Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

DUALAR

 

AKATHİST İLAHİ NEDİR?

 

AKATHİST İLAHİ NEDİR?

 

Akathist Ílahi, kutsal anne ve ebediyen bakire olan Meryem’e övgülerin söylendiği, derin anlamlar içeren ve duasal bir şiir ve Ortodoks Kilisesi’nde en çok sevilen törenlerden biridir. 556 senesinde bu dünyadan göçen besteci Aziz Romanos tarafından, Bakire Meryem’in şehrinde, yani imparatorluk kenti Konstantinopolis’te yazılmıştır. Akathist İlahi Kilise’nin törensel yaşamında o kadar büyük popülerlik kazanmıştır ki, onun formatını örnek alan başka pek çok ilahi yazılmıştır. Rab Mesih’e, Kutsal Çarmıh’a ve azizlere yazılan Akathist Ílahiler de bu gruba girer.

Akathist İlahi, Başmelek Gabriel’in “Sevin” selamıyla başlar ve Tanrı-doğuran’a yönelik pek çok övgüden oluşur. İlahi söylendiğinde Rabbimizin vücut bulmasına ilişkin olaylar biz düşünüp ders alalım diye hatırımıza getirilir. Başmelek Gabriel, Tanrı’nın yüceliğinden soyunmasına ve Mesih’in bir bakirenin rahmine gelmesiyle yaratılışın yenilenecek olmasına hayret eder. Henüz doğmamış olan Vaftizci Yuhanna, peygamberlikte bulunarak büyük sevinç yaşar. Çobanlar, Mesih’i kusursuz bir kuzu olarak tanırlar ve yeryüzündeki varlıklarla göksel varlıkların Bakire aracılığıyla tek ses olmasına sevinirler. Yıldızın ışığını takip eden pagan yıldızbilimciler, dünyanın ışığını ilan ettiği için Meryem’i överler.

Grekçe’de “akathistos” sözcüğü “oturmaksızın”, yani “ayakta” anlamına gelir ve Akathist Ílahi söylenirken törene katılanlar normalde hep ayakta dururlar. İlahi, Grek alfabesindeki harflerin sırasına göre (akrostiş) düzenlenmiş 24 k
étadan oluşur. Bu kıtalar uzun veya kısa olarak ikiye ayrılırlar. Kısa kétalar düz yazı biçimindedir ve “Alleluia” sözcüğü ile biter. Uzun kétalarén sonunda ise “Sevin, ey gűveysiz gelin!” cümlesi tekrarlanır.

Akathist Ílahi’nin ilk bölümü, melek tarafından Bakire Meryem’e iletilen doğum müjdesi hakkındadır. Bu bölümde Meryem’in doğum müjdesine şaşırması, akrabası Elizabet’e ziyareti ve Yusuf’un Meryem’in masumiyetine ilişkin şüpheleri betimlenir. İkinci bölüm; Mesih’in doğumu, çobanların ve yıldızbilimcilerin tapınması, Mısır’a kaçış ve tapınakta Aziz Simeon’u ziyaret ile ilgilidir. Üçüncü bölümde ilahi, dikkatimizi Mesih’in gelişiyle dünyanın yenilenmesine ve Tanrı’nın Oğlu’nun vücut bulduğunu gören bilge kişilerin ve meleklerin hayranlığına yönlendirir. Dördüncü ve son bölüm ise Meryem’in yine lirik biçimde ve etkili bir söz sanatıyla övülmesinden oluşur. Bu bölümü birbirinden güzel sıfatlarla süsleyen şair, Bakire Meryem’den bu şiirsel sunuyu kabul etmesini ve insan ırkının dünyevî günahlardan kurtuluşu için aracılıkta bulunmasını ister.

 

Ortodoks Hristiyanların Akathist İlahi Töreni’ndeki Düzen

Alté haftadan oluşan Diriliş Bayramé öncesi oruç devresinin ilk dört cumasında Gece Duası’ndan sonra Akathist Ílahi şu sıralama ile icra edilir:

Kanon’un okunması
Kontakion ilahisinin okunması ve tütsüleme.
Diriliş (Paskalya) Bayram
é öncesi oruç devresinin ilk cumasında Akathist Ílahi’nin ilk bölümünün, ikinci cumasında ikinci bölümünün, üçüncü cumasında üçüncü bölümünün ve dördüncü cumasında dördüncü bölümünün ruhani tarafından okunması.
Kontakion ilahisinin okunması ve tütsüleme.
Gece duasının tamamlanmasından önce Theotokion ilahisinin okunması ve bu sırada ikonaya saygı gösterilmesi.

Oruç devresinin ilk cumasında ruhani güne ait İncil okumasını (Yuhanna 15:1-7) okur.

Büyük oruç devresinin 5. cumasında ise Akathist Ílahi töreni şu sıralama ile icra edilir:

Akathist Ílahi’ye ait cumartesi günü söylenen Troparion üç kez okunur.
Akatist İlahi’nin ilk bölümü söylenir.
Kanonun birinci ve üçüncü kasideleri söylenir.
Kontakion ilahisi tütsüleme eşliğinde söylenir.

Akatist İlahi’nin ikinci bölümü söylenir.
Kanonun dördűncű, beşinci ve alt
éncé kasideleri okunur ve hemen ardından tütsü eşliğinde Kontakion söylenir.

Akatist İlahi’nin üçüncü bölümü söylenir.
Kanonun
yedinci, sekizince ve dokuzuncu kasideleri okunur ve hemen ardından tütsü eşliğinde Kontakion söylenir.

Akatist İlahinin dördüncü bölümü söylenir.
Yirmi dördűncű kétanén sonrunda  töreni kutlayan kişi, ilk bölümün ilk kétaséné okurBaşmelek, Tanrıdoğurana «Sevin» demek için gökten gönderildi….”

Kontakion ilahisi okunurken tütsüleme yapılır ve hemen ardından Kutsal Tanrı-doğuran’ın ikonasına saygı gösterilirken Theotokion ilahisi okunur.

 

Akathist’in İlahileri

Kontakion: Sana, ey büyük ve yenilmez koruyucu, tehlikeden kurtulmuş olan bizler, Senin şehrin, zafer kutlamasını bir sunu olarak adıyoruz. Karşı koyulmaz gücünle bizi tüm sıkıntılardan güvende kıl, öyle ki Sana şöyle diyebilelim: "Sevin, ey gűveysiz gelin!"

Theotokion:

Bakireliğinin gűzelliğine ve pakléğénén parlakléğéna hayran kalan Cebrail şöyle haykérdé: “Ey Tanré-doğuran, sana layık hangi övgűyü sunayém? Sana hangi séfat ile sesleneyim? Şaşa kaldém. Dolayéséyla emir aldéğém şekilde haykéréyïrum, Ey Tanrı'nın kayrasına erişen kız, selam!”

Not: Ruhani yokken Akathist Ilahi, Kanon ve Gece Duasé imanlélar taraféndan kilise veya kendi evlerinde okunabilir.

 

AKATIST ÍLAHÍ, KANON VE GECE DUASÉ

 

Ruhani:

Kutludur Tanrımız her zaman, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Topluluk: Amin

Ruhani: Yücelikler Sana, ey Tanrémız yücelikler Sana.

Ey teselli veren, her yerde hazır olan, Gerçeğin Ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan, göksel kral, gel ve aramızda ol ve bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle(3 kere).  

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme ey Kutsal olan, hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Göklerdeki Babaméz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Amin

Okuyucu: Ya Rab acıma eyle. (12 kere)

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Kralımız olan Tanré’mıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanré’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rab’bimiz ve Tanré’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

MEZMUR 50/51

Ey Tanrım lütfet bana, sevgin uğruna; sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahlarımdan. Çünkü isyanlarımı biliyorum, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı, günah işledim, Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki, konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Nitekim ben suç içinde doğdum, günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem ki sen gönülde sadakat istiyorsun, yüreğimin derinliklerinde bilgelik öğreten bana, beni mercan köşküotuyla arıt, paklanayım, yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe sevinç sesini duyur bana, bayram etsin ezdiğin kemikler. Günahlarıma bakma, bütün suçlarımı sil. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde, beni huzurundan atma, Kutsal Ruh’unu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli bir ruh ver. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, günahkârlar geri dönsün sana. Kurtar beni, kan dökme suçundan, ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, yoksa sunardım sana, yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı. Lütfet, Siyon’a iyilik yap, Yeruşalim’in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur.

MEZMUR 69/70

Ey Tanrım kurtar beni! Yardımıma koş, Ya Rab! Utansın canımı almaya çalışanlar, yüzleri kızarsın! Geri dönsün zararımı isteyenler, rezil olsunlar! Bana, Oh! Oh! çekenler, geri çekilsinler utançlarından! Sende neşe ve sevinç bulsun Bütün sana yönelenler! “Tanrı yücedir!” desin hep Senin kurtarışını özleyenler! Bense, mazlum ve yoksulum, ey Tanrı yardımıma koş! Yardımcım ve kurtarıcım sensin, Geç kalma, Ya Rab!

MEZMUR 142/143

Duamı işit Ya Rab, yalvarışlarıma kulak ver! Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni! Kulunla yargıya girme, çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. Düşman beni kovalıyor, ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi, beni karanlıklarda oturtuyor. Bu yüzden bunalıma düştüm, yüreğim perişan. Geçmiş günleri anıyor, bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, Ellerinin işine, bakıp dalıyorum. Ellerimi sana açıyorum, canım kurak toprak gibi sana susamış. Çabuk yanıtla beni, Ya Rab, Tükeniyorum. Yüzünü benden çevirme, yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim. Sabahları duyur bana sevgini, çünkü sana güveniyorum; Bana gideceğim yeri bildir, çünkü duam sanadır. Düşmanlarımdan kurtar beni, Ya Rab; Sana sığınıyorum. Bana istemini yapmayı öğret, çünkü Tanrım’sın benim. Senin iyi Ruh’un düz yolda bana öncülük etsin! Ya Rab, adın uğruna yaşam ver bana, Doğruluğunla kurtar beni, sıkıntıdan. Sevginden ötürü, öldür düşmanlarımı, yok et bütün hasımlarımı, çünkü senin kulunum ben.

Büyük Yücelik İlahisi

En yücelerde Tanrı’ya övgü, yeryüzünde insanlara esenlik ve sevinç olsun. Seni ilahilerle yüceltiriz, Seni kutlularız, Sana taparız, yüceliğinin büyüklüğü için sana şükrederiz. Ey kral Rab, göksel Tanré, her şeye gücü yeten Baba, ey Rab biricik Oğul, İsa Mesih ve ey Kutsal Ruh. Ey Rab Tanré, ey Tanré’nın kuzusu ve Baba’nın Oğlu, ey insanların günahlarını taşıyan, bize acıma eyle, ey insanların günahlarını kaldıran, yalvarışlarımızı kabul et, ey Baba’nın sağında oturan, bize acıma eyle. Çünkü Baba’nén görkeminde olan yalnız kutsal, yalnız Rab İsa Mesih Sensin. Amin. Her gün Seni kutluyor, adını anıyorum sonsuzluklar boyunca. Ya Rab her çağda bizim sığınağımızdın. Ya Rab bana acı ve şifa ver dedim. Çünkü Sana karşı günah işledim. Ya Rab Sana sığındım, Senin istediğini yapmayı bana öğret çünkü Sen Tanrımsın. Çünkü hayatın kaynağé Sendendir ve ışığı Senin ışığında görürüz. Seni tanıyanların üzerine bereketini ver. Bu sabahé günahsız geçirmeye bizi layık eyle Ya Rab. Babalarımızın Tanrésé, Sen kutsalsın, adın sonsuza kadar yüce ve büyüktür Amin. Sana olan güvenimiz gibi merhametin bizimle olsun. Kutlusun Ya Rab bana emirlerini öğret, Kutlusun Ya Rab, bana yasalarını anlat, Kutlusun ey Kutsal olan, doğruluğunla beni aydınlat. Ya Rab merhametin sonsuza kadar sürsün ve ellerinin yarattığına yüz çevirme. Sana övgü yaraşır, sana ilahiler yaraşır, yücelik Senindir, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

İnanç evetlemesi:

İnanérém Bir Tanré’ya

herşeye gûcû yeten Baba’ya

göğûn ve yerin tûm görûnen ve görûnmeyenlerin Yaradanéna.

Tek Rab İsa Mesih’e,

Tanré’nén Oğluna,

Tek doğana, tûm çağlardan önce Baba’dan doğana,

Işék’tan Işék,

Gerçek Tanré’dan Gerçek Tanré’ya,

Doğan’a, yaratélmayana,

Baba ile Bir özde olana,

Her şeyin O’nunla yaratéldéğéna.

Biz insanlar ve kurtuluşumuz için,

göklerden aşağéya inene,

ve Kutsal Ruh’la bakire Meryem’den beden alana ve insan olana.

Üstelik bizler için Pontius Pilatos çağénda çarméha gerilene,

acé çekene ve gömûlene.

Kutsal Yazélara göre ûçûncû gûn dirilene.

Göklere yûkselene ve Babasénén sağénda oturana.

Görkemle yine gelecek olana,

dirileri ve ölûleri yargélamaya.

O’nun Kralléğénén sonu olmayacaktér.

Kutsal Ruh’a Rab’be yaşam verene,

Baba’dan çékana,

Baba ve Oğul ile birlikte tapélana ve onurlandérélana

Peygamberler aracéléğéyla konuşmuş olana,

Bir, Kutsal, Evrensel ve elçisel Kilise’ye,

Onaylarém gûnahlarén bağéşlanmasé için olan tek vaftizi.

Beklerim ölûlerin dirilişini ve gelecek çağén yaşaméné.

Amin.

 

Yerindedir seni kutlulamak, her zaman kutlu, en temiz, Ôanré’mızın annesi. Sen ki Heruvimlerden daha saygın ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde yücesin, sen ki Tanré’nın Sözünü eksiksiz doğurdun. Yüceltiriz seni gerçek Tanrı-doğuran.

Kontakion: Sana, ey büyük ve yenilmez koruyucu, tehlikeden kurtulmuş olan bizler, Senin şehrin, zafer kutlamasını bir sunu olarak adıyoruz. Karşı koyulmaz gücünle bizi tüm sıkıntılardan güvende kıl, öyle ki Sana şöyle diyebilelim: "Sevin, ey gűveysiz gelin!" (3 kere söylenir)

1. Bölüm

Birinci Kéta

Ruhani: Başmelek, Tanrıdoğuran’a «Sevin» demek için gökten gönderildi ¯Ey kutsallığı aşan Tanrıdoğuran, bizi kurtar¯ (Üç kere söylenir.) Ve ya Rab, Senin ondan beden aldığını gördüğünde melek hayret ederek durdu ve ona bedensiz sesi ile şöyle haykérdı:

Selâm, çünkü sevinç (Mesih) senin aracılığınla parlayacak.  Sevin, çünkü senin aracılığınla lânet yok olacak.

Selâm, çünkü düşmüş olan Âdem senin aracılığınla kalkacak.  Sevin, senin aracılığınla Havva gözyaşlarından kurtulacak.

Selâm, insan aklının erişmediği yücelik. Sevin, Meleklerin gözlerine güç görünen derinlik. 

Selâm, çünkü sen göksel Kralın tahtısın.  Sevin, çünkü sen bütün dünyayı zaptedip tutanı (Mesih’i) kucağında tutarsın. 

Selâm, ey güneşi gösteren yıldız.  Sevin, ey Tanrı’nın beden aldığı rahim.

Selâm, çünkü senin aracılığınla evren yenileniyor.  Sevin, çünkü senin aracılığınla Yaratıcı bebek oluyor, Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

Ikinci Kéta

Ruhani:Azize kendisini pak ve lekesiz bildiği için Cebrail’e cesaretle dedi: Senin bu anlaşılmaz haberinin içimde kabulü zor görünüyor, çünkü tohumsuz olarak hâmile kalıp doğuracağımı nasıl söylersin? Haykırarak: Aleluya (Rabb’i övün). 

Topluluk: Aleluya (Rabb’i övün). 

Űçűncű Kéta

Ruhani: Bâkire, bilinmeyen bir bilgiyi anlamak isteyerek, bu sırra hizmet edene (Meleğe) haykırarak dedi: Benim pak ve bâkire olan rahmimden oğul doğması nasıl mümkün olabilir? Haber ver bana.  O da korku ile durup şöyle cevap verdi:

Selâm, tanrısal iradenin sırdaşı. Sevin ey susmaya muhtaç  olanların imanı.

Selâm, Mesih’in mucizelerinin başlangıcı. Sevin, onun öğretilerinin baş temeli.

Selâm, Ôanrı’nın yeryüzüne indiği göksel merdiven.  Sevin, yeryüzündeki insanları göklere çıkaran köprü.

Selâm, meleklerin sürekli övdüğü mucize. Sevin, (Mesih’i doğurmakla) şeytanları çok yaralayan ve ağlatan.

Selâm, ışığı anlatılmaz tarzda doğuran. Sevin, çünkü nasıl doğurduğunu kimseye bildirmedin.

Selâm, bilgelerin bilgisinden üstün olan.  Sevin, ey imanlıların akıllarını aydınlatan, Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

Dördűncű Kéta

Ruhani: O vakit yüce Tanrı’nın kudreti, bâkire olan kızın hâmile kalması için ona gölge eyledi ve onun güzel meyve veren rahmini, ilahileri sırasında kurtuluş  elde etmeyi ümit edenler için lezzetli bir tarla olarak açıkladı. Aleluya

Topluluk: Aleluya. 

Beşinci Kéta

Ruhani:Karnında Tanrı’yı taşıyan bâkire, Elizabet’in yanına gitti ve onun selamını hisseden Elizabet’in karnındaki cenin, sanki onu övercesine sevinçle kıpırdadı ve Tanrıdoğuran’a haykırdı: 

Selâm, solmayan filizin asması. Sevin, ey bozulmayan ürünün  tarlası. 

Selâm, şefkatli çifçiyi türeten. Sevin, ömrümüzün fidanını diken kişiyi doğuran. 

Selam ey merhamet bolluğunu yetiştiren tarla,

Sevin ey bağışlanma servetini taşıyan sofra. 

Selâm, çünkü sen mutluluk bahçesini çiçeklendirirsin.  Sevin, çünkü canlara kurtuluş limanı hazırlarsın. 

Selâm, aracıların kabul olunmuş buhuru. Sevin, çünkü tüm dünyanın affına kaynak oldun.

Selâm, çünkü senin araclılığın ile ölümlü insanlar Tanrı’nın affına erişirler.  Sevin, senin aracılığın ile ölümlü olan insanlar Tanré’nén yanında cesaret bulurlar, Selâm ey güveysiz gelin.

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

Alténcé Kéta

Ruhani:O âdil ve dürüst Yusuf seni hâmile gördüğünde, ey kusursuz bâkire, türlü fikirlere kapılıp huzursuz oldu, ancak senin Kutsal Ruh’tan hâmile olduğunu öğrendiği anda dedi: Aleluya

Topluluk: Aleluya.

KANON

Birinci kaside

Ağzımı açacağım ve o, Ruh ile dolacak ve ondan Anne ve Kraliçeye sözler dökülecek. Neşeyle övgüler söylediğim görülecek ve sevinerek onun mucizelerinin ilahisini söyleyeceğim. 

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Ey Mesih’in Ruh tarafından mühürlenmiş canlı kitabı, ey pak olan; yüce Başmelek sana bakarak şöyle haykırdı: Sevin, aracılığıyla ilk annenin lanetinin kalkacağı sevinç kabı.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Sevin, Tanrı’nın bakire gelini, Âdem’i ilk haline döndüren, Ölüler diyarını çürüten. Sevin, tümden kusursuz olan, tek Kralın sarayı. Sevin, her şeye hükmedenin ateşten tahtı.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Sevin, solmayan gül. Sevin, hiç çürümeyecek elmayı meyve veren tek kişi. Sevin, herkesin kralının hoş kokulu merhemini doğuran. Sevin, ey güveysiz gelin, dünyanın kurtuluşu.

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Amin.

Sevin, paklığın hazinesi, düştükten sonra senin aracılığınla kalktık. Sevin, ey Hanımefendi, mis kokusunu inananlara gönderen güzel kokulu zambak. Sevin, hoş kokulu tütsü ve değerli mür yağı.

Űçűncű kaside

Ey Tanrıdoğuran, yaşayan ve bereketli pınar, sana övgü ilahileri söylemek için ruhsal kardeşlikte bir araya gelenleri kuvvetlendir ve tanrısal görkeminle onları yücelik tacına layık kıl.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar

Sevin, tanrısal başak tanesinin filizlendiği sürülmemiş tarla. Sevin, yaşam ekmeğini taşıyan canlı sofra. Sevin, ey Hanımefendi, hiçbir zaman boş olmayan canlı suyun kurnası.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Sevin, imanlılar için kusursuz buzağıyı doğuran düve. Sevin, dünyanın günahını yüklenen Tanrı kuzusunu doğuran koyun. Sevin, ey ılık merhamet tahtı, bizim gayretli şefaatçimiz.

