Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri HABERLER VE ETKİLEYİCİ OLAYLAR

 

Gűnűműzdeki műcizeler

Kaynak: http://www.pigizois.net/thaumata/thauma_agias_marinas.htm

 

 

 

Aya Marina - Andros

 

Ęébrés’lé 8 yaşéndaki Andreas Vasiliou kan kanserine yakalanméşté.(lözemi) Ebeveyenleri her tűrlű çareyi aradé, sonunda doktorlarén talimatlaréna göre çocuğa nakil yapélmasé űzere ABD’ye gidilmesi karar verildi. Dindar ailesi Yunanistan’nén Andros adaséndaki Aya Marina manastérda bulunan műcizeler yaratan ikonanén önűnde dua etmek ve azizeden yardém istemek amacéyla ABD’ ye hareket etmeden önce adaya uğradé.

Manastérén başrahibi Kiprianos Himonas anne ve babaya cesaret vererek “Azizeye dua edecem” dedi, “kendisinden cerahlarla birlikte olmaséné ve onlara yardém etmesini istiyeceğim” dedi ve çocuğun űstűne haç çékarép dualar okudu.

Sonra Vasiliou ailesi ABD’ye gidip hastaneye yerleştirildi. Andras’a çeşitli testler yaptérdé, sonra ameliyat gűnű geldi. Gerçekten ameliyat çok ince ve zordu.

Çocuk ameliathaneye alénmadan önce doktorlara bir haném doctor görűndű, Andreas Vasiliou’un şahsi doktoru olduğunu söyledi ve kendisine ameliyathaneye girme izni verilmesini istedi. Başcerrah hastane kurallaréna göre bunun yasak olduğunu ve hastanade ziyaretçi doktorlarén ameliyatlarda yer almalaré műmkűn olmadéğéné açékladé. Ancak haném doktorun okadar ésrar ettiğinden sonunda sekretere adéné soyadéné yazdérép hazérlandéktan sonra ameliyathaneye girmesine katéldé.

Ameliyat sérasénda ziyaretçi haném doctor, başcerrahén ekipine çok yardémcé oldu. Herşey başarélé bir şekilde tamamlandé. Sonunda başcerrah ziyaretçiyi teşekkűr edip déşarda heyecanla bekliyen Andreas’én ailesine iyi haberleri sunmak űzere ameliyathaneden çékté.

Andres’ én ailesi herşey yolunda olduğu duyunca çok sevindi ve Tanré’ya şűkretti. Ancak başcerrah şunu da ekledi:

-Yunanistan’da okadar iyi bir doktorunuz varken ameliyat için niçin buraya geldiniz, anlayamadém, dedi.

Anne ve baba doktorun ne demek istedğini anlamayénca, başcerrah o kadénén kendi ekipine bűyűk bir katkéda bulunduğunu, itiraf etti ve  Andreas’én şahsi doktoru olduğunundan ameliyathaneye aléndéğéné, ağzé acék bakan aileye açékladé. Sonra  “şuralarda olmalé” deyip meslektaşé ile buluşup konuşmak istedi.

Cerrahla birlikte Andreas’én ailesi Yunanistan’dan çocuğa yardém etmek űzere gelmiş olan ziyarettçi haném doktoru aradé. Kendisi gönűllű olarak bukadar uzaktan gelip hizmet vermiş olduğunu dűşűnerek Ona teşekkűr etmek istediler. Ancak yer açélméş onu yutmuş gibi hiçbiryerde görűnműyordu.

Başcerrah sekretere yönlendi.

-Ameliyathaneye girmeden önce ziyaretçi meslektaşémén adéné ve soyardén yazdérdém, dedi sekretere. O kadénén kim olduğnu  ve Yunanistan’én neresinden buralara geldiğini öğrenmek istedi. Ve o sérada bűyűk bir műcizeyi keşfetti: Hastanenin resmi giriş kitapénda şunu okudu:

“Marina of Andros”  Evet kűçűk Andreas’a yardém için şahsen (Anros’tan) azize Marina gelmişti!

Su an Andreas 14 yaşénda hayat dolu sağléklé bir oğlandér! Her yél anne baba ve akrabalaré ile birlikte Yunanistan’én Andros adaséna gelip kendi koruyucusuna teşekkűrler sunuyor.

Bu műcizeyi yaşayan insanlarla konuşmak istiyen asağédaki telefon numarasénda peder Kiprianos’la görűşebilir: 2282024074.

 

22-8-2009 tarihinde yazéldé.

22-8-2009 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN