Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Ορθοδοξία

Αποστάτησε ποτέ η Εκκλησία; || Η εξουσία τής Εκκλησίας || Η άντληση της Εξουσίας της τάξης των Προφητών στην πρώτη Εκκλησία

Οι διάδοχοι τών αποστόλων

και η αληθινή Χριστιανική Εκκλησία

 

Σημαντικά ζητήματα που διαφεύγουν από τους Προτεστάντες

 

 

Η Αποστολική Διαδοχή, είναι ένα σοβαρό θέμα, που όμως δεν λαμβάνεται υπ' όψιν όσο θα έπρεπε, από τον Προτεσταντικό κόσμο. Το ότι οι άνθρωποι αυτοί εμφανίστηκαν στην ιστορία κατά τον 16ο αιώνα, και συνεπώς στερούντο τής ιστορικής συνεχείας τής γραμμής τών Χριστιανών, τους ανάγκασε να διορίσουν αυθαίρετα "πρεσβυτέρους", και να τελούν αυθαίρετα τις λειτουργίες τής συνάξεώς τους. Αυτό το δικαιολογούν με το σκεπτικό ότι είναι ως Χριστιανοί, μέλη τού Γενικού Ιερατείου, και συνεπώς έχουν αυτή την εξουσία.

Σε άλλη μελέτη δείξαμε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Σε αυτή τη μελέτη μας, θα δούμε το θέμα βαθύτερα, εντοπίζοντας πώς ακριβώς η εξουσία τών αποστόλων πέρασε στους διαδόχους τους, διαμορφώνοντας τη σημερινή εκκλησιαστική τάξη που επικρατεί στην Ορθοδοξία.

 

1. Η Προτεσταντική αντίρρηση

Η πλειονότητα τών Προτεσταντών, ορμώμενοι από τις αναφορές τής Αγίας Γραφής περί "Πρεσβυτέρων" "Επισκόπων" και "Διακόνων", υποστηρίζουν ότι η σημερινή Ορθόδοξη Εκκλησιαστική τάξη, δεν προέρχεται από την τάξη που άφησαν οι απόστολοι. Αυτό το λένε, επειδή στην Καινή Διαθήκη φαίνεται καθαρά, ότι αν και υπάρχουν οι τρεις όροι: "Επίσκοπος, Πρεσβύτερος και Διάκονος", οι έννοιες "Επίσκοπος" και "Πρεσβύτερος" ταυτίζονται, και δεν διαχωρίζονται ως λειτουργίες, όπως γίνεται σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί, αδυνατούν να δεχθούν τη διαδοχή τών Επισκόπων τής Εκκλησίας, επειδή τη θεωρούν αυθαίρετη.

Αυτό που αγνοούν όμως οι ερμηνευτές τού Προτεσταντισμού, είναι ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε ο θεσμός τού Επισκόπου στην ύστερη αποστολική περίοδο, δηλαδή στα τέλη τού πρώτου, ως τις αρχές του δευτέρου αιώνα.

Η Εκκλησιαστική τάξη, ήταν απαραίτητο να υποστεί κάποιες τροποποιήσεις, καθώς η ηγεσία τών αποστόλων σιγά σιγά αποσυρόταν από την επίγεια σκηνή. Έπρεπε λοιπόν, κάποιοι να συνεχίσουν το έργο τους, πράγμα που δεν ήταν δυνατόν να συμβεί ζώντων τών αποστόλων.

 

2. Η τάξη τών Προφητών

Βεβαίως οι ερμηνευτές τού Προτεσταντισμού, γνωρίζουν ότι στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται οι "Προφήτες", με το ελεύθερο χάρισμα τής προφητείας. Εκείνο όμως που φαίνεται πως δε γνωρίζουν, είναι ότι εκτός από από αυτούς, στην πρώτη Εκκλησία υπήρχαν και κάποιοι άλλοι "Προφήτες", που λάβαιναν το χάρισμα αυτό μέσω χειροτονίας. Αυτοί αποτελούσαν την τάξη που σήμερα τη λέμε: "Τάξη τών Προφητών".

Η τάξη τών προφητών, είχε μεγάλη εξουσία στην Εκκλησία τών πρώτων δύο αιώνων. Ήταν μάλιστα το δεύτερο σε εξουσία λειτούργημα μετά από αυτό τών αποστόλων, όπως φαίνεται στα παρακάτω εδάφια:

Εφεσίους 4/δ΄ 10 - 1: "και Αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς καταρτισμόν τών αγίων, εις έργον διακονιας, εις οικοδομήν τού σώματος τού Χριστού".

Α΄ Κορινθίους 12/ιβ΄ 28 - 30: "Και ους μεν έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, είτα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσών. Μη πάντες απόστολοι; μη πάντες προφήται; μη πάντες διδάσκαλοι; ...Ζηλούτε ουν τα χαρίσματα τα κρείττονα".

Από τα εδάφια αυτά, φαίνεται ότι το προφητικό χάρισμα, ήταν το δεύτερο από τα "κρείττονα" (σπουδαιότερα), μετά από τού αποστόλου, και δεν είχε σχέση με το ελεύθερο προφητικό χάρισμα, που εκδηλωνόταν ευκαιριακά, αλλά ήταν κάτι μόνιμο, όπως και το αποστολικό χάρισμα, τα οποία "έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία". Πρόκειται λοιπόν για την αρχαιότερη και σημαντικότερη μετά τους Αποστόλους τάξη στην Εκκλησία.

Μία βασική διαφορά τών "Προφητών" από τους "Αποστόλους", ήταν ότι ενώ οι απόστολοι επιλέγονταν απ' ευθείας από τον Ιησού Χριστό, οι Προφήτες επιλέγονταν απ' εθείας από το Άγιο Πνεύμα.

Αυτό φαίνεται στις Πράξεις 13/ιγ΄ 1 - 3: "Ήσαν δε εν Αντιοχεία κατά την ούσαν εκκλησίαν προφήται και διδάσκαλοι ό τε Βαρναβάς και Συμεών ο καλούμενος Νίγερ και Λούκιος ο Κυρηναίος, Μαναήν τε Ηρώδου τού τετράρχου σύντροφος, και Σαύλος. Λειτουργούντων δε αυτών τω Κυρίω και νηστευόντων, είπεν το Πνεύμα το Άγιον: "Αφορίσατε δή μοι τον Βαρναβάν και Σαύλον εις το έργον ό προσκέκλημαι αυτούς". Τότε νηστεύσαντες, και προσευξάμενοι και επιθέντες τας χείρας αυτοίς απέλυσαν".

Έτσι λοιπόν, ο Σαύλος (Παύλος) και ο Βαρνάβας, που τότε ανήκαν στην τάξη τών προφητών, στάλθηκαν για ευαγγελισμό στην Κύπρο και στη Μικρά Ασία. Αυτή ήταν η πρώτη περιοδεία του Παύλου. Η επιλογή τους μάλιστα, έγινε καθώς "λειτουργούσαν". Αυτό δείχνει ότι οι απαρτίζοντες την τάξη τών προφητών, είχαν το δικαίωμα να τελούν τη Θεία Ευχαριστία.

Επίσης, στις Πράξεις 14/ιδ΄ 23, φαίνεται πως οι επιλεγέντες αυτοί Προφήτες από την Εκκλησία τής Αντιοχείας, είχαν το δικαίωμα να χειροτονούν πρεσβυτέρους στις κατά τόπους Εκκλησίες. Είναι λοιπόν δεδομένη η εξουσία τών προφητών, επί τού πρεσβυτερίου τών κατά τόπους Εκκλησιών. Εξάγεται λοιπόν και ένα ακόμα συμπέρασμα, ότι το λειτούργημα τών προφητών, δεν ήταν ένα τοπικό λειτούργημα, αλλά η εμβέλειά του είχε ισχύ και σε ευρύτερες περιοχές από την Εκκλησία καταγωγής τού προφήτη.