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Sevin, Güneşimiz Mesih’i getiren tek aydınlık sabah, Sevin, ışığın konutu, kararmış iblisleri tamamen azaltan karanlık savıcı.

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Amin.

Sevin, içinden sadece Söz’ün geçtiği tek kapı; çünkü yaptéğén doğumla Ölüler diyarının demirlerini ve kapılarını paramparça ettin. Sevin, her övgüye layık olan, kurtulmakta olanların tanrısal giriş kapısı.

Kontakion: Sana, ey büyük ve yenilmez koruyucu, tehlikeden kurtulmuş olan bizler, Senin şehrin, zafer kutlamasını bir sunu olarak adıyoruz. Karşı koyulmaz gücünle bizi tüm sıkıntılardan güvende kıl, öyle ki Sana şöyle diyebilelim: "Sevin, ey gűveysiz gelin!"

2. Bölüm.

Yedinci Kéta

Ruhani: Çobanlar Mesih’in beden ile yeryüzünü onurlandırmasından dolayı Meleklerin ilâhiler söylediklerini işittiklerinde, asıl çobanı arar gibi yürüyüp geldiler ve onu Meryem’in rahminde beslenmiş lekesiz pak kuzu gibi görünce, bakire kıza ilâhiler söyleyerek dediler:

Selâm, ey kuzunun ve çobanın (insan ve Tanrı olan Mesih’in) anası.  Sevin, ruhsal koyunların (inananların) ağılı. 

Selâm, ey görünmez düşmanlara (şeytanlara) karşı olan savunma.  Sevin, ey cennet kapılarını açan anahtar. 

Selâm, çünkü gökler yeryüzü ile beraber sevinirler.  Sevin, çünkü yeryüzündekiler göklerdekiler ile beraber neşelenirler. 

Selâm, ey elçilerin susmayan ağzı, 
Sevin ey şehitlerin yenilmez gücü. 

Selâm, imanın sağlam temeli.  Sevin, kayranın parlak işareti.  

Selâm, çünkü senin aracılığın ile cehennem çıplak kaldı.  Sevin, çünkü senin aracılığın ile görkeme büründük, Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

Sekizinci Kéta

Ruhani:Yıldızlara tapanlar, Tanrı yolunu gösteren yıldızı görünce, onun ışığını bir meşale gibi takip edip onun aracılığınla kudretli Kralı aradılar ve ulaşılmayana (Tanrı’ya) ulaşıp sevinçle ona haykırdılar. Aleluya

Topluluk: Aleluya.

Dokuzuncu Kéta

Ruhani:Keldanî gençler (yani yıldızbilimciler) bakirenin (Meryem’in), insanları kendi elleri ile yaratmış olanı kollarında tutmakta olduğunu gördüklerinde onun kul şekli almış olan Rabbimiz olduğunu anladılar ve hemen ona özgü hediyeleri sunarak onun kutlu Annesine şöyle haykırdılar :

Selâm, ey batmayan yıldızın annesi.  Sevin ey gizemli günün şafağı. 

Selâm, çünkü sensin aldanışın yanan ocağını söndüren.  Sevin, çünkü sensin KutsalÜçlü’ye iman edenleri aydınlatan. 

Selâm, çünkü sensin insan düşmanı olan şeytanı egemenliğinden düşüren.  Sevin, çünkü sensin şefkatli Mesih Rabb’i bize gösteren. 

Selâm, çünkü sensin bizi putperestlerin dininden kurtaran.  Sevin, çünkü sensin bizi kirli eylemlerden kurtaran. 

Selâm, ey ateşe tapınmaya son veren.  Sevin çünkü sensin günah tutkularının alevinden kurtaran. 

Selâm, ey inananlara paklık yolunu gösteren.  Sevin, tüm nesillerin ferahlığı, Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

Onuncu Kéta

Ruhani: Yıldızlara tapanlar Tanrı’yı kuşanarak müjdeci olunca, Babil’e döndüler ve ön bildirini yerine getirerek herkese senin Mesih olduğunu müjdelediler ve ilahi söylemeyi bilmeyen Hirodes’i önemsemeyip bıraktılar. Aleluya

Topluluk: Aleluya.

On birinci Kéta

Ruhani: Ey kurtarıcımız, sen Mısır’a vardığında orada gerçeğin ışığını parlatarak yalanın karanlığını dağıttın, çünkü orada bulunan putlar senin kuvvetine dayanamayıp düştüler ve onlardan kurtulmuş olanlar, Tanrıdoğuran’a haykırdılar:

Selâm, çünkü sensin insanlığın ayağa kalkışı, 
Sevin ey putların yıkılışı,

Selâm, sensin aldanmanın alçaklığını ayaklar altına alan.  Sevin, sensin putların hilesini kınayan. 

Selâm, sensin o simgesel Firavun’u (şeytanı) boğan deniz.  Sevin, sensin hayata susamış olanları sulayan kaya. 

Selâm, karanlıkta olanlara yol gösteren ateş sütunu.  Sevin, bulutlardan daha geniş olan dünya kalkanı. 

Selâm, çünkü sensin o kudret helvasının (Man) yerini alan gıda.

(Man: Tanrı’nın Mısır’dan çıkan İsrailliler’i çölde doyurmak için gökten gönderdiği yiyecek (bkz. Çık. 16:13-36).

Sevin, çünkü sensin kutsal sevincin hizmetkârı.

Selâm, çünkü sensin o vaat edilmiş  toprak,
Sevin ey kendisinden bal ve süt damlayan, Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

On ikinci Kéta

Ruhani:Seman, bu yalancı dünyadan ayrılmaya hazırlanırken, bir çocuk olarak onun kollarına verildin ve tam anlamıyla Tanrı olduğunu belli ettin; bu nedenle o, senin anlatılamaz bilgeliğine şaşırıp haykırdı. Aleluya

Topluluk: Aleluya.

Dördűncű kaside

“Kutsal görkemde, tanrısallık tahtında, hızlı bir bulutta oturan aşkın Tanrı İsus geldi ve lekelenmemiş elleriyle kurtardı “Gücüne övgüler olsun, Mesih” diye haykıranları.”

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

İmanla ilahiler söyleyip seni yüceltiyoruz, her övgüye layık olan. Sevin, Ruh’un sütünü akıtan verimli dağ. Sevin, dindarların hislerinin tatlandırıcısı manayı (göksel ekmeği) taşıyan kandil ve altın testi.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Sevin, dünyanın merhamet tahtı, lekesiz Hanımefendi. Sevin, herkesi kayra ile yerden kaldıran. Sevin, sana övgüler söyleyenleri gerçekten ölümden yaşama geçiren köprü.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Göklerden daha yükseltilmiş olan, sevin, rahminde acı duymadan dünyanın temelini atan. Sevin, melekler ordusunun Kralının giydiği tanrısal erguvan kaftanı bakire kanıyla boyayan deniz kabuğu.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Hanımefendi, sen gerçekten herkesin yasa tanımazlığını yıkayıp temizleyen tanrısal yasa koyucuyu doğurdun. Ey kavranamaz derinlik ve erişilmez yükseklik, aracılığıyla tanrısallaştığımız evlenmemiş erden.

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Amin.

Dünya için insan eliyle örülmeyen bir taç ördün ve seni şu sözlerle yüceltiyoruz: Sevin, ey bakire, herkesin kalesi ve hisarı ve koruyucu duvarı ve sığınağı.

Beşinci kaside

Tüm evren senin tanrısal görkemine şaşırdı. Çünkü hiç evlenmediğin halde, ey bakire, herkesin Tanrısını rahminde taşıdın ve sana övgü ilahisi söyleyenlere kurtuluş bağışlayan ebedi Oğul’u doğurdun.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Sevin, çünkü rahminde yaşam yolunu taşıdın. Sevin, dünyayı günah selinden kurtaran Tanrı gelini, tamamen hatasız erden. Sevin, hayranlık uyandıran mesaj ve bildiri, tüm yaratılışın Rabbinin konutu.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

İnsan soyunun gücü ve kalesi, ey lekesiz olan. Sevin, yüceliğin kutsal mekânı, Ölüler diyarının yok edicisi ve ışığın düğün odası. Sevin, sana imanla dua edenlerin yardımcısı.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Söz Tanrı’nın ve dirilmiş Oğul’un ateşten savaş arabası. Sevin, Hanımefendi, ortasında yaşam ağacı Rabbi barındıran yaşayan cennet ki Rabbin tatlılığı çürümeye tabi olsalar bile imanla duaya katılanlara yaşam tatlılığını veriyor. 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Senin gücünden güç alarak sana imanla şöyle sesleniyoruz: Sevin, hakkında görkemli ve harikulade şeylerin ilan edildiği Yüce Kralın şehri. Sevin, ey maden çıkarılmamış dağ ve dipsiz derinlik.

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Amin.

Sevin, ey Söz’ün lekelenmemiş konutu, tanrısal inciyi üreten deniz kabuğu. Sevin, ey Hanımefendi, son derece harikulade olan, seni kutlulayanları her defasında Tanrı ile barıştıran Tanrı-doğuran.

Alténcé kaside

Tanrısal düşünceye sahip insanlar, Tanrımızın annesinin şerefine bu tanrısal ve her övgüye layık bayramı kutlarken, ellerimizi çırpıp ondan doğan Tanrımıza övgüler sunalım.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Söz’ün lekesiz odası, herkes için tanrısallaşma sebebi, sevin, ey tümden kusursuz, peygamberlerin yankılanan önbildirisi. Sevin, havarilerin ziyneti.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Putperestlik ateşini söndüren taze çiy senden damladı. Bu sebeple sana şöyle haykırıyoruz: Sevin, ey bakire, Gidyon’un gördüğü çiyle kaplı yün yapağı.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

İşte, sana sesleniyoruz, sevin. Bizler için liman ve sığınak ol; çünkü sıkıntıların ve bizimle savaşanın pek çok iftirasının denizinde ordan oraya savruluyoruz.

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Amin.

Ey neşe sebebi, düşüncelerimizi kayra ile donat ki sana şöyle diyebilelim: Sevin, yanıp tükenmemiş çalı ve inananların üzerine durmadan gölge salan parlak bulut.

Kontakion: Sana, ey büyük ve yenilmez koruyucu, tehlikeden kurtulmuş olan bizler, Senin şehrin, zafer kutlamasını bir sunu olarak adıyoruz. Karşı koyulmaz gücünle bizi tüm sıkıntılardan güvende kıl, öyle ki Sana şöyle diyebilelim: "Sevin, ey gűveysiz gelin!"

3.  Bölüm

On üçüncü Kéta

Ruhani: Bütün dünyanın yaratıcısı, tohumsuz rahimden filizlenip onun bakireliğini  önceki gibi bozulmaksızın sakladı ve kendi halkı olan bizlere bunu göstermekle yaratılışı yeniledi, öyle ki bu mucizeyi gördüğümüzde bakire kızı ilâhilerle övelim :

Selâm, çürümezliğin çiçeği.  Sevin, özdenetimin tacı. 

Selâm, ey dirilmenin örneğini bize gösteren.  Sevin ey meleklerin yaşamını  belli eden.

 Selâm, güzel ve tatlı meyveli ağaç, ki o meyve ile inananlar beslenirler.  Sevin, güzel gölgeli ağaç ki onun gölgesinde çok kimseler korunurlar. 

Selâm, yoldan çıkmışlara doğru yolu göstereni taşıyan.  Sevin ey esir edilmişlerin kurtarıcısını doğuran. 

Selâm, ey adaletli Yargıca şefaat eden.  Sevin nice günahkârın af sağlayıcısı.

Selâm, ey günahlarından dolayı Tanrı’nın önünde cesaret konusunda çıplak olanların koruyucu giysisi. Sevin, tüm arzuları fetheden şefkat, Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

On dördüncü  Kéta

Ruhani: Garip bir doğum gördük o nedenle bu dünyadan uzaklaşıp akıllarımızı  göklere taşıyalım.  Çünkü yücelerin Tanrısı bunun için yeryüzüne alçakgönüllü bir insan olarak ve kendisine haykıranları yücelere çekme isteği ile geldi. Aleluya. 

Topluluk: Aleluya. 

On beşinci Kéta

Ruhani: Sınırsız olan Söz bütünüyle aşağıdakilerle birlikteydi ve yüksektekilerden de hiç ayrılmadı.  Çünkü bu, tanrısal bir iniş  idi, yer değiştirme değildi.  Ve doğum, Tanrı tarafından seçilmiş  ve şu söylemleri duyan bir bakireden idi:  

Selâm, bir yere sığmayan Tanrı’nın konutu.  Sevin, bu kutsal sırrın kapısı.

Selâm, imansızların duyduğu şüpheli söylenti. 

Sevin, inananların mutlak gururu. 

Selâm, Heruvimler üzerinde oturanın tahtı.  Sevin, Serafimler üzerinde oturanın gayet yüksek olan meskeni.

Selâm, birbirine zıt olanları (yeryüzü ile gökyüzünü) bir araya getirdin.  Sevin ey bakirelik ile anneliği  birleştiren. 

Selâm, senin aracılığınla (Âdem’in) itaatsizlik suçu bağışlandı.  Sevin, senin aracılığınla Cennet açıldı.

Selâm, Mesih’in hükümranlığının anahtarı.  Sevin, ebedî iyiliklerin ümidi, Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

On altıncı  Kéta

Ruhani:Meleklerin tabiatı bütünüyle, senin insan oluşunun yüceliğinden dehşete düştü.  Çünkü Tanrı olmana rağmen, Sen Yaklaşılmayanı, herkese yaklaşır ve bizlerle konuşur insan gibi gördüler.  Sen herkesten bu sesi işitensin. Aleluya. 

Topluluk: Aleluya. 

On yedinci Kéta

Ruhani: Ey Tanrıdoğuran, o çok konuşan hatipler senin doğumunun sırrına akıl yetiştiremeyip sessiz sedasız balıklar gibi oldular, çünkü senin nasıl olur da doğum yapıp bakire kaldığına şaşırıyorlar.  Ama biz bu sırra hayran kalarak sana imanla haykırıyoruz:  

Selâm, Tanrı’nın bilgeliğinin konutu.  Sevin ey Tanrı iradesinin hazinesi. 

Selâm, ey filozofları  mantıksız kılan.  Sevin, çünkü çetin tartışmacıların kafası karıştı.  ,
Sevin, çünkü mitoloji üretenler solup gitti.

Selâm, Atinalıların örümcek ağlarını (hilelerini) bozup dağıtan.  Sevin, balıkçıların (elçilerin) ağlarını dolduran.

Selâm, ey bizleri bilgisizliğin derinliğinden çekip çıkaran.  Sevin, ey çok kimseyi bilgi ile aydınlatan. 

Selâm, kurtuluş bulmak isteyenlerin gemisi. Sevin, ey dalgalarla boğuşanların sığındıkları liman, Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

On sekizinci Kéta

Ruhani:Bütün evreni yaratan, dünyayı kurtarmak istediğinde kendi iradesi ile alçakgönüllülük gösterip dünyaya geldi ve evrenin çobanı olan Tanrı iken bizim uğrumuza bizim gibi insan oldu ve insanı bir insan olarak çağırdı ve Tanrı olduğu için şu haykırışları duydu: Aleluya. 

Topluluk: Aleluya. 

Kontakion: Sana, ey büyük ve yenilmez koruyucu, tehlikeden kurtulmuş olan bizler, Senin şehrin, zafer kutlamasını bir sunu olarak adıyoruz. Karşı koyulmaz gücünle bizi tüm sıkıntılardan güvende kıl, öyle ki Sana şöyle diyebilelim: "Sevin, ey gűveysiz gelin!"

Yedinci kaside

Topluluk: Tanrısal düşünceye sahip kişiler yaratılışa değil, Yaratıcıya taptılar ve ateşte yakılma tehlikesini cesurca ezerek sevinçle ilahi söylediler: Kutsalsın Sen, en üst düzeyde övülmüş Olan, atalarımızın Rabbi ve Tanrısı.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Sana haykırarak ilahiler söylüyoruz: Sevin, ey ruhsal Güneşin arabası. Sevin, şarap damlatan ve seni imanla öven herkesin ruhuna mutluluk veren olgun asmayı ektin.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Sevin, insan soyuna şifa vereni rahminde taşıyan Tanrı gelini. Sevin, asla solmayacak olan çiçeği filiz veren mistik çubuk. Sevin, ey Hanımefendi, aracılığınla neşe dolup sonsuz hayatı miras edindik.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Güzel ve etkili konuşan dil, seni övmekte yetersiz kalıyor. Çünkü sen Kral Mesih’i doğurup Serafimlerden daha çok yüceltildin. Şimdi, ey Hanımefendi, huzurunda saygıyla boyun eğenleri her tehlikeden koruması için O’na yalvar.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Dünyanın uçları seni övüyor ve sana şöyle sesleniyor: Sevin, ey pak olan, sen üzerine Baba’nın parmağı ile Sözünü yazdığı tomarsın. Ey Tanrı-doğuran, sana hizmet edenlerin isimlerini yaşam kitabına yazması için O’na yalvar.

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Amin.

Biz, sana hizmet edenler, sana yalvarıyoruz ve kalplerimize senin huzurunda diz çöktürüyoruz. Ey pak olan, sıkıntılarımızda bize kulak ver ve şehrini koru, ey Tanrıdoğuran, düşmanların saldırılarından.

Sekizinci kaside

Ocaktaki dindar gençler Tanrı-doğuran’ın evladı tarafından kurtarıldı. Kendini o zaman işaretle önceden belli eden, sonra yeryüzünde doğdu ve tüm evreni ilahi söylemesi için bir araya topluyor: Övün Rabbi, tüm O’nun eserleri ve O’nu asırlar boyunca yüceltin.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Söz’ü rahmine kabul ettin ve her şeyi elinde tutanı kollarına aldın. Tek bir işaretle tüm evreni besleyeni, sütünle besledin, ey en pak erden, sana ilahiler söylüyoruz: Övün Rabbi, tüm O’nun eserleri ve O’nu asırlar boyunca yüceltin.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Yanan çalıda Musa senin doğuruşunun yüce gizemini kavradı. Gençler ateşin ortasında durdukları halde yanıp tükenmeyerek doğuruşuna etkili bir biçimde önceden işaret ettiler, ey lekesiz ve kutsal bakire. Bu yüzden seni ilahilerle asırlar boyunca övüyoruz.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Bir zamanlar aldatılarak çıplak bırakılan bizler, senin hamileliğin aracılığıyla çürümezlik giysisini giydik ve kendi günahlarımızın karanlığında oturan bizler artık ışığı gördük. Bu yüzden seni ilahilerle asırlar boyunca övüyoruz.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Ölülere senin gücünle yaşam verildi; çünkü sen ruhsal yaşamı doğurdun. Bir zamanlar konuşamayanlar artık söz ustası oldular. Cüzamlılar arındı ve hastalıklar sona erdi. Gökte gezen kötü ruhlar topluluğu yenilgiye uğratıldı, ey insanlığın kurtuluşu olan bakire.

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Amin.

Dünyanın kurtuluşunu doğuran senin aracılığınla yerden göğe yükseltildik. Sevin, “Övün Rabbi, tüm O’nun eserleri ve O’nu asırlar boyunca yüceltin” diye ilahi söyleyen herkesin tamamen kutsal sığınağı, gücü, duvarı ve desteği.

Dokuzuncu kaside

Yeryüzünde doğan her ölümlü eline bayram meşalesi alıp ruhta sevinçle zıplasın ve siz gökte duran cisimsiz meleksel güçler, kutlama yaparak onurlandırın Tanrı’nın annesinin kutsal bayramını ve şöyle haykırın: Sevin, tamamen kutsal olan, ebediyen bakire ve pak Tanrı-doğuran.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Biz imanlılar, aracılığınla sonsuz sevincin paydaşları olduk, ey erden, sana “Sevin!” diye haykırabilmemiz için bizleri ayartılmalardan, düşman saldırılarından ve ölümlülerin günahlarından kaynaklanan sayısız hata yüzünden başımıza gelebilecek her felaketten koru.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Sen bizim ışığımız ve güvencemiz olarak görüldün, bu yüzden sana haykırıyoruz: Sevin, büyük Güneşi dünyamıza getiren batmaz yıldız. Sevin, ey pak olan, çünkü Eden’i açtın. Sevin, insan soyuna yücelerdeki yaşam için yol gösteren ateşten direk.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Tanrımızın tapınağında saygıyla durup şöyle diyelim: Sevin, dünyanın yönetici bayanı. Sevin, ey Meryem, hepimizin hanımefendisi. Sevin, kadınlar arasında tek kusursuz ve güzel olan. Sevin, üzerine dökülen tükenmek bilmez tanrısal merhemi kabul eden kap.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Sevin, ey ebediyen bakire olan, merhamet Rabbini dünyaya getiren güvercin. Sevin, her azizin övüncü. Sevin, şehitlik mücadelesi verenlerin defne tacı. Sevin, tüm dürüstlerin tanrısal ziyneti ve biz inananların kurtuluşu.

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Amin.

Ey Tanrı, kendi mirasının günahlarını görmezden gelip onları şimdi bağışla.  Ey Mesih, yeryüzünde tohum olmaksızın hamile kalanın ve Sana ait olmayan surete bürünmeyi yüce merhametin sayesinde kabul ettiğinde Seni doğuranın gayretli dualarını kabul et.

Kontakion: Sana, ey büyük ve yenilmez koruyucu, tehlikeden kurtulmuş olan bizler, Senin şehrin, zafer kutlamasını bir sunu olarak adıyoruz. Karşı koyulmaz gücünle bizi tüm sıkıntılardan güvende kıl, öyle ki Sana şöyle diyebilelim: "Sevin, ey gűveysiz gelin!"

4. Bölüm

On dokuzuncu Kéta

Ruhani:Ey bakire Tanrıdoğuran, sen bakirelerin ve tüm sana sığınanların hisarısın.  Çünkü ey lekesiz kız, gökyüzünün ve yerin yaratıcısı seni de yaratıp karnında yaşadı ve herkese sana şöyle haykırmayı öğretti:

Selâm, ey bekâretin direği.  Sevin, ey kurtuluşun kapısı. 

Selâm, ey ruhsal yeni yaratılışın öncüsü.  Sevin, tanrısal iyiliğin bağışlayıcısı. 

Selâm, çünkü sen günah içinde doğanları yeniden doğurdun.  Sevin, çünkü sen akıllarını (şeytana) çaldıranları akıllandırdın. 

Selâm, akıllarımızı bozanı (şeytanı) geçersiz kılan.  Sevin, paklığın ekicisini doğuran. 

Selâm, tohumsuz evliliğin gerdek odası.  Sevin, dindarları Rab ile birleştiren. 

Selâm, bakire kalanları iyi şekilde besleyen ve gözeten.  Sevin, kutsal canları düğün elbisesi ile süsleyen, Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm, ey güveysiz gelin. 

Yirminci Kéta

Ruhani: Ey kutsal kral, tüm ilâhiler yetersizdir, çünkü bağışlarının sınırsızlığı senin büyük şefkatine eşittir.  Bu nedenle Sana kum sayısı kadar övgüler sunsak da bize verilenlere lâyık bir şey sunmuş olmayız.  Aleluya. 

Topluluk: Aleluya. 

Yirmi birinci Kéta

Ruhani: Kutsal Bakire karanlıkta olanlara ışık veren şamdan gibidir.  Çünkü o, cisimsiz olan ışığı yakıp (Mesih’i doğurup), herkesi tanrısal bilince yöneltti ve aklımızı ışıkla aydınlatıyor.  Bu nedenle onu yüceltir ve şöyle avaz ederiz :

Selâm, ruhsal güneşin ışını.  Sevin, batmayan nurun parlaklığı. 

Selâm, canları aydınlatan şimşek.  Sevin ey düşmanları  korkutan gök gürültüsü. 

Selâm, çünkü o çok yıldızlı ışığı (Mesih’i) bizlere doğurursun.  Sevin, çünkü o ebediyen akan ırmağı akıtırsın. 

Selâm, vaftiz havuzunun simgesi.  Sevin ey günah kirliliğini silen. 

Selâm, vicdanları temizleyen havuz.  Sevin ey mutluluk veren kadeh.

Selâm, Mesih’in güzel kokusu.  Sevin ey gizemli davetin hayatı, Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

Yirmi ikinci Kéta

Ruhani:Tüm insanların borçlarını bağışlayan (Rab), eski borçlarımızı bağışlamak istediğinde,  Tanrı nimetinden uzaklaşmış bizlere bizzat Kendisi geldi, borçlarımızı bağışlayıp elle yazılmış olan belgeyi yırttı ve herkesten şu haykırışı duydu: Aleluya. 

Topluluk: Aleluya. 

Yirmi üçüncü Kéta

Ruhani: Ey Tanrıdoğuran, hepimiz senin Oğlunu överken seni de canlı bir tapınakmışsın gibi överiz, çünkü her şeye hükmeden  Rab karnında yaşadı ve seni kutsadı ve yüceltti ve herkese sana şöyle haykırmayı öğretti:

Selâm, Tanrı  Sözünün çardağı,

Sevin ey bütün azizlerden üstün olan azize. 

Selâm, Kutsal Ruh ile kaplı altın sandık.  Sevin, ey tükenmez yaşam hazinesi. 

Selâm, dindar kralların kıymetli tacı.  Sevin, ey günahtan kaçınan kâhinlerin saygıdeğer övüncü. 

Selâm, kilisenin sarsılmaz kulesi.  Sevin, ey Krallığın geçilmez hisarı. 

Selâm, çünkü senin aracılığın ile zaferler kazanılır.  Sevin, çünkü senin aracılığın ile düşmanlar yıkılır. 

Selâm, vücudumun şifası.  Sevin, canımın kurtuluşu, Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

Yirmi dördüncü Kéta

Ruhani: Ey ilâhilerle yüceltilen Anne, sen ki bütün azizlerden daha kutsal olan Oğul’u doğurdun ¯Ey kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar¯ (Üç kere söylenir) - bu armağanı kabul et ve herkesi bütün zorluklardan koru ve tek bir sesle sana haykıranları cezadan kurtar.  Aleluya. 

Topluluk: Aleluya. 

Kontakion: Sana, ey büyük ve yenilmez koruyucu, tehlikeden kurtulmuş olan bizler, Senin şehrin, zafer kutlamasını bir sunu olarak adıyoruz. Karşı koyulmaz gücünle bizi tüm sıkıntılardan güvende kıl, öyle ki Sana şöyle diyebilelim: "Sevin, ey gűveysiz gelin!"

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle(3 kere). 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme ey Kutsal olan, hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun. Şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Göklerdeki Babaméz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Amin

(O gűnűn özel ilahisi okunur.)

Okuyucu: Merhamet eyle Ya Rab (40 kere söylenir) .

Sen ki her zaman ve her saatte yerde ve gökte Sana tapılır, ey yüceltilen, bereketi bol, şefkati çok, sabrı uzun, sadıkları seven ve günahlılara merhamet eden, herkesi beklenen iyilikler ümidiyle kurtuluşa davet eden Mesih Tanré’mız, Sen Ya Rab şu saatteki dileklerimizi kabul et ve tavsiyelerini yapmak üzere yaşamımızı kolaylaştırır, canlarımızı kutsa, bedenlerimizi temizle, fikirlerimizi dirilt, niyetlerimizi arındır ve bizi her kötülükten, ağrıdan ve hüzünden kurtar, kutsal meleklerinle bizi kuşat ki onların arasında korunmuş ve iyiye yönelmiş olalım. İman birliğine ve yanına yaklaşılmayan yüceliğinin bilincine ulaşalım. Çünkü Sen sonsuza kadar kutlusun.

Merhamet eyle Ya Rab, Merhamet eyle Ya Rab, Merhamet eyle Ya Rab.

Çünkü krallık ve kudret ve şan Senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar.

Amin

Yerindedir seni kutlulamak, her zaman kutlu, en temiz, Ôanré’mızın annesi. Sen ki Heruvimlerden daha saygın ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde yücesin, sen ki Tanré’nın Sözünü eksiksiz doğurdun. Yüceltiriz seni gerçek Tanrıdoğuran.

Ey Peder, Tanré adéna kutsa.

Ruhani: Tanré bize acésén ve bizi kutsasén. Bize yűzűnű göstersin ve bize merhamet eylesin.

Merhamet eyle Ya Rab (3 kere söylenir.)

Bizi kurtar ey Kutsallarén Kutsalé Bakire.

Meryem anaya dua:

Okuyucu:  Ey temiz bakire, kötülüklerden arınmış, Tanré’nın gelini, ayıpsız ve kirliliklerden arınmış Hanımefendi, senin mucizevî doğumunla Tanré’nın Sözü insanlıkla birleşti, uzaklaştırılmış tabiatımızı göktekilerle bir araya getirdin, sensin ümitsiz olanların tek ümidi, sensin savaşçıların yardımcısı ve sana koşanların hazırlıklı koruyucusu. Ey bütün Hristiyanların sığınağı; ben günahkâr, suçlu, kötü fikir ve sözlerle kirlenmiş ve ömrünün zevklerine önemsiz gayretlerle kulluk etmiş hizmetkârını geri çevirme. Fakat sen insanları seven Tanré’nén annesi olduğun için ben günahkâr hizmetkârına acı ve şefkat eyle ve kirlenmiş dudaklarımdan sana sunduğum dileklerimi kabul et ve Oğlun Rab’bimiz ve Efendimize onun nezdinde kabul gören kişiliğinle aracı ol; sevgi ve şefkatinin kanatlarını üzerime açsın ve sayısız heveslerimi hoş görsün ve beni tövbeye yöneltsin ve emirlerini korumamı ve yerine getirmemi sağlasın. Íyilik ve doğruluğa götüren sen ey şefkatli ve merhametli bakire, daima yanımda ol, şu andaki ömrümde çekici şefaatinle ve yardımınla kötülük dolu inat yollarından beni ayır ve kurtuluşa yönelt ama bu bedbaht canımı teslim edeceğim anda çevremde hazır ol ve kötülük dolu ruhları benden uzak tut ve korkunç yargı gününde beni sonsuz cezadan ve azaptan koru ve Oğlunun şan ve şeref dolu ve tarifi imkânsız yüceliğini miras almayı nasip eyle. Senin aracılığın ve yardımlarınla ey Tanrédoğuran, kutsallarén kutsalé Hanımefendim, senin biricik oğlun olan Rab Tanrémız ve kurtarıcımız İsus Mesih’in kayrası ve şefkati ile keşke ona erişebilsem. Her türlü şükür, saygı ve tapınma O’na layıktır, başlangıcı bulunmayan Babası ile, çok kutlu, iyi ve hayat verici Ruhu ile beraber, şimdi ve daima ve sonsuzlara kadar. Amin. 

Rabbimiz İsus Mesih’e dua :

Ey Efendimiz, uykuya dalmakta olan bizlere bedensel ve ruhsal rahatlık ver ve bizleri günahın karanlık uykusundan ve gecenin kötü arzu ve zevklerinden koru, heveslerimize sakinlik ver, hileyle bizleri etkisi altına alan kötülük oklarının kızgınlığını söndür, bedenlerimizin kavgalarını yok et, aklımızın bütün yersel tasarılarını uyut ve bize uyanık bir akıl, temiz bir fikir ve dikkatli bir yürek ve her şeytani hayalden uzak bir uyku ver ey Tanrém. Ve dua saatinde senin emirlerine bağlı bir halde bizi uyandır ki devamlı Senin kurallarını içimizde dile getirmeye sahip olalım ve bütün gece Seni yücelten söylemleri bize bağışla ki Senin büyük ve saygın adını övelim, yüceltelim ve kutsayalım, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Ebediyen bakire olan kutlu ve çok şerefli Tanrı-doğuran, dualarımızı Tanréméz ve Oğluna takdim et ve kurtuluşumuz için aracı ol.

Baba ümidim, Oğul sığınağım ve Kutsal Ruh koruyucumdur. Ey Kutsal Űçlü, Sana yücelik ve şan olsun.

Ey Tanrı’nén Annesi bütün ümitlerimi sana bağladım, beni koru.

Ruhani: Kutsal Incil okumalaréné dinlememizi nasip etsin diye Rab Tanréméza yalvaralém.

Erdem. Kutsal İncil'i ayakta dinleyelim. Hepinize esenlik olsun.

Topluluk: Ve senin Ruhuna.

Ruhani:

(Kutsal Incil’den okuma sadece Diriliş Bayramé öncesi oruç devresi’nin ilk cumasénda okunur)

Yuhanna tarafından yazılan Kutsal İncil'den okuma. Dikkat edelim.

Rab şöyle dedi: «Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. Bende olup meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, her meyve vereni de daha çok versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi, siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bir kimse bende kalmazsa, çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Siz bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir.

Topluluk: Yücelikler sana Ya Rab. Yücelikler sana.

Ruhani: Yücelik Sana’dır, Ey umudumuz Tanrı, yücelik Sana'dır.

Mesih, gerçek Tanrımız, temiz ve kutsal Annesinin sefkati, kutsal, şanlı, değerli elçilerin ve (o günün Azizinin adı anılır) ve tüm erenlerin duaları ile bizlere merhamet eylesin ve bizi kurtarsén, iyi şefkatli ve merhametli Tanrı.

Dünyada barış olsun diye dua edelim.

Merhamet eyle Ya Rab.

Dindar ve Ortodoks Hristiyanlar için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

Patriğimiz (veya Episkoposumuz, ismi) ve tüm ruhban sınıfı için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

Őlműş olan peder ve kardeslerimiz için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

Bizden nefret edenler ve bizi sevenler için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

Bize hizmet ve merhamet edenler için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

Biz lâyık olmayanlardan kendileri için dua etmemizi isteyenler için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

Esir olan kardeşlerimiz ve her türlü felâketten kurtulmalaré için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

Denizde iyi niyetle yolculukta bulunanlar için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

Hastalıkta olanlar için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

Ôoprağın bereketli ürün vermesi için de dua edelim

Merhamet eyle Ya Rab.

Ve burada ve bűtűn dűnyada uyuyan geçmişte vefât etmiş olan Ortodoks pederlerimiz ve kardeşlerimiz için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

Onlar için de: Merhamet eyle Ya Rab, Merhamet eyle Ya Rab, Merhamet eyle Ya Rab, diyelim.

Bakireliğinin gűzelliğine ve pakléğénén parlakléğéna hayran kalan Cebrail şöyle haykérdé: “Ey Tanrédoğuran, sana layık hangi övgűyü sunayém? Sana hangi séfat ile sesleneyim? Şaşa kaldém. Dolayéséyla emir adéğém şekilde haykéréyïrum, Ey Tanrı'nın kayrasına erişen kız, selam!”

Kutsal babalarımızın dualarıyla ey Tanré’méz Rab İsus Mesih bize merhamet eyle ve bizi kurtar.

Amin.

 

 

 

26-2-2012 tarihinde yazéldé.

26-2-2012 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN