Ελληνικός παρατηρητής τής Εταιρίας Σκοπιά Μέθοδοι της Σκοπιάς Κεντρική σελίδα τής ΟΟΔΕ

 

Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής ένωσης για τις θρησκευτικές οργανώσεις

Οι διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις τύπου "Σκοπιάς", έχουν δημιουργήσει προβλήματα στις κυβερνήσεις, καθώς καταπατούν τα δικαιώματα τών οπαδών τους, και τών πρώην οπαδών τους. Έτσι, από εικοσαετίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να καταρτίζει σχέδιο προστασίας τών δικαιωμάτων τών μελών τέτοιων οργανώσεων.

12/7/84

Αριθμ. C 175/41

Τρίτη, 22/5/1984

ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινές- ενέργειες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά παραβιάσεις των νόμων εκ μέρους νέων οργανώσεων που κινούνται κάτω από την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας.

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

- δεχόμενο την αρχή που κατοχυρώθηκε στο άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία τώv Ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

- έχοντος  υπόψη  τη  Συνθήκη  EΟK και ιδιαίτερα το άρθρο 220,

-…

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νεότητας, Πολιτισμού, Παιδείας, Πληροφοριών και Αθλητισμού και την γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής (έγγρ.1-47/84).

Α. Λαμβάνοντας υπόψη της ανησυχίες πολιτών και οικογενειών στην Κοινότητα* όσον αφορά τις δραστηριότητες ορισμένων οργανώσεων που χαρακτηρίζονται ως «νέες θρησκευτικές κινήσεις» εφόσον οι μέθοδοί τους συντελούν στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι επιζήμιες για την κοινωνική θέση των ατόμων που αφορούν.

Β. Επιβεβαιώνοντας τη βασική αρχή, ότι στα κράτη μέλη της κοινότητας υπάρχει πλήρης ελευθερία όσον αφορά τη θρησκεία και την έκφραση γνώμης και για το λόγο αυτό τα όργανα της Κοινότητας δεν έχουν δικαίωμα να κρίνουν την εγκυρότητα της θρησκευτικής πίστης γενικά και τις δραστηριότητες στο θρησκευτικό τομέα ειδικά.

Γ. Πεπεισμένο ότι σχετικά με το θέμα αυτό δεν αμφισβητείται η εγκυρότητα των θρησκευτικών πεποιθήσεων αλλά το θεμιτό ή μη των μεθόδων σε σχέση με τη στρατολόγηση νέων μελών και τη μεταχείρησή τους.

Δ. Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της εμφάνισης των οργανώσεων που προαναφέρθηκαν αποτελούν διεθνές φαινόμενο, που παρουσιάζεται σε όλα τα κράτη μέλη, με διαφορετική πάντα ένταση και σε ορισμένα κράτη μέλη έχει ήδη οδηγήσει σε έρευνες , κυβερνητικά μέτρα και αποφάσεις δικαστηρίων. Επισημαίνοντας ότι τα μέλη των οργανώσεων αυτών με την απομάκρυνση από την ως τώρα ζωή τους αντιμετωπίζουν προβλήματα στο κοινωνικό επίπεδο και στον τομέα του εργατικού δικαίου, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες τόσο για τα άτομα αυτά, όσο και για την κοινωνία και το κοινωνικό σύστημα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ δύσκολο, λόγω των διαφορετικών χαρακτηρισμών των οργανώσεων αυτών στα κράτη μέλη, να βρεθεί μια ουδέτερη έννοια που να γίνεται από όλους αντιληπτή κατά τον ίδιο τρόπο,

Κρίνει αναγκαίο τα αρμόδια Συμβούλια Υπουργών, δηλαδή οι Υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης που συνέρχονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής συνεργασίας καθώς και το Συμβούλιο των Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων – να ανταλλάξουν το συντομότερο δυνατό πληροφορίες σχετικά με τη δράση των οργανώσεων που προαναφέρθηκαν και τα προβλήματα που προκύπτουν και να εξετάσουν ιδιαίτερα τα εξής προβλήματα:

α. τη διαδικασία που ακολουθείται στο θέμα της αναγνώρισης, της δημόσιας ωφέλειας των οργανώσεων αυτών και την χορήγηση σε αυτές φορολογικών απαλλαγών.

β. την τήρηση των νόμων που ισχύουν στα εκάστοτε κράτη μέλη, λ.χ. τον εργατικού δικαίου και της κοινωνικής ασφάλισης,

γ. τις επιπτώσεις της μη τήρησης των νόμων αυτών για το κοινωνικό σύστημα,

δ. την αναζήτηση αγνοουμένων ατόμων και δυνατότητα στο θέμα αυτό για συνεργασία με τρίτες χώρες,

ε. με ποιο τρόπο θα παραβιάζουν τα δικαιώματα περί ατομικής ελευθερίας των μελών τους,

στ. τη σύσταση υπηρεσιών παροχής βοηθείας, οι οποίες να παρέχουν στα μέλη νομικές συμβουλές κατά την αποχώρησή τους από τις οργανώσεις αυτές, και ενίσχυση κατά την επανένταξή τους στην κοινωνία και στο χώρο εργασίας,

ζ. ύπαρξη κενών λόγω των διαφορετικών νομοθεσιών των κρατών μελών, τα οποία ενδεχομένως επιτρέπουν τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που απαγορεύονται σε άλλα κράτη.

Καλεί τα κράτη μέλη να συνεννοηθούν για μια ταξινόμηση δεδομένων όσον αφορά τις διεθνείς διακλαδώσεις των οργανώσεων που προαναφέρθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των ψευδωνύμων και των οργανώσεων που χρησιμοποιούνται για την κάλυψή τους καθώς και με τις δραστηριότητές τους στα κράτη μέλη.

Καλεί την επιτροπή:

α. να υποβάλει μια έκθεση σχετικά με όσα αναφέρονται, στην παρ. 3, και στην οποία θα λαμβάνεται ιδαίτερα υπόψη, με ποιο τρόπο έχουν έως τώρα διεκπεραιώσει κρατικές αρμόδιες αρχές και ιδιαίτερα τα αστυνομικά όργανα και τα δικαστήρια υποθέσεις παραβάσεως νόμων από τις οργανώσεις αυτές και σε ποια πορίσματα κατέληξαν εξεταστικές επιτροπές σχετικά με τις οργανώσεις αυτές.

Να επεξεργασθεί διαδικασίες που να εξασφαλίζουν υπό τις παρούσες συνθήκες, αποτελεσματική προστασία των πολιτών της Κοινότητας.

4. Καλεί τα αρμόδια Συμβούλια Υπουργών βάσει των συγκεντρωμένων στοιχείων και της έκθεσης της Επιτροπής – να εξετάσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη δράση των οργανώσεων που προαναφέρθηκαν και με τον τρόπο αυτό να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να προασπίσουν με αμοιβαίες συμφωνίες τα δικαιώματα των πολιτών τους.

5. Συνιστά να εφαρμοσθούν τα εξής κριτήρια κατά την εξέταση, καταχώρηση και αξιολόγηση της δράσης των προαναφερθέντων οργανώσεων:

α. μη ενήλικα άτομα, δεν θα πρέπει να πιέζονται να αναλαμβάνουν με όρκο προσχώρησης μακροπρόθεσμη και καθοριστική για τον τρόπο ζωής τους δέσμευση,

β. θα πρέπει να αφήνεται ένα κατάλληλο χρονικό διάστημα για να υπάρχει στάθμιση της συγκεκριμένης δέσμευσης οικονομικής ή προσωπικής,

γ. μετά την ένταξη σε μια οργάνωση θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα επικοινωνίας στην οικογένεια και τους φίλους,

δ. τα μέλη οργανώσεων που έχουν αρχίσει ένα κύκλο σπουδών δε θα πρέπει να εμποδίζονται να περατώσουν τις σπουδές αυτές,

ε. πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα δικαιώματα του ατόμου:

-το δικαίωμα να εγκαταλείπει ανεμπόδιστα μια κίνηση,

-το δικαίωμα να μπορεί να έχει επαφή με την οικογένεια και τους φίλους προσωπικά, με αλληλογραφία ή δια τηλεφώνου,

-το δικαίωμα να ζητεί ανεπηρέαστες συμβουλές νομικής ή άλλης φύσης,

-το δικαίωμα ιατρικής περίθαλψης.

στ. κανένας δεν πρέπει να παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο, ειδικότερα με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων, λ.χ. με την επαιτεία ή την πορνεία,

ζ. οι οργανώσεις δεν πρέπει να ζητούν μόνιμη δέσμευση συμμετοχής όταν τα ενδεχόμενα μέλη – σπουδαστές ή τουρίστες για παράδειγμα – είναι επισκέπτες σε μια χώρα όπου δεν κατοικούν μόνιμα,

η. κατά τον προσηλυτισμό να διευκρινίζονται αμέσως η ονομασία και οι αρχές της οργάνωσης,

θ. οι οργανώσεις πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές όταν ζητηθούν, πληροφορίες σχετικά με τον προσωρινό ή μόνιμο τόπο παραμονής των μελών,

ι. οι νέες «θρησκευτικές οργανώσεις» πρέπει να εξασφαλίζουν την κάλυψη από τις εκάστοτε κοινωνικές ασφαλίσεις των ατόμων που εξαρτώνται και ασχολούνται από αυτήν, μέσα στα κράτη μέλη όπου αυτά εργάζονται ή κατοικούν,

ια. Εάν ένα μέλος μιας κίνησης ταξιδεύει στο εξωτερικό για το λογαριασμό της οργάνωσης θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη για την επιστροφή του ατόμου πίσω στην πατρίδα του, ιδιαίτερα σε περίπτωση ασθενείας.,

ιβ. θα πρέπει να διαβιβάζονται στα μέλη τηλεφωνήματα των συγγενών τους και να διανέμονται χωρίς αναβολή οι επιστολές τους. 

ιγ. για τα παιδιά των μελών, οι οργανώσεις θα πρέπει να φροντίζουν για την ανατροφή, την εκπαίδευση και την υγεία τους, καθώς και αν αποφεύγουν οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει το παιδί..

6. Θεωρεί ότι πρέπει να επιδιωχθεί μια κοινή δράση και στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και ζητεί συνεπώς από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να μεσολαβήσουν για την επεξεργασία ανάλογων συμφωνιών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που θα παρέχουν στο άτομο μια αποτελεσματική προστασία από τις ενδεχόμενες μηχανορραφίες αυτών των οργανώσεων και από φυσική και ψυχολογική πίεση που ασκούν.

7. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το ψήφισμα αυτό στην Ευρώπη και το Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και το κοινοβούλιο των κρατών μελών, καθώς και στο συμβούλιο της Ευρώπης.

…………………………………………………………………………………………………

* Τα έντονα γράμματα δικά μας.

Δημιουργία αρχείου: 13-9-2004.

Τελευταία ενημέρωση: 27-11-2004.

ΕΠΑΝΩ