Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Πατερικά κείμενα και Ορθοδοξία

Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας από τον άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα // Σχολιασμός τής Θείας Λειτουργίας // Η σημασία τής "κλάσεως τού άρτου" // Η ανάδειξη του «Προεστώτος» της Ευχαριστίας σε «Επίσκοπο» της Εκκλησίας

Η Θεία Λειτουργία

Κείμενο - Μετάφραση

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Το πρωτότυπο κείμενο με νεοελληνική απόδοση του μακαριστού Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης Διονυσίου (+1998)

Πηγή: http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/prayers/service_litourgy_translation.htm 

 

 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ

Διάκονος

Ευλόγησον, Δέσποτα.

Ιερεύς

Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χορός

Αμήν.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ

Διάκονος

Δέσποτα ευλόγησε.

Ιερεύς

Μεγάλη η δόξα της βασιλείας του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Χορός

Αμήν.

ΕΙΡΗΝΙΚΑ

Διάκονος

Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του αγίου οίκου τούτου και των μετά πίστεως, ευλαβείας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτώ του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών... του τιμίου πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστει οικούντων εν αυταίς, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης, και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ πλεόντων, οδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αιχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του ρυσθήναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.

Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

Της παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

Χορός

Σοί, Κύριε.

Ευχή Αντιφώνου Α´

Ιερεύς

Κύριε ο Θεός ημών, ου το κράτος ανείκαστον και η δόξα ακατάληπτος, ου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος· αυτός, Δέσποτα, κατά την ευσπλαγχνίαν σου, επίβλεψον εφ ημάς και επί τον άγιον οίκον τούτον και ποίησον μεθ ημών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους οικτιρμούς σου.

Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χορός

Αμήν.

Α´ Αντίφωνον και εφύμνιον

Χορός

Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το άγιον αυτού.

Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου, Σώτερ, σώσον ημάς.

Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού.

Ταις πρεσβείαις...

Κύριος εν τω ουρανώ ητοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει.

Ταις πρεσβείαις...

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ταις πρεσβείαις...

Διάκονος

Έτι και έτι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Της παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

Χορός

Σοί, Κύριε.

Ευχή Αντιφώνου Β´

Ιερεύς

Κύριε ο Θεός ημών, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου· το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον· αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου· συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλίπης ημάς τους ελπίζοντας επί σε.

Ότι σόν το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χορός

Αμήν.

Β´ Αντίφωνον και εφύμνιον

Χορός

Αίνει η ψυχή μου τον Κύριον· αινέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ τω Θεώ μου έως υπάρχω.

Σώσον ημάς, Υιε Θεού, ο αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάς σοι αλληλούϊα.

Μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον τον Θεόν αυτού.

Σώσον ημάς...

Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου, Σιών, εις γενεάν και γενεάν.

Σώσον ημάς...

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο μονογενής Υιος και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήναι εκ της αγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, ατρέπτως ενανθρωπήσας σταυρωθείς τε, Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, εις ων της αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, σώσον ημάς.

Διάκονος

Έτι και έτι εν ειρήνη, του Κυρίου δεηθώμεν.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Της παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

Χορός

Σοί, Κύριε.

Ευχή Αντιφώνου Γ´

Ιερεύς

Ο τας κοινάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί τω ονόματί σου τας αιτήσεις παρέχειν επαγγειλάμενος, αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν τω παρόντι αιώνι την επίγνωσιν της σής αληθείας και εν τω μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος.

Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοί την δόξαν αναπέμπομεν τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χορός

Αμήν.

ΕΙΡΗΝΙΚΑ

Διάκονος

Μέ ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Για την ειρήνη από το Θεό και για τη σωτηρία των ψυχών μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για την ειρήνη όλου του κόσμου, για τη στερέωση των αγίων Εκκλησιών του Θεού και για την ένωση όλων των ανθρώπων, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Γι αυτόν εδώ τον άγιο ναό και για κείνους που εισέρχονται σ αυτόν με πίστη, με ευλάβεια και με φόβο Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τους ευσεβείς και ορθόδοξους χριστιανούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για τον αρχιεπίσκοπό μας... για τους τίμιους ιερείς, για τους διακόνους του Χριστού, για όλο τον κλήρο και το λαό, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Γι αυτήν εδώ την πόλη, για κάθε πόλη και για κάθε χωριό και για όσους με πίστη κατοικούνε σ αυτές, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για την ευκρασία των αέρων, για την καρποφορία της γης και για καλούς καιρούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για κείνους που ταξιδεύουν στη θάλασσα και στη στεριά, για τους αρρώστους, για τους ανήμπορους, για τους αιχμαλώτους και για τη σωτηρία τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για να μας προφυλάσση από κάθε θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Βοήθησέ μας και σώσε μας, ελέησέ μας και σε όλα διαφύλαξέ μας, Θεέ, με τη χάρη σου.

Ας επικαλεσθούμε την παναγία, άχραντη, ευλογημένη, ένδοξη κυρία μας Θεοτόκο και αειπάρθενο Μαρία, μαζί με όλους τους Αγίους, κι ας αφήσουμε ο καθένας μας κι όλοι μαζί τον εαυτό μας κι όλη μας τη ζωή στο Θεό μας Ιησού Χριστό.

Χορός

Σε σένα, Κύριε.

Ευχή Αντιφώνου Α´

Ιερεύς

Κύριε, Θεέ μας, που τη δύναμή σου δεν υπάρχει τρόπος να τη φανταστούμε και τη δόξα σου δεν μπορούμε να την καταλάβουμε· που η αγάπη σου είναι αμέτρητη και η φιλανθρωπία σου ανέκφραστη· εσύ Δέσποτα, ρίξε το βλέμμα σου επάνω μας και σε τούτον εδώ τον άγιο ναό, και δείξε σε μας και σ αυτούς που προσεύχονται μαζί μας πλούσια την αγάπη σου και τη συμπόνια σου.

Γιατί σε σένα πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση, τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Χορός

Αμήν.

Α´ Αντίφωνον και εφύμνιον

Χορός

Δόξαζε, ψυχή μου, τον Κύριο κι όλο μου το είναι το όνομά του το άγιο.

Μέ τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώσε μας, Σωτήρα Χριστέ.

Δόξαζε, ψυχή μου, τον Κύριο και μην ξεχνάς όλες τις ευεργεσίες του.

Μέ τις πρεσβείες...

Ο Κύριος έχει το θρόνο του στον ουρανό και η εξουσία του είναι σ όλο τον κόσμο.

Μέ τις πρεσβείες...

Δόξα στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Και τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν.

Μέ τις πρεσβείες...

Διάκονος

Πάλι και πάλι με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Βοήθησέ μας και σώσε μας, ελέησέ μας και σε όλα διαφύλαξέ μας, Θεέ, με τη χάρη σου.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Ας επικαλεσθούμε την παναγία, άχραντη, ευλογημένη, ένδοξη κυρία μας Θεοτόκο και αειπάρθενο Μαρία, μαζί με όλους τους Αγίους, κι ας αφήσουμε ο καθένας μας κι όλοι μαζί τον εαυτό μας κι όλη μας τη ζωή στο Θεό μας Ιησού Χριστό.

Χορός

Σε σένα, Κύριε.

Ευχή Αντιφώνου Β´

Ιερεύς

Κύριε Θεέ μας, σώσε το λαό σου και ευλόγησε τα παιδιά σου· φύλαξε όλη την Εκκλησία· αγίασε αυτούς που αγαπάνε την ευπρέπεια του ναού σου· εσύ σε ανταπόδοση δόξασέ τους με τη θεϊκή σου δύναμη και μην εγκαταλείψης εμάς, που ελπίζομε σε σένα.

Γιατί εσύ έχεις την εξουσία και δική σου είναι η δύναμη και η δόξα, του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Χορός

Αμήν.

Β´ Αντίφωνον και εφύμνιον

Χορός

Δόξαζε, ψυχή μου, τον Κύριο· θα δοξάζω τον Κύριο σ όλη μου τη ζωή, θα ψάλλω στο Θεό μου όσο υπάρχω.

Σώσε μας, Υιε του Θεού, αναστημένε από τους νεκρούς, όλους εμάς που ψάλλουμε σ εσένα αλληλούϊα.

Χαρά σε κείνον, που ο Θεός Ιακώβ είναι βοηθός του· χαρά σε κείνον, που έχει την ελπίδα του στον Κύριο τον Θεό του.

Σώσε μας...

Θα βασιλέψη ο Κύριος στον αιώνα· ο Θεός σου, Σιών (θα είναι Θεός) σ όλες τις γενεές των ανθρώπων.

Σώσε μας...

Δόξα στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν.

Μονογενή Υιε και Λόγε του Θεού αθάνατε, σώσε μας· εσύ που καταδέχτηκες για τη δική μας σωτηρία να σαρκωθής από την αγία Θεοτόκο και αειπάρθενο Μαρία και να γίνης άνθρωπος, χωρίς να πάψης να είσαι Θεός, που ως άνθρωπος σταυρώθηκες και νίκησες το θάνατο, που είσαι ο ένας της αγίας Τριάδας και δοξάζεσαι μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα.

Διάκονος

Πάλι και πάλι με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Βοήθησέ μας και σώσε μας, ελέησέ μας και σε όλα διαφύλαξέ μας Θεέ, με τη χάρη σου.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Ας επικαλεσθούμε την παναγία, άχραντη, ευλογημένη, ένδοξη κυρία μας Θεοτόκο και αειπάρθενο Μαρία μαζί με όλους τους Αγίους, κι ας αφήσουμε ο καθένας μας κι όλοι μαζί τον εαυτό μας κι όλη μας τη ζωή στο Θεό μας Ιησού Χριστό.

Χορός

Σε σένα, Κύριε.

Ευχή Αντιφώνου Γ´

Ιερεύς

Εσύ, που χάρισες σ εμάς αυτές τις ομόγνωμες και σύμφωνες προσευχές, που υποσχέθηκες να εκπληρώνης όσα μονιασμένοι δυό και τρεις μαζί ζητάνε στ όνομά σου· εσύ και τώρα κάμε να είναι για καλό ό,τι ζητάνε οι δούλοι σου, δίνοντάς μας σε τούτο τον κόσμο να καταλάβουμε την αλήθειά σου, και στον άλλο χαρίζοντάς μας την αιώνια ζωή.

Γιατί είσαι Θεός καλός και φιλάνθρωπος και σε σένα αναπέμπομε τη δοξολογία, στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Χορός

Αμήν.

Η ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ

Ενώ ψάλλεται το Γ´ Αντίφωνο και το Απολυτίκιο, γίνεται η Είσοδος του Ευαγγελίου.

Χορός

Αύτη η ημέρα Κυρίου, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή.

Αινεσάτωσαν τον Θεόν οι ουρανοί και η γη.

Διάκονος

Του Κυρίου δεηθώμεν.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Ιερεύς

Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανοίς τάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων εις λειτουργίαν της σής δόξης, ποίησον συν τη εισόδω ημών είσοδον αγίων αγγέλων γενέσθαι, συλλειτουργούντων ημίν και συνδοξολογούντων την σήν αγαθότητα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Διάκονος

Ευλόγησον, Δέσποτα, την αγίαν είσοδον.

Ιερεύς

Ευλογημένη η είσοδος των αγίων σου· πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Διάκονος

Σοφία! Ορθοί!

Χορός

Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ.

Σώσον ημάς, Υιε Θεού, ο αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάς σοι αλληλούϊα.

Μετά τα Απολυτίκια και το Κοντάκιον.

Διάκονος

Του Κυρίου δεηθώμεν.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Ιερεύς

Ο Θεός ο άγιος, ο εν αγίοις αναπαυόμενος, ο τρισαγίω φωνή υπό των Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό των χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος· ο εκ του μη όντος εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα· ο κτίσας τον άνθρωπον κατ εικόνα σήν και ομοίωσιν και παντί σου χαρίσματι κατακοσμήσας· ο διδούς αιτούντι σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα· ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη στήναι κατενώπιον της δόξης του αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλομένην σοι προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγειν· αυτός, Δέσποτα, πρόσδεξαι και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών τον Τρισάγιον Ύμνον και επίσκεψαι ημάς εν τη χρηστότητί σου· συγχώρησον ημίν παν πλημμέλημα εκούσιόν τε και ακούσιον· αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα· και δος ημίν εν οσιότητι λατρεύειν σοι πάσας τας ημέρας της ζωής ημών· πρεσβείαις της αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απ αιώνός σοι ευαρεστησάντων.

Ότι άγιος ει ο Θεός ημών και σοί την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χορός

Αμήν.

Η ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Ενώ ψάλλεται το Γ´ Αντίφωνο και το Απολυτίκιο, γίνεται η Είσοδος του Ευαγγελίου.

Χορός

Αυτή η ημέρα είναι του Κυρίου, ας χαρούμε σήμερα κι ας ευφρανθή η ψυχή μας.

Ας δοξολογήσουν το Θεό οι ουρανοί και η γη.

Διάκονος

Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Ιερεύς

Δέσποτα Κύριε Θεέ μας, που έβαλες στους ουρανούς τάγματα και στρατιές αγγέλων και αρχαγγέλων για να υπηρετούν τη δόξα σου, κάμε και τώρα με την είσοδό μας άγιοι άγγελοι να έλθουν, για να λειτουργούν μαζί μας και να δοξάζουν την καλωσύνη σου. Γιατί σε σένα πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση, στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν.

Διάκονος

Δέσποτα, ευλόγησε την αγία είσοδο.

Ιερεύς

Ευλογημένη η είσοδος των αγίων σου· πάντα και τώρα και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν.

Διάκονος

Σοφία! Ορθοί.

Χορός

Ελάτε, ας προσκυνήσουμε κι ας λατρέψουμε το Χριστό.

Σώσε μας, Υιε του Θεού, αναστημένε από τους νεκρούς, όλους εμάς που ψάλλουμε σ εσένα αλληλούϊα.

Μετά τα Απολυτίκια και το Κοντάκιον.

Διάκονος

Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Ιερεύς

Ο άγιος Θεός, εσύ που βρίσκεις ανάπαυση στους αγίους, που σε ανυμνούν τα Σεραφείμ και σε δοξολογούν τα Χερουβείμ και σε προσκυνεί κάθε επουράνια δύναμη· που από το μηδέν δημιούργησες τα σύμπαντα· που έπλασες τον άνθρωπο «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν» δική σου και τον στόλισες με κάθε χάρισμά σου· που σε όποιον ζητά δίνεις σοφία και φρονιμάδα και δεν παραβλέπεις όποιον αμαρτάνει, αλλά έβαλες να υπάρχη μετάνοια για να σωθή· που αξίωσες εμάς τους ταπεινούς και ανάξιους δούλους σου αυτήν εδώ την ώρα να σταθούμε μπροστά στη δόξα της αγίας σου Τράπεζας και να προσφέρωμε την προσκύνηση και τη δοξολογία, που σου πρέπει· εσύ, Δέσποτα, δέξου κι από μας τους αμαρτωλούς τον Τρισάγιο ύμνο, κι έλα κοντά μας μέσα στην καλωσύνη σου· συγχώρεσέ μας κάθε αμάρτημα θελημένο ή αθέλητο· αγίασε τις ψυχές μας και τα σώματα· και δώσε μας καθαροί και άγιοι να σε λατρεύωμε σ όλη μας τη ζωή· με τις πρεσβείες της αγίας Θεοτόκου κι όλων των Αγίων, που έκαμαν το θέλημά σου από τότε που υπάρχει ο κόσμος.

Γιατί άγιος είσαι ο Θεός μας κι εμείς εσένα δοξάζομε, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Χορός

Αμήν.

Ο ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ

Άγιος ο Θεός, άγιος Ισχυρός, άγιος Αθάνατος· ελέησον ημάς.

Ο ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ

Άγιος είσαι ο Θεός, άγιος και ισχυρός, άγιος και αθάνατος· ελέησέ μας.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Διάκονος

Πρόσχωμεν!.. Σοφία. Πρόσχωμεν!

Ο Αναγνώστης αναγινώσκει εμμελώς την αποστολικήν περικοπήν.

Ιερεύς

Ειρήνη σοι.

Χορός

Αλληλούϊα, αλληλούϊα, αλληλούϊα.

Διάκονος

Του Κυρίου δεηθώμεν.

Ιερεύς

Έλλαμψον εν ταις καρδίαις ημών, φιλάνθρωπε Δέσποτα, το της σής θεογνωσίας ακήρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθες ημίν και τον των μακαρίων σου εντολών φόβον, ίνα τας σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα τα προς ευαρέστησιν την σήν και φρονούντες και πράττοντες. Συ γαρ ει ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σοί την δόξαν αναπέμπομεν, συν τω ανάρχω σου Πατρί και τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Σοφία. Ορθοί! Ακούσωμεν του αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάσι.

Χορός

Και τω πνεύματί σου.

Ιερεύς

Πρόσχωμεν!

Ο Διάκονος αναγινώσκει εμμελώς την περικοπήν του αγίου Ευαγγελίου.

Ιερεύς

Ειρήνη σοι.

Χορός

Δόξα σοι, Κύριε· δόξα σοι.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Διάκονος

Ας προσέξουμε!... Σοφία. Ας προσέξουμε!

Ο Αναγνώστης αναγινώσκει εμμελώς την αποστολικήν περικοπήν.

Ιερεύς

Ειρήνη σε σένα.

Χορός

Αλληλούϊα, αλληλούϊα, αλληλούϊα.

Διάκονος

Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Ιερεύς

Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Δέσποτα (Χριστέ), το καθαρό φως της θεογνωσίας σου κι άνοιξε τα μάτια του λογισμού μας, για να καταλάβωμε τα ευαγγελικά σου λόγια. Βάλε μέσα μας το φόβο των αγίων εντολών σου, για να καταπατήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε ζωή πνευματική, και να φρονούμε και να κάνωμε όσα αρέσουν σε σένα. Γιατί εσύ σαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ ο Θεός, και σένα δοξολογούμε μαζί με τον άναρχο Πατέρα σου και το πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν.

Σοφία. Ορθοί! Ας ακούσωμε το άγιο Ευαγγέλιο. Ειρήνη σε όλους.

Χορός

Ειρήνη και στο πνεύμα σου.

Ιερεύς

Ας προσέξουμε!

Ο Διάκονος αναγινώσκει εμμελώς την περικοπήν του αγίου Ευαγγελίου.

Ιερεύς

Ειρήνη σε σένα.

Χορός

Δόξα σε σένα, Κύριε· δόξα σε σένα.

ΕΚΤΕΝΗΣ ΔΕΗΣΙΣ

Διάκονος

Είπωμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών· είπωμεν.

Χορός

Κύριε, ελέησον· Κύριε, ελέησον· Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Κύριε παντοκράτορ, ο Θεός των πατέρων ημών, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.

Ελέησον ημάς, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός σου· δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.

Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.

Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών... των πρεσβυτέρων, των διακόνων και των μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.

Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλει και τη ενορία ταύτη, των επιτρόπων και συνδρομητών της αγίας Εκκλησίας ταύτης, συν ταις γυναιξί και τοις τέκνοις αυτών.

Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αειμνήστων κτιτόρων της αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και των απανταχού ορθοδόξων.

Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τω αγίω και πανσέπτω ναώ τούτω, κοπιώντων, ψαλλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, των απεκδεχομένων το παρά σου μέγα και πλούσιον έλεος.

Ιερεύς

Κύριε ο Θεός ημών, την εκτενή ταύτην ικεσίαν πρόσδεξαι παρά των σών δούλων, και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέους σου· και τους οικτιρμούς σου κατάπεμψον εφ ημάς και επί πάντα τον λαόν σου, τον απεκδεχόμενον το παρά σου πλούσιον έλεος.

Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σοί την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χορός

Αμήν.

ΕΚΤΕΝΗΣ ΔΕΗΣΙΣ

Διάκονος

Ας πούμε όλοι μας, με όλη την ψυχή και με όλο το λογισμό μας· ας πούμε.

Χορός

Κύριε, ελέησον· Κύριε, ελέησον· Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Κύριε παντοκράτορα, ο Θεός των πατέρων μας, σε παρακαλούμε, άκουσε και ελέησέ μας.

