Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Γένεση, Σωτηριολογικά και Πατερικά

Η διαφορά τού κατ' εικόνα από το καθ' ομοίωσιν κατά τον Ν. Ματσούκα * Πώς ο κατ' εικόνα τού Θεού άνθρωπος γίνεται καθ' ομοίωσιν εν Αγίω Πνεύματι Αγίου Ειρηναίου τής Λυών * Η πτώση των πρωτοπλάστων από τη θεία κατάπαυση * Πλάσθηκε τέλειος ο Αδάμ; * Η διδασκαλία αγίων Πατέρων και Θεολόγων για το "κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν" * Ο άνθρωπος πλάσθηκε ως εικόνα τού Χριστού * Ο Δυτικός δικανισμός, ακυρώνει τη θυσία του Χριστού * Η σημασία του Αντιλύτρου * Το αυτεξούσιο και η ελευθερία του ανθρώπου

Ο σκοπός τής ζωής

Το καθ' ομοίωσιν Θεού

Αγίου Καλλινίκου Εδέσσης

 

Πηγή: Ναυπάκτου Ιεροθέου: "Ο άγιος Καλλίνικος Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας". Από εγκύκλιο τού αγίου.

Αναδημοσίευση από: https://www.parembasis.gr

 

Προβλήματα πολλά έχει η ζωή, άλλα μεγαλυτέρας και άλλα μικροτέρας σημασίας. Πάντως το πρόβλημα τών προβλημάτων είναι ο σκοπός τής ανθρώπινης ζωής. Διατί ζώμεν; Αν δεν γνωρίζωμεν τον προορισμόν μας, ομοιάζομεν με ένα δυστυχή ταξιδιώτην, ο οποίος πλανάται εις την έρημον, χωρίς να γνωρίζη πού κατευθύνεται.

 

Ποίος λοιπόν είναι ο σκοπός τής ζωής τού ανθρώπου; Μάς το λέγει η Αγία Γραφή, ο λόγος τού Θεού. Προ τής δημιουργίας τού ανθρώπου ο Μέγας Δημιουργός είπεν: "Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ εικόνα ημετέραν και καθ ομοίωσιν" (Γεν. Α´, 26). Ας δημιουργήσωμεν τώρα τον άνθρωπον, σύμφωνα με την ιδικήν μας εικόνα και να έχη την δυνατότητα να ομοιάση με ημάς. Έδωκεν ο Ύψιστος Θεός χαρίσματα εις τον άνθρωπον δια να τού ομοιάση εις την καλωσύνην, εις την αγάπην, εις την αγιότητα.

Ακριβώς δια τον λόγον αυτόν ήλθεν ο Υιος και Λόγος τού Θεού εις τον κόσμον. "Ο Θεός ενηνθρώπησεν, ίνα ημείς Θεοποιηθώμεν" κατά τον Μέγαν Αθανάσιον. Ήλθε δια να μάς ανοίξη τον δρόμον προς τον Ουρανόν. Ήλθε δια να μάς δώση το παράδειγμα. "Υπόδειγμα δέδωκα υμίν, ίνα καθώς εγώ εποίησα υμίν και υμείς ποιήτε" (Ιωάν. ιγ´, 15).

Μερικά συστήματα παρουσιάζονται ως αγωνιζόμενα δια να κάνουν τον άνθρωπον, άνθρωπον χωρίς τον Θεόν και τον καταβιβάζουν εις την θέσιν τών κτηνών. Ο Χριστιανισμός κάμνει τον άνθρωπον Θεόν.

Αγαπητοί, Ας ερευνήση ο καθένας μας εάν έλυσε το μέγα πρόβλημα τού προορισμού του. Εάν πολλά προβλήματα έλυσεν, έστω με τον καλύτερον τρόπον, εάν δεν έλυσε το πρόβλημα τού προορισμού, απολύτως τίποτε δεν έκανε, τίποτε δεν επέτυχεν.

Δημιουργία αρχείου: 21-11-2020.

Τελευταία μορφοποίηση: 21-11-2020.

ΕΠΑΝΩ