روزه در کلیسای ارتدوكس

درباره روزه گرفتن

چرا برای غنودن مریم عذرا* روزه می گیریم؟

از پدران کلیسا دربارۀ روزه داری

خواب آلودگی و دعا

اما یک دعای لازم