Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

 ÖZEL GÜNLER VE BAYRAMLAR

 

GÖĞE YŰKSELIŞ BAYRAMI

 

 


  

Gökte ve yeryüzünde tüm yetki bana verilmiştir

Bu nedenle, gidin bütün ulusları öğrencim yapın

Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz edin.

Sizlere buyurduğum her şeyi tutmaları için kendilerini eğitin. Bilesiniz ki, çağın sonuna dek her gün sizlerle beraberim.

MATTA 28

Resullerin İşleri         :  1 ; 1 – 12

Allah’ım göklere yüksel

Kalbim sana hazır Allah’ım

Aziz resullerin İşlerinden alınan sözler;

1-2Ey Teofilos, İlk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi, seçmiş olduğu elçilere Kutsal Ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. 3İsa, ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. Kırk gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın Egemenliği hakkında konuştu. 4Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti: "Yeruşalim'den ayrılmayın, Baba'nın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. 5Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz." 6Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular: "Ya Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin?"  7İsa onlara, "Baba'nın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok" karşılığını verdi. 8"Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız." 9İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O'nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. 10İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada, beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. 11"Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?" diye sordular. "Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir." 12Bundan sonra elçiler, Yeruşalim'den yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Zeytin Dağı'ndan Yeruşalim'e döndüler.

İncil                :

LUKA : 24 ; 36 - 53

AZİZ LUKA İNCİLİNDEN ALINAN SÖZLER;

36Bunları anlatırlarken İsa'nın kendisi gelip aralarında dikildi. Onlara, «Size esenlik olsun!» dedi.

37Ürktüler, bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar. 38İsa onlara, «Neden telaşlanıyorsunuz? İçinizde neden böyle kuşkular doğuyor?» dedi. 39«Ellerime, ayaklarıma bakın; işte ben'im! Bana dokunun da görün. Bir hayalette et ve kemik olmaz, ama görüyorsunuz, bende var.»

40Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. 41Sevinçten hâlâ inanamayan, şaşkınlık içinde olan öğrencilerine İsa, «Sizde yiyecek bir şey var mı?» diye sordu. 42Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler. 43İsa onu aldı ve onların gözleri önünde yedi.

44Sonra onlara, «Ben daha sizlerle birlikteyken size şu sözleri söylemiş-tim: `Musa'nın Yasasında, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir'» dedi.

45Bundan sonra İsa, Kutsal Yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. 46-47Onlara dedi ki, «Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Kudüs'ten başlayarak tüm uluslara O'nun adıyla

duyurulacak. 48Sizler bu olayların tanıklarısınız. 49Ben de Babamın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz, gökten gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın.»

50İsa onları kentin dışına, Beytanya'nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı. 51Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı. 52Öğrencileri O'na tapındılar ve büyük sevinç içinde Kudüs'e döndüler. 53Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı'yı övüyorlardı.

İncil açıklaması :

Göğe Yükseliş Perşembesi

(Luka İncil’i 24:36-53)

İlahi Görkem ve İnsani Sevinç

“ Ve Yeruşalim’e büyük bir sevinçle döndüler ”

Bugün dinlediğimiz ve Luka İncil’inin son bölümü olan kısım bize Mesih’in dirilişinden sonra havarilerine son kez görünüşünü anlatmaktadır. Bu görünüşte Mesih havarilerini Zeytinlik dağına götürür ve orada onlardan ayrılarak göklere yükselir. Yükseliş, rabbin havarilerine son görünüşü ve son yersel eylemi idi.

Manzara ilk bakışta bir hüznü yansıtır. Çünkü Mesih havari-lerini terk etmektedir. Ama havariler sevinçle dönüyorlar. Bu sevincin sebepleri nedir?

Bayramda terennüm edilen ilahi bunu bildirmektedir. Mesih’in yükselişi havarilerine “Kutsal Ruh Vaadi ”nin sevincini vermiştir. Ve onları kutsamasından da onun insanları kurtaran Allah’ın oğlu olduğuna kesinlikle inanmışlardı. Kutsal ruh vaadi ve Kutsanma havarilere büyük bir sevinç verdi. Ayrıca havarilerin, Mesih’in tanrılığına ve yüceliğine olan inancı kesinleştirmiş olmaları sevinçlerinin diğer bir sebebiydi.

