Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Ορθοδοξία

Ο κορονοϊός και ο φόβος τού θανάτου * Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν… * Ο θάνατος «βασιλεύει αλλ’ ουκ αιωνίζει» * Εκκλησία, κορωνοϊός και απαγορεύσεις

Ευχή εις λοιμικήν νόσον

(τού νεωστί ενσκήψαντος κορωνοϊού)

Δέσποτα παντοκράτορ, ο αντιλήπτωρ και Σωτήρ τού κόσμου,

 ο ιατρός και βοηθός τών πασχόντων, λυτρωτής τε και Σωτήρ τών νοσούντων˙ ο τας σωματικάς και ψυχικάς θλίψεις τών ανθρώπων θεραπεύων˙ ο νικητής τού θανάτου˙ αιτού΅εθά Σου, ο Θεός η΅ών, καθάρισον και απάλλαξον ημάς από πάσης νόσου και από παντός ΅ολυσ΅ού σαρκός και πνεύ΅ατος.

Κύριε, μη εγκαταλίπης ημάς. Την ιατρικήν Σου δύνα΅ιν ουρανόθεν εξαπόστειλον. Πάσαν λανθάνουσαν ασθένειαν αποδίωξον. Βοήθησον ημίν εις καιρόν λοιμού, και ρύσαι ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Παύσον την ενεστώσαν μάστιγα, υπομονήν δε εν τω καιρώ τούτω δος ημίν, Κύριε. Ανάστησον ημάς. Γενού ιατρός πάντων ημών˙ εξέγειρον ημάς από κλίνης οδυνηράς και από στρω΅νής κακώσεως.

Πρόσδεξαι τας ικεσίας τών ιατρών, τών νοσηλευτών και πάντων τών διακονούντων και παρεχομένων τοις ασθενούσι φροντίδα, περίθαλψιν και κουφισμόν εν τοις χώροις τής Υγείας. Ενίσχυσον αυτούς δια τής φιλανθρωπίας Σου και στερέωσον αυτούς εν τη δυνάμει Σου.

Ανάπαυσον εν τόπω αναψύξεως τους υπό τής επαράτου λοιμικής νόσου φθορά υποκύψαντας κεκοιμημένους δούλους Σου και αδελφούς ημών, αποκατάστησον δε ημάς, τους περιλειπομένους, υγιείς και τεθεραπευμένους εν τη αγία Σου Εκκλησία, εις προσκύνησιν και δόξαν τού αγίου Σου ονόματος.

Σον γαρ εστι το ελεείν και σώζειν η΅άς, ο Θεός η΅ών, και Σοι την δόξαν αναπέ΅πο΅εν, τω Πατρί, και τω Υιώ, και τω Αγίω Πνεύ΅ατι, νυν, και αεί, και εις τους αιώνας τών αιώνων.

Αμήν.

Δημιουργία αρχείου: 31-3-2020.

Τελευταία μορφοποίηση: 31-3-2020.

ΕΠΑΝΩ