Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

 ÖZEL GÜNLER VE BAYRAMLAR

 

PENDIKOST BAYRAMI
 

 

 


  

      

Troparion (Sekizinci Nota)

Balékçélarén üzerine Kutsal Ruh’u gönderip onlaré çok hikmetli kélan Tanréméz Mesih sen mübareksin. Onlarla bütün dünyayi avladin ey insanlari seven,sana yücelik olsun.
Kondak (Sekizinci Nota)
Dilleri bülbülle
ttiren yüce gelince ,milletler için bolümlenmişti, ateten dilleri dağéténca herkesi birlige davet etti. Bunun için birleşik seslerle Êutsal Ruh’u yüceltelim.

 

Ikonalarén Açéklamasé

Başlangıçta bu bayram Yahudilerde yersel bir tarım bayramı idi “Hasat Bayramı” ve bu gün “Haftalar Bayramı” olarak adlandırılmışlardı. Daha sonra Yahudiler bu bayramı Hz. Musa’ya Sina dağında Şeriatın verilmesi bayramı olarak kutlamaya başladılar. Anlaşmanın yenilenmesi bayramı olarak Yahudi gelenekleri uyarınca Fısıh bayramının sona erme devresi olarak kutlandı. Sina dağında cereyan eden ve ateşin dağa inmesi olayı gibi (Çıkış 19:18) aynı şekilde kutsal ruh ta ateşten diller halinde havariler üzerine indi. Bunlar yeni şeriatı taşıyan kutsal ruhun dilleri idi. Taş levhalara oyulmuş olanlar gibi değil, fakat müminlerin yüreklerine kazılmıştı.

Havariler Yeruşalim deki evde göğe yükselen Rabbin onlara emrettiği gibi halka şeklinde oturmaktalar. ”kandilleriyle birlikte iken onlara şu buyruğu vermişti:  Yaruşalimden ayrılmayın Babanın verdiği ve benden  duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin (Res.işl.1:4) Bu oda Havarilerin Hz. İsa İle birlikte Pasahı yemek için toplandıkları odadır. Pasah günü; İsrail oğullarının Hz. Musa önderliğinde Mısır’dan çıkışlarının yıl dönümüdür.

İkonanın merkezi olan yer boş bulunuyor. Tahtın etrafında yarım ay şeklinde oturan havariler şunlardır;

Sağ tarafta : Pavlus, Yuhanna, Luka, Andreas, Bartelemeos,  Filippos
 
 
Sol tarafta: Petrus, Matta, Markos, Yakup, Seman, Tomas.
 

Burada, Resullerin işleri bölümünden geçen tabloya üç kişi daha eklenmiştir.(Res.İşl.1:13) Bularda; Pavlus, Luka (Pavlus’un öğrencisi) ve Markos (Petrus’un öğrencisi). Zira bu üş şahıs önemli kişiler idiler. İkona burada tarihi olguyu tasvir etmiyor.

İkonada, karanlık bir revak altında mahsur olarak kalmış, başında taç olan ve altın görünümlü kırmızı renkte elbise giyinmiş olan şahıs, kutsal ruhun verilmesini bekleyen dünyayı simgeliyor. Elinde taşıdığı kumaş üzerinde on iki dosya şeklinde yazılar mevcut bunlarda, on iki kişi vasıtasıyla bütün dünyaya uzanan Hıristiyanlık müjdesini simgeliyor.

  ********************************************************

PENTEKOS’TA NİÇİN DİZ ÇÖKERİZ


Pazar günü ansra günü biz Ortodokslarda sevineceğimiz ve mutlu olacağımız bir gündür. Çünkü İsa Mesih’in dirilişini hatırladığımız gündür. Bizler Paskalya Bayramından Pentekos gününe kadar geçen elli günlük sürede, biz yasa gereği diz çökmeyiz (İskenderiye Baş Piskoposu Petrus yasasının 15. maddesine göre) İsa Mesih’ten üç asır sonra Aziz Makaryos Antakya Ruhani Lideri Pentekos günü kutsal üçleme dualarını (Efşinleri) ayakta okurken Pazar günü akşam duası esnasında bir mucizeye şahit oldu.
Birinci duayı (Efşini) okurken ve cemaat ayaktayken aynen Pentekos gününde olduğu gibi şiddetli bir esinti kiliseyi doldurdu.
Kilisede bulunan cemaatin secde etmesine ve diz çökmelerine neden oldu. Bu şiddetli esinti aynen Pentekos günü havarilerin üzerine kutsal ruhun indiği şekildeydi. Bu esinti ikinci ve üçüncü dualarda da aynen tekrarlandı. Aziz Makaryos ve kilisede bulunanlar şunu anladılar ki, bu kutsal üçleme duaları okunurken tanrı kendilerinden kendisine ve kutsal üçlemeye secde etmelerini istediğini O günden sonra Ortodoks Kiliselerinde

Pentekos günü akşam duasında Kutsal Üçleme dualar okunurken Tanrıya ve Kutsal üçlemeye başımızı eyer diz çöker ve secde ederiz.

 

 

 15-6-2011 tarihinde yazéldé.

 23-6-2013 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN