Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Έρευνα για το κτιστό και το Άκτιστο

Βιβλία

 
Α΄ Παράρτημα Κειμένου [Πρόλογος] // Περιεχόμενα // Β΄ Παράρτημα
 

Ουνία

Πρόσωπο και Προσωπείο

Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού


Παράρτημα Κειμένων

Α. Εγκύκλιος της εν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου (1722), προς τους Ορθοδόξους Αντιοχείς. (Αποσπάσματα)

[Επίλογος]

Αλλά, καθώς είπομεν, όχι μόνον τα δόγματα της ευσεβούς πίστεως, αλλά και τας παραδόσεις και τάξεις της Εκκλησίας ανέτρεψαν και διέφθειραν οι κατά πάντα καινοτομούντες Λατίνοι, εναντιούμενοι και τη ευαγγελική διδασκαλία και τοις αποστολικοίς κανόσι και εις τας ιεράς Συνόδους και απλώς ειπείν εις τους Πατέρας της Εκκλησίας και τας εξ αρχής φυλαττομένας παρ’ ημών πάντων των ευσεβών παραδόσεις της Εκκλησίας. Και ότι μεν αυτοί εθελοκάκως αμαρτάνουσι και εναντιούνται εις την αλήθειαν, καθώς αρκετά το εφανερώσαμεν μέχρι τούδε, ουδείς νουν έχων αμφιβάλλει.

Μόλον τούτο, εάν έμεινε το κακόν εις του λόγου τους, ολίγον μας έμελλε να τους κρίνωμεν και να τους κατακρίνωμεν, ωσάν όπου δεν προξενείται εκ τούτου καμία ωφέλεια εις αυτούς, οι οποίοι δια πείσμα και πάθος άλογον εσχίσθησαν από την καθόλου Εκκλησίαν, και επενόησαν τόσας καινοτομίας και νεωτερισμούς εις τα τής ευσεβούς πίστεως δόγματα και παραδόσεις. Αλλ' επειδή και βλέπομεν, ότι το εδικόν τους κακόν και το φαρμάκι της κακοδοξίας των σπεύδουσιν ωσάν όφεις ολέθριοι να το μεταδώσουν και εις τους απλουστέρους Χριστιανούς του ημετέρου γένους, της Ανατολικής δηλαδή του Χριστού Εκκλησίας, και με τρόπους απατηλούς να τους διαφθείρωσι και να τους σύρωσιν αθλίως εις τον κρημνόν και το βάραθρον της απωλείας, δια τούτο λυπούμενοι και φροντίζοντες τους εδικούς μας Χριστιανούς, εγράψαμεν και εφανερώσαμεν εν τω παρόντι με συντομίαν εκείνα όπου φρονεί και δοξάζει η Ανατολική του Χριστού Εκκλησία και τα υγιή και ορθά δόγματα αυτής· ομοίως εφανερώσαμεν και τους νεωτερισμούς και τας απάτας της λατινικής κακοδοξίας, δια να στηρίζωνται οι ευσεβείς εις την ευσέβειαν, και να μην απατώνται από τας λατινικάς φλυαρίας.

Όθεν και συμβουλεύομεν πατρικώς και πνευματικώς όλους τους υπό τον αγιώτατον πατριαρχικόν θρόνον της Αντιόχειας ευρισκομένους Χριστιανούς, μικρούς τε και μεγάλους, πάσης τε και παντοίας τάξεως και καταστάσεως, να προσέχετε καλώς και να φυλάττετε την πατροπαράδοτόν σας πίστιν, και να μένετε στερεώς μέσα εις τα όρια της Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας, η οποία όσα παρέλαβε και εδιδάχθη άνωθεν και εξ αρχής από τον Ιησούν Χριστόν και τους Αγίους Αποστόλους, ιεράς Συνόδους και θείους Πατέρας, και όλας τας παραδόσεις της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας, εγγράφους τε και αγράφους, τα εφύλαξε και τα φυλάττει απαρασάλευτα και ανόθευτα, και να απέχετε μακράν από τας καινοτομίας και τους νεωτερισμούς των Λατίνων, οι οποίοι δεν άφησαν κανένα δόγμα και μυστήριον και παράδοσιν της Εκκλησίας όπου να μην το φθείρουν και να το νοθεύσουν. Και ούτω μεν ποιούντες και εμμένοντες εις την πατροπαράδοτόν σας ευσέβειαν, θέλετε έχη μισθόν παρά Θεού πολλαπλάσιον και ζωήν την αιώνιον και ψυχικήν σωτηρίαν, και παρά πάντων των Πατέρων της Εκκλησίας και παρ’ ημών ευχάς και ευλογίας πνευματικάς. Όστις δε τολμήσει από λόγου σας να αθετήση τα δόγματα της ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας και να παρασαλεύση κανένα από αυτά και να δεχθή κανένα νεωτερισμόν και απάτην και ψεύδος της λατινικής κακοδοξίας, ας γνωρίζη βεβαίως ο τοιούτος, ότι αμαρτάνει θανάσιμα, επειδή και ευγαίνει από τα όρια της ευσεβείας, και γίνεται υπόδικος και υπεύθυνος τη αιωνία κολάσει και ωσάν ασεβής και αιρετικός λογισθήσεται παρά Θεώ, λαμβάνοντας τας αράς του Χριστού και των Αποστόλων και των Συνόδων και όλων των Αγίων της Εκκλησίας, ως παραβάτης και καταφρονητής της διδασκαλίας και παραδόσεως αυτών.