Ama okunan bölüm kendi içinde bulunan birçok diğer sebep-ler ile havarilerin yüreklerinde tarif edilmez bir sevinç yaymıştır. Mesih’in havarileriyle beraber Beytanya’ya ve özellikle de Zeytinlik dağına çıkışı birçok bereket vaatlerini de kendi gizeminde taşımakta-dır. Bu Zeytinlik dağı Eski Ahitte birçok kez adı geçen bir yerdir. Çünkü Allah oradan birçok yeni bereketler vermişti. Ve bu dağda insanlarla olan ilişkisini daha yoğun bir ruhsallıkla yeniledi. Bu dağ bereketler ve yenileme dağıdır.

Buna, Mesih’in ellerini açıp havarilerini kutsadığı olayını da eklemek gerekir. Çünkü birçok kişiye sevinç vermiştir. Bu hareket gerçekte kendi içinde birçok derin anlamlar taşır. Bunu anladığımız zaman havarilerin derin sevincinin sebeplerini idrak edebiliriz. Mesih’in yükselerek havarilerden ayrılışı, İliya peygamberin göğe yükseltilme örneği üzerineydi. Öğrencisi Elişa onu takip edip ruhundan büyük oğulun payı olarak iki pay isteyince İliya ona şöyle der: Beni yükselirken görürsen bu isteğin olsun. Ve Elişa efendisi İliya’yı göğe yükselirken gördü ve onun sevincine ve gücüne nail oldu ve misyonunu ondan teslim aldı. Aynı olay burada havarilerde gerçekleşiyor. İncil yazarı Luka “Elçilerin İşleri” bölümünde

havarilerin “Onu göğe yükselirken gördüler” olayını daha çok açıklamaktadır. Madem ki havariler rabbi göğe yükselirken gördüler, o halde bu onun Kutsal Ruhuna nail olacakları anlamına gelir. Ve rab havarilerini, onlara gücünü ve misyonunu teslim etmek ve dünyada bunu devam ettirmeleri için terk etmiştir.  Bir Hristiyan için İsa Mesih’in Yeruşalim’den bütün dünyaya tanığı olmak ve onun kutsal ruhu ve gücüyle dolmuş olmaktan daha değerli bir sevinç olabilir mi? İşte Göğe Yükseliş Bayramı budur. Rabbin yüceliğinin yeryüzündeki son görünümüdür. Misyonun her havariye teslim edildiği bayramdır. Ve bu misyonu yetimler gibi kimsesiz bir şekilde almıyoruz. Onunla beraber Kutsal Ruh’un vaadine nail oluyoruz. Elçilerin İşleri bölümünde Meleklerin şu sözlerini takip ediniz: Ey Galileli adamlar neden göğe bakıp duruyorsunuz (sevinçten), aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse dünyayı yargılamak için tekrar bulut üzerinde gelecektir.

Bu Meleksel sözler havarileri, sevincin dehşetinden misyonun yerine getirilmesi hizmetine doğru uyandırır. Havarilerin sevinci efendisinin yüceliğinin hizmetinde olmaktır. Göğe yükseliş bizi şimdiki hayatın gerçeği ile karşı karşıya getirir. O hayat ki Rab için çalışılacak mübarek bir zamandan başka bir şey değildir. Kilise resim sanatı göğe yükseliş ikonasını, içindeki hareketin asıl unsurları açısından “İkinci Geliş” ikonasının aynısı olarak kabul eder. Ve bu iki ikonanın zaman dilimi içerisinde şimdiki yaşamın gerçeği, kıymeti ve sevinci gelir.

Göğe yükseliş İsa Mesih misyonunu yüklenmenin büyük sevinç bayramıdır. İsa bizimle kutsal ruhta daha güçlü bir şekilde bulunmak için bizden bedensel olarak ayrılıyor. Rabbin Yuhanna İncil’inde söylediği de budur: “Benim gidişim sizin yararınızadır, size hakikat ruhu olan teselliciyi göndereceğim, o sizi gerçeğin kemaline yönlendirecektir…..” Öğrencinin gerçek sevinci efendisinin yüceliğidir. Bizim sevincimiz Tanrı sözünün öğrencisi ve hizmetkarı olmaktır. Gerçek sevincimiz “Hizmet Kurasının” bize düşmesidir. Böylelikle resullerle birlikte rabbin dirilişinin tanıkları oluruz ve on iki havari ile beraber sayılırız. (Res.İşl. 1:24-25)

Göğe yükselişte Rab kutsal ruhuyla bizimle olmak için bedeniyle bizden ayrılıyor. Rab bizi kendi yerine görev yapmak için dünyayı önümüze bırakıyor. Yas tutmamız için bizden ayrılmıyor, ona büyük bir sevinçle secde etmemiz için göğe yükseliyor. Amin.

  

 

 2-6-2011 tarihinde yazéldé.

 2-6-2011 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN