Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία, Ορθοδοξία, Μελέτες και Προτεστάντες

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Θεία Κοινωνία: Σύμβολα, εμβλήματα, ή πραγματικό Σώμα και Αίμα Χριστού;

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

Το Χριστιανικό Θυσιαστήριο τρανή απόδειξις τής εν Καινή Διαθήκη Ειδικής Ιεροσύνης

Κριτική Ανάλυσις Κωδίκων και Χειρογράφων τής σημαντικότατης μετοχής "κλώμενον" (Α΄ Κορ. ια: 24). Αναίρεσις Προτεσταντικών κακοδοξιών

 

13. Μαρτυρίες τών δύο πρώτων αιώνων περί όντως μεταβολής τών τιμίων δώρων σε Σώμα και Αίμα Χριστού

 

Επειδή κάποιοι αιρετικοί έχουν την εσφαλμένη γνώμη ότι η μεταβολή (ή ‘μεταποίησις’ κατά τούς ερμηνευτάς Κύριλλο Αλεξανδρείας, Θεοφύλακτο, Ζιγαβηνό) τών τιμίων δώρων εις σώμα και αίμα Χριστού είναι πιστεύω τού 4ου αιώνος, κι ότι δεν απαντά νωρίτερα εις την Εκκλησία, θα παραθέσουμε μαρτυρίες 1ου και 2ου αιώνος, για να αποδείξουμε ότι εξ αρχής η Εκκλησία δίδασκε αυτή την αλήθεια, διότι απλούστατα η αλήθεια ‘άπαξ παρεδώθη τοις αγίοις’ (ΙΟΥΔΑ στίχ.3) κι όχι τμηματικά και σταδιακά όπως πιστεύουν οι ακόλουθοι τού ‘πιστού και φρονίμου δούλου’, και τινές εξ αυτών θέλουν να περάσουν ως ‘αλήθεια’ ότι και εις την Εκκλησία συνέβη το αυτό που υφίσταται και εις τον ΄δούλο’, περί σταδιακής αποκάλυψης ή ανακάλυψης τής αληθείας!

«Μηδείς πλανάσθω· εάν μη τις εντός ή τού θυσιαστηρίου, υστερείται τού άρτου τού Θεού». (Ιγνατίου Θεοφόρου, Επιστολή προς Εφεσίους, κεφ.V, παρ.2, Patrologia Graeca, τόμ.5, στ.736Β).

Πανάρχαια η μαρτυρία που αντλούμε από τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο (εμαρτύρησε αρχές 2ου αιώνος), ο οποίος ήτο μαθητής τού Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου και φορέας και συνεχιστής τής Αποστολικής Παραδόσεως. Μάς λέγει, ότι όποιος απορρίπτει το θυσιαστήριο, είτε αδιαφορώντας να προσέλθη (αν και Ορθόδοξος), είτε απορρίπτοντάς το ως ετερόδοξος, στερείται τού άρτου τού Θεού.

Και εις την φράση τού Αγίου Ιγνατίου ‘άρτος Θεού’, το ‘Θεού’ είναι γενική τής ιδιότητος και μεταφράζεται ‘θεϊκός άρτος’, ‘άρτος με θεϊκές ιδιότητες’! Και ποιος είναι για τον Άγιο αυτός ο περίφημος άρτος; Είναι η σάρκα τού Χριστού:

«Άρτον τού Θεού θέλω, άρτον ουράνιον, άρτον ζωής, ό εστί σαρξ Ιησού Χριστού τού Υιού τού Θεού, τού γενομένου εν υστέρω εκ σπέρματος Δαυίδ και Αβραάμ· και πόμα θέλω το αίμα αυτού, ό εστίν αγάπη άφθαρτος, και αένναος ζωή». (Ιγνατίου Θεοφόρου, Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφ.VII, παρ.3, Patrologia Graeca, τόμ.5, στ.816Α)

Και πού δύναται κάποιος να εύρει τον άρτον Θεού, που είναι η σαρξ τού Χριστού; Εις το θυσιαστήριο κατά την τέλεση τής Θείας Ευχαριστίας υπό τού επισκόπου, τού πρεσβυτερίου και τών διακόνων:

«Εγώ πέποιθα εις υμάς εν Κυρίω, ότι ουδέν άλλο φρονήσετε. Διο και θαρρών γράφω τη αξιοθέω αγάπη υμών, παρακαλών υμάς, μια πίστει, και εν ενί κηρύγματι, και μια ευχαριστία χρήσθαι. Μία γαρ εστίν η σαρξ τού Κυρίου Ιησού, και έν αυτού το αίμα το υπέρ ημών εκχυθέν· είς και άρτος τοις πάσιν εθρύφθη, και έν ποτήριον τοις όλοις διενεμήθη· έν θυσιαστήριον πάση τη Εκκλησία, και είς επίσκοπος, άμα τω πρεσβυτερίω και τοις διακόνοις τοις». (Ιγνατίου Θεοφόρου, Επιστολή προς Φιλαδελφείς, κεφ.IV, Patrologia Graeca, τόμ.5, στ.821C, 824A)

Οι μη δεχόμενοι τα ανωτέρω είναι ετεροδοξούντες και ενάντιοι τής αληθείας τού Θεού:

«Ευχαριστίας και προσφοράς ουκ αποδέχονται (οι ετεροδοξούντες) [ή κατ’ άλλην γραφήν «Ευχαριστίας και προσευχής απέχονται] δια το μη ομολογείν την ευχαριστίαν σάρκα είναι τού Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού την υπέρ τών αμαρτιών ημών παθούσαν, ήν τη χρηστότητι ο Πατήρ ήγειρεν». (Ιγνατίου Θεοφόρου, Επιστολή προς Σμυρναίοις, κεφ.VII, παρ.1, Patrologia Graeca, τόμ.5, στ.849Β)

Κατά την μαρτυρία τού Αγίου Ιγνατίου, αλλά και άλλες μαρτυρίες προ του 4ου αιώνος που θα παραθέσουμε ευθύς αμέσως, η Θεία Ευχαριστία, δεν είναι σύμβολα, όπως πίστευαν και πιστεύουν οι σύγχρονοι αιρετικοί, αλλά η ίδια η ανεστημένη σάρκα τού Χριστού! (Υπογραμμίσαμε τον συγκεκριμένο αιώνα διότι τινές αρετικοί, όπως προανεφέραμε, έχουν την εσφαλμένη γνώμη ότι η μεταβολή τού άρτου και οίνου εις σώμα και αίμα Χριστού είναι πιστεύω τού 4ου αιώνος κι όχι προγενέστερο).

«Ου γαρ ως κοινόν άρτον ουδέ κοινόν πόμα ταύτα λαμβάνομεν· αλλ’ oν τρόπον δια λόγου Θεού σαρκοποιηθείς Ιησούς Χριστός ο Σωτήρ ημών και σάρκα και αίμα υπέρ σωτηρίας ημών έσχεν, ούτως και την δι’ ευχής λόγου τού παρ’ αυτού ευχαριστηθείσαν τροφήν, εξ ής αίμα και σάρκες κατά μεταβολήν τρέφονται ημών, εκείνου τού σαρκοποιηθέντος Ιησού και σάρκα και αίμα εδιδάχθημεν είναι...» (Ιουστίνου Φιλοσόφου και Μάρτυρος, Α΄ Απολογία Υπέρ Χριστιανών, 66, Patrologia Graeca, τόμ.6, στ.428C – 429A)

«Πώς, όμως, θα παραδεχθούν αυτοί ότι το ψωμί που προσφέρεται εις την Ευχαριστία, είναι το σώμα τού Κυρίου τους και το κρασί μέσα εις το ποτήριο είναι το αίμα του, εάν δε παραδέχονται ως Υιό τού Δημιουργού τού κόσμου τον Λόγο του...; Πώς λέγουν ότι η σάρκα μεταβαίνει εις την φθορά και δεν παίρνει την ζωή, αφού τρέφεται από το σώμα τού Κυρίου και το αίμα του;» (Ειρηναίου Λουγδούνου, Έλεγχος και Ανατροπή τής Ψευδωνύμου Γνώσεως ή Κατά Αιρέσεων, Βιβλίο Δ΄, κεφ.18, παρ.4-5)

«Ως γαρ από τής γης άρτος, προσλαβόμενος την επίκλησιν τού Θεού, ουκέτι κοινός άρτος εστίν, αλλ’ ευχαριστία δύο πραγμάτων συνεστηκυία, επιγείου τε και ουρανίου, ούτως και σώματα ημών, μεταλαμβάνοντα τής ευχαριστίας, μηκέτι είναι φθαρτά, την ελπίδα τής εις αιώνα αναστάσεως έχοντα» (Ειρηναίου Λουγδούνου, Έλεγχος και Ανατροπή τής Ψευδωνύμου Γνώσεως ή Κατά Αιρέσεων, Βιβλίο Δ΄, κεφ.18, παρ.5) δηλ. «Όπως το ψωμί που προέρχεται από τη γη, όταν δέχεται και την επίκληση τού Θεού, δεν είναι πλέον κοινό ψωμί, αλλά Ευχαριστία που συνίσταται από δύο στοιχεία, το επίγειο και το ουράνιο, έτσι και τα σώματά μας, όταν παίρνουν την Ευχαριστία, δεν είναι πλέον φθαρτά, διότι έχουν την ελπίδα τής αιωνίου αναστάσεως».

«Χριστιανών γαρ κατηχουμένων δούλους Έλληνες συλλαβόντες, είτα μαθείν τι παρά τούτων δήθεν απόρρητον περί Χριστιανών αναγκάζοντες, οι δούλοι ούτοι, μη έχοντες πώς το τοις αναγκάζουσι καθ’ ηδονήν ερείν, παρόσον ήκουον τών δεσποτών, την θείαν μετάληψιν αίμα και σώμα είναι Χριστού, αυτοί νομίσαντες τω όντι αίμα και σάρκα είναι, τούτον εξείπον τοις εκζητούσι». (Ειρηναίου Λουγδούνου, Fragmenta Deperditorum Οperum, Fragment 13).

Δηλαδή: «Οι Έλληνες συνέλαβαν κατηχουμένους Χριστιανούς και τούς έκαναν δούλους, και έπειτα έμαθαν κάτι από τούς κατηχουμένους, αφού τούς ανάγκασαν να τούς το πουν, το οποίο δήθεν ήταν απόρρητο. Οι δούλοι αυτοί, μη έχοντες τον τρόπο να μιλήσουν για την δική τους ηδονή (τών Χριστιανών) σε αυτούς που τούς ανάγκασαν (σημ: πώς να ήξεραν να τούς πουν για την ηδονή τής θείας μεταλήψεως αφού ήσαν κατηχούμενοι και δεν είχαν ακόμη κοινωνήσει;), από όσα άκουσαν από τούς δεσπότες, ότι η θεία μετάληψη είναι σώμα και αίμα Χριστού, αυτοί (οι δούλοι - κατηχούμενοι) νόμισαν ότι είναι πράγματι σώμα και αίμα Χριστού (δηλαδή ότι δεν υπάρχει καν άρτος και οίνος) και αυτό είπαν εις τούς άλλους που ζητούσαν να μάθουν σχετικά».

«Προσφέρομεν γαρ τω Θεώ τον άρτον και το ποτήριον τής ευλογίας, ευχαριστούντες αυτώ ότι τη γη εκέλευσεν εκφύσαι τους καρπούς τούτους εις τροφήν ημετέραν, και ενταύθα την προσφοράν τελέσαντες εκκαλούμεν το Πνεύμα το άγιον, όπως αποφήνη την θυσίαν ταύτην και τον άρτον σώμα τού Χριστού, και το ποτήριον το αίμα τού Χριστού, ίνα οι μεταλαβόντες τούτων τών αντιτύπων, τής αφέσεως τών αμαρτιών και τής ζωής αιωνίου τύχωσιν». (Ειρηναίου Λουγδούνου, Fragmenta Deperditorum Οperum, Fragment 36)

Δηλαδή: «Προσφέρουμε δε εις τον Θεό τον άρτον και το ποτήριον τής ευλογίας, τον ευχαριστούμε διότι προσέταξε εις την γη να εκφύσει τούτους τούς καρπούς εις τροφήν μας, και αφού τελέσουμε την προσφορά, επικαλούμεθα το Άγιον Πνεύμα, να καταστήσει αυτή την θυσία και τον άρτο σώμα τού Χριστού, και το ποτήριο το αίμα τού Χριστού, για να τύχουν αυτοί που μετέλαβαν από αυτά τα αντίτυπα, τής αφέσεως τών αμαρτιών και τής αιωνίου ζωής».__

 


Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο


Δημιουργία αρχείου: 14-5-2018.

Τελευταία μορφοποίηση: 18-5-2018.

ΕΠΑΝΩ