Το ίσον των πατριαρχικών υπογραφών και λοιπών αρχιερέων απαράλλακτον.

 

† Ιερεμίας, ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ρώμης, και οικουμενικός Πατριάρχης, αποφαίνομαι και ομολογώ ταύτην είναι την δόξαν και ομολογίαν της Αγίας ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας περί των ενταύθα εκτεθέντων προβλημάτων.

† Αθανάσιος, ελέω Θεού Πατριάρχης της μεγάλης θεουπόλεως Αντιόχειας, συναποφαίνομαι και ομολογώ ταύτην είναι την δόξαν και ομολογίαν της Αγίας ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας περί των ενταύθα εκτεθέντων προβλημάτων.

† Χρύσανθος, ελέω Θεού Πατριάρχης της Αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, αποφαίνομαι ταύτην είναι την δόξαν και ομολογίαν της Αγίας ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας περί των ενταύθα εκτεθέντων προβλημάτων.

† Έγωγε Ηρακλείας και Ρεδαιστού Καλλίνικος, τα προβληθέντα αποδεχόμενος συμφρονώ και συμφθέγγομαι τοις αγιωτάτοις Πατριάρχαις, και ούτως ομολογώ και δοξάζω καρδία και στόματι, καθάπερ και η του Χριστού αγία καθολική και Αποστολικής ανατολική Εκκλησία κηρύττει,

† ο Κυζίκου Αυξέντιος, τα προβληθέντα αποδεχόμενος συμφρονώ και συμφθέγγομαι τοις αγιωτάτοις Πατριάρχαις, και ούτως ομολογώ και δοξάζω καρδία και στόματι, καθάπερ και η του Χριστού αγία καθολική ανατολική Εκκλησία κηρύττει,

† Ο Νικομήδειας Παίσιος, τα προβληθέντα αποδεχόμενος συμφρονώ και συμφθέγγομαι τοις αγιωτάτοις Πατριάρχαις και ούτως ομολογώ μέχρις εσχάτης μου αναπνοής.

† Ο Νίκαιας Γεράσιμος, περί των τήδε εμπεριεχομένων σύμφρων ειμί διόλου τοις αγιωτάτοις Πατριάρχαις.

† Ο Χαλκηδόνος Παρθένιος, τα προβληθέντα αποδεχόμενος συμφρονώ και συμφθέγγομαι τοις αγιωτάτοις Πατριάρχαις, και ούτως ομολογώ και δοξάζω καρδία και στόματι, καθάπερ η του Χριστού αγία ανατολική Εκκλησία κηρύπει.

† Ο Γάνου και Χώρας Γρηγόριος, τα προβληθέντα αποδεχόμενος συμφρονώ και συμφθέγγομαι τοις αγιωτάτοις Πατριάρχαις, και ούτως ομολογώ και δοξάζω καρδία και στόματι, καθάπερ και η του Χριστού αγία καθολική Αποστολικής ανατολική Εκκλησία κηρύττει,

† Ο Σοφίας αναστάσιος, τα προβληθέντα αποδεχόμενος συμφθέγγομαι τοις αγιωτάτοις Πατριάρχαις, και ούτως ομολογώ και δοξάζω καρδία και στόματι, καθάπερ και η του Χριστού αγία καθολική Αποστολική ανατολική Εκκλησία κηρύττει.
 
Α Παράρτημα Κειμένου [Πρόλογος] // Περιεχόμενα // Β΄ Παράρτημα

Δημιουργία αρχείου: 23-9-2014.

Τελευταία ενημέρωση: 11-10-2014.

Πάνω