμάθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄  Γιατί δεν διακρίνουμε σωστά τα πράγματα και με ποιόν τρόπο μπορούμε να τα γνωρίζουμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. Πως πρέπει να φυλάμε το νού μας από την πολυπραγμοσύνη και την περιέργεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄. Πως πρέπει να εξασκούμε τη θέλησί μας για να θέλη σε όλες μας τις εσωτερικές και εξωτερικές πράξεις, ως τελειωτικό σκοπό μόνο την ευχαρίστησι του Θεού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄.  Μερικές σκέψεις που παρακινούν την επιθυμία του ανθρώπου να θέλη να κάνη σε κάθε πράγμα το θέλημα του Θεού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄.  Τα πολλά θελήματα και οι επιθυμίες, που υπάρχουν στον άνθρωπο και η μάχη που υπάρχει ανάμεσά τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ Πως πρέπει να πολεμά κάποιος εναντίον της παραλόγου θελήσεως των αισθήσεων και σχετικά με τις πράξεις που πρέπει να πραγματοποιήση η θέλησις, προκειμένου να αποκτήση τις συνήθειες των αρετών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄.  Τι πρέπει να γίνεται, όταν η ανώτερη λογική θέλησις φαίνεται νικημένη από την παράλογη και κατώτερη και από τους εχθρούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄. Πρέπει να πολεμά κανείς με όλες του τις δυνάμεις και παντοτεινά και γενναία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΣΤ΄.  Μέ ποιό τρόπο ξημερώνοντας πρέπει να βγαίνη στη μάχη το πρωί ο στρατιώτης του Χριστού για να πολεμά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄. Μέ ποιά τάξι πρέπει να πολεμούμε εναντίον των παθών μας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄. Πως πρέπει να πολεμά κάποιος αντίθετα στα ξαφνικά κινήματα των παθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄.  Πως πρέπει να πολεμά κανείς κατά των σαρκικών παθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄. Πως πρέπει να πολεμά κάποιος εναντίον της αμελείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄. Η διόρθωσις των εξωτερικών αισθήσεων. Και με ποιό τρόπο μπορεί κάποιος να περάση από αυτές στη θεωρία και δοξολογία του Θεού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ΄  Τα ίδια αισθητά πράγματα που είπαμε, μας χρησιμεύουν ως μέσα και όργανα, για να διορθώνουμε τις αισθήσεις μας, εάν περνά από αυτά στη μελέτη του σαρκωθέντος Λόγου και στα μυστήρια της ζωής και του πάθους του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ΄  Πως πρέπει να διορθώνουμε τις αισθήσεις μας με άλλους τρόπους, όταν μας παρουσιάζωνται τα ορατά αντικείμενά τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ΄ Πως πρέπει να κυβερνάμε τη γλώσσα μας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ΄  Πως πρέπει να διορθώνουμε την φαντασία και την ενθύμησί μας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ΄  Ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να αποφεύγη με όλη του τη δύναμι τις ταραχές και ενοχλήσεις, αν θέλη να πολεμήση καλά τους εχθρούς του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ΄   Τι πρέπει να κάνουμε, όταν είμαστε πληγωμένοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ΄  Ποιά τακτική έχει ο διάβολος στο να πολεμά γενικά και να παραπλανά ανθρώπους διαφόρων καταστάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΘ΄  Ο πόλεμος και η απάτη που χρησιμοποιεί ο διάβολος για εκείνους που κρατάει στην υπηρεσία της αμαρτίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ΄  Ο πόλεμος και η απάτη, που μεταχειρίζεται ο διάβολος για εκείνους που γνωρίζουν το κακό τους και θέλουν να ελευθερωθούν. Και γιατί οι αποφάσεις μας πολλές φορές δεν φέρνουν το αποτέλεσμά τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΑ΄ Η απάτη που χρησιμοποιεί ο εχθρός, για εκείνους που νομίζουν ότι βαδίζουν στην τελειότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΒ΄  Ο πόλεμος και η απάτη που χρησιμοποιεί ο διάβολος, για να εγκαταλείψουμε τον δρόμο της αρετής που βαδίζουμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΓ΄ Η τελευταία απάτη, που χρησιμοποιεί ο διάβολος, για να μας γίνωνται αιτία κακίας οι αρετές που αποκτήσαμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΔ΄  Μερικές γνώσεις που είναι χρήσιμες, για να νικήσουμε τα πάθη και να ακοκτήσουμε νέες αρετές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕ΄  Οι αρετές πρέπει να αποκτώνται σταδιακά, βαθμηδόν και πρώτα πρέπει να απασχολούμαστε με την μία και κατόπιν με την άλλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΣΤ΄  Μέ ποιά μέσα αποκτούνται οι αρετές και Πως πρέπει να κυβερνούμαστε για να εξασκούμαστε κάποιον καιρό σε μία μόνο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΖ΄ Ότι πρέπει να προχωρούμε με φροντίδα και επιμέλεια παντοτινή στην άσκησι της αρετής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΗ΄  Έχοντας υποχρέωσι να αγωνιζώμαστε πάντα τον αγώνα των αρετών, δεν πρέπει να αποφεύγουμε εκείνα, που μας γίνονται αφορμές για να τα αποκτήσουμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΘ΄  Πρέπει να αγαπάμε όλες τις αφορμές, που προξενούν την απόκτησι των αρετών και περισσότερο εκείνες που φέρνουν περισσότερες δυσκολίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ΄  Πως μπορούμε σε διάφορες αφορμές να χρησιμοποιήσουμε την άσκησι μιας και της αυτής αρετής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΑ΄  Ο καιρός που πρέπει να βάλλουμε στην εξάσκησι κάθε αρετής· και περί των σημείων της προκοπής μας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΒ΄  Δεν πρέπει να επιθυμούμε πολλά για να ελευθερωθούμε από τα βάσανα που υποφέρουμε με υπομονή. Και Πως πρέπει να κυβερνούμε όλες μας τις επιθυμίες, για να είμαστε ενάρετοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΓ΄  Πως πρέπει να αντιστεκώμαστε στον διάβολο, όταν προσπαθή να μας παραπλανση με την αδιακρισία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΔ΄ Η υπόληψις του εαυτού μας και η παρακίνησις του διαβόλου μας κάνουν να κρίνουμε με αυθάδεια τον πλησίον. Πως πρέπει να αντιστεκώμαστε σε αυτά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ΄  Η προσευχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΣΤ΄  Τι είναι η νοερή προσευχή και Πως πρέπει να γίνεται