Αυτό μπορούμε να το δούμε και σε ένα ακόμα χωρίο τών Πράξεων τών Αποστόλων. Μετά το τέλος τής Αποστολικής Συνόδου το 49 μ.Χ., οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι που συμμετείχαν στη Σύνοδο τών Ιεροσολύμων, εξέλεξαν "Ιούδαν τον καλούμενον Βαρσαββάν και Σιλάν, άνδρας ηγουμένους εν τοις αδελφοίς". (Πράξεις 15/ιε΄ 22). Αυτούς τους δύο Προφήτες, τους έστειλαν στην Εκκλησία τής Αντιοχείας, για να μεταφέρουν μαζί με τον Παύλο και το Βαρνάβα, τις αποφάσεις τής Αποστολικής Συνόδου.

Το ότι αυτοί οι δύο "ηγούμενοι" ανήκαν στην τάξη τών Προφητών, αναφέρεται στις Πράξεις 15/ιε΄ 32: "Ιούδας τε και Σιλάς, και αυτοί προφήται όντες, δια λόγου πολλού παρεκάλεσαν τους αδελφούς και επεστήριξαν".

Όλα αυτά, δείχνουν ότι οι Προφήτες, εκτελούσαν με εξουσία περιοδείες μεταξύ τών Εκκλησιών, υπό την εποπτεία τών αποστόλων.

Αυτό το βλέπουμε και στο πρωτοχριστιανικό σύγγραμμα τής Διδαχής τών Αποστόλων, που γράφτηκε κατά το 70 - 100 μ.Χ. Η ιστορική αξία αυτού τού συγγράμματος είναι μεγάλη, επειδή είναι ένα από τα λίγα που διασώθηκαν από την πρώϊμη εκείνη εποχή, που ένας ένας οι απόστολοι έφευγαν από την επίγεια σκηνή, και άφηναν πίσω τούς διαδόχους τους. Είναι δε σημαντικό, καθώς επιβεβαιώνει τα όσα είδαμε προηγουμένως και στην Αγία Γραφή.

Εκεί, μεταξύ άλλων διαβάζουμε για την τάξη τών Προφητών: "Τους δε προφήταις επιτρέπετε ευχαριστείν όσα θέλουσιν". (Διδαχή 10/ι΄ 7).

"Περί δεν τών αποστόλων και προφητών κατά το δόγμα τού Ευαγγελίου, πας δε απόστολος ερχόμενος προς υμάς δεχθήτω ως Κύριος, ου μενεί δε, ει μη ημέραν μίαν, εάν δε ή χρεία, και την άλλην, τρεις δε εάν μείνη ψευδοπροφήτης. Εξερχόμενος δε ο απόστολος, μηδέν λαμβανέτω, ει μη άρτον, έως ου αυλισθή. Εάν δε αργύριον αιτή, ψευδοπροφήτης εστί. Και πάντα προφήτην λαλούντα εν πνεύματι ου πειράσετε, ουδέ διακρινείτε, πάσα γαρ αμαρτία αφεθήσεται, αύτη δε η αμαρτία ουκ αφεθήσεται. Ου πας δε ο λαλών εν πνεύματι προφήτης εστίν, αλλ' εάν έχη τους τρόπους Κυρίου. (Διδαχή 11/ια΄ 3 - 12).

"Πας δε προφήτης αληθινός, θέλων καθήσθαι προς υμάς, άξιός εστι τής τροφής αυτού... Πάσαν ουν απαρχήν γεννημάτων ληνού και άλωνος, βοών τε και προβάτων λαβών την απαρχήν τοις προφήταις, αυτοί γαρ εισίν οι αρχιερείς υμών..." (Εδ. 13).

