Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία, Μελέτες και Μυστήρια

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Θεία Κοινωνία: Σύμβολα, εμβλήματα, ή πραγματικό Σώμα και Αίμα Χριστού;

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

Το Χριστιανικό Θυσιαστήριο τρανή απόδειξις τής εν Καινή Διαθήκη Ειδικής Ιεροσύνης

Κριτική Ανάλυσις Κωδίκων και Χειρογράφων τής σημαντικότατης μετοχής "κλώμενον" (Α΄ Κορ. ια: 24). Αναίρεσις Προτεσταντικών κακοδοξιών

 

7. Αγιογραφικές και πρωτοχριστιανικές μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν ότι με τη φράση: "Κλάσις Άρτου" υπονοείται η Θεία Κοινωνία

 

Αρχαιοτάτη μαρτυρία περί τής ‘κλάσεως τού άρτου’, να τελείται τουλάχιστον κάθε Κυριακή, δηλαδή περί τής εβδομαδιαίας τελετής τής Αναμνήσεως (για να εκφραστούμε συμφώνως προς την ορολογία τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά), αντλούμε από το πρωτοχριστιανικό κείμενο τής Διδαχής τών Αποστόλων που συνετάχθη εις τα τέλη τού 1ου αρχές 2ου αιώνος και αναφέρει τα εξής:

«Κατά Κυριακήν δε Κυρίου συναχθέντες κλάσατε άρτον και ευχαριστήσατε, προεξομολογησάμενοι τα παραπτώματα υμών, όπως καθαρά η θυσία υμών ή. 2. Πας δε έχων την αμφιβολίαν μετά τού εταίρου μη συνελθέτω υμίν, έως ου διαλλαγώσιν, ίνα μη κοινωθεί η θυσία υμών. 3. Αύτη γαρ εστίν η ρηθείσα υπό τού Κυρίου· Εν παντί τόπω και χρόνω προσφέρει μοι θυσίαν καθαράν· ότι βασιλεύς μέγας ειμί, λέγει Κύριος, και το όνομά μου θαυμαστόν εν τοις έθνεσι» (Διδαχή Αποστόλων, κεφ. 14)

Άξια παρατηρήσεως εις το ανωτέρω πρωτοχριστιανικό κείμενο είναι τα εξής:

α) Ξεκάθαρα η ‘κλάσις τού άρτου’ αποκαλείται ‘θυσία’ και μάλιστα δύο φορές, και

β) Αυτή η θυσία που τελείται κάθε Κυριακή, το κείμενο λέγει ότι είναι αυτή που έχει προφητευθεί υπό τού προφήτου Μαλαχίου Α:11 «Διότι από ανατολών ηλίου έως δυσμών αυτού το όνομά μου θέλει είσθαι μέγα μεταξύ τών εθνών· και εν παντί τόπω θέλει προσφέρεσθαι θυμίαμα εις το όνομά μου, και θυσία καθαρά· διότι μέγα θέλει είσθαι το όνομά μου μεταξύ τών εθνών, λέγει ο Κύριος τών δυνάμεων».

Εδώ προφητεύεται η επιστροφή τών εθνών (εφόσον το όνομα τού Θεού θα δοξάζεται και θα μεγαλύνεται από τα έθνη) και η προσφορά θυμιάματος και καθαράς θυσίας, όχι πλέον εις ένα τόπο, την Ιερουσαλήμ, αλλά εν παντί τόπω.

Η προφητεία λοιπόν αφορά την Μεσσιανική εποχή και πρόκειται για την θυσία τού καθαρού και αμώμου Κυρίου, η οποία τελείται επί τής ιεράς τραπέζης τού Χριστιανισμού (πρβλ. «Ου δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν και ποτήριον δαιμονίων· ου δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν και τραπέζης δαιμονίων» Α΄ ΚΟΡ. Ι:21), παντού όπου υπάρχει η Εκκλησία, από περάτων έως περάτων τής γης!

Και για όσους σκεφτούν ότι η Διδαχή τών Αποστόλων δεν είναι έγκυρο βιβλίο ή έχει νοθευτεί απαντούμε προκαταβολικά ότι η συγκεκριμένη αναφορά είναι εγκυρότατη, διότι παρομοία διατύπωση έχει και ο τής αυτής χρονικής περιόδου με την Διδαχή απολογητής τού Χριστιανισμού Ιουστίνος ο Φιλόσοφος και Μάρτυς, ο οποίος εις το έργο του ‘Διάλογος προς Τρύφωνα’, αφού αναφέρει την συγκεκριμένη προφητεία τού Μαλαχίου, λέγει τα εξής:

«Περί δε τών εν παντί τόπω υφ’ ημών τών εθνών προσφερομένων αυτώ θυσιών, τουτέστι τού άρτου τής ευχαριστίας και τού ποτηρίου ομοίως τής ευχαριστίας, προλέγει τότε, ειπών και το όνομα αυτού δοξάζειν ημάς, υμάς δε βεβηλούν» (Ιουστίνου Φιλοσόφου και Μάρτυρος, Διάλογος προς Τρύφωνα, κεφ.41, παρ.3, Patrologia Graeca, τόμ.6, στ.564CD).

Το ότι όμως η Διδαχή τών Αποστόλων είναι έγκυρο βιβλίο κι ότι μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες εξ αυτού ο ‘δούλος’ το ομολογεί ξεκάθαρα εις την Σκοπιά 01.02.1992, σελ.19 «Μια από τις πρώτες μη Βιβλικές διακηρύξεις Χριστιανικής πίστης βρίσκεται σ’ ένα βιβλίο που αποτελείται από 16 μικρά κεφάλαια και είναι γνωστό ως Η Διδαχή ή αλλιώς Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων. Μερικοί ιστορικοί το τοποθετούν χρονολογικά πριν από ή γύρω στο έτος 100 Κ.Χ. Ο συγγραφέας του είναι άγνωστος. Η Διδαχή ασχολείται με πράγματα που θα χρειαζόταν να μάθουν οι άνθρωποι για να γίνουν Χριστιανοί». (Τα έντονα δικά μας)

Κι αφού η Σκοπία θεωρεί το βιβλίο τής Διδαχής τών Αποστόλων ‘Διακήρυξη Χριστιανικής πίστεως’ γιατί δεν εφαρμόζει και όλα τα υπόλοιπα που καταγράφονται εις αυτό, όπως νηστεία Τετάρτης και Παρασκευής («υμείς δε νηστεύσατε Τετράδα και Παρασκευήν», κεφ.8), ειδική ιεροσύνη τών Προφητών πάσαν ουν απαρχήν γεννημάτων ληνού και άλωνος, βοών τε και προβάτων λαβών δώσεις την απαρχήν τοις προφήταις· αυτοί γαρ εισίν οι αρχιερείς υμών», κεφ.13), καθώς και χειροτονία επισκόπων και διακόνων και ΟΧΙ ‘διορισμό’ όπως αντιγραφικώς αλλά και αντιπαραδοσιακώς (συμφώνως προς την παράδοση τής Διδαχής) εφαρμόζει η Σκοπιά; Χειροτονήσατε ουν εαυτοίς επισκόπους και διακόνους αξίους τω Κυρίω...», κεφ.15)

Κι επειδή ενδεχομένως κάποιοι αναγνώστες ενιστάμενοι είπουν, ότι εις τις Πράξεις τών Αποστόλων με την φράση ‘κλάσις τού άρτου’, δεν υπονοείται η ανάμνησις, αλλά τα γεύματα που εγένοντο εις τα σπίτια τών πρώτων Χριστιανών, θα απαντήσουμε και αγιογραφικώς αλλά και με την αρχαιοτάτη μαρτυρία τού Αγίου Ιγνατίου τού Θεοφόρου, τού μαθητού τού Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου, ο οποίος εις το τέλος τής προς Εφεσίους επιστολής, λέγει τα εξής:

«...υπακούoντες τω επισκόπω και τω πρεσβυτερίω, απερισπάστω διανοία· έναν άρτο κλώντες, ό εστιν φάρμακον αθανασίας, αντίδοτος τού μη αποθανείν, αλλά ζην εν Θεώ δια Ιησού Χριστώ, καθαρτήριον αλεξίκακον» (Ιγνατίου Θεοφόρου, προς Εφεσίους Επιστολή, κεφ.20, Patrologia Graeca, τόμ.5, στ.756Α).

Ο άρτος τον οποίον κλώμεν, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, δεν είναι ένας κοινός άρτος ενός Κυριακού Δείπνου, ούτε είναι σύμβολο τού σώματος τού Χριστού, αλλά αυτός ο άρτος είναι φάρμακον αθανασίας και αντίδοτο τού (πνευματικού) θανάτου! Εξ αυτού, δηλαδή, τού άρτου απορρέει η αθανασία κι ο μετέχων τούτου τού άρτου δεν πεθαίνει πνευματικά. Ποια λόγια τού Χριστού μάς θυμίζει αυτή η ομολογία τού Αγίου Ιγνατίου;

«Εγώ ειμί ο άρτος ο ζων ο εκ τού ουρανού καταβάς. Εάν τις φάγη εκ τούτου τού άρτου, ζήσεται είς τον αιώνα. Και ο άρτος δε ον εγώ δώσω, η σαρξ μου εστί, ην δώσω υπέρ τής τού κόσμου ζωής. 52. Εμάχοντο ουν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δύναται ούτον ημίν δούναι την σάρκα φαγείν; 53. Είπεν ουν αυτοίς ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω υμίν, εάν μη φάγητε την σάρκα τού Υιού τού ανθρώπου και πίητε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς. 54. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. 55. Η γαρ σάρξ μου ΑΛΗΘΩΣ εστί βρώσις, και το αίμα μου ΑΛΗΘΩΣ εστί πόσις. 56. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει, καγώ εν αυτώ» (ΙΩΑΝ. ΣΤ: 51-57).

Να λοιπόν η απόλυτος συμφωνία μεταξύ Ευαγγελίου και πρώτων Πατέρων, φορέων τής Αποστολικής Παραδόσεως. Πατέρων που η Σκοπιά θέλει να μάς πείσει ότι είναι τα ζιζάνια τα οποία κυριάρχησαν τού σίτου, για τον απλούστατο λόγο, ότι αυτοί οι Πατέρες αποδεικνύουν τον ‘δούλο’ Ψευδοδιδάσκαλο, οπότε πρέπει να σπιλωθούν ή να πεισθούν οι ακόλουθοί της, ότι τα γραπτά τους έχουν νοθευτεί (εφόσον ομιλούν περί Χριστού Θεού, αθανασίας ψυχής, Άδου κολάσεως, Θείας Κοινωνίας ως σώματος και αίματος Χριστού, Θυσιαστηρίου Θυσίας Ειδικής Ιεροσύνης) ή ακόμη να πεισθούν, ότι αποτελούν μέρος τής Εκκλησίας που απεστάτησε, άρα τα γραπτά τους δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Και ιδού το τεκμήριου που αποδεικνύει τού λόγου μας το ασφαλές:

«Η αποστασία αυτή ήταν ήδη σε δράσηστις μέρες τού Παύλου. Ωστόσο, αποκαλύφθηκε πλήρως μόνο μετά το θάνατο τών αληθινών αποστόλων τού Ιησού, όταν απομακρύνθηκε ο «κωλύων» από ανάμεσά τους. (2 Θεσσαλονικείς 2:6, 7) Σιγά-σιγά άρχισε να εμφανίζεται μια τάξη κληρικών. Στις αρχές τού δεύτερου αιώνα μ.Χ., ο Ιγνάτιος, «επίσκοπος» της Αντιόχειας, έγραψε για μια ιεραρχία με τρεις βαθμίδες δηλαδή για επίσκοπο, πρεσβύτερο (ιερέα) και διάκονο. «Ο άνθρωπος τής ανομίας» άρχισε να παίρνει μορφή. Αλλά ο «εκκλησιαστικός πατέρας» που οργάνωσε πραγματικά την τάξη τού κλήρου σε σύστημα ιεραρχίας ήταν ο Κυπριανός, «επίσκοπος» τής Καρχηδόνας στη Βόρεια Αφρική, ο οποίος πέθανε το 258 μ.Χ. Το επίσημο Λεξικό της Καθολικής Θεολογίας αναφέρει ότι ο Κυπριανός σχεδίασε μια ιεραρχία εφτά βαθμίδων, με απόλυτο μονάρχη στην υψίστη θέση τον επίσκοπο. Κάτω απ’ αυτόν ήταν οι ιερείς, οι διάκονοι, οι υποδιάκονοι, οι βοηθοί των ιερέων (υπηρέτες), οι αναγνώστες και οι εξορκιστές. Αργότερα προστέθηκε στη Δυτική, Λατινική, ή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία μια ογδόη βαθμίδα—ο θυρωρός—ενώ η Ανατολική ή Ελληνική Εκκλησία, εγκατέστησε μια ιεραρχία με πέντε βαθμίδες. Έτσι, ήδη τον τρίτο αιώνα μ.Χ., είχε «αποκαλυφθεί» πλήρως ο σύνθετος «άνθρωπος τής ανομίας,» δηλαδή η αποστατική Χριστιανική τάξη τού κλήρου. Συνεχίστηκε στο πέρασμα των αιώνων και υπάρχει μέχρι σήμερα σ’ όλες τις εκκλησίες και τις αιρέσεις τού λεγόμενου Χριστιανικού κόσμου που έχουν μια ειδική τάξη λειτουργών ή κληρικών». (Σκοπιά 15.01.1984, σελ.12-13)

«Εν δε τη μία τών σαββάτων συνηγμένων τών μαθητών κλάσαι άρτον, ο Παύλος διελέγετο αυτοίς, μέλλων εξιέναι τη επαύριον, παρέτεινέ τε τον λόγον μέχρι μεσονυχτίου. 8. Ήσαν δε λαμπάδες ικαναί εν τω υπερώω ού ημεν συνηγμένοι. 9. Καθήμενος δε τις νεανίας ονόματι Εύτυχος επί τής θυρίδος, καταφερόμενος ύπνω βαθεί διαλεγομένου τού Παύλου επί πλείον, κατενεχθείς από τού ύπνου έπεσεν από τού τριστέγου κάτω και ήρθη νεκρός. 10. Καταβάς δε ο Παύλος επέπεσεν αυτώ και συμπεριλαβών είπε· μη θορυβείσθε· η γαρ ψυχή αυτού εν αυτώ εστίν. 11. Αναβάς δε και κλάσας άρτον και γευσάμενος, εφ’ ικανόν τε ομιλήσας άχρις αυγής, ούτως εξήλθεν» (ΠΡΑΞ. Κ:7-11)

δηλ.

«Κατά την πρώτη δε ημέρα τής εβδομάδος (την Κυριακή) οι μαθητές (οι Χριστιανοί) ήσαν συγκεντρωμένοι για την κλάση τού άρτου, ο Παύλος τούς μιλούσε, κι επειδή επρόκειτο να αναχωρήσει την επομένη ημέρα, παρέτεινε τον λόγο μέχρι τα μεσάνυχτα. 8. Εις το ανώγειο δε τού σπιτιού, όπου ήμασταν συγκεντρωμένοι, υπήρχαν αρκετές λαμπάδες. 9. Κάποιος δε νεαρός ονομαζόμενος Εύτυχος καθόταν επάνω εις το παράθυρο. Και βυθιζόμενος εις ύπνο βαθύ, επειδή ο Παύλος παρέτεινε τον λόγο, καταβλήθηκε από τον ύπνο και έπεσε από τον τρίτο όροφο κάτω, και τον σήκωσαν νεκρό. 10. Τότε ο Παύλος κατέβηκε, έπεσε επάνω του, τον αγκάλιασε και είπε: «Μην ανησυχείτε, διότι η ψυχή του (επανήλθε και) είναι μέσα του». 11. Έπειτα ανέβηκε και έκανε την κλάση τού άρτου (τέλεσε δηλαδή την Θεία Ευχαριστία) και έφαγε. Και αφού μίλησε ακόμη αρκετά, μέχρι την αυγή, έτσι ανεχώρησε».

Εις την παράθεση αυτή βλέπουμε να συνδυάζονται ταυτοχρόνως τρία πράγματα:

1) τεμαχισμός άρτου,

2) κήρυγμα,

3) συγκεκριμένη ημέρα, τη μία των Σαββάτων, την Κυριακή. Τι μάς διδάσκει αυτό;

Πρώτον, ότι ήδη από την εποχή τών Αποστόλων είχε ξεχωρισθεί η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, η Κυριακή, και είχε αφιερωθεί εις την ομαδική λατρεία τού Κυρίου.

Δεύτερον, κατά την σύναξη τών πιστών εγένετο το Κυριακό δείπνο, ετελείτο δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, τεμαχίζετο ο Άρτος τής Ευχαριστίας και κοινωνούσαν οι πιστοί. Η τέλεση τής Θείας Ευχαριστίας ήτο το κέντρο τής λατρείας.

Τρίτον, συνδεδεμένο με την Ευχαριστία, και γενικώτερα τη λατρεία, ήταν το κήρυγμα.

Και τώρα, αγαπητοί αιρετικοί, σάς ερωτούμε: Πιστεύετε ότι αυτή η ‘κλάσις τού άρτου’ που αναφέρεται εδώ είναι ένα απλό δείπνο; Και για ποίο λόγο μνημονεύει ο Λουκάς, ο συγγραφέας τών Πράξεων, την ΗΜΕΡΑ; Κι αν είναι ένα απλό δείπνο, ο ξαφνικός θάνατος τού Ευτύχου, ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΔΙΕΚΟΨΕ; Δεν διέκοψε ΟΛΩΝ τών συνηγμένων Χριστιανών το δείπνο; Κι αφού διέκοψε το δείπνο εις άπαντες, γιατί εις τον στίχ.11 ο Λουκάς μνημονεύει συγκεκριμένα τον Παύλο, ότι ΑΥΤΟΣ συνέχισε την κλάση τού άρτου που διεκόπη; Μόνον τού Παύλου το φαΐ διεκόπη εις την μέση;

Άρα, αγαπητοί αναγνώστες, είναι ευνόητο, ότι ΑΛΛΗ είναι η εξήγηση που πρέπει να δώσουμε όσον αφορά την έννοια τής ‘κλάσεως τού άρτου’! Μνημονεύεται, λοιπόν, μόνον ο Παύλος ως συνεχιστής τής ‘κλάσεως τού ‘άρτου’, διότι απλούστατα ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΣ είχε το δικαίωμα τής τελέσεως τού Μυστηρίου τής θείας Κοινωνίας, όπως σήμερα το δικαίωμα αυτό το έχουν ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ και όχι ο οποιοσδήποτε με σακάκι και γραβατούλα, όπως ποιούν οι «ποιμένες» τών αιρετικών! Δεν ηδύνατο δηλαδή να συνεχίσει άλλος την ‘κλάση τού άρτου’ που διεκόπη αποτόμως παρά ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΣ!__

 


Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο


Δημιουργία αρχείου: 2-4-2018.

Τελευταία μορφοποίηση: 14-4-2018.

ΕΠΑΝΩ