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΖ΄  Η προσευχή που γίνεται δια μέσου μελέτης και θεωρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΗ΄   Άλλος τρόπος προσευχής δια μέσου μελέτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΘ΄  Τρόπος προσευχής δια μέσου της Θεοτόκου Μαρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ν΄  Μερικές σκέψεις για να προστρέχουμε στην Θεοτόκο με πίστι και θάρρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΝΑ΄ Πως πρέπει να μελετά κανείς και να προσεύχεται δια μέσου των Αγγέλων και όλων των Αγίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΝΒ΄  Η μελέτη των παθών του Κυρίου προξενεί διάφορες διαθέσεις και θεοφιλή πάθη στην καρδιά μας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΝΓ΄ Οι ωφέλειες που μπορούμε να δεχθούμε από την μελέτη του Εσταυρωμένου και η μίμησις των αρετών του

 

Περιεχόμενα 2ου Μέρους

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄  Το πανάγιο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄  Πως πρέπει κανείς να δέχεται το πανάγιο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή Πως πρέπει να δέχεται μυστηριακά τον Χριστό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄   Πως πρέπει να ετοιμαζώμαστε για την κοινωνία, για να παρακινηθούμε στην αγάπη του Θεού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ Η Πνευματική και νοερή Κοινωνία, δηλαδή, Πως κοινωνείται νοερά και πνευματικά ο Χριστός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄  Η απόδοσις χαρίτων και ευχαριστίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄   Η νοητή προσφορά, δηλαδή Πως πρέπει κανείς να προσφέρη νοερά τον εαυτό του και κάθε του έργο στον Θεό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄  Η αισθητή ευλάβεια και η ψυχρότητα και ξηρασία της ευλάβειας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄  Η εξέτασις της συνειδήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄  Πως πρέπει να προετοιμαζώμαστε εναντίον των εχθρών που μας πολεμούν κατά τον καιρό του θανάτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄ Ποιές είναι οι τέσσερες προσβολές που μας φέρνουν οι εχθροί μας κατά την ώρα του θανάτου. Και πρώτα η προσβολή της πίστεως και η θεραπεία της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄  Η προσβολή της απογνώσεως και η ιατρεία της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ΄  Η προσβολή της κενοδοξίας και η ιατρεία της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ΄  Η προσβολή των φαντασιών και η ιατρεία της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ΄ Η πνευματική ειρήνη της καρδιάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ΄ Η φροντίδα που πρέπει να έχη η ψυχή για να ειρηνεύη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ΄ Αυτή η ειρηνική κατοικία οικοδομήται σιγά σιγά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄  Η ψυχή πρέπει να αποφεύγη κάθε τιμή και να αγαπά την ταπείνωσι και την πτωχεία του Πνεύματος, με την οποία αποκτάται η ειρήνη της ψυχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ΄  Η ψυχή πρέπει να διατηρήται σε νοερή μοναξιά και ησυχία, για να φέρη ο Θεός την δική του ειρήνη μέσα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄ Η φρόνησις που πρέπει να έχουμε στην αγάπη προς τον πλησίον, για να μη μας προκαλέση ενόχλησι στην ειρήνη αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ΄  Η ψυχή αφού απογυμνωθή από την θέλησί της, πρέπει να στέκεται ενώπιον του Θεού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ΄  Δεν πρέπει κανείς να ζητά τροφές ούτε κάτι που προξενεί όρεξι, αλλά μόνον τον Θεό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ΄  Ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να ανησυχή και όταν ακόμη αισθάνεται μέσα του κάποια αντίστασι για την ειρήνη που προαναφέραμε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ΄  Ποιά είναι η επιμέλεια την οποία έχει ο διάβολος για να ενοχλήση την ειρήνη αυτή της ψυχής μας. Εμείς πρέπει να αποφεύγουμε τις πανουργίες και τις απάτες του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ΄  Η ψυχή δεν πρέπει να συγχίζεται για τους εσωτερικούς πειρασμούς και λογισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ΄  Οι πειρασμοί δόθηκαν από τον Θεό για ωφέλειά μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣΤ΄ Ποιά ιατρεία πρέπει να μεταχειριζώμαστε για να μην ενοχλούμαστε στα σφάλματα και τις αδυναμίες μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ΄   ψυχή πρέπει να ειρηνεύη και να προοδεύη χωρίς να χάνη καιρό

Διαμόρφωση σελίδας: 18-10-2006.

Τελευταία ενημέρωση: 20-10-2006.

Πάνω