Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Δογματικά

Η 8η Οικουμενική Σύνοδος και η Καταδίκη της Προσθήκης του «Filioque» // Οι Οικουμενικές Σύνοδοι // Οι 9 Οικουμενικές Σύνοδοι της Ορθοδοξίας // Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, Πατέρας της Θ΄ Οικουμενικής Συνόδου // Η 9η Οικουμενική Σύνοδος και τα χαρακτηριστικά της // Περί της αναγνωρίσεως της εν Κωνσταντινουπόλει εν έτει 879-880 μ.Χ. συγκληθείσης Συνόδου ως Ογδόης Οικουμενικής

Ανακοινωθέν Ι. Μ. Πειραιώς για την καθιέρωση τιμής των Ογδόης (Η΄) και Ενάτης (Θ΄) Οικουμενικών Συνόδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς 16 Δεκεμβρίου 2013.

Αναδημοσίευση από: http://katanixis.blogspot.gr/2013/12/blog-post_3469.html

 

Ανακοινωθέν

Είναι εγνωσμένον τοις πάσι, ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Συνοδικής περιόδου 2010-2011 εψήφισε ως θέματα της τακτικής συγκλήσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, την υποβολήν προτάσεων προς την Γραμματεία της μελλούσης να συνέλθη Πανορθοδόξου Συνόδου δια την τυπικήν αναγνώρισι της Οικουμενικής περιοπής ως Η΄ και Θ΄ Οικουμενικών Συνόδων της Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας των εν Κων/πόλει συνελθουσών κατά τα έτη 879-880 και 1341-1351 μ.Χ. όντως Οικουμενικών Συνόδων και ότι κατά πρόδηλον παράβασι του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εφαλκιδεύθη η συγκεκριμένη διαδικασία και ετέθη εις τας περιωνύμους «καλένδας».

Ούτω το θέμα ανθρωπίνως εθεωρήθη ως λήξαν αλλά ο Κύριος της Εκκλησίας και Δομήτωρ Αυτής, δια θαυμαστής παρεμβάσεώς Του με τον μοναδικόν τρόπον που Εκείνος γνωρίζει, χωρίς ουδεμίαν συνεννόησιν ή επικοινωνίαν ή οιανδήτινα άλλην επαφήν ενέπνευσεν εις την φιλόθεον καρδίαν τού εκ γενετής τυφλού αλλά μεγίστου και λιπαρού διακόνου της Θεολογίας και τής πατρώας μουσικής παραδόσεως, του μακαριστού Μουσικοδιδασκάλου Αποστόλου Παπαχρήστου, την υμνογραφικήν και υμνολογικήν συγγραφήν και σύνθεσι τών παρατιθεμένων Ακολουθιών των Αγίων Η΄ και Θ΄ Οικουμενικών Συνόδων, τας οποίας και απέστειλεν πέντε μόλις ημέρας προ της μακαρίας εκ του κόσμου τούτου αναλύσεως αυτού και της εισόδου του εις την άφθιτον μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού.

Δεδικαιολογημένως όθεν εξελάβομεν το γεγονός ως θεοσημίαν και επαναλαμβάνοντες το γραφικόν λόγιον «πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον ή ανθρώποις» (Πραξ. ε΄ 29) απεφασίσαμεν όπως τιμώμεν εις την καθ’ ημάς Ι. Μητρόπολι τας δύο αυτάς Οικουμενικάς Συνόδους εις τοπικόν βεβαίως επίπεδον και παραδίδομεν εις μνήμην του μακαριστού Αποστόλου Παπαχρήστου τας συντεθείσας υπ’ αυτού Ι. Ακολουθίας εις την φιλόθεον καρδίαν των ευσεβών αδελφών, επιφυλασσόμενοι της εντύπου εκδόσεως αυτών ή τυχόν νέων Ακολουθιών τών εν λόγω Οικουμενικών Συνόδων και τώς ως πάντοτε αναργύρου προσφοράς των. Εν ταυτώ, παραθέτομεν προς γνώσιν πάντων τας εμπνευσμένας εισηγήσεις των ορισθέντων υπό της ΔΙΣ Σεβ. Εισηγητών Ναπάκτου και Αγ. Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου και Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμίου τας μη αναγνωσθείσας εν τω ιερώ Σώματι της Ιεραρχίας και εν τέλει τας σχετικάς κρίσεις των ειδημόνων περί της Οικουμενικότητος των εν λόγω Συνόδων.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δημιουργία αρχείου: 23-12-2013.

Τελευταία ενημέρωση: 22-7-2014.