Ελέησέ μας, Θεέ, με τη μεγάλη σου αγάπη· σε παρακαλούμε, άκουσε και ελέησέ μας.

Σε παρακαλούμε ακόμα για τους ευσεβείς και ορθόδοξους χριστιανούς.

Σε παρακαλούμε ακόμα για τον αρχιεπίσκοπό μας... για τους ιερείς, τους διακόνους και τους μοναχούς και για όλη μας την ιερατική στο όνομα του Χριστού αδελφότητα.

Σε παρακαλούμε ακόμα να ελεήσης, να δώσης ζωή, ειρήνη, υγεία και σωτηρία, να προστατέψης, να συγχωρέσης και να αφήσης τις αμαρτίες των δούλων σου, όλων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, που κατοικούν και μένουν σ αυτήν εδώ την πόλη και την ενορία, των επιτρόπων και των συνδρομητών αυτής εδώ της Εκκλησίας, μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους.

Σε παρακαλούμε ακόμα για τους μακαρίτες και αείμνηστους που έκτισαν αυτήν εδώ την Εκκλησία και για όλους τους πατέρες και αδελφούς μας, που αναπαύθηκαν κι είναι θαμμένοι εδώ, με την ελπίδα της ανάστασης, καθώς και όλους τους ορθοδόξους όλου του κόσμου.

Σε παρακαλούμε ακόμα για όλους που συνεισφέρουν και βοηθάνε στον ιερό και άγιο τούτο ναό, για κείνους που εργάζονται και για κείνους που ψάλλουν, και για όλο το λαό, που είναι τώρα εδώ και περιμένουν από σένα το μέγα και πλούσιο έλεος.

Ιερεύς

Κύριε Θεέ μας, δέξου αυτή τη μεγάλη και θερμή παράκληση, που σου κάνομε οι δούλοι σου, και ελέησέ μας μέσα στην πολλή σου αγάπη· και στείλε την ευσπλαχνία σου σε μας και σ όλο το λαό σου, που περιμένει από σένα το πλούσιο έλεος.

Γιατί εσύ σαι Θεός, που ελεής κι αγαπάς τους ανθρώπους και σένα εμείς δοξολογούμε, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Χορός

Αμήν.

ΔΕΗΣΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ

Διάκονος

Εύξασθε οι κατηχούμενοι τω Κυρίω.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν.

Ίνα ο Κύριος αυτούς ελεήση.

Κατηχήση αυτούς τον λόγον της αληθείας.

Αποκαλύψη αυτοίς το Ευαγγέλιον της δικαιοσύνης.

Ενώση αυτούς τη αγία αυτού καθολική και αποστολική Εκκλησία.

Σώσον, ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς, ο Θεός τη ση χάριτι.

Οι κατηχούμενοι, τας κεφαλάς υμών τω Κυρίω κλίνατε.

Ιερεύς

Κύριε ο Θεός ημών, ο εν υψηλοίς κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο την σωτηρίαν τω γένει των ανθρώπων εξαποστείλας, τον μονογενή σου Υιόν και Θεόν, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους, τους υποκεκλικότας σοι τον εαυτών αυχένα· και καταξίωσον αυτούς εν καιρώ ευθέτω του λουτρού της παλιγγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αφθαρσίας· ένωσον αυτούς τη αγία σου καθολική και αποστολική Εκκλησία και συγκαταρίθμησον αυτούς τη εκλεκτή σου ποίμνη.

Ίνα και αυτοί συν ημίν δοξάζωσι το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χορός

Αμήν.

Διάκονος

Όσοι κατηχούμενοι, προέλθετε· οι κατηχούμενοι, προέλθετε· όσοι κατηχούμενοι, προέλθετε. Μη τις των κατηχουμένων.

ΔΕΗΣΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ

Διάκονος

Προσευχηθήτε οι κατηχούμενοι στον Κύριο.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Οι πιστοί ας προσευχηθούμε για τους κατηχούμενους.

Για να τους ελεήση ο Κύριος.

Για να τους κατηχήση το λόγο της αλήθειας.

Για να τους φανερώση το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.

Για να τους ενώση με την αγία του καθολική και αποστολική Εκκλησία.

Σώσε, ελέησε, βοήθησε και φύλαξέ τους, Θεέ, με τη χάρη σου.

Οι κατηχούμενοι, σκύψτε τα κεφάλια σας στον Κύριο.

Ιερεύς

Κύριε, Θεέ μας, που κατοικείς ψηλά στον ουρανό και βλέπεις εδώ κάτω στη γη, που για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους έστειλες τον μονογενή σου Υιό και Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ρίξε τη ματιά σου επάνω στους δούλους σου τους κατηχούμενους, που έχουν σκύψει τώρα τα κεφάλια τους σε σένα· και αξίωσέ τους στον κατάλληλο καιρό να πάρουν το λουτρό που θα τους ξαναγεννήση, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους και να φορέσουν το ένδυμα της άφθαρτης ζωής· ένωσέ τους με την αγία σου καθολική και αποστολική Εκκλησία και λογάριασέ τους με τα πρόβατα του διαλεχτού σου ποιμνίου.

Για να δοξάζουν κι αυτοί μαζί μας το ολοτίμητο και μεγαλόπρεπο όνομά σου, του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Χορός

Αμήν.

Διάκονος

Όσοι είσαστε κατηχούμενοι να πηγαίνετε· οι κατηχούμενοι να πηγαίνετε· όσοι είσαστε κατηχούμενοι, να πηγαίνετε. Κανένας εδώ από τους κατηχούμενους.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Διάκονος

Όσοι πιστοί, έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.

Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι. Σοφία.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Ιερεύς

Ευχαριστούμέν σοι, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, τω καταξιώσαντι ημάς παραστήναι και νυν τω αγίω σου θυσιαστηρίω και προσπεσείν τοις οικτιρμοίς σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξαι ο Θεός την δέησιν ημών· ποίησον ημάς αξίους γενέσθαι του προσφέρειν σοι δεήσεις και ικεσίας και θυσίας αναιμάκτους υπέρ παντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς, ους έθου εις την διακονίαν σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστως και απροσκόπτως, εν καθαρώ τω μαρτυρίω της συνειδήσεως ημών, επικαλείσθαί σε εν παντί καιρώ και τόπω, ίνα εισακούων ημών, ίλεως ημίν είης εν τω πλήθει της σής αγαθότητος.

Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χορός

Αμήν.

Διάκονος

Έτι και έτι εν ειρήνη, του Κυρίου δεηθώμεν.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Σοφία!

Ιερεύς

Πάλιν και πολλάκις σοί προσπίπτομεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσης ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δώης ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισαι δε, ο Θεός, και τοις συνευχομένοις ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής· δος αυτοίς πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύειν σοι, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήναι.

Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλαττόμενοι, σοί δόξαν αναπέμπωμεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χορός

Αμήν.

Ο Χερουβικός ύμνος

Οι τα Χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες, και τη ζωοποιώ Τριάδι τον τρισάγιον ύμνον προσάδοντες, πάσαν την βιωτικήν αποθώμεθα μέριμναν, ως τον Βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι, ταις αγγελικαίς αοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Αλληλούϊα.

Ευχή Χερουβικού ύμνου

Ιερεύς

Ουδείς άξιος των συνδεδεμένων ταις σαρκικαίς επιθυμίαις και ηδοναίς προσέρχεσθαι ή προσεγγίζειν ή λειτουργείν σοι, Βασιλεύ της δόξης· το γαρ διακονείν σοι μέγα και φοβερόν και αυταίς ταις επουρανίαις δυνάμεσιν. Αλλ όμως, δια την άφατον και αμέτρητόν σου φιλανθρωπίαν, ατρέπτως και αναλλοιώτως γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύς ημών εχρημάτισας και της λειτουργικής ταύτης και αναιμάκτου θυσίας την ιερουργίαν παρέδωκας ημίν, ως Δεσπότης των απάντων. Συ γαρ μόνος, Κύριε ο Θεός ημών, δεσπόζεις των επουρανίων και των επιγείων, ο επί θρόνου χερουβικού εποχούμενος, ο των Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος άγιος και εν αγίοις αναπαυόμενος. Σε τοίνυν δυσωπώ τον μόνον αγαθόν και ευήκοον· επίβλεψον επ εμέ τον αμαρτωλόν και αχρείον δούλόν σου, και καθάρισόν μου την ψυχήν και την καρδίαν από συνειδήσεως πονηράς· και ικάνωσόν με τη δυνάμει του Αγίου σου Πνεύματος, ενδεδυμένον την της ιερατείας χάριν, παραστήναι τη αγία σου ταύτη τραπέζη και ιερουργήσαι το άγιον και άχραντον σώμά σου και το τίμιον αίμα. Σοί γαρ προσέρχομαι κλίνας τον εμαυτού αυχένα και δέομαί σου· μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ εμού, μηδέ αποδοκιμάσης με εκ παίδων σου, αλλ αξίωσον προσενεχθήναί σοι υπ εμού του αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου τα δώρα ταύτα. Συ γαρ ει ο προσφέρων και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος, Χριστέ ο Θεός ημών, και σοί την δόξαν αναπέμπομεν, συν τω ανάρχω σου Πατρί και τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Νίψομαι εν αθώοις τας χείράς μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε, του ακούσαί με φωνής αινέσεώς σου και διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσιά σου· Κύριε, ηγάπησα ευπρέπειαν οίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξης σου. Μη συναπολέσης μετά ασεβών την ψυχήν μου και μετά ανδρών αιμάτων την ζωήν μου, ων εν χερσίν αι ανομίαι· η δεξιά αυτών επλήσθη δώρων, εγώ δε εν ακακία μου επορεύθην· λύτρωσαί με, Κύριε, και ελέησόν με. Ο πούς μου έστη εν ευθύτητι, εν εκκλησίαις ευλογήσω, Κύριε.

Αδελφοί, συγχωρήσατέ μοι τω αμαρτωλώ.

Τοις μισούσι και τοις αγαπώσιν ημάς συγχώρησον, Κύριε.

Ο Θεός, ο Θεός ημών, ο τον ουράνιον άρτον, την τροφήν του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών και Θεόν Ιησούν Χριστόν, εξαποστείλας σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην, ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς· αυτός ευλόγησον την πρόθεσιν ταύτην και πρόσδεξαι αυτήν εις το υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον· μνημόνευσον, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, των προσενεγκόντων και δι ους προσήγαγον και ημάς ακατακρίτους διαφύλαξον εν τη ιερουργία των θείων σου μυστηρίων. Ότι ηγίασται και δεδόξασται το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Διάκονος

Όσοι είμαστε πιστοί, ξανά και πάλι με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Βοήθησέ μας και σώσε μας, ελέησέ μας και σε όλα διαφύλαξέ μας, Θεέ, με τη χάρη σου. Σοφία.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Ιερεύς

Σε ευχαριστούμε, Κύριε ο Θεός, που εξουσιάζεις τις ουράνιες δυνάμεις, γιατί μας αξίωσες να σταθούμε και τώρα μπροστά στο άγιο θυσιαστήριό σου και να παρακαλέσουμε ταπεινά την ευσπλαχνία σου για τα δικά μας αμαρτήματα και για του λαού τα αγνοήματα. Δέξου, Θεέ, τη δέησή μας· κάνε μας να γίνωμε άξιοι για να σου προσφέρωμε δεήσεις, θερμές προσευχές και αναίμακτες θυσίες για όλο το λαό σου· και κάνε μας ικανούς, εμάς που μας έβαλες σε τούτη εδώ την υπηρεσία σου με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος, ακατάκριτα και ανεμπόδιστα, με καθαρή τη μαρτυρία της συνείδησής μας, να ζητούμε τη βοήθειά σου σε κάθε καιρό και τόπο, για να μας ακούς και να μας λυπάσαι μέσα στη μεγάλη σου καλωσύνη.

Γιατί σε σένα πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση, τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Χορός

Αμήν.

Διάκονος

Πάλι και πάλι με ειρήνη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Βοήθησέ μας και σώσε μας, ελέησέ μας και σε όλα διαφύλαξέ μας, Θεέ, με τη χάρη σου.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Σοφία!

Ιερεύς

Πάλι και πολλές φορές πέφτομε μπροστά σου και σε παρακαλούμε, αγαθέ και φιλάνθρωπε, για να σκύψης, να μας ακούσης και να καθαρίσης τις ψυχές μας και τα σώματα από κάθε σαρκικό και πνευματικό μολυσμό, και να μας δώσης να σταθούμε μπροστά στο άγιο θυσιαστήριό σου, χωρίς ενοχή και χωρίς κατάκριση. Και σ αυτούς που προσεύχονται μαζί μας χάρισε, Θεέ, να προκόβουν στο βίο και στην πίστη και σε πνευματική φρόνηση· δώσ τους να σε λατρεύουν πάντα με φόβο και αγάπη, να κοινωνούν τα άγια μυστήριά σου χωρίς κατάκριση και να αξιωθούν την επουράνια βασιλεία σου.

Για να μας φυλάσση και να μας προστατεύη πάντα η δύναμή σου, και να δοξάζουμε εσένα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Χορός

Αμήν.

Ο Χερουβικός ύμνος

Εμείς, που μυστικά εικονίζομε τα χερουβείμ και ψάλλομε στη ζωοποιό Τριάδα τον τρισάγιο ύμνο, ας αφήσουμε κάθε βιοτική μέριμνα, για να υποδεχθούμε τον Βασιλέα των όλων, που αόρατα συνοδεύεται από τις αγγελικές τάξεις. Αλληλούϊα.

Ευχή Χερουβικού ύμνου

Ιερεύς

Κανένας από κείνους που είναι δεμένοι με τις σαρκικές επιθυμίες και ηδονές, δεν είναι άξιος να ρχεται και να πλησιάζη και να σε λειτουργή, ένδοξε Βασιλέα. Γιατί είναι μεγάλο και φοβερό να σε υπηρετούν και σ αυτές τις επουράνιες δυνάμεις. Αλλ όμως για την ανέκφραστη και αμέτρητη φιλανθρωπία σου, χωρίς να πάψης να είσαι Θεός και χωρίς να αλλάξης, έγινες άνθρωπος και υπήρξες αρχιερέας μας και μας άφησες αυτήν εδώ τη λειτουργία και την ιερουργία της αναίμακτης θυσίας, σαν Δεσπότης που είσαι των όλων. Γιατί εσύ μόνος, Κύριε και Θεέ μας, εξουσιάζεις τα επουράνια και τα επίγεια, εσύ που έχεις το θρόνο σου επάνω στα Χερουβείμ, που είσαι ο Κύριος των Σεραφείμ κι ο Βασιλέας του Ισραήλ, ο μόνος άγιος, που βρίσκεις ανάπαυση στους αγίους. Εσένα λοιπόν θερμά παρακαλώ, που εσύ μόνον είσαι όλο καλωσύνη και πρόθυμος να ακούσης· ρίξε τη ματιά σου επάνω σε μένα τον αμαρτωλό και τιποτένιο δούλο σου, και καθάρισε την ψυχή και την καρδιά μου από κάθε πονηρία μέσα μου, και κάνε με ικανό, ντυμένο με τη χάρη της ιερωσύνης, να σταθώ μπροστά σε τούτη την αγία σου Τράπεζα και να ιερουργήσω το άγιο και άχραντο σώμα σου και το τίμιο αίμα. Γιατί σε σένα τώρα έρχομαι, σκύβω το κεφάλι μου και σε παρακαλώ· μη μου γυρίσης το πρόσωπό σου και μη με ξεχωρίσης από τα παιδιά σου, αλλά αξίωσέ με τον αμαρτωλό και ανάξιο δούλο σου να σου προσφέρω τούτα τα δώρα. Γιατί εσύ είσαι εκείνος που προσφέρεις και προσφέρεσαι, εκείνος που δέχεσαι τα δώρα και ο ίδιος που μοιράζεσαι Χριστέ Θεέ μας, κι εμείς εσένα δοξάζομε μαζί με τον άναρχο Πατέρα σου και το πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν.

Κύριε, πλένω τα χέρια μου με αθωότητα και πατώ τον ιερό χώρο γύρω από την αγία σου Τράπεζα. Μέσα στη σύναξη της Εκκλησίας σε δοξολογεί η φωνή μου και διηγούμαι όλα τα θαυμάσια έργα σου. Κύριε, αγάπησα την τάξη και την ομορφιά του σπιτιού σου και τον τόπο εδώ που μένει η δόξα σου. Φύλαξέ με, κι ας μην πάω κι εγώ μαζί με τους ασεβείς, κι ας μη χαθή η ζωή μου με κείνους, που τα χέρια τους είναι γεμάτα αίματα, ανομίες και δωροδοκίες. Λυπήσου με και γλύτωσέ με, γιατί εγώ πορεύτηκα στη ζωή μου με ακακία· Κύριε, περπατώ στον ίσιο δρόμο κι είναι χαρά (για μένα) να σε υμνώ μέσα στη σύναξη της Εκκλησίας.

Αδελφοί, συγχωρήστε με τον αμαρτωλό.

Εκείνους που μας μισούν κι εκείνους που μας αγαπούν συγχώρησέ τους, Κύριε.

Θεέ μας, Θεέ μας, εσύ που έστειλες τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον ουράνιο άρτο, που είναι η τροφή όλου του κόσμου, για να είναι ο σωτήρας και λυτρωτής και ευεργέτης, να μας ευλογή και να μας αγιάζη· εσύ ευλόγησε κι αυτήν εδώ την πρόθεση και δέξου την στο υπερουράνιο θυσιαστήριό σου. Έτσι καλός που είσαι κι αγαπάς τους ανθρώπους, θυμήσου εκείνους που πρόσφεραν αυτά τα δώρα κι εκείνους για τους οποίους τα έφεραν εδώ, κι εμάς τους ιερείς φύλαξέ μας από κάθε κρίμα, τώρα που ιερουργούμε τα θεία σου μυστήρια. Γιατί είναι αγιασμένο και δοξασμένο το ολοτίμητο και μεγαλόπρεπο όνομά σου, του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Διάκονος

Πάντων ημών μνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χορός

Αμήν.

Ιερεύς

Πάντων των επ ελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου κεκοιμημένων μνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού· πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χορός

Αμήν.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Διάκονος

Όλους εμάς μακάρι να μας θυμηθή Κύριος ο Θεός στη βασιλεία του, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Χορός

Αμήν.

Ιερεύς

Όλους, που κοιμήθηκαν με την ελπίδα της ανάστασης και της αιώνιας ζωής, μακάρι να τους θυμηθή Κύριος ο Θεός στη βασιλεία του· τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Χορός

Αμήν.

Η ΣΥΝΑΠΤΗ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ

Διάκονος

Πληρώσωμεν την δέησιν ημών τω Κυρίω.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του αγίου οίκου τούτου και των μετά πίστεως, ευλαβείας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτώ, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του ρυσθήναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.

Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

Τήν ημέραν πάσαν τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

Χορός

Παράσχου, Κύριε.

Διάκονος

Άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημμελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

Τα καλά και συμφέροντα ταις ψυχαίς ημών και ειρήνην τω κόσμω, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

Τόν υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού, αιτησώμεθα.

Της παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

Χορός

Σοί Κύριε.

Ευχή της προσκομιδής

Ιερεύς

Κύριε ο Θεός ο παντοκράτωρ, ο μόνος άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν αινέσεως παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξαι και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε τω αγίω σου θυσιαστηρίω· και ικάνωσον ημάς προσενεγκείν σοι δώρά τε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρείν χάριν ενώπιόν σου, του γενέσθαι σοι ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών, και επισκηνώσαι το Πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφ ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα τον λαόν σου.

Δια των οικτιρμών του μονογενούς σου Υιού, μεθ ου ευλογητός ει, συν τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χορός

Αμήν.

Ιερεύς

Ειρήνη πάσι.

Χορός

Και τω πνεύματί σου.

Διάκονος

Αγαπήσωμεν αλλήλους, ίνα εν ομονοία ομολογήσωμεν.

Χορός

Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον.

Διάκονος

Τάς θύρας, τας θύρας! Εν σοφία πρόσχωμεν.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι ου τα πάντα εγένετο.

Τόν δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.

Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.

Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των Προφητών.

Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.

Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.

Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Η ΣΥΝΑΠΤΗ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ

Διάκονος

Ας συμπληρώσουμε τη δέησή μας προς τον Κύριο.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Για τα τίμια δώρα, που φέραμε στην αγία Τράπεζα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Γι αυτόν εδώ τον άγιο ναό και για κείνους που μπαίνουν εδώ μέσα με πίστη, με ευλάβεια και με φόβο Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για να γλυτώσουμε από κάθε θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Βοήθησέ μας και σώσε μας, ελέησέ μας και σε όλα διαφύλαξέ μας, Θεέ, με τη χάρη σου.

Ας ζητήσουμε από τον Κύριο, όλη η ημέρα σήμερα να είναι αληθινά ημέρα του Θεού, αγία, ειρηνική και αναμάρτητη.

Χορός

Χάρισέ μας το ζητούμενο, Κύριε.

Διάκονος

Ας ζητήσουμε από τον Κύριο άγγελο ειρήνης, να μας οδηγή πιστά και να μας φυλάη ψυχικά και σωματικά.

Ας ζητήσουμε από τον Κύριο να συγχωρήση και να αφήση τις αμαρτίες και τα σφάλματά μας.

Ας ζητήσουμε από τον Κύριο όσα είναι καλά και συμφέρουν στις ψυχές μας και ειρήνη στον κόσμο.

Ας ζητήσουμε από τον Κύριο να περάσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας με ειρήνη και μετάνοια.

Ας ζητήσουμε από τον Κύριο τα τέλη της ζωής μας να είναι χριστιανά χωρίς πόνο, χωρίς ντροπή και ειρηνικά, και να έχωμε καλή απολογία μπροστά στο φοβερό βήμα του Χριστού.

Ας επικαλεσθούμε την παναγία, άχραντη, ευλογημένη, ένδοξη κυρία μας Θεοτόκο και αειπάρθενο Μαρία μαζί με όλους τους Αγίους, κι ας αφήσουμε ο καθένας μας κι όλοι μαζί τον εαυτό μας κι όλη μας τη ζωή στο Θεό μας Ιησού Χριστό.

Χορός

Σε σένα, Κύριε.

Ευχή της προσκομιδής

Ιερεύς

Κύριε Θεέ παντοκράτορα, εσύ που μόνος είσαι άγιος και δέχεσαι πνευματική θυσία απ όσους σε επικαλούνται με όλη τους την καρδιά, δέξου κι από μας τους αμαρτωλούς τη δέηση και φέρ την στο ουράνιο και άγιο θυσιαστήριό σου· και κάνε μας ικανούς να σου προσφέρωμε δώρα και πνευματικές θυσίες για τα δικά μας αμαρτήματα και για του λαού τα αγνοήματα. Και αξίωσέ μας να βρούμε χάρη και να σταθούμε μπροστά σου, για να γίνη ευπρόσδεκτη σε σένα η θυσία μας και να ρθη και να μείνη σ εμάς το Άγιο Πνεύμα της χάρης σου, και σε τούτα εδώ τα δώρα και σ όλο το λαό σου.

Μέ τα σπλαχνικά αισθήματα του μονογενή σου Υιού, που μαζί του και με το πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα είσαι δοξασμένος, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Χορός

Αμήν.

Ιερεύς

Ειρήνη σε όλους.

Χορός

Και στο πνεύμα σου.

Διάκονος

Ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο, για να ομολογήσουμε με ομόνοια.

Χορός

Τόν Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ομοούσια κι αχώριστη Τριάδα.

Διάκονος

Τις θύρες! Φυλάγετε καλά τις θύρες! Ας βάλωμε νού κι ας προσέξουμε καλά.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι ου τα πάντα εγένετο.

Τόν δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.

Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.

Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των Προφητών.

Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.

Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.

Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διάκονος

Στώμεν καλώς· στώμεν μετά φόβου· πρόσχωμεν την αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν.

Χορός

Έλεον ειρήνης, θυσίαν αινέσεως.

Ιερεύς

Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και η αγάπη του Θεού και Πατρός, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, είη μετά πάντων υμών.

Χορός

Και μετά του πνεύματός σου.

Ιερεύς

Άνω σχώμεν τας καρδίας.

Χορός

Έχομεν προς τον Κύριον.

Ιερεύς

Ευχαριστήσωμεν τω Κυρίω.

Χορός

Άξιον και δίκαιον.

Ιερεύς

Άξιον και δίκαιον σε υμνείν, σε ευλογείν, σε αινείν, σοί ευχαριστείν, σε προσκυνείν εν παντί τόπω της δεσποτείας σου. Συ γαρ ει Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αεί ων ωσαύτως ων· συ και ο μονογενής σου Υιος και το Πνεύμά σου το Άγιον. Συ εκ του μη όντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιών έως ημάς εις τον ουρανόν ανήγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και τω μονογενεί σου Υιώ και τω Πνεύματί σου τω Αγίω· υπέρ πάντων ων ίσμεν και ων ουκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγενημένων. Ευχαριστούμέν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, ην εκ των χειρών ημών δέξασθαι κατηξίωσας, καίτοι σοι παρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολυόμματα, μετάρσια, πτερωτά.

Τόν επινίκιον ύμνον άδοντα, βοώντα, κεκραγότα, και λέγοντα.

Χορός

Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ωσαννά εν τοις υψίστοις· ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ωσαννά εν τοις υψίστοις.

Ιερεύς

Μετά τούτων και ημείς των μακαρίων δυνάμεων, Δέσποτα φιλάνθρωπε, βοώμεν και λέγομεν· Άγιος ει και πανάγιος, συ και ο μονογενής σου Υιος και το Πνεύμά σου το Άγιον. Άγιος ει και πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου· ος τον κόσμον σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούναι, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ έχη ζωήν αιώνιον. Ος ελθών και πάσαν την υπέρ ημών οικονομίαν πληρώσας, τη νυκτί ή παρεδίδοτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου, υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτον εν ταις αγίαις αυτού και αχράντοις και αμωμήτοις χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκε τοις αγίοις αυτού μαθηταίς και αποστόλοις, ειπών·

Λάβετε, φάγετε· τούτό μου εστι το σώμα, το υπέρ υμών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών.

Χορός

Αμήν.

Ιερεύς

Πίετε εξ αυτού πάντες· τούτό εστι το αίμά μου, το της καινής Διαθήκης, το υπέρ υμών και πολλών εκχυνόμενον, εις άφεσιν αμαρτιών.

Χορός

Αμήν.

Ιερεύς

Μεμνημένοι τοίνυν της σωτηρίου ταύτης εντολής, και πάντων των υπέρ ημών γεγενημένων, του σταυρού, του τάφου, της τριημέρου αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας,

Τα σά εκ των σών σοί προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα.

Χορός

Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σοί ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθά σου, ο Θεός ημών.

Ιερεύς

Έτι προσφέρομέν σοι την λογικήν ταύτην και αναίμακτον λατρείαν, και παρακαλούμέν σε και δεόμεθα και ικετεύομεν· κατάπεμψον το Πνεύμά σου το Άγιον εφ ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποίησον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν· το δε εν τω ποτηρίω τούτω τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν· μεταβαλών τω Πνεύματί σου τω Αγίω. Αμήν, αμήν, αμήν.

Ώστε γενέσθαι τοις μεταλαμβάνουσιν εις νήψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρρησίαν την προς σε, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφέρομέν σοι την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστει αναπαυσαμένων προπατόρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστει τετελειωμένου.

Εξαιρέτως της παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας.

Χορός

Άξιόν εστιν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών. Τήν τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.

Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διάκονος

Ας σταθούμε καλά· ας σταθούμε με φόβο· ας προσέξουμε να προσφέρωμε την αγία αναφορά με ειρήνη.

Χορός

Ειρηνική η αγάπη μας, δοξαστική η θυσία μας.

Ιερεύς

Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και η αγάπη του Θεού και Πατέρα, και η ενότητα του Αγίου Πνεύματος ας είναι με όλους σας.

Χορός

Και με το πνεύμα σου.

Ιερεύς

Ας υψώσουμε προς το Θεό τις καρδιές μας.

Χορός

Έχομε την καρδιά μας στραμμένη στο Θεό.

Ιερεύς

Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο.

Χορός

Αξίζει και πρέπει.

Ιερεύς

Άξιο και δίκαιο είναι να σε υμνούμε, να σε ευλογούμε, να σε δοξολογούμε, να σε ευχαριστούμε και να σε προσκυνούμε σε κάθε τόπο που κυβερνά η πρόνοιά σου. Γιατί εσύ σαι Θεός, που δεν μπορούμε να εκφράσουμε με το λόγο, ούτε να σε βάλωμε στο νού μας, ούτε να σε δούμε με τα μάτια, ούτε να σε καταλάβωμε· δεν αλλάζεις ποτέ και είσαι πάντα και παντού ο ίδιος, εσύ και ο μονογενής σου Υιος και το Άγιο Πνεύμα σου. Συ από το μηδέν μας έδωσες ύπαρξη κι όταν ξεπέσαμε πάλι μας σήκωσες και δεν έπαψες να κάνης τα πάντα, ώσπου μας ανέβασες στον ουρανό και μας χάρισες τη μέλλουσα βασιλεία σου. Για όλ αυτά, σένα ευχαριστούμε, τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιό και το Άγιο Πνεύμα· για όλ αυτά, όσα ξέρομε κι όσα δεν ξέρομε, για όσες βλέπομε κι όσες δεν βλέπομε ευεργεσίες, που έκαμες σε μας. Σε ευχαριστούμε και γι αυτήν εδώ τη λειτουργία, που καταδέχτηκες να δεχθής από τα χέρια μας, αν και σε παραστέκουν χιλιάδες αρχαγγέλων και εκατομμύρια αγγέλων, τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ, που με έξι φτερούγες, με πολλά μάτια, πετούν και φτερουγίζουν θριαμβευτικά ψάλλοντας τον νικητήριο ύμνο και λέγοντας,

Χορός

Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε των Δυνάμεων· γεμάτος ο ουρανός και η γη από τη δόξα σου. Σώσε μας, ύψιστε Θεέ· ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Σώσε μας, ύψιστε Θεέ.

