"فرشته یهوه" و رؤيت خدا

"خدای شکاف ها": "خداى" کیست؟
آیا "یهوه" تنها نام پدر است؟

خدا به عنوان "آتش" و "نور"

27-05-2018   صفحه ايجاد شد :

17-04-2021   صفحه به روز شد :