Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

DUALAR

 

ALTIN AĞIZLI YUHANNA'NIN KUTSAL AYİN METNİ

 

 

LITURGIA’YA GIRIŞ

Allah ile bizimle dua eden kardeşlere, Allahın inayeti ve barışı sizinle olsun.
Bu kutsal ayin gerçekte Rab İSA MESİH'in bizi kurtamak için kurban oluşunun bir tekrarıdır. Bu ayinle Rabbin değerli ve hayat bağışlayan bedeni ve kanı müminlerin '' günahlarının bağışlanması ve ebedi hayat için'' onlara verilmektedir. Bu ayine katılan her kes Mesih ile bedende ve gönülde birleşmiş olmaktadır ki Mesih her kesi bu birleşmeye çağırmaktadır.

Altınağızlı Yuhanna tarafından yazılan bu ayin, Rab’bin ve Mübarek Elçilerin bize ulaştırdıkları Hristiyan inancının temel gerçeklerinin bir ifadesidir. Altınağızlı Yuhanna 398-404 yılları arasında Konstantinopolis Patriğidir, Hristiyan inancını çok güzel sözlerle ifade ettiği için kendisine ''ALTINAĞIZLI'' denilmektedir. Bu ayin Hristiyan inancını bir ders kitabı gibi öğretmiyor ve fakat Allah'ın yaratılmamış inayetini yaşamamızı sağlıyor. Dolayısıyla bu ayinde bedenimiz ve aklımızla bulmamız yeterli olmuyor ; Mesih'in beden alışı ve haç üzerinde kurban oluşunun sırlarını gönlümüzde hissetmek ve onun sevgi dolu ve hayat veren fedakarlığını bu ayin ile yaşamak gerekiyor.

Bir mümin Mesih ile çarmıha gerildiğini hissettiğinde, onunla göklere çekildiğini duyduğunda ayine gerçekten katılmış olur, O Mesih'ki her kesin kurtuluşunu istemektedir ve her kesin gerçeği anlamasını arzu etmektedir. Ve gerçeği anlamak ,İSA MESİH'i ve onun vasıtası ile Allah’ı anlamaktır. Eğer bir kimse bütün kardeşlerinin kurtuluşunu istemiyorsa; ki bu kişiler adil veya haksız, iyi veya kötü, imanlı veya imansız, dürüst veya sahtekar olabilirler, ki tabiidir ki her kusur için tövbe dilenmelidir, bütün kardeşlerinin kurtuluşunu dilemeyen kimse kendisini MESİHİN ruhu ve öğretisi ile özdeşleştiremez. Bu Mubarek ayine sadece imanlılar katılabilir ama bu ayin sadece imanlılar için yapılmıyor, bütün dünya için yapılıyor. Bu ayin herkese sevgisini sunmak için çarmıha gerilenin bir davetidir; ki müminler kalplerini açsınlar ve bütün dünyaya orada yer versinler, Mesih’in yaptığı gibi onlarla paydaş olmak istesinler, ayrılık değil. Öyleyse, imalılar Mübarek Ayinden sonra Mübarek Kiliseyi terkkettiklerinde onlar Allah’ın inayetiyle öyle değişmelilerki gönülleri ve bütün varlıkları bütün insanların ruhlarının kurtuluşu için çırpınsın. Allah her kesin kurtuluşunu ve ilahi gerçeği anlamasını istemektedir, eğer bir kimse Allah’ın bu isteğinden uzak durursa, o kimse İSA MESİH'in beden alması ve çamıha gerilip kurban olmasının sırlarını tam olarak anlamış olamaz, ki İSA MESİH'in HAÇI en büyük, tek ve anlaşılamaz bir sevgi ifadesir.

Altınağızlı Yuhanna 'nın Kutsal Ayini kardeşlerimize dua ve umutla takdim kılınmaktadır, bu sırra ruh ve akıllarıyla yaklaşmaları, böylece bütün insanlığın bir çoban ve bir cemaat olması istemeleri ve bu isteği şahsiyetlerinin belirgin bir parçası yapmaları duası ve umuduyla ki AYA TRİADA ' nın muradıda böyledir AMİN

 

ALTIN AĞIZLI YUHANNA'NIN KUTSAL AYİN METNİ

KİMENO TİS THİAS LİTURĞİAS TU AĞİU İOANNU TU HRİSOSTOMU

DIYAKOS Kutsa ey aziz Peder.

Evlóğison Déspota.

 

RUHANİ Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un krallığı şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca kutsaldır.

Evloğiméni i vasilía tu Patrós ke tu İú ke tu Ağíu Pnévmatos nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

 

KORO  Amín.

Amín.

RUHANİ (D[1])
Barışla Rabbe yalvaralım.

 

En iríni tu Kuríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ(D): Göksel barış ve canlarımızın kurtuluşu için Rab’be yalvaralım.

İpér tis ánothen irínis ke tis sotirías ton psihón imón tu Kuríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Bütün dünyada barış, Allah’ın kutsal kiliselerinin sarsılmaz varlığı ve bütün insanların birliği için Rab’be yalvaralım.

 

İpér tis irínis tu símbandos kósmu, efstathías ton ağíon tu Theú ekklisión ke tis ton pándon enóseos tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Bu kutsal ev için ve buraya iman, saygı ve Allah korkusu ile girenler için Rabbe yalvaralım.

 

İpér tu ağíu íku tútu ke ton metá písteos evlavías ke fóvu Theú isióndon en aftó tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Patríğimiz (veya Episkoposumuz, ismi) saygıdeğer pederler, mesihsel görevde olanlar, diğer tüm ruhban sınıfı ve cemaat için Rab’be yalvaralım.

 

 

İpér tu arhiepiskópu imón….tu timíu presviteríu tis en Hristó diakonías pandós tu klíru ke tu laú tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ(D)

Bu şehir, diğer şehir ve ülkeler için ve buralarda yaşayan imanlılar için Rab’be yalvaralım.

 

 

İpér tis kinotitos ke tis póleos táftis, pásis póleos, hóras ke ton písti ikúndon en aftés tu Kiríu deithómen.

 

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ(D)
Havaların ılımlı geçmesi, toprağın bereketli ürün vermesi ve barışlı zamanlar için Rabbe yalvaralım.

 

İpér efkrasías aéron, eforías ton karpón tis ğis, ke kerón irinikon tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)

Denizde, karada, havada yolculuk edenler, hastalar, acı çekenler, esirler ve bunların kurtuluşu için Rabbe yalvaralım.

 

İpér pleóndon, odiporúndon, nosúndon, kamnóndon, ehmalóton ke tis sotirías aftón tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Her türlü sıkıntı, öfke, tehlike ve zor durumlardan kurtulmamız için Rabbe yalvaralım.

 

İpér tu risthíne imás apó pásis thlípseos, orğís, kindínu ke anágis tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Ya Rab, lütfunla bizi destekle, kurtar, merhamet et ve koru.

 

Andilavú, sóson, eléison ke diafílakson imás, O Theos ti si háriti.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Tamamen kutsal, saf, kutsanmış, çok şanlı hanımefendi, Allahdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Allaha emanet edelim.

 

Tis Panağías Ahrándu, iperevloğiménis, endóksu despínis imón Theotóku ke aiparthénu Marías metá pándon ton ağíon mnimonéfsandes eaftús ke allílus ke pásan tin zoín imón Hristó to Theó parathómetha.

KORO
Sana Ya Rab.

 

Si Kírie.

RUHANİ
(kısık sesle)
Ya Rab Allah’ımız, gücün ki hayal edilemez, yüceliğin kavranamaz, merhametin ölçülemez ve insan sevgin sözle ifade edilemez. Sen ey Efendimiz, şefkatinle bakışını bize ve bu kutsal eve çevir. Bize ve bizle birlikte dua edenlere bol bol merhametini ve sevecenliğini bağışla.

 

 

Kírie o Theós imón, u to krátos aníkaston ke i dóksa akatáliptos, u to éleos amétriton  ke i filantropía áfatos, Déspota katá tin efsplahnían su epívlepson ef imás ke epí ton áğion íkon túton ke píison meth imón ke ton sinefhoménon imín plúsia ta eléi su ke tus iktirmús su.

(yüksek sesle)
Çünkü Sana aittir tüm yücelik, saygı ve tapınma, Baba'ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh'a, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Óti prépi si pása dóksa, timí ke proskínisis. To Patrí, ke to İó ke to Ağío Pnévmati, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

 

KORO

Amín.

 

Amín.

BİRİNCİ ANTİFON (Memurlardan seçilen ayetler okunur.)

Allahdoğuran'ın aracılığı ile ey Kurtarıcı bizi kurtar.
(3 defa tekrarlanır)

 

 

 

Tes presvíes tis Theotóku, Sóter, sóson imás.

 

RUHANİ (D)
Tekrar ve tekrar barışla Rab’be yalvaralım.

 

Éti ke éti en iríni tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Ya Rab, lütfunla bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

 

Andilavú sóson eléison ke diafílakson imás O Theós ti si háriti.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Tamamen kutsal, saf, kutsanmış, çok şanlı hanımefendi, Allahdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Allaha emanet edelim.

 

Tis Panağías Ahrándu, iperevloğiménis, endóksu despínis imón Theotóku ke aiparthénu Marías metá pándon ton ağíon mnimonéfsandes eaftús ke allílus ke pásan tin zoín imón Hristó to Theó parathómetha.

KORO
Sana Ya Rab.

Si Kírie.

RUHANİ
(kısık sesle)
Ya Rab Allah’ımız, halkını kurtar, mirasını bereketli kıl, kilisene mensup imanlıları koru. Senin evinin güzelliğini sevenleri bereketle. Sen onları ilahi gücünle onurlandır ve Sana ümitle bağlanan bizi terketme.

 

 

Kírie o Theós imón, sóson ton laón su ke evlóğison tin klironomían su, to plíroma tis ekklisías su fílakson, ağíason tus ağapóndas tin efprépian tu íku su, si aftús antidóksason ti theikí su dinámi ke mi engatalípis imás tus elpízondas epí se.

(yüksek sesle)
Çü
nkü egemenlik, krallık, güç ve yücelik Senindir, Baba'nın ve Oğul'un ve Kutsal Ruh'un, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Óti son to krátos ke su estín i vasilía ke i dínamis ke i dóksa, tu Patrós ke tu İú ke tu Ağíu Pnévmatos, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon,

KORO
Amín.

 

Amín.

İKİNCİ ANTİFON (Mezmurlardan seçilmiş ayetler okunur)

KORO

Ey ölümden dirilmiş olan Allah’ın Oğlu, Sana Aliluyia diyen bizleri kurtar. (üç kere tekrarlanır)

 

 

 

 

Sóson imás İé Theú, o anastás ek nekrón, psállondas si alilúyia.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'a yücelik olsun ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.  Amin.

Dóksa Patrí ke İó ke Ağío Pnévmati. Ke nin ke ai ke is tus eónas ton eónon. Amín.

Ey Allah’ın biricik Oğlu ve Söz’ü, Sen'ki ölümsüzsün, kurtulmamız için Allahdoğuran aziz ve daima bakire Meryem'den ten almaya tenezzül edip değişmeden insan oldun ve Sen çarmıha gerildin. Ey Mesih Allah, Sen'ki ölüme ölümle galip geldin, Sen Kutsal Üçlemenin birisin ve Baba ve Kutsal Ruh'la yüceltilmektesin, bizi kurtar.

O Monogenís İós ke Lógos tu Theú, athánatos ipárhon ke katadeksámenos diá tin imetéran sotirían sarkothíne ek tis Ağías Theotóku ke aiparthénu Marías atréptos enantropísas, stavrothís te Hristé o Theós, thanáto thánaton patísas, is on tis Ağías Triádos, sindoksazómenos to Patrí ke to Ağío Pnévmati, sóson imás.

 

RUHANİ (D)
Tekrar ve tekrar barış içinde Rab’be yalvaralım.

 

Éti ke éti en iríni tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)

Ya Rab, lütfunla bizi destekle, kurtar, merhamet eyle.

 

 

Andilavú sóson eléison ke diafílakson imás o Theós ti si háriti.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D) Tamamen kutsal, saf, kutsanmış, çok şanlı hanımefendi, Allahdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Allaha emanet edelim.

Tis Panağías Ahrándu iperevloğiménis endóksu Despínis imón Theotóku ke aiparthénu Marías metá pándon ton ağíon mnimonéfsantdes eaftús ke allílus ke pásan tin zoín imón Hristó to Theó parathómetha.

KORO
Sana Ya Rab.

 

Si Kírie.

RUHANİ
(kısık sesle)
Sen ki bu beraberce uygun duaları bir yürekle okumamızı lütfedensin ve Sen Senin adınla bir araya gelenlerin dileklerini kabul edeceğini bildirensin. Sen şimdi kullarının dileklerini cevapla, bize bu çağda Senin gerçeğinin bilgisini ve gelecek çağda sonsuz yaşamı bağışla.

 

O tas kinás táftas ke simfónus imín harisámenos prosefhás, o ke disí ke trisí simfonúsin epí to onómati su tas etísis paréhin epaggelámenos, aftós ke nin ton dúlon su ta etímata pros to simféron plíroson, horiğón imín en to paróndi eóni tin epíğnosin tis sis alithías ke en to méllonti zoín eónion harizómenos.

(yüksek sesle)
Çü
nkü Sen iyi ve insanları seven Allahsın ve Sana övgü sunarız, Baba'ya ve Oğul'a Kutsal Ruh'a ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Óti ağathós ke filántropos Theós ipárhis ke si tin dóksan anapémbomen, to Patrí ke to İó ke to Ağío Pnévmati, nin ke ai ke is tus eónas ton eónon.

KORO
Amín.

 

Amín.

ÜÇÜNCÜ ANTİFON
(Her pazar gününe isabet eden Mezmur makam ile okunur ve Ruhani veya Ruhaniler Küçük Giriş için sol kapıdan çıkıp Kilisenin orta-büyük-kapısının önüne kadar gelirler. Burada Ruhani sessiz olarak şu duayı okur)


Ey efendimiz Rab Allah, Sen ki göklerde yüceliğine hizmet için Melek ve Başmelek alayları ve orduları kurdun, buyur ki bizim girişimizle Meleklerin de girişi olsun ve bizimle ayine katılsınlar ve bizimle birlikte
Senin iyiliğini yüceltsinler. Çünkü Sana aittir tüm yücelik, saygı ve tapınma, Baba'ya, Oğula ve Kutsal Ruh'a, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déspota Kírie o Theós imón, o katastísas en uranís táğmata ke stratiás aggélon ke arhaggélon is liturgían tis sis dóksis, píison sin ti isódo imón ísodon ağíon aggélon genésthe, silliturğúndon imín ke sindoksoloğúndon tin sin ağathótita. Oti prépi si pása dóksa timí ke proskínisis to Patrí ke to İó ke to Ağío Pnévmati, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín.

DIYAKOS
Ruhani Peder girişi kutsa.

 

Evlóğison Déspota tin ağían ísodon.

RUHANİ
Azizlerinin girişi kutlu olsun, şimdi ve her
zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

 

Evloğiméni i ísodos ton ağíon su pándote nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín.

RUHANİ (D)
Işıldama! Ayağa kalkalım!

 

Sofía! Orthí!

KORO VEYA RUHANİ

Gelin ibadet edelim ve Mesih'in önünde eğilelim. Ey Allah’ın Oğlu, Sen ki ölümden dirildin, Sana Aliluia diyen bizi kurtar.

 

Défte prosikinísomen ke prospésomen Hristó. Sóson imás ié Theú o anastás ek nekrón, psállondas si allilúyia.

KORO
(sırası ile makam ilahisini, yortu veya kutlanan AZİZ\AZİZE varsa ilahisini, ayin yapılan kilisenin ilahisini ve en son Kontakion okur.)

 

RUHANİ

(Koro ilahileri okunurken Ruhani Sunak önünde kısık sesle aşşağıdaki duayı okur.) Ey Kutsal Allah, Sen ki azizler arasında barınıyorsun, Sen ki Serafimlerce üçlü kutsamalı sesleri ile övülmekte, Heruvimlerce yüceltilmekte ve bütün semavi güçlerce tapınılmaktasın. Sen ki bütün cihanı yoktan var eden, insanı kendi sıfatına benzeterek yaratıp bütün nimetlerinle donatan, her talep edene ilim ve bilgelik veren, günahlı olanı bile hor görmeyip kurtuluşu için tövbeyi lütfeden, biz düşkün ve layık olmayan kullarının bu saatte aziz sunağının huzurunda durup Sana layık olan tapınış ve yüceliği sunmasını kabul eden Sen Efendimiz, biz günahkarların ağzından çıkan ve Üçlemeyi yücelten ilahiyi kabul et ve Sen'in iyiliğinle bizleri güçlendir. Bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahları bağışla. Ruhlarımızı ve bedenlerimizi kutsa. Yaşamımızın her gününde Sana kutsallıkla hizmet edebilmeyi bize bağışla, aziz Allahdoğuran’ın ve çağlar boyunca Sen’i sevindirmiş olan azizlerin duaları ile. Çünkü Sen kutsalsın ey Allah’ımız. Sana yücelik sunarız, Baba'ya ve Oğul'a ve Kutsal Ruh'a ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amín.

 

 

 

 

 

 

 

O Theós o Ağíos o en ağíis anapavómenos, o trisağío foní ipó ton Serafím animnúmenos ke ipó ton heruvím doksoloğúmenos ke ipó pásis epuraníu dinámeos proskinúmenos. O ek tu mi óndos is to íne parağağón ta símbanda. O ktísas ton ánthropon kat ikóna sin ke omíosin ke pandí su harísmati katakosmísas. O didús etúndi sofían ke sínesin ke mi parorón amartánonda. O kataksiósas imás tus tapinús ke anaksíus dúlus su ke en ti óra táfti stíne kat enópion tis dóksis tu Ağíu su thisiastiríu ke tin ofiloménin si proskínisin ke doksoloğían prosáğin, aftós Déspota prósdekse ke ek stómatos imón ton amatolón ton Trisáğion ímnon ke epískepse imás en ti Hristótiti su, sinhórison imín pan plimmélima ekúsion te ke akúsion, Ağíason imón tas psihás ke ta sómata ke dos imín en osiótiti latrévin si pásas tas iméras tis zoís imón. presvíes tis Ağías Theotóku ke pándon ton ağíon ton ap eónos si evarestisándon.

 

RUHANİ

Çünkü Sen kutsalsın ey Allah’ımız ve Sana yücelik sunarız, Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Óti áğios i o Theós imón ke si tin dóksan anapémbomen to Patrí ke to İó ke to Ağío Pnévmati nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

KORO

Amin.

 

Amín.

RUHANİ (D)
Rab’be yalvaralım.

 

Tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

(ve hemen Kutsal Allah ilahisini okur.)

 

Kutsal Allah, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz, bize merhamet eyle. (üç kere tekrarlanır)

 

 

Ağios o Theós, Ağios ishirós, Ağios athánatos eléison imás.

RUHANI

Kuvvet!

 

Dínamis!

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Dóksa Patrí ke İó ke Ağío Pnévmati ke nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín.

Kutsal Ölümsüz, bize merhamet eyle.

Ağios Athánatos eléison imás.

(daha ağır makamda''KUTSAL ALLAH ilahisi tekrarlanır.)

 

(RuhanilerdeKutsal Allah ilahisini kısık sesle ve koronun okuduğu şekilde tekrar ederler.)

DIYAKOS
Emir buyur Ruhani Peder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kélefson Déspota.

RUHANİ
(Prothesis'e doğru yürüyerek)
Rabbin adıyla gelen kutlu olsun.

 

Evloğiménos o erhómenos en onómati Kiríu.

 

DIYAKOS
(Sunağın arka tarafındaki piskopos kürsüsüne doğru ilerliyerek)
Yukarıdaki krallık tahtını kutsa ey Ruhani Peder.

 

 

Evlóğison Déspota tin áno kathédran.

 

RUHANİ
(Önde giden Diyakos'u takip ederek)
Krallığının şanlı tahtı üzerinde oturan kutlu olsun ki daima Heruvimlerin üzerindedir, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

 

Evloğiménos i o epí thrónu dóksis tis vasilías su, o kathímenos epí ton Heruvím pándote nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín. 

RUHANİ
Dikkat edelim!

Próshomen!

OKUYUCU
(Günün Prokimenonunu söyler.)

RUHANİ
Işıldama.

 

 

 

Sofía.

OKUYUCU
ncilden okunacak mektup veyaElçilerin Işleri kitabınının bir kısmının başlığını söyler.)

RUHANİ
Dikkat edelim!

 

 

 

 

 

Próshomen!

OKUYUCU
(O güne ait Pavlos veya diğer Elçilerin mektuplarından okur.) 
(
Bu sırada Diyakos veya Ruhani Peder buhurdanlıkla usulüne göre günlükler.)
(
Mektupların okunması bittiği zaman Ruhani okuyucuyu taktis eder.)
RUHANİ
Barış seninle ve bütün halkla olsun.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iríni si to evaggelizoméno ke pandí to laó.

KORO
Aliluia, Aliluia, Aliluia

Allilúyia, Allilúyia, Allilúyia.

(Mektuplar okunduğu sırada İncil okunmasına hazırlık olarak şu dua sessiz olarak Ruhani tarafından okunur.)


RUHANİ
Ey merhamet sahibi Efendi, ilahî bilginin temiz ışığını kalplerimize dök ve İncil'in mesajını anlıyabilmemiz için zihin açıklığı ver. Sen’in ilahi emirlerinin korkusunu kalplerimize yerleştir ki bütün bedensel arzuları terk edip manevi yaşama girelim ve her zaman Sen’i hoşnut eden eylemleri düşünelim ve yapalım. Çünkü ruhumuzu ve bedenizi aydınlatan Sen’sin ey Mesih Allah, Sana yücelik sunarız, ezeli Baban’la ve çok kutsal ve iyi ve yaşam veren Ruhun’la ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

 

 

 

 

 

Éllampson en tes kardíes imón, filántrope Déspota, to tis sis Theoğnosías akíraton Fos ke tus tis dianías imón diánikson oftalmús is ton evaggelikón su kiriğmáton katanóisin. Énthes ke ton ton makaríon su endolón fóvon, ina tas sarkikás epithimías pásas katapatísandes Pnevmatikín politían metélthomen, pánda ta pros evaréstisin tin sin ke fronúndes ke práttondes. Si ğar i o fotismós ton psihón ke ton somáton imón, Hristé o Theós ke si tin dóksan anapémbomen, sin to anárho su Patrí ke to Panağío ke ağathó ke zoopió su Pnévmati nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín.

DIYAKOS
(Diyakos İncil’i alıp Ruhani Pederin önünde eğilerek:)

Ey Ruhani Peder, İncil yazarı ...................... 'ın İncil okuyucusunu kutsa.

 

 

 

Evlóğison Déspota ton evaggelistín tu Ağíu apostólu…

 

RUHANİ
Aziz ve şanlı İncil yazarı ............................. aracılığı ile Allah, İncil'i okuyacak olan sana söz ve güç versin, öyle ki sevgili Oğlu İsa Mesih' in Müjdesini okuyup bitiresin.

O Theós diá presvión tu Ağíu, endóksu, apostólu ke Evaggelistú…. dói si ríma to evaggelizoméno dinámi pollí, is ekplírosin tu Evaggelíu tu ağapitú İú aftú, Kiríu de imón İisú Hristú.

DIYAKOS
Amin, Amin, Amin. Bana dediğin gibi olsun
.

 

Amín, Amín, Amín. Génito mi katá to ríma su.

RUHANİ
Işıldama. Kutsal İncil'i ayakta dinleyelim. Hepinize barış olsun.

 

Sofía. Orthí akúsomen tu Ağíu Evaggelíu. Iríni pási.

KORO
Ve senin Ruhunla

 

Ke to Pnévmati su.

RUHANİ (D)
................................
tarafından yazılan Kutsal İncil'den okuma.

 

Ek tu katá… Ağíu Evaggelíu to anáğnosma.

RUHANİ
Dikkat edelim.

 

Próshomen.

RUHANİ (D)
ncili okur ve eğer İncil'i Diyakos okuyor ise onu kutsar.)
Barış seninle olsun.

 

 

 

Iríni si.

KORO
Yücelikler Sana Ya Rab. Yücelikler Sana.

 

Dóksa si Kírie dóksa Si.

RUHANI

Söyleyelim tüm ruhumuzla ve tüm yüreğimizle söyleyelim:

 

 

ĺpomen pándes eks ólis tis psihís ke eks ólis tis dianías imón ípomen.

KORO

Ya Rab merhamet eyle. (Üç defa)

 

Kírie eléison.

RUHANI

Her şeye kadir olan, Rab atalarımızın Allah’ı, Sana yalvarıyoruz, bizi duy ve merhamet et.

 

Kírie Pandokrátor, o Theós ton Patéron imón, deómetha su epákuson ke eléison.

KORO

Ya Rab,merhamet eyle. (Üç defa)

 

Kírie eléison.

RUHANI

Bize merhamet et,  ey Allah. Sen’in yüce şefkatine dayanarak, Sana yalvarıyoruz, duy bizi ve merhamet et.

 

Eléison imás o Theós katá to méga éleos sou deómetha su, epákuson ke eléison.

 

KORO

Ya Rab,merhamet eyle. (Üç defa)

 

Kírie eléison.

 

RUHANI

Ayrıca bütün dindar Ortodoks hristiyanlar için dua ediyoruz.

 

Éti deómetha ipér ton efsevón ke orthodókson hristianón.

KORO

Ya Rab merhamet eyle. (Üç defa)

 

Kírie eléison.

RUHANI

Ayrıca Patríğimiz (veya Piskoposumuz, ismi) aziz pederler Mesih'in diyakosları, [bu kutsal manastırın keşişleri (ve/veya rahibeleri] tüm ruhban sınıfı ve cemaat için dua ediyoruz.

 

Éti deómetha ipér tu Arhiepiskópu ke Patríarhu imón......ke pásis tis en Hristó imón adelfótitos.

 

KORO

Ya Rab, merhamet eyle. (Üç defa)

Kírie eléison.

 

RUHANI

Ayrıca Senin hizmetkarların olan;bu şehirde ikamet eden veya çevreden gelmiş bütün dindar ve Ortodoks hristiyanlar, bu kilisenin bağışçıları, destekçileri ve üyeleri olanların günahlarının affı ve merhamet ve teselli bulması, yaşamı, huzuru, sağlığı, kurtuluşu  için dua ediyoruz.

 

Éti deómetha ipér eléus, zoís, irínis, iğías, sotirías, episképseos, sinhoríseos ke aféseos ton amartión ton dúlon su, pándon ton efsevón ke orthodókson hristianón, ton katikúndon ke parepidimúndon en ti póli ke ti enoría táfti, ton epitrópon ke sindromitón tis Ağías Ekklisías táftis.

KORO

Ya Rab, merhamet eyle. (Üç defa)

 

Kírie eléison.

RUHANI

Ayrıca, hâtırası aziz olan çok kıymetli bu kutsal [manastırın veya] kilisenin kutsal kurucuları ve burada ve her yerde istirahate çekilmiş olan, bizlerden önce bu dünyadan sonsuzluğa göçmüş olan bütün dünyadaki Ortodoks pederlerimiz ve kardeşlerimiz için dua ediyoruz.

 

Éti deómetha ipér ton makaríon ke aimníston ktitóron tis Ağías Ekklisías/Monís táftis ke ipér pándon ton proanapafsaménon patéron ke adelfón imón, ton entháde efsevós kiménon ke ton apandahú orthodókson.

 

KORO

Ya Rab, merhamet eyle. (Üç defa)

 

Kírie eléison.

RUHANI

Ayrıca bu kutsal ve övgüye layık olan kiliseye iyi işleri ve eylemleri ile gelenler, kilisenin hizmetinde görev alanlar, ilahi okuyucuları ve burada bulunanlar, Senin yüce ve sınırsız merhametine sığınanlar için dua ediyoruz.

 

Éti deómetha ipér ton karpoforúndon ke kallierğúndon en to Ağío ke pansépto naó túto, kopióndon, psallóndon ke ipér tu periestótos laú, tu apekdehoménu to pará su méğa ke plúsion éleos.

 

KORO

Ya Rab,merhamet eyle. (Üç defa)

 

Kírie eléison.

(Burada eğer cemaatten özel olarak isteği olanlar varsa, hastası olanların vs. şifa dilekleri olanların duaları sunulur.)

 

RUHANI (kısık bir sesle): Rab Tanrı’mız, hizmetkârlarının bu içten yakarışını kabul et, üzerimize ve Sen’den gelecek yüce merhameti bekleyen diğer tüm insanlarının üzerine şefkatini yağdır.

 

 

 

Kírie o Theós imón, tin ektení táftin ikesían prósdekse pará ton son dúlon, ke eléison imás katá to plíthos tu eléus su. Ke tus iktirmús su katápempson ef imás ke epí pánda ton laón su, ton apekdehómenon to pará su plúsion éleos.

RUHANI (yüksek sesle)

Sen ki, bağışlayan bir Rab’sin ve insanoğlunu seversin; Sen’in adına, Baba'ya, Oğul'a ve Kutsal Ruh'a, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca şan ve görkem olsun. Amin.

 

Óti eleímon ke filánthropos Theós ipárhis, ke si tin dóksan anapémbomen, to Patrí ke to İó ke to Ağío Pnévmati, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amin.

KATEKÜMENLERİN DUASI

 

(Katekümenlerin yakarışı boyunca, Ruhani sunak masasının üzerine İsa'nın gömülüşünü betimleyen bir örtü-kumaş serer.)

 

RUHANI

Rab’be dua edin, ey katekümenler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éfksasthe i katihúmeni to Kirío.

 

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANI

Siz imanlılar, katekümenler için dua edin ki Rab onlara merhametini bahşetsin.

 

I pistí ipér ton katihuménon deithómen. İna o Kírios aftús eleísi.

 

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANI

Öyle ki, (O) onlara gerçeğin sözünü öğretsin.

 

Katihísi aftús ton lóğon tis alithías.

 

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANI

Öyle ki, (O) onlara doğruluğun Müjde'sini  açıklasın.

 

Apokalípsi aftís to Evaggélion tis dikeosínis.

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANI

Öyle ki, (O) onları kendi kutsal, Evrensel ve Elçisel Kilisesi'yle birleştirsin.

 

Enósi aftús ti ağía aftú katholikí ke apostolikí Ekklisía.

 

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANI

Kurtar onları, onlara merhametini bahşet, onları muhafaza et ve koru, ey Rab, Senin lütfunla.

 

Sóson, eléison, andilavú ke diafílakson aftús, o Theós ti si háriti.

 

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANI

Ey katekümenler, Rab’bin önünde başlarınızı eğin.

 

İ kathúmeni tas kefalás imón to Kirío klínate.

RUHANI

Ey RAB Allah’ımız, Sen ki yükseklerdesin ve biz değersiz kullarına kulak verirsin, Sen ki biricik ve tek Oğlun, Allah’ımız ve Rab’bimiz İsa Mesih’i insanlığın kurtuluşu için gönderdin, başlarını Senin önünde eğmiş olan katekümen hizmetkârlarına bak ve onları doğru vakitte, yeniden doğuş yıkanması, günahların bağışlanması ve ölümsüzlük giysisi için değerli kıl. Onları Sen’in kutsal, Evrensel ve Elçisel kilisenle birleştir ve onları seçilmiş halkın (sürün) olarak işaretle.

 

 

Kírie o Theós imón, o en ipsilís katikón ke ta tapiná eforón, o tin sotirían to géni ton anthrópon eksapostílas, ton monoğení su İón ke Theón, ton Kírion imón İisún Hristón, epívlepson epí tus dúlus su tus katihuménus tus ipokeklikótas si ton eaftón afhéna ke kataksíoson aftús en keró efthéto tu lutrú tis palliggenesías, tis aféseos ton amartión ke tu endímatos tis aftharsías. Énoson aftús ti ağía su katolikí ke apostolikí ekklisía ke sinkatarítmison aftús ti eklektí su pímni.

RUHANI

Böylece onlar da bizlerle beraber, Senin çok  saygıdeğer ve görkemli ismini Baba'nın,Oğul'un ve Kutsal Ruh'un adını şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca yüceltebilsinler.

 

İna ke aftí sin imín doksázosi to pándimon ke meğaloprepés ónoma su, tu Patrós ke tu İú ke tu Ağíu Pnévmatos, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

 

KORO

Amin.

 

Amín.

RUHANI (D)

Tüm siz katekümenler, dışarı çıkın! Dışarı çıkın tüm siz katekümenler! Tüm siz katekümenler, dışarı çıkın! Hiçbir katekümen kalmasın.

 

Ósi katihúmeni proélthete, i katihúmeni proélthete. Ósi katihúmeni proélthete. Mi tis ton katihuménon.

Ancak biz inanlılar yine ve yine barış içinde Rab’be dua edelim.

Ósi pistí, éti ke éti en iríni tu Kiríu deithómen.

RUHANİ (D)
Lütfunla bize yardım et, merhamet et, bizi kurtar ve koru, Ya Rab, lûtufkâr Bilgeliğinle!

Andilavú sóson eléison ke diafílakson imás o Theós ti si háriti.Sofía.

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANI (kısık bir sesle)

 

Ey Her Şeye Gücü Yeten Rab Allah, bizi kutsal sunağının huzurunda durmaya ve günahlarımız ve bu topluluğun hatâları için merhametini dilemeye lâyık kılan Sana şükürler sunarız. Yalvarışlarımızı kabul et, ey Allah, Sana dualar ve dilekler ve tüm halkın için kansız kurbanlar sunmaya bizleri layık kıl. Ve Sana ait bu göreve atadığın bizleri, Kutsal Ruhunun gücüyle, günahsız ve suçsuz bir şekilde vicdanımızın pak tanıklığında her zaman ve her yerde Sana seslenmek üzere Kendine layık hale getir; öyle ki bizi duyarak iyiliğinin bolluğu uyarınca bize merhamet  gösterebilesin.

 

 

Efharistúmen si, Kírie o Theós ton dinámeon, to kataksiósandi imás parastíne ke nin to Ağío su thisiastirío ke prospesín tis iktirmís su ipér ton imetéron amartimáton ke ton tu laú ağnoimáton. Prósdekse o Theós tin déisin imón, píison imás aksíous genésthe tu prosférin si deísis ke ikesías ke thisías anemáktus ipér pandós tu laú su ke ikánoson imás, us éthu is tin diakonían su táftin en ti dinami tu Pnévmatos su tu Ağíu, akatağnóstos ke aproskóptos, en katharó to martirío tis sinidíseos imón, epikalíste se en pandí keró ke tópo ína isakúon imón, íleos imín iis en to plíthi tis sis ağathótitos.

(yüksek sesle)

Çünkü Sana aittir tüm yücelik, saygı ve tapınma, Baba'ya, Oğula ve Kutsal Ruh'a, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Óti prépi si pása dóksa, timí ke proskínisis, to Patrí ke to İó ke to Ağío Pnévmati, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

KORO

Amin.

 

Amín.

RUHANİ (D)
Tekrar ve tekrar barışla Rabbe yalvaralım.

 

Éti ki éti en iríni tu Kiríu deithómen.

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Ya Rab, lütfunla bizi destekle, kurtar, merhamet et ve koru.

 

Andilavú sóson eléison ke diafílakson imás o Theós ti si háriti.

RUHANİ

(kısık sesle)

Tekrar ve tekrar Sana yalvarıyor ve dua ediyoruz; Ey İyi Olan, insanoğlunu seven, duamızı işit, ruhlarımızı ve bedenlerimizi her türlü bedenî ve fikrî kirlilikten arındır ve bizi Sen’in kutsal sunağının önünde kınanmadan ve suçlanmadan durabilmeye lâyık kıl. Bizimle birlikte dua edenlere yaşamda, imanda ve zihin açıklığında ilerleyebilmeyi lütfet.  Onların Sana, çekinerek ve sevgiyle, kusursuz ibadet edebilmelerine, Sen’in kutsal gizemlerini suçlanmadan paylaşmalarına ve Sen’in göksel krallığına lâyık olmalarına izin ver.

 

 

 

Pálin ke pollákis si prospíptomen ke su deómetha, ağathé ke filántrope, ópos epivlépsis epí tin déisin imón, katharísis imón tas psihás ke ta sómata apó pandós molismú sarkós ke Pnévmatos ke dóis imín anénohon ke akatákriton tin parástasin tu Ağíu su thisiastiríu. Hárise de o Theós, ke tis sinefhoménis imín prokopín víu ke písteos ke sinéseos Pnevmatikís. Dos aftís pándote metá fóvu ke ağápis latrévin si, anenóhos ke akatakrítos metéhin ton ağíon su mistiríon ke tis epuraníu su vasilías aksiothíne.

(yüksek sesle)
Bağışla ki Sen’in gücünle ve her zaman korunarak Sana yücelik sunalım, Baba'ya ve Oğul'a ve Kutsal Ruh'a ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Ópos ipó tu krátus su pándote filattómeni si dóksa anapémbomen to Patrí ke to İó ke to Ağío Pnévmati, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

KORO
Ey Heruvimleri gizemle temsil eden bizler, yaşam veren Üç kutsallı ilahiyi nağmelendirelim. Şimdi hayatın bütün kaygılarını bir yana bırakalım ki her varlığın Kral’
éné karşılayabilelim. O'ki görünmeden melekler ordusuyla çevrelenmektedir. Alliluyia

 

 

I ta heruvím mistikós ikonízondes ke ti zoopió Triádi ton trisáğíon ímnon prosádondes pásan nin viotikín apothómetha mérimnan os ton Vasiléa ton ólon ipodeksómeni, tes aggelikés aorátos doriforúmenos táksesin, allilúyia.

RUHANİ
(bu ilahi okunurken sunağın önünde şu duayı okur) Bedenin arzularına ve şehvetine bağımlı olanlardan hiç biri Sana gelmeye veya yaklaşmaya veya kutsal hizmetlerde bulunmaya lâyık değildir, ey yüceliğin Kralı, zira Sana hizmet etmek semavî güçler için bile büyük ve müthiştir. Sen insanlar için sözle anlatılamayan ve sınırsız sevginle, değişmeden ve Allah’lığından hiç bir şey kaybetmeden insan oldun ve bize başrahip oldun ve bize bu kansız kurbanın kutsal törenini gerçekleştirmeyi emanet ettin. Sen, her varlığın Efendisi, Sen ya Rab Allah’ımız göklerdeki ve yeryüzündeki varlıkların tek egemenisin. Sen ki Heruvimli tahtta otururusun ve Serafimlere hükmedersin ve İsrail'in Kralısın. Sen tek kutsalsın ve azizler arasında oturursun. Sen ki tek iyi ve bizi işitmeye hazır olansın, cesaret edip Sana yalvarıyorum, ben günahkâr ve değersiz kulunu gözet, ruhumu ve vicdanımı arıt. Kutsal Ruh'un gücüyle, ruhaniyet lûtfunu kuşanmış ve bu kutsal sunakta durarak, kutsal ve lekesiz bedenine ve değerli kanına kutsal hizmet vermeğe layık kıl. Bunun için Sana yaklaşıyor ve başımı eğerek yalvarıyorum, yüzünü benden çevirme ve beni diğer çocuklarından ayırma. Ben günahkar ve değersiz kulunu bu hediyeleri sunmaya lâyık kıl. Sen hem sunan hem de sunulan, kabul kılan ve bölüştürülensin, ey Mesih Allah’ımız, Sana yücelik sunuyoruz, ezeli Baban’la ve çok kutsal yaşam veren Ruhunla ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

 

 

Udís áksios ton sindedeménon tes sarkikés epithimíes ke idonés prosérhesthe i proseggízin i liturğín si Vasiléf tis dóksis. To gar diakonín si méğa ke foverón ke aftés tes epuránies dinámesin, all ómos diá tin áfaton ke amétriton su filanthropían atréptos ke analliótos yéğonas ánthropos ke arhieréfs imón ehrimátisas ke tis liturgikís táftis ke anemáktu thisías tin ierurğían parédokas imín os despótis ton apándon. Si gar mónos Kírie o Theós imón despózis ton epuraníon ke ton epiğíon o epi thrónu heruvikú epohúmenos o ton serafím Kírios ke vasiléfs tu Israíl, o mónos Ağíos ke en ağíis anapavómenos. Se tínin disopó ton mónon ağathón ke evíkoon epívlepson ep emé ton amatolón ke ahríon dúlon su ke kathárison mu tin psihín ke tin kardían apo sinidíseos ponirás ke ikánoson me en ti dinámi tu Ağíu Pnévmatos endediménon tin tis ieratías hárin parastíne ti ağía su táfti trapézi ke ierurğíse to áğion ke áhranton su sóma ke to tímion éma. Si gar prosérhome klínas ton emaftú afhéna ke déome su. Mi apostrépsis to prósopon su ap emú midé apodokimásis me ek pédon su, all aksíoson prosenehthíne si ip emú tu amartolú ke anaksíu dúlu su ta dóra táfta. Si gar i o prosféron ke prosferómenos ke prosdehómenos ke diadidómenos, Hristé o Theós imón, ke si tin dóksan anapémbomen, sin to anárho su Patrí ke to panağío ke ağathó ke zoopió su Pnévmati, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín.

(Devaménda Ruhani ve Diyakos Üç kutsallı ilahiyi sőyleyerek üç defa secde ederler)

Ey Heruvimleri gizemle temsil eden bizler, yaşam veren Üç kutsallı ilahiyi nağmelendirelim. Şimdi hayatın bütün kaygılarını bir yana bırakalım ki...

 

 

I ta heruvím mistikós ikonízondes ke ti zoopió Triádi ton trisáğíon ímnon prosádondes pásan nin viotikín apothómetha mérimnan...

 

DIYAKOS

Her varlığın Kral’éné karşılayabilelim. O'ki görünmeden melekler ordusuyla çevrelenmektedir. Alliluyia.

 

...os ton Vasiléa ton ólon ipodeksómeni, tes aggelikés aorátos doriforúmenon táksesin, allilúyia.

(Ruhani buhurdanla Aziz resimlerini, kiliseyi ve cemaati günlükleyerek kısık sesle 50. mezmuru okur.)

 

Kralımız olan Allah’a secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Allah Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız ve Allah’ımız olan Mesih’e secde edip diz çökelim.

 

 

Défte proskinísomen ke prospésomen to vasilí imón Theó.

Défte proskinísomen ke prospésomen Hristó to vasilí imón Theó.

Défte proskinísomen ke prospésomen aftó Hristó to vasilí ke Theó imón.

(Sunağın önünde üç kere eğilirler, cemaate dönerek onların önündede eğilip kutsal hizmeti yürütmek için onay almış olurlar.)

 

RUHANI

Kardeşler, ben günahkarı affedin.

 

 

 

 

 

Adelfí, sinhorésate mi to amartoló.

 

Bizden nefret edenleri ve bizi sevenleri affet, Rab.

Tis misúsin ke tis ağapósin imás sinhórison, Kírie.

Sonra sunağa (Altar) doğru gelerek Diyakos büyük örtüyü almak için Ruhani'ye, ''Kaldır Ruhani Peder'' der ve Ruhani örtüyü Diyakos'un omuzlarına yerleştirirken, ''Ellerinizi kutsal yerde kaldırın ve Rab’bi yüceltin'' der. Diyakos'a ekmek tepsisini verir, kendisi de şarap kupasını kaldırarak)

Rab Allah sevinç çığlıkları, borazan sesleri arasında yükseldi.

Eparon Déspota.

 

En iríni epárate tas híras imón is ta áyia ke evloyíte ton Kírion.

 

Anévi o Theós en alalağmó, Kírios en foní sálpiggos.

(Her ikisi de tuttukları tepsi ve kupayı yüzlerinin hizasına kadar yükselterek yan kapıdan çıkar ve BÜYÜK GİRİŞ yaparlar.)

 

RUHANİ (D)
Rab Allah hepinizi krallığında hatırlasın ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

 

 

 

 

Pándon imón mnisthíi Kírios o Theós en ti Vasilía aftú pándote, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

KORO. Amín. O'ki görünmeden melekler ordusuyla çevrelenmektedir. Alliluyia

Amín. Tes aggelikés aorátos doriforúmenon táksesin, allilúyia.

DİYAKOS (Ruhaniye)
Rab Allah Krallığında ruhbanlık hizmetini hatırlasın şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amín.

 

Tis ierosínis su mnisthíi Kírios o Theós en ti vasilía aftú, pándote nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín.

RUHANİ (Diyakosa)
Rab Allah Krallığında senin diyakonluk hizmetini hatırlasın şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.Amin.

 

Tis diakonías su mnísthii Kírios o Theós en ti vasilía aftú, pándote nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín.

(Diyakos ve Ruhani orta kapıdan içeri girerler ve evvela Ruhani kupayı sunağın üzerine dikkatle yerleştirir ve üzerindeki örtüyü çıkarır. Diyakos'un elindeki tepsiyi alır ve sunağa yerleştirirken sessiz olarak:)

« Asil Yusuf Senin pak bedenini çarmıhtan indirerek, hoş kokulu esanslarla tertemiz bir kefen içine koydu, cenaze törenini yaptı ve yeni bir mezara yerleştirdi. » ilahisini okur ve tekrar üzerindeki örtüyü her ikisi birlikte Diyakos'un omuzundaki büyük örtü ile örterler ve günlüklerden 50. mezmurun sonuncu cümlesini üç kez söyler.''


DIYAKOS
Lûtfet, efendi.

 

 

 

 

 

 

 

O efshímon Iosíf apó tu ksílu kathelón to áhranton su sóma, sindóni kathará ilísas ke arómasin en mnímati kenó kidéfsas apétheto.

 

 

 

 

Ağáthinon Déspota.

RUHANI

Ey Allah, lütfet Siyona iyilik yap, Yeruşalimin surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur. Ya Rab merhamet eyle.

 

Ağáthinon, Kírie en ti evdokía su ti Sión ke ikodomithíto ta tíhi İerusalím. Tóte evdokisis thisían dikeosínis, anaforán ke olokaftómata. Tóte anísusi epí to thisiastírion su móshus ke eléison me o Theós.

RUHANI (Diyakos’a)

Hatırla beni, ayindaş ve kardeşim.

 

Mnísthiti mu adelfé ke silliturğé.

 

DIYAKOS

Rab Allah, Krallığında senin ruhanî hizmetini her zaman hatırlasın, şimdi  ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.  Âmin.

 

Tis ierosínis su mnisthíi Kírios o Theós en ti vasilía aftú, pándote nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín.

Benim için dua et kutsal baba.

Éfkse ipér emu Déspota áğie.

RUHANI

Kutsal Ruh senin üstüne inecek ve En Yüce’nin gücü seni gölgesine alacak.

 

Pnévma áğíon epeléfsete epí se, ke dínamis İpsístu episkiási si.

 

DIYAKOS

Ruh’un Kendisi, yaşamımızın her günü bizimle birlikte işlesin. Beni hatırla kutsal baba.

 

 

Aftó to Pnévma silliturğísi imín pásas tas iméras tis zoís imón. Mnísthiti mu Déspota áğie.

RUHANI

Rab Allah Krallığında senin diyakonluk hizmetini her zaman hatırlasın, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Tis diakonías su mnisthíi Kírios o Theós en ti vasilía aftú, pándote, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

DIYAKOS

Âmin.

 

Amín.

 

(Diyakos büyük kapı önünde durarak)

RUHANİ (D)
Rab'be yalvarışımızı tamamlayalım.

 

 

Plirósomen tin déisin imón to Kirío.

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Sunulan değerli armağanlar için Rabbe yalvaralım.

 

İpér ton protethéndon timíon dóron, tu Kiríu deithómen.

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ
Bu kutsal ev ve buraya iman, saygı ve Allah korkusu ile girenler için Rabbe yalvaralım.

 

 

İpér tu Ağíu íku tútu ke ton metá písteos, evlavías ke fóvu Theú isiónton en aftó, tu Kiríu deithómen.

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)

Her türlü sıkıntı, öfke, tehlike ve zor durumlardan kurtulmamız için Rabbe yalvaralım.

 

İpér tu risthíne imás apó pásis thlípseos, orğís, kindínu ke anágis tu Kiríu deithómen.

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Ya Rab, lütfunla bizi destekle, kurtar, merhamet et ve koru.

Antilavú sóson eléison ke diafílakson imás o Theós ti si háriti.

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Tüm günün eksiksiz, kutsal, barış içinde ve günahsız olmasını Rabbden dileyelim.

 

Tin iméran pásan telían ağían irinikín ke anamártiton, pará tu Kiríu etisómetha.

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Barış meleğinin güvenilir, yol gösteren, can ve bedenlerimizin koruyucusu olmasını Rabbden dileyelim.

 

Aggelon irínis pistón odiğón fílaka ton psihón ke ton somáton imón pará tu Kiríu etisómetha.

 

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Günah ve suçlarımızın bağışlanmasını ve onlardan arınmayı Rabbden dileyelim.

 

Signómin ke áfesin ton amartión ke ton plimmelimáton imón pará tu Kiríu etisómetha.

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Ruhumuza iyi ve yararlı olanı ve dünyada barışı Rabbden dileyelim.

 

Ta kalá ke simféronta tes psihés imón ke irínin to kósmo pará tu Kiríu etisómetha.

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Yaşamımızın kalanının barış ve tövbeyle geçmesini Rabbden dileyelim.

 

Ton ipólipon hrónon tis zoís imón en iríni ke metanía ektelése pará tu Kiríu etisómetha.

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Yaşam sonumuzun Hristiyanca, barış içinde, utanç duymadan ve acısız olmasını ve Mesih'in müthiş yargı tahtı önünde iyi hesap vermeyi Rabbden dileyelim.

 

Hristianá ta téli tis zoís imón anódina, anepéshinda, iriniká ke kalín apoloğían, tin epí tu foverú vímatos tu Hristú etisómetha.

 

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Tamamen kutsal, saf, kutsanmış, çok şanlı hanımefendi, Allahdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri hatırlayarak kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Allaha emanet edelim.

 

Tis Panağías Ahrándu, iperevloğiménis, endóksu despínis imón, Theotóku ke aiparthénu Marías metá pándon ton ağíon mnimónefsantes, eaftús kai allílus ke pásan tin zoín imón Hristó to Theó parathómetha.

KORO
Sana Ya Rab

 

Si Kírie.

RUHANİ
(Kısık Sesle)
Her şeye gücü yeten Rab Allah, Sen tek kutsalsın. Yürekten Senin adını çağıranların yüceltme sunularını kabul eden, biz günahkarların yalvrışlarını kabul et ve kutsal sunağına al. Senin önüne günahlarımız ve cemaatin kusurları için armağanlar ve manevi sunular sunabilme olanağını bize ver. Bizi yanında lütuf bulma değerinde kıl ki bizlerin sunusu Sende kabul görsün ve merhametli Ruh'un bu armağanlarla cemaatin üstünde barınsın.

 

Kírie o Theós o Pandokrátor, o mónos Áğios, o dehómenos thisían enéseos pará ton epikaluménon se en óli kardía, prósdekse ke imón ton amartolón tin déisin ke prosáğağe to Ağío thisiastírio. Ke ikánoson imás proseneggín si dóra te ke thisías Pnevmatikás ipér ton imetéron amartimáton ke ton tu laú ağnoimáton. Ke kataksíoson imás evrín hárin enópion su, tu genésthe si efprósdekton tin thisían imón, ke episkinóse to pnévma tis háritos su to ağathón ef imás ke epí ta prokímena dóra táfta ke epí pánda ton laón su.

(Yüksek Sesle)
Senin tek doğan Oğlunun merhametiyle, Sen ki O'nunla kutsanmışsın, Sen’in çok kutsal, iyi, yaşam veren Ruhun’la, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Diá ton iktirmón tu monoğenús su İú meth u evloğitós i, sin to panağío ke ağathó ke zoopió su Pnévmati, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

KORO
Amin

 

Amín.

RUHANİ
Barış sizinle olsun.

Iríni pási.

KORO
Ve senin ruhunla.

Ke to Pnévmati su.

RUHANİ (D)
Birbirimizi sevelim ki beraberce ikrar edelim.

 

Ağapísomen allílus ína en omonía omoloğísomen.

KORO
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh Üçlemesi özde birdir ve bölünmez.

 

Patéra İón ke Áğion Pnévma, Triáda omoúsion ke ahóriston.

(Ruhani sunağın önünde üç kez eğilir ve örtülerle kaplı olan tepsi ve kupayı öper ve kısık sesle)

 

RUHANİ
Ya Rab Sen’i seveceğim, Sen gücümsün. Rab benim dayanağım, sığınağım ve kurtarıcımdır.

 

 

 

 

 

Ağápiso se, Kírie i ishís mu, Kírios steréoma mu, ke katafiğí mu, ke rístis mu.

(Kutsal ayinde Metropolit varsa diğer Ruhaniler sıralarına göre kutsal armağanları öperler ve Metropolit'e gelip '' Mesih aramızda olsun '' derler. Metropolit'te elini öpen Ruhanilere hitaben. '' Şimdi ve daima'' der. Bu durumda koro '' Baba, Oğul ve Kutsal Ruh Üçlemesi'' ilahisi yerine

''Ya Rab Sen’i seveceğim, Sen gücümsün. Rab benim dayanağım, sığınağım ve kurtarıcımdır'' ilahisini okur. Birden fazla Ruhani Peder ayine katılmışsa aynen yukarıda belirtilen düzen uygulanır.)


RUHANİ (D)
Kapılara, kapılara dikkat edelim.
Işıldama. Dikkat edelim

 

 

 

 

O Hristós en méso imón.

Ke éste ke éste.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas thíras tas thíras! en Sofía Próshomen.

OKUYUCU
(iman duasını yüksek sesle okur) İnanérém Bir Allah’a,

 

PİSTÉVO İS ÉNA THEÓN,

 

herşeye gűcű yeten Baba’ya,

PATÉRA, PANDOKRÁTORA,

göğűn ve yerin tűm görűnen ve görűnmeyenlerin Yaradanéna.

 

PİİTĺN URANÚ KE ĞİS, ORATÓN TE PÁNDON KE AORÁTON.

Tek Rab İsa Mesih’e,

 

KE İS ÉNA KĺRİON İİSÚN HRİSTÓN,

Allah’ın Oğluna, Tek doğana,

 

TON İÓN TU THEÚ TON MONOĞENĺ

tűm çağlardan önce Baba’dan doğana,

TON EK TU PATRÓS ĞENNİTHÉNDA PRO PÁNDON TON EÓNON.

ék’tan Işék,

FOS EK FOTÓS,

Gerçek Allah’tan Gerçek Allah’a,

 

THEÓN ALİTHİNÓN EK THEÚ ALİTHİNÚ

Doğan’a, yaratélmayana,

ĞENNİTHÉNDA U PİİTHÉNDA,

Baba ile Bir özde olana,

OMOÚSİON TO PATRĺ

tűm şeylerin O’nunla yaratéldéğéna.

Dİ Ú TA PÁNDA EĞÉNETO.

Biz insanlar ve kurtuluşumuz için,

 

TON Dİ İMÁS TUS ANTHRÓPUS KE DİA TİN  İMETÉRAN SOTİRĺAN,

göklerden aşağéya inene,

KATELTHÓNDA EK TON URANÓN

Kutsal Ruh ve bakire Meryem’den beden alana ve insan olana.

 

KE SARKOTHÉNTA EK PNÉVMATOS AĞĺU KE MARĺAS TİS PARTHÉNU KE ENANTHROPĺSANDA.

Üstelik bizler için Pontus’lu Pilatus zamanında çarméha gerilene,

STAVROTHÉNDA TE İPÉR İMÓN EPĺ  PONTĺU PİLÁTU,

Acé çekene ve gömülene,

KE PATHÓNDA KE TAFÉNDA,

Kutsal Yazélara göre űçűncű gűnde dirilene.

KE ANASTÁNDA TİN TRĺTİN İMÉRAN KATÁ TAS GRAFÁS.

Göklere yűkselene ve Babanın sağénda oturana.

 

KE ANELTHÓNDA İS TUS URANÚS KE KATHEZÓMENON EK DEKSİÓN TU PATRÓS.

Görkemle yine gelecek olana,

dirileri ve ölűleri yargélamaya.

 

KE PÁLİN ERHÓMENON METÁ DÓKSİS KRĺNE ZÓNDAS KE NEKRÚS

O’nun ki Kralléğénén sonu olmayana.

Ú TİS VASİLĺAS UK ÉSTE TÉLOS.

Kutsal Ruh’a, Rab’be, yaşam verene,

 

KE İS TO PNÉVMA TO AĞİON TO KĺRİON TO ZOOPİÓN

Baba’dan çékana,

 

TO EK TU PATRÓS EKPOREVÓMENON

Baba ve Oğul ile birlikte tapélana ve onurlandérélana

 

TO SİN PATRĺ KE İÓ SİMPROSKİNÚMENON KE SİNDOKSAZÓMENON

Peygamberler aracéléğéyla konuşmuş olana.

TO LALĺSAN DİÁ TON PROFİTÓN.

 

Bir, Kutsal, Evrensel ve elçisel Kilise’ye.

İS MĺAN AĞĺAN KATHOLİKĺN KE APOSTOLİKĺN EKKLİSĺAN.

Onaylarém gűnahlarén bağéşlanmasé için olan tek vaftizi.

OMOLOĞÓ EN VÁPTİSMA İS ÁFESİN AMARTİÓN.

Beklerim ölűlerin dirilişini ve gelecek çağ yaşaméné.

PROSDOKÓ ANÁSTASİN NEKRÓN KE ZOĺN TU MÉLLONTOS EÓNOS.

KORO
Amin.

Amín.

man duası okunurken Ruhani Peder büyük örtüyü, kutsal armağanlar üzerinde titretircesine hareket ettirir)


RUHANİ (D)
Doğru duralım. Korku ile duralım. Kutsal kurbanı barış içinde sunmaya dikkat edelim.

 

 

 

 

 

Stómen kalós, stómen metá fóvu, Próshomen tin ağían anaforán en iríni prosférin.

 

KORO
Merhamet ve barış ve bir yüceltme kurbanıdır.

 

Éleon irínis, thisían enéseos.

RUHANİ
Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu ve Baba Allah’ın sevgisi ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı hepinizle olsun.

 

I háris tu Kiríu imón İisú Hristú ke i ağápi tu Theú ke Patrós ke i kinonía tu Ağíu Pnévmatos, íi metá pándon imón.

(O anda Ruhani Peder cemaati eliyle kutsar.)
KORO
Ve senin ruhunla.

 

 

 

Ke metá tu Pnévmatos su.

RUHANİ
(Ellerini göğe kaldırarak)
Kalplerimizi yukarıya yöneltelim.

 

 

Áno shómen tas kardías.

KORO
Rab'be yönelttik.

 

Éhomen pros ton Kírion.

RUHANİ
Rab’be şükran sunalım.

 

Efharistísomen to Kirío.

KORO
Doğru ve haktır.

 

Áksion ke díkeon.

(bazı kiliselerde, Kudüs kilisesi dahil, koronun yukarıdaki cevabına şu ibareyi de ekliyorlar. Tapınmak Baba'ya, Oğul'a, Kutsal Ruh'a, özdeş ve bölünmez üçlemeye)

 

RUHANİ
(kısık sesle)

 

Senin tüm eğemenliğinin içinde, sana ilâhi sunmak, kutsamak, yüceltmek, teşekkürler sunmak ve tapınmak doğru ve haktır. Sen anlatılamaz, düşünülemez, görünmeyen, üstün anlayışta, ebediyen olan ve daima mevcut olan Allah’sın, Sen ve senin biricik Oğlun ve Kutsal Ruh’unla. Sen bizleri yokluktan var ettin ve düştüğümüzde tekrar dirilttin, bizi göklere yükseltinceye kadar her şeyi yapmaktan çekinmedin ve gelecek olan Krallığını da bağışladın. İşte bütün bunlar için bütün bildiğimiz ve bilmediğimiz, görünen ve görünmeyen nimetler için sana, biricik Oğluna ve Kutsal Ruh’una teşekkürler ederiz. Zira her ne kadar binlerce Başmelekler, onbinlerce Melekler, Heruvimler ve Serafimler, altıkanatlılar, çokgözlüler,  yükseklerde uçuşan kanatlılar senin yanında bulunuyorsa da, bu kutsal ayini ellerimizden kabul etmeyi tenezzül ettiğinden sana teşekkür ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áksion ke díkeon se imnín, se evloğín, se enín, si efharistín, se proskinín en pantí tópo tis despotías su. Si gar i Theós anékfrastos, aperinóitos, aóratos, akatáliptos, aí on osáftos on. Si ke o monoğenís su İós ke to Pnévma su to Áğion. Si ek tu mi óndos is to íne imás paríğağes ke parapesóndas anéstisas pálin ke uk apéstis pánda pión éos imás is ton uranón aníğağes ke tin vasilían su eharíso tin méllusan. Ipér túton apándon efharistúmen si ke to monoğení su İó ke to Pnévmati su to Ağío. İpér pándon on ísmen ke on uk ísmen, ton fanerón ke afanón everğesión, ton is imás ğeğeniménon. Efharistúmen si ke ipér tis liturğías táftis, in ek ton hirón imón déksasthe katiksíosas, kéti si parestíkasi hiliádes arhaggélon ke miriádes aggélon, ta Heruvím ke ta Serafím, eksaptériğa, poliómmata, metársia, pterotá. 

(Yüksek Sesle)
Zafer ilâhisini nağmelendirirler, haykırırlar, bağırırlar ve söylerler.

Ton epiníkion ímnon ádonda voónda kekrağóta ke léğonda.

KORO
Kutal, kutsal, kutsaldır Rab-ül-Sabaut. Gökler ve Yerler görkemi ile doludur.
Yücelerdekine Osanna. Rabbin adıyla gelen kutlu olsun. Osanna yücelerdekine.

 

Áğíos, Áğíos, Áğíos Kírios Savaóth. Plíris o uranós ke i ği tis dóksis su. Ossaná en tis ipsístis Evloğiménos o erhómenos en onómati Kiríu. Ossaná en tis ipsístis.

(koro bu ilahiyi okurken peder kısık sesle)

RUHANİ
Ey insan sever efendimiz, bu göksel güçlerle birlikte bizde
yüksek sesle diyoruz; Sen kutsal, çok kutsalsın; Sen ve Sen’in biricik Oğlun ve Kutsal Ruhun. Sen kutsal, çok kutsalsın ve zaferin görkemlidir. Sen dünyayı o kadar çok sevdin ki biricik Oğlunu feda ettin. Öyle ki O`na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. O geldi ve bizim için ilahî planı yerine getirdi. Ele verildiği gece, aslında dünyanın yaşam kazanması için kendisini teslim ettiği gece, kendi aziz, arınmış, kusursuz ellerine ekmeği aldı, şükretti, kutsadı ve böldü, kendi őğrenci ve elçilerine vererek şöyle dedi:

 

 

Metá túton ke imís ton makaríon dinámeon, Déspota filántrope, voómen ke léğomen: Áğios i ke panáğios, si ke o monoğenís su İós ke to Pnévma su to Áğíon. Áğios i ke panáğios ke meğaloprepís i dóksa su. Os ton kósmon su útos iğápisas, óste ton İón su ton monoğení dúne, ína pas o pistévon is aftón mi apóllite, all éhi zoín eónion. Os elthón ke pásan tin ipér imón ikonomían plirósas, ti niktí i paredídeto, mállon de eaftón paredídu, ipér tis tu kósmu zoís, lavón árton en tes ağíes aftú ke ahrándis ke amomítis hersín, efharistísas ke evloğísas, ağiásas, klásas, édoke tis ağíis aftú mathités ke apostólis ipón:

 

(Yüksek Sesle)
Alın ve yiyin, bu sizin günahlarınızın bağışlanması için bölünen bedenimdir.

 

Lávete fáğete túto estí to sóma mu to ipér imón klómenon is áfesin amartión.

KORO
Amin.

 

Amín.

RUHANİ
(kısık sesle)
Aynı şekilde kadehi alıp dedi:

 

Omíos ke to potírion metá to dipníse, léğon:

(Yüksek Sesle)
Hepiniz bundan için. Bu sizin ve bir çoklarının günahlarının bağışlanması için dökülen yeni anlaşmadaki kanımdır.

 

Píete eks aftú pándes. Túto estí to éma mu, to tis Kenís Diathíkis to ipér imón ke pollón ekhinómenon is áfesin amartión.

KORO
Amin.

 

Amín.

RUHANİ
(kısık sesle)
Kurtuluşumuzu sağlayacak olan buyruğu ve bizim için gerçekleşenleri; Çarmıhı, gömülmeni, üç gün sonra dirilişini, göklere yükselişini, Baba’nın sağındaki tahta oturmanı ve görkemle olacak ikinci gelişini anımsayarak,

 

 

Memniméni tínin tis sotiríu táftis endolís, ke pándon ton ipér imón ğeğeniménon, tu stavrú, tu táfu, tis triiméru anastáseos, tis is uranús anaváseos, tis ek deksión kathédras, tis deftéras ke endóksu pálin parusías,

(Yüksek Sesle)
Sana Sen’in olanları Sen’den alıp her şeyde herkese sunarak,

 

Ta sa ek ton son si prosférondes katá pánda ke diá pánda,

 

KORO
Sen’i överiz, Sen’i yüceltiriz, sana şükrederiz ya Rab ve Sana dua ederiz ey Allah’ımız.

 

Se imnúmen, se evloğúmen, si efharistúmen Kírie ke deómetha su o Theós imón.

(Koro bu ilahiyi okurken Ruhani kısık sesle:)
RUHANİ
Bu manevi ve kansız tapınmayı tekrar Sana sunar, Sen’den diler ve yalvarırız ki Kutsal Ruh'unu bize ve önümüzde bulunan armağanlara gönder.

 

Éti prosféromen si tin loğikín táftin ke anémakton latrían, ke parakalúmen se ke deómetha ke iketévomen. Katápempson to Pnévma su to Áğion ef imás ke epí ta prokímena dóra táfta.

DIYAKOS
Efendi, kutsal ekmeği kutsa.

 

Evlóğison, Déspota, ton áğion árton.

RUHANİ
(sağ eliyle kutsal ekmek üzerine haç çıkararak)
Ve bu ