گفتگو بين پدر مكاريوس و فرشته خداوند
معجزۀ عشق
گاهی اوقات حتی شیطان حقیقت را می گوید

 

27-05-2018   صفحه ايجاد شد :

08-04-2021   صفحه به روز شد :