از کانال Orthodox Iran یوتیوب ما دیدن کنید و در آن عضو شوید


مفهوم ارتدوکسی  تئوسیس باید بمیریم تا
حیات یابیم
مرگ و زندگی پس از مرگنه اراده من، بلکه اراده تو بشود
تحقیقات بر روی ستاره بیت الحمتجارب روحانی یک زائر
قسمت چهارم
کلیسای ارتدوکس چیست؟
تجارب روحانی یک زائر
قسمت هفتم

سخن پیر افرایم از آریزونا درباره محبتدعای ربانی به زبان
 آرامی
بیایید روح ما همیشه تشنه خدا باشدچرا برخی از کتاب‌های کتاب مقدس از کتاب مقدس پروتستان خارج شدند؟تجارب روحانی یک زائر
قسمت دوم
رسم علامت صلیب مقدس و قدرت آنتجارب روحانی یک زائر
قسمت پنجم
تجارب روحانی یک زائر
قسمت ششم

تعلیم ارتدوکس درباره  تثلیث اقدس


فضیلتِ اطاعت
کردن
شمایل ورود تئوتوکوس به معبد،همه ما باید در زندگی خود هنرمند باشیم
مرا در ملکوت خود به یاد آور - زندگی ابا موسیحقیقت مسیحی چیست؟
قدیس افرایم آریزونا
فریب روحانی:
آیا شیاطین وجود دارند؟
سخنان پدران درباره یکشنبه نخل

یکشنبه عید نخل
هوشیعانا
نجات از دیدگاه
 ارتدوکسیاعتراف و اطاعت، ویرانی خانه شیطان استچطور می توانیم‌ روح صلح را پرورش دهیم
تجارب روحانی یک زائر
قسمت اول
تجارب روحانی یک زائر
قسمت سوم
شرح الهیاتی و تاریخی بر شمایل میلاد مسیحسه مرحله توبه