"Χειροτονήσατε ουν εαυτοίς επισκόπους και διακόνους αξίους τού Κυρίου, άνδρας πραείς και αφιλαργύρους και αληθείς και δεδοκιμασμένους. Υμίν γαρ λειτουργούσιν και αυτοί την λειτουργίαν τών προφητών και διδασκάλων, μη ουν υπερίδητε αυτούς, αυτοί γαρ εισίν οι τετιμημένοι υμών μετά τών προφητών και διδασκάλων..." (Διδαχή 15/ιε΄ 1-2).

Στα παραπάνω, μαθαίνουμε ότι οι Προφήτες, όπως και οι Απόστολοι, περιόδευαν τις Εκκλησίες, και φιλοξενούντο από τους Χριστιανούς. Έπρεπε λοιπόν οι Χριστιανοί να είναι προσεκτικοί, επειδή κυκλοφορούσαν και απατεώνες, που παρίσταναν τους Προφήτες.

Μαθαίνουμε επίσης, ότι οι Προφήτες ήταν ηγετική τάξη, μετά τους Αποστόλους, και απολάμβαναν μεταξύ τών Χριστιανών τιμή Αρχιερέων. Μάλιστα, φαίνεται καθαρά η υπεροχή τους απέναντι στους Πρεσβυτέρους τών Εκκλησιών.

Τέλος, οι Προφήτες μπορούσαν να τελούν τη Θεία Ευχαριστία, ("επιτρέπετε ευχαριστείν όσα θέλουσιν") χωρίς να πρέπει οι Χριστιανοί να τους εμποδίζουν.

Επιστρέφοντας στην Αγία Γραφή, ας δούμε κάποιους ακόμα "Προφήτες".

Β΄ Τιμόθεον 1/α΄ 6: "Αναμιμνήσκω σε αναζωπυρείν το χάρισμα τού Θεού, ο εστιν εν σοι δια τής επιθέσεως τών χειρών μου", γράφει ο απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, τον οποίο είχε χειροτονίσει Προφήτη. Αυτό φαίνεται από το ότι τού είχε δώσει εξουσία να χειροτονεί, καθώς και από το ότι είχε επιλεγεί από το Άγιο Πνεύμα και είχε χειροτονηθεί "δια προφητείας". (Α΄ Τιμόθεον 3/γ΄ 6. 4/δ΄ 13,14).

Παρόμοιες αποστολές δόθηκαν στον Τίτο στη Δαλματία και την Κρήτη, (Τίτον 1/α΄ 5), στον Τυχικό στην Ασία, (Β΄ Τιμ. 4/δ΄ 12), στον Κρήσκη στη Γαλατία, (Β΄ Τιμ. 4/δ΄ 10), στον Τιμόθεο στη Μακεδονία, (Φιλιπ. 2/β΄ 19), στον Αρτεμά στην Κρήτη, (Τίτον 3/γ΄ 12), και στον Έραστο στην Αχαϊα (Β΄ Τιμ. 4/δ΄ 20).

Μετά το θάνατο τών αποστόλων, οι Προφήτες ως διάδοχοί τους, συνέχισαν το έργο τους, χειροτονώντας και κηρύττοντας σε όλο τον κόσμο.

Καθώς οι δεκαετίες περνούσαν και οι Προφήτες γερνούσαν, δεν μπορούσαν πλέον να γυρίζουν στις διάφορες Εκκλησίες, και άρχισαν να εγκαθίστανται σε Εκκλησίες τής επιλογής τους. Εκεί χειροτόνισαν τους δικούς τους διαδόχους, οι οποίοι ονομάστηκαν "Επίσκοποι", και υπάρχουν στην Εκκλησία ως σήμερα.

Αυτοί είναι οι μόνοι που έχουν την κληρονομημένη από τους αποστόλους εξουσία σήμερα!

 

Επίσης, μπορείτε να ανατρέξετε στην Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄ τού Βλασίου Ιω. Φειδά, σελ. 59..., (2η έκδοση 1994), απ' όπου αντλήσαμε τα στοιχεία αυτής τής μελέτης.

Δημιουργία αρχείου: 5-12-1998.

Τελευταία μορφοποίηση: 19-7-2016.

ΕΠΑΝΩ