Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Αγ. Γραφή και Μελέτες για τον Ισραήλ

Η γιορτή της Σκηνοπηγίας // Μερικές παρατηρήσεις επί τού μεταγενέστερου Ιουδαϊκού Πάσχα // Οι θυσίες ολοκαυτώματος

Ιουδαϊκές γιορτές

Η εορτή της Νεομηνίας

Τού Βασιλείου Μ. Βέλλα

 

Πηγή: Από το βιβλίο Εβραϊκή Αρχαιολογία

Αναδημοσίευση από: Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον

 

Η εμφάνιση της νέας σελήνης στον ουρανό χαιρετιζόταν δι' εορτής, διότι η σελήνη καθώριζε τους χρόνους και τις εορτές, καθ’ όσον οι μήνες ήταν σεληνιακοί.

 

Γι’ αυτό εις τον Ισραηλιτικό νόμο, παραλλήλως προς το Σάββατο, αναφέρεται και η Νεομηνία, ως η μόνη μηνιαία εορτή1.

 

Οι δε προφήτες Αμώς2, Ωσηέ3 και Ησαΐας4 αναφέρουν την Νεομηνία ως εορτή παραλλήλως προς το Σάββατο.

 

Κατά την εορτή αυτή η Ισραηλιτική κοινότητα συναθροιζόταν εις τον ναό5 και προσέφερε την υπό του νόμου καθοριζόμενη θυσία6. Φαίνεται ότι ήταν πάνδημος η συγκέντρωση της κοινότητας κατά την εορτή αυτή, γι’ αυτό και κατ’ αυτήν εξαγγελλόντουσαν προφητείες υπό των προφητών7.

 

Οικογένειες δε ολόκληρες και γένη ερχόντουσαν στην Ιερουσαλήμ, για να γιορτάσουν την εορτή αυτή8, κατά την οποίαν και προσέφεραν θυσίες. Ο νόμος δεν επιβάλλει ρητώς αργία κατά την εορτή αυτήν, θεωρώ όμως πιθανόν ότι υπήρχε.

 

Κατά την Νεομηνία ο βασιλιάς παρέθετε γεύμα στους αξιωματούχους του9. Η εν λόγω εορτή σαν διακριτικό της Ισραηλιτικής θρησκείας, τονίζεται κατά τους χρόνους της βαβυλωνίου αιχμαλωσίας και μετ' αυτήν, διακρίνουσα τον Ιουδαίο από του Εθνικού. Η εορτή υφίστατο μέχρι των τελευταίων χρόνων10. Γι’ αυτό και γινόταν και από μερικούς χριστιανικούς κύκλους, προερχόμενους  εξ Ιουδαίων11.

 

Ίσως ακόμη και ο από εμάς την 1ην κάθε μήνα τελούμενου στην Εκκλησία αγιασμού είναι λείψανο της γιορτής της Νεομηνίας.

 

 

 

Σημειώσεις:1. Εξ. 40,2.
2. Αμ. 8,5.
3. Ωσ. 2,13.
4. Ησ. 1.13.
5. Πρβλ. 'Ωσ. 2,13. Ησ. 1.13.
6. Αριθ.28,1 και εξ.
7. Ιεζ. 26,1. Αγγ. 1.1»ξ.
8. Α' Σαμ. 20,6.29.
9. Α' Σαμ. 20,18.
10. Πρβλ. Β- Έσδο. 3,5 Νβμ. 10,33. Β' Παρλ. 2.3.
11. Κολ. 2,16.

Δημιουργία αρχείου:8-8-2006.

Τελευταία ενημέρωση: 14-4-2011.