Ιερεύς

Μαζί με αυτές και μείς τις άγιες δυνάμεις, Δέσποτα φιλάνθρωπε, μεγαλόφωνα λέμε· Άγιος είσαι και πανάγιος, εσύ και ο μονογενής Υιος σου και το Άγιο Πνεύμα σου· Άγιος είσαι και πανάγιος και μεγαλόπρεπη είναι η δόξα σου· εσύ, που τόσο αγάπησες τον κόσμο σου, ώστε να δώσης τον μονογενή σου Υιό, για να μη χαθή κανένας που πιστεύει σ αυτόν, αλλά να έχη αιώνια ζωή. Εκείνος, όταν ήλθε κι έκαμε όλα όσα είχες οικονομήσει για μας, τη νύχτα που παραδινότανε, μάλλον δε ο ίδιος παράδινε τον εαυτό του για τη ζωή του κόσμου, πήρε ψωμί στα άγια κι αμόλυντα κι αναμάρτητα χέρια του, ευχαρίστησε και το ευλόγησε, το άγιασε και το έκοψε, το έδωσε στους αγίους μαθητές του και αποστόλους και είπε·

Λάβετε, φάγετε· αυτό είναι το σώμα μου, που κόβεται και προσφέρεται για σάς, για την άφεση των αμαρτιών.

Χορός

Αμήν.

Ιερεύς

Πιείτε απ αυτό όλοι· αυτό είναι το αίμα μου, το αίμα της Καινής Διαθήκης, που χύνεται για σάς και για όλους, για την άφεση των αμαρτιών.

Χορός

Αμήν.

Ιερεύς

Μέ την ανάμνηση λοιπόν αυτής της σωτήριας εντολής και όλων όσα έγιναν για μας, που είναι ο σταυρός, ο τάφος, η τριήμερη ανάσταση, η ανάληψη στους ουρανούς, η καθέδρα στα δεξιά του Πατέρα, η δεύτερη και ένδοξη πάλι παρουσία,

Τα δικά σου απ τα δικά σου προσφέρομε σ εσένα σε κάθε καιρό και για όλες τις ευεργεσίες.

Χορός

Σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε, και σε παρακαλούμε, (συ είσαι) ο Θεός μας.

Ιερεύς

Σου προσφέρομε ακόμα αυτή τη λογική και αναίμακτη λατρεία και σε παρακαλούμε και δεόμαστε και ικετεύομε· στείλε το Άγιο Πνεύμα σου επάνω σ εμάς κι επάνω σ αυτά εδώ τα δώρα. Και κάμε αυτόν τον άρτο τίμιο σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Κι αυτόν τον οίνο, που είναι μέσα σε τούτο το ποτήριο, τίμιο αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Και κάμε τούτη τη μεταβολή με το Άγιο Πνεύμα σου. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

Ώστε σε κείνους που μεταλαβαίνουν να γίνουν για να γαληνέψη η ψυχή τους, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους, για να λάβουν τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, για να πάρουν θέση στη βασιλεία των ουρανών, για να έχουν παρρησία ενώπιόν σου κι όχι για να αμαρτήσουν και να κατακριθούν. Ακόμα σου προσφέρομε τη λογική αυτήν εδώ λατρεία για κείνους που αναπαύθηκαν με πίστη, προπάτορες, πατέρες, πατριάρχες, προφήτες, απόστόλους, κήρυκες, ευαγγελιστές, μάρτυρες, ομολογητές, ασκητές, και για κάθε δίκαιο άνθρωπο που τελειώθηκε με πίστη.

Ξεχωριστά για την παναγία, άχραντη, υπερευλογημένη, ένδοξη κυρία μας Θεοτόκο και αειπάρθενο Μαρία.

Χορός

Άξιόν εστιν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών. Τήν τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.

ΔΙΠΤΥΧΑ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ

Ιερεύς

Του αγίου Ιωάννου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού· των αγίων, ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων· του αγίου... ου και την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων σου των Αγίων, ων ταις ικεσίαις επίσκεψαι ημάς, ο Θεός. Και μνήσθητι πάντων των κεκοιμημένων επ ελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου... και ανάπαυσον αυτούς, ο Θεός ημών, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήσθητι, Κύριε, πάσης επισκοπής ορθοδόξων, των ορθοτομούντων τον λόγον της σής αληθείας, παντός του πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας και παντός ιερατικού τάγματος. Έτι προσφέρομέν σοι την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ της οικουμένης· υπέρ της αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας· υπέρ των εν αγνεία και σεμνή πολιτεία διαγόντων· υπέρ των πιστοτάτων και φιλοχρίστων ημών Βασιλέων, παντός του παλατίου και του στρατοπέδου αυτών. Δος αυτοίς, Κύριε, ειρηνικόν το βασίλειον, ίνα και ημείς, εν τη γαλήνη αυτών, ήρεμον και ησύχιον βίον διάγωμεν, εν πάση ευσεβεία και σεμνότητι.

Εν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, του αρχιεπισκόπου ημών... ον χάρισαι ταις αγίαις σου Εκκλησίαις εν ειρήνη, σώον, έντιμον, υγιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα τον λόγον της σής αληθείας.

Διάκονος

Και ων έκαστος κατά διάνοιαν έχει, και πάντων και πασών.

Χορός

Και πάντων και πασών.

Ιερεύς

Μνήσθητι, Κύριε, της πόλεως, εν ή παροικούμεν και πάσης πόλεως και χώρας και των πίστει οικούντων εν αυταίς. Μνήσθητι, Κύριε, πλεόντων, οδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αιχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήσθητι, Κύριε, των καρποφορούντων εν ταις αγίαις σου Εκκλησίαις και μεμνημένων των πενήτων, και επί πάντας ημάς τα ελέη σου εξαπόστειλον.

Και δος ημίν, εν ενί στόματι και μια καρδία, δοξάζειν και ανυμνείν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χορός

Αμήν.

Ιερεύς

Και έσται τα ελέη του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων υμών.

Χορός

Και μετά του πνεύματός σου.

Διάκονος

Πάντων των αγίων μνημονεύσαντες, έτι και έτι εν ειρήνη, του Κυρίου δεηθώμεν.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων, του Κυρίου δεηθώμεν.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το άγιον και υπερουράνιον και νοερόν αυτού θυσιαστήριον, εις οσμήν ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη ημίν την θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του ρυσθήναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.

Αντιλαβού, σώσον, ελέησον, και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

Τήν ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

Χορός

Παράσχου, Κύριε.

Διάκονος

Άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημμελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

Τα καλά και συμφέροντα ταις ψυχαίς ημών και ειρήνην τω κόσμω, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

Τόν υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού, αιτησώμεθα.

Τήν ενότητα της πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος αιτησάμενοι, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

Χορός

Σοί, Κύριε.

Ιερεύς

Σοί παρακατατιθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, Δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμέν σε και δεόμεθα και ικετεύομεν· Καταξίωσον ημάς μεταλαβείν των επουρανίων σου και φρικτών Μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής Τραπέζης μετά καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημμελημάτων, εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρρησίαν την προς σε, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.

Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα, μετά παρρησίας, ακατακρίτως, τολμάν επικαλείσθαί σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.

Η Κυριακή Προσευχή

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τόν άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον· και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών· και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ιερεύς

Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χορός

Αμήν.

Ιερεύς

Ειρήνη πάσι.

Χορός

Και τω πνεύματί σου.

Διάκονος

Τάς κεφαλάς ημών τω Κυρίω κλίνωμεν.

Χορός

Σοί, Κύριε.

Ιερεύς

Ευχαριστούμέν σοι, Βασιλεύ αόρατε, ο τη αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας, και τω πλήθει του ελέους σου εξ ουκ όντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός, Δέσποτα, ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότας σοι τας εαυτών κεφαλάς· ου γαρ έκλιναν σαρκί και αίματι, αλλά σοί τω φοβερώ Θεώ. Συ ουν, Δέσποτα, τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθόν εξομάλισον· κατά την εκάστου ιδίαν χρείαν· τοις πλέουσιν σύμπλευσον· τοις οδοιπορούσι συνόδευσον· τους νοσούντας ίασαι, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Χάριτι και οικτιρμοίς και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, μεθ ου ευλογητός ει, συν τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χορός

Αμήν.

ΔΙΠΤΥΧΑ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ

Ιερεύς

Για τον άγιο, προφήτη, πρόδρομο και βαπτιστή Ιωάννη, για τους αγίους ένδοξους και πανεύφημους Αποστόλους· για τον άγιο..., που σήμερα εορτάζομε τη μνήμη του, και για όλους τους Αγίους και με τις ικεσίες τους έλα, Θεέ μας, κοντά μας. Και θυμήσου όλους, όσοι κοιμήθηκαν με την ελπίδα της ανάστασης και της αιώνιας ζωής... και ανάπαυσέ τους, Θεέ μας, εκεί που λάμπει το θεϊκό σου φως. Θυμήσου, Κύριε, όλους τους ορθόδοξους επισκόπους, που κηρύττουν ορθά το λόγο της αλήθειάς σου, όλους τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους του Χριστού και όλους τους μοναχούς. Ακόμα σου προσφέρομε αυτήν εδώ τη λογική λατρεία για τον κόσμο, για την αγία, καθολική και αποστολική Εκκλησία· για όλους, που ζούνε τη ζωή τους με αγνότητα και σεμνότητα· για τους πιστούς και φιλόχριστους Βασιλείς μας, για όλο το παλάτι και το στρατό τους. Δώσ τους, Κύριε, να βασιλεύουν ειρηνικά, για να έχωμε κι εμείς, μέσα στη δική τους γαλήνη, ήρεμη και ήσυχη τη ζωή μας, όλο ευσέβεια και σεμνότητα.

Πρώτα να θυμηθής, Κύριε, τον αρχιεπίσκοπό μας... και να τον χαρίσης στις Εκκλησίες σου ειρηνικό, ακέραιο, αξιοσέβαστο, υγιή, πολύχρονο και να διδάσκη ορθά το λόγο της αλήθειάς σου.

Διάκονος

Κι όποιους ο καθένας έχει στο νού του, και όλους και όλες.

Χορός

Και όλους και όλες.

Ιερεύς

Θυμήσου, Κύριε, την πόλη αυτήν εδώ που τώρα μένομε και κάθε πόλη και χωριό κι εκείνους που με πίστη (σ εσένα) κατοικούνε σ αυτές. Θυμήσου, Κύριε, εκείνους που ταξιδεύουν στη θάλασσα και στη στεριά, τους αρρώστους, τους ανήμπορους, τους αιχμαλώτους, για να σωθούν. Θυμήσου, Κύριε, όσους συνεισφέρουν στις άγιες Εκκλησίες σου, και όσους θυμούνται τους φτωχούς, και σ όλους εμάς στείλε τα ελέη σου.

Και δώσε μας μ ένα στόμα και με μια καρδιά να δοξάζουμε και να ανυμνούμε το ολοτίμητο και μεγαλόπρεπο όνομά σου, του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Χορός

Αμήν.

Ιερεύς

Κι ας είναι όλα τα καλά του μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού μαζί με όλους σας.

Χορός

Και με το πνεύμα σου.

Διάκονος

Αφού μνημονεύσαμε όλους τους αγίους, πάλι και πάλι με ειρήνη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Για τα τίμια δώρα, που προσκομίσθηκαν κι αγιάσθηκαν, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Ας παρακαλέσουμε, ο φιλάνθρωπος Θεός μας, που δέχτηκε αυτά τα δώρα στο άγιο και υπερουράνιο και νοερό θυσιαστήριό του, σε οσμή πνευματικής ευωδίας, να μας στείλη σε ανταπόδοση τη θεία χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος.

Για να μας προφυλάσση από κάθε θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Βοήθησέ μας και σώσε μας, ελέησέ μας και σε όλα διαφύλαξέ μας, Θεέ, με τη χάρη σου.

Ας ζητήσουμε από τον Κύριο, όλη η ημέρα σήμερα να είναι αληθινά ημέρα του Θεού, αγία, ειρηνική και αναμάρτητη.

Χορός

Χάρισέ μας το ζητούμενο Κύριε.

Διάκονος

Ας ζητήσουμε από τον Κύριο άγγελο ειρήνης, να μας οδηγή πιστά και να μας φυλάσση ψυχικά και σωματικά.

Ας ζητήσουμε από τον Κύριο να συγχωρήση και να αφήση τις αμαρτίες και τα σφάλματά μας.

Ας ζητήσουμε από τον Κύριο όσα είναι καλά και συμφέρουν στις ψυχές μας και ειρήνη στον κόσμο.

Ας ζητήσουμε από τον Κύριο να περάσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας με ειρήνη και μετάνοια.

Ας ζητήσουμε από τον Κύριο τα τέλη της ζωής μας να είναι χριστιανά χωρίς πόνο, χωρίς ντροπή και ειρηνικά, και να έχωμε καλή απολογία μπροστά στο φοβερό βήμα του Χριστού.

Αφού ζητήσαμε να είμαστε ενωμένοι σε μια πίστη και να έχωμε μαζί μας το Άγιο Πνεύμα, ας αφήσουμε ο καθένας μας κι όλοι μαζί τον εαυτό μας κι όλη μας τη ζωή στο Θεό μας Ιησού Χριστό.

Χορός

Σε σένα, Κύριε.

Ιερεύς

Σε σένα, Δέσποτα φιλάνθρωπε, εμπιστευόμαστε κι αφήνομε όλη μας τη ζωή και την ελπίδα, και σε παρακαλούμε και δεόμαστε και ικετεύομε. Αξίωσέ μας να μεταλάβωμε τα επουράνια και φρικτά μυστήρια αυτής της ιερής και πνευματικής τράπεζας με καθαρή συνείδηση, για να μας χαριστούν οι αμαρτίες, για να μας συγχωρεθούν τα σφάλματα, για να χωμε μαζί μας το Άγιο Πνεύμα, για να κληρονομήσουμε τη βασιλεία των ουρανών, για να χωμε παρρησία μπροστά σου, όχι για να αμαρτήσουμε και να κατακριθούμε.

Και καταξίωσέ μας, Δέσποτα, με θάρρος ακατάκριτο να τολμάμε να παρακαλούμε εσένα τον επουράνιο Θεό, Πατέρα, και να λέμε.

Η Κυριακή Προσευχή

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τόν άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον· και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών· και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ιερεύς

Γιατί εσύ έχεις την εξουσία και τη δύναμη και σε σένα ανήκει η δόξα, στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Χορός

Αμήν.

Ιερεύς

Ειρήνη σε όλους.

Χορός

Και στο πνεύμα σου.

Διάκονος

Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας στον Κύριο.

Χορός

Σε σένα, Κύριε.

Ιερεύς

Σε ευχαριστούμε, αόρατε Βασιλέα, που με την αμέτρητη δύναμή σου δημιούργησες τα πάντα και με το πλήθος της αγάπης σου τα έφερες όλα από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Εσύ λοιπόν, Δέσποτα, ρίξε από τον ουρανό τη ματιά σου σ αυτούς, που τώρα έχουν σκύψει σε σένα τα κεφάλια τους· γιατί δεν έσκυψαν σε άνθρωπο, αλλά σε σένα το μεγάλο Θεό. Εσύ λοιπόν, Δέσποτα, όλους εμάς τώρα βοήθησέ μας στο καλό, και σε ό,τι ο καθένας έχει ανάγκη· ταξίδεψε μαζί μ εκείνους που ταξιδεύουν στη θάλασσα· περπάτησε μαζί μ εκείνους που περπατάνε στη στεριά· κάμε καλά τους αρρώστους, εσύ που είσαι ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας.

Μέ τη χάρη και την ευσπλαχνία και τη φιλανθρωπία του μονογενή σου Υιού, που μαζί του είσαι δοξασμένος, και με το πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Χορός

Αμήν.

ΥΨΩΣΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΜΟΣ

Ιερεύς

Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς, ο άνω τω Πατρί συγκαθήμενος και ώδε ημίν αοράτως συνών και καταξίωσον τη κραταιά σου χειρί μεταδούναι ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος, και δι ημών παντί τω λαώ.

Διάκονος

Πρόσχωμεν!

Ιερεύς

Τα άγια τοις αγίοις.

Χορός

Εις άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.

Ενώ ψάλλεται το Κοινωνικό από το Χορό, λέγει ο

Διάκονος

Μέλισον, Δέσποτα, τον άγιον άρτον.

Ιερεύς

Μελίζεται και διαμερίζεται ο Αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε εσθιόμενος και μηδέποτε δαπανώμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων.

Διάκονος

Πλήρωσον, Δέσποτα, το άγιον ποτήριον.

Ιερεύς

Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως Πνεύματος Αγίου. Αμήν.

Διάκονος

Ευλόγησον, Δέσποτα, το ζέον.

Ιερεύς

Ευλογημένη η ζέσις των αγίων σου, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Διάκονος

Ζέσις πίστεως, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Αμήν.

ΥΨΩΣΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΜΟΣ

Ιερεύς

Πρόσεξέ μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μας, από το άγιο κατοικητήριό σου κι από τον ένδοξο θρόνο της βασιλείας σου, κι έλα να μας αγιάσης· εσύ που κάθεσαι μαζί με τον Πατέρα στους ουρανούς και αοράτως είσαι εδώ μαζί μας· και κάνε μας άξιους για να μας μεταδώσης με το παντοδύναμο χέρι σου το άχραντο σώμα σου και το τίμιο αίμα σου, και με τα χέρια τα δικά μας σ όλο το λαό.

Διάκονος

Ας προσέξουμε!

Ιερεύς

Τα άγια είναι για τους αγίους.

Χορός

Ένας είναι άγιος και Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, για τη δόξα του Θεού Πατέρα. Αμήν.

Ενώ ψάλλεται το Κοινωνικό από το Χορό, λέγει ο

Διάκονος

Τεμάχισε, Δέσποτα, τον άγιο άρτο.

Ιερεύς

Τεμαχίζεται και διαμοιράζεται ο Αμνός του Θεού, εκείνος που τεμαχίζεται και δεν διαιρείται, που πάντα τρώγεται και ποτέ δεν σώνεται, αλλά αγιάζει εκείνους που τον κοινωνούν.

Διάκονος

Γέμισε, Δέσποτα, το άγιο ποτήριο.

Ιερεύς

Γέμισμα του ποτηρίου της πίστης, γεμάτο από Άγιο Πνεύμα. Αμήν.

Διάκονος

Ευλόγησε, Δέσποτα, το ζεστό νερό.

Ιερεύς

Ευλογημένη η ζεστή πίστη των αγίων σου, Κύριε, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν.

Διάκονος

Ζεστή πίστη, γεμάτη από Άγιο Πνεύμα. Αμήν.

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιερεύς

Ιδού, προσέρχομαι Χριστώ τω αθανάτω Βασιλεί και Θεώ ημών. Μεταδίδοταί μοι... τω αναξίω ιερεί το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν μου αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.

Διάκονε, πρόσελθε.

Διάκονος

Ιδού προσέρχομαι Χριστώ τω αθανάτω βασιλεί και Θεώ ημών. Μετάδος μοι, Δέσποτα, το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν μου αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.

Μεταδίδοταί σοι... το τίμιον και πανάγιον σώμα...

Ιερεύς

Έτι μεταδίδοταί μοι... τω αναξίω ιερεί το τίμιον και πανάγιον και ζωηρόν αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν μου αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.

Διάκονε, έτι πρόσελθε.

Διάκονος

Έτι προσερχομένω μετάδος μοι, Δέσποτα, το τίμιον και πανάγιον και ζωηρόν αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν μου αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.

Ιερεύς

Έτι μεταδίδοταί σοι... τω ευλαβεστάτω διακόνω το τίμιον και πανάγιον και ζωηρόν αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν σου αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν.

Τούτο ήψατο των χειλέων ημών, και αφελεί τας ανομίας ημών, και τας αμαρτίας ημών περικαθαριεί.

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιερεύς

Να, πλησιάζω στο Χριστό, τον αθάνατο Βασιλιά και Θεό μας. Μεταδίδεται σε μένα... τον ανάξιο ιερέα το πολύτιμο και πανάγιο σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου και να έχω ζωή αιώνια.

Διάκονε, πλησίασε.

Διάκονος

Να, πλησιάζω στο Χριστό, τον αθάνατο βασιλιά και Θεό μας. Μετάδοσε σε μένα, Δέσποτα, το πολύτιμο και πανάγιο σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου και για να έχω ζωή αιώνια.

Μεταδίδεται σε σένα... το πολύτιμο και πανάγιο σώμα...

Ιερεύς

Ακόμα μεταδίδεται σε μένα... τον ανάξιο ιερέα το πολύτιμο και πανάγιο και ολοζώντανο αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου και να έχω ζωή αιώνια.

Διάκονε, πλησίασε πάλι.

Διάκονος

Πάλι πλησιάζω· μετάδοσε σε μένα, Δέσποτα, το πολύτιμο και πανάγιο και ολοζώντανο αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου και να έχω ζωή αιώνια.

Ιερεύς

Ακόμα μεταδίδεται σε σένα... τον ευλαβέστατο διάκονο το πολύτιμο και πανάγιο και ολοζώντανο αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, για να αφεθούν οι αμαρτίες σου και να έχης ζωή αιώνια. Αμήν.

Αυτό άγγιξε στα χείλια μας και θα αφαιρέση τις ανομίες μας και θα ξεπλύνη τις αμαρτίες μας.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Διάκονος

Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

Μεταδίδοταί σοι το σώμα και το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.

Ιερεύς

Σώσον, ο Θεός, τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου.

Χορός

Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστιν αληθή, αδιαίρετον Τριάδα προσκυνούντες· αύτη γαρ ημάς έσωσεν.

Διάκονος

Ύψωσον, Δέσποτα.

Ιερεύς

Υψώθητι επί τους ουρανούς, ο Θεός, και επί πάσαν την γην· η δόξα σου διαμένει εις αιώνας αιώνων.

Διάκονος

Ευλόγησον, Δέσποτα.

Ιερεύς

Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χορός

Αμήν.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Διάκονος

Ελάτε με φόβο Θεού, με πίστη και με αγάπη.

Μεταδίδεται σε σένα το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για να αφεθούν οι αμαρτίες σου και να έχης ζωή αιώνια.

Ιερεύς

Σώσε, Θεέ, το λαό σου κι ευλόγησε τα παιδιά σου.

Χορός

Είδαμε το αληθινό φως, ελάβαμε Άγιο Πνεύμα, αποκτήσαμε αληθινή πίστη, προσκυνώντας την Αγία Τριάδα· γιατί αυτή ναι που μας έσωσε.

Διάκονος

Ύψωσε, Δέσποτα.

Ιερεύς

Δοξασμένος να είσαι, Θεέ, στους ουρανούς και σ όλη τη γη· δοξασμένος να είσαι στους αιώνες των αιώνων.

Διάκονος

Ευλόγησε, Δέσποτα.

Ιερεύς

Δόξα να χη ο Θεός μας, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Χορός

Αμήν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ-ΑΠΟΛΥΣΙΣ

Διάκονος

Ορθοί. Μεταλαβόντες των θείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζωοποιών, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσωμεν τω Κυρίω.

Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Τήν ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον αιτησάμενοι, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

Χορός

Σοί, Κύριε.

Ιερεύς

Ευχαριστούμέν σοι, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και τη παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον πάντας ημάς εν τω φόβω σου, φρούρησον ημών την ζωήν, ασφάλισαι ημών τα διαβήματα· ευχαίς και ικεσίαις της ενδόξου Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Ότι συ ει ο αγιασμός ημών και σοί την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χορός

Αμήν.

Ιερεύς

Εν ειρήνη προέλθωμεν.

Διάκονος

Του Κυρίου δεηθώμεν.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Ιερεύς

Ο ευλογών τους ευλογούντάς σε, Κύριε, και αγιάζων τους επί σοί πεποιθότας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον· αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλίπης ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τω κόσμω σου δώρησαι, ταις Εκκλησίαις σου, τοις ιερεύσι, τω στρατώ και παντί τω λαώ σου· ότι πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθέν εστι, καταβαίνον εκ σου του Πατρός των φώτων, και σοί την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χορός

Αμήν. Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος.

Ιερεύς

Το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, αυτός υπάρχων, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πληρώσας πάσαν την πατρικήν οικονομίαν, πλήρωσον χαράς και ευφροσύνης τας καρδίας ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Διάκονος

Του Κυρίου δεηθώμεν.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Ιερεύς

Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθοι εφ υμάς, τη αυτού θεία χάριτι και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Χορός

Αμήν.

Ιερεύς

Δόξα σοι, ο Θεός, η ελπίς ημών· δόξα σοι.

Χορός

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ελέησον (γ´). Δέσποτα άγιε, ευλόγησον.

Ιερεύς

Ο αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ταις πρεσβείαις της παναχράντου και παναμώμου αγίας αυτού Μητρός· δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού· προστασίαις των τιμίων επουρανίων Δυνάμεων ασωμάτων· ικεσίαις του τιμίου ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου· των αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων· των αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων· των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών... των αγίων και δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης... και πάντων των Αγίων, ελεήσαι και σώσαι ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Δι ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

Χορός

Αμήν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ-ΑΠΟΛΥΣΗ

Διάκονος

Ορθοί. Τώρα που μεταλάβαμε τα θεία, άγια, άχραντα, αθάνατα, επουράνια και ζωοποιά, φρικτά μυστήρια του Χριστού, ας ευχαριστήσουμε άξια τον Κύριο.

Βοήθησέ μας και σώσε μας, ελέησέ μας και σε όλα διαφύλαξέ μας, Θεέ, με τη χάρη σου.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Διάκονος

Αφού ζητήσαμε όλη η ημέρα σήμερα να είναι αληθινά ημέρα του Θεού, αγία, ειρηνική και αναμάρτητη, ας αφήσουμε τώρα ο καθένας μας κι όλοι μαζί τον εαυτό μας κι όλη μας τη ζωή στο Θεό μας Ιησού Χριστό.

Χορός

Σε σένα, Κύριε.

Ιερεύς

Σε ευχαριστούμε, φιλάνθρωπε Δέσποτα, ευεργέτη των ψυχών μας, γιατί και σήμερα μας αξίωσες να μεταλάβωμε τα επουράνια και αθάνατα μυστήριά σου. Κάμε ίσιο και σωστό το δρόμο μας, στήριξέ μας όλους μέσα στο φόβο σου, φρούρησε τη ζωή μας, στερέωσε τα βήματά μας· με τις ευχές και τις ικεσίες της ένδοξης Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας κι όλων των Αγίων σου.

Γιατί εσύ σαι ο αγιασμός μας κι εσένα δοξάζομε, τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Χορός

Αμήν.

Ιερεύς

Ας πάμε με ειρήνη.

Διάκονος

Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Ιερεύς

Κύριε, συ που ευλογείς εκείνους που σε δοξάζουν και αγιάζεις εκείνους που πιστεύουν κι έχουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, σώσε το λαό σου κι ευλόγησε τα παιδιά σου. Φύλαξε όλη την Εκκλησία σου· αγίασε εκείνους που αγαπούν την καλή κατάσταση κι εμφάνιση του οίκου σου. Εσύ με τη θεϊκή σου δύναμη να τους ανταποδώσης δόξα και να μην εγκαταλείψης εμάς, που ελπίζομε σε σένα. Δώρησε ειρήνη στον κόσμο σου, στις Εκκλησίες σου, στους ιερείς, στο στρατό και σ όλο το λαό σου, γιατί κάθε καλό χάρισμα και κάθε τέλειο δώρο είναι από τον ουρανό και κατεβαίνει από σένα τον Πατέρα των φώτων· γι αυτό και σε δοξάζομε, και σε ευχαριστούμε και σε προσκυνούμε, τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Χορός

Αμήν. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου από τώρα και πάντοτε.

Ιερεύς

Χριστέ ο Θεός μας, εσύ που πλήρωσες το νόμο του Μωϋσή και τους Προφήτες και εκτέλεσες όλη την οικονομία του Πατέρα (για τη σωτηρία του κόσμου), γέμισε από χαρά και ευφροσύνη τις καρδιές μας, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν.

Διάκονος

Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Χορός

Κύριε, ελέησον.

Ιερεύς

Η ευλογία και το έλεος του Κυρίου ας είναι με σάς, με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Χορός

Αμήν.

Ιερεύς

Δόξα σε σένα, Θεέ, η ελπίδα μας· δόξα σε σένα.

Χορός

Δόξα στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν. Κύριε, ελέησον (τρίς). Δέσποτα άγιε, ευλόγησε.

Ιερεύς

Ο Χριστός ο αληθινός Θεός μας, που αναστήθηκε από τους νεκρούς, ως Θεός καλός, φιλάνθρωπος και ελεήμονας, είθε να μας ελεήση και να μας σώση με τις πρεσβείες της πανάχραντης και πανάμωμης αγίας Μητέρας του· με τη δύναμη του τίμιου και ζωοποιού Σταυρού· με τις προστασίες των τίμιων επουράνιων ασωμάτων Δυνάμεων· με τις ικεσίες του τίμιου, ένδοξου, προφήτη, προδρόμου και βαπτιστή Ιωάννη, των αγίων ένδοξων και πανεύφημων Αποστόλων· των αγίων ένδοξων και καλλίνικων Μαρτύρων· των οσίων και θεοφόρων Πατέρων μας... των αγίων και δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννας... και όλων των Αγίων.

Με τις ευχές των αγίων Πατέρων μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μας, ελέησέ μας και σώσε μας.

Χορός

Αμήν.

Δημιουργία αρχείου: 6-10-2006.

Τελευταία ενημέρωση: 2-5-2013.