Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

DUALAR

 

GÜNAH ÎTİRAFI DUÂSI

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

GÜNAH ÎTİRAFI DUÂSI

 

 

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Allah’ımız her zaman, şimdi ve dâima ve ebetler ebedince mübârektir. Âmin.  

 

ν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. (Κύριε ἐλέησον)

Selâmetle Rab’be yalvaralım. (Ya Rab merhamet eyle).

 

πὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Semâvî selâmet ve canlarımızın kurtuluşu için Rab’be yalvaralım.

 

πὲρ τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ (δεῖνος), ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν καὶ συγχωρήσεως τῶν ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων αὑτοῦ πλημμελημάτων, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Allah’ın kulu ....... ’nun günahlarının bağışlanması ve bilerek ya da bilmeyerek işlediği kabahatlerinin affedilmesi için Rab’be yalvaralım.

 

πως Κύριος Θεὸς δωρήσηται αὐτῷ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ καιρὸν μετανοίας, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Rab Allah’ın ona günahlarının affını ve tövbe vakti bağışlaması için Rab’be yalvaralım. 

 

πὲρ τοῦ ῥυσθῆναι αὐτόν τε καὶ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Onu ve bizi her türlü sıkıntı, gazap, tehlike ve zarûretten kurtarması için Rab’be yalvaralım.

 

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Ey Allah, lütfunla bizlere yardım et, kurtar, merhamet eyle ve koru.

 

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. (Σοὶ Κύριε).

Tamâmen azîze, lekesiz, ziyâde mübârek, izzetli Hanımefendimiz, Vâlidetullah ve dâima bâkire Meryem ile bütün Azizleri hatırlayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün hayatımızı Mesih Allah’a emânet edelim. (Sana ya Rab).

ΕΥΧΗ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΗ

 

Κύριε, Θες μν, τῷ Πέτρ κα τῇ Πόρν δι δακρύων φεσιν μαρτιν δωρησάμενος, κα τν Τελώνην τ δια πιγνόντα πταίσματα δικαιώσας, πρόσδεξαι τν ξομολόγησιν το δούλου σου (δενος), κα ε τι πλημμέλησεν κούσιον ἢ κούσιον μάρτημα, ν λόγ ἢ ργ ἢ κατ διάνοιαν, ς γαθς κα φιλάνθρωπος Θες συγχώρησον· σ γρ ε μόνος ξουσίαν χων φιέναι μαρτίας, κα σο τὴν δόξαν ναπέμπομεν, σν τῷ νάρχ σου Πατρί, κα τῷ παναγί κα γαθῷ κα ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νν, κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων. μήν.

 

BAĞIŞLAMA DUÂSI

(Günah îtirafından sonra Râhip tarafından okunur)

 

Petros’a ve fâhişeye gözyaşları vâsıtasıyla günahlarının affını bağışlayan, kendi hatâlarını tanıyan vergi mültezimini de aklayan, ey Rab Allah’ımız, kulun .........'un günah îtirafını kabul et. Eğer bilerek ya da bilmeyerek, sözle, amelle ya da düşünceyle herhangi bir günah işlediyse, sâlih ve insansever Allah olduğun için affet. Çünkü günahları bağışlama kudretinin tek sâhibi sensin ve sana yücelik sunarız, ezelî Pederinle ve tamâmen aziz, sâlih ve hayat veren Ruhunla birlikte, şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

 χάρις το παναγίου Πνεύματος δι τς μς λαχιστότητος, ἔχοι σε λελυμένον κα συγκεχωρημένον.

Tamâmen Aziz Ruh’un lütfu, benim hakirliğim vâsıtasıyla, seni çözülmüş ve bağışlanmış kılsın.

 

 

 

21-9-2019 tarihinde yazιldι.

21-9-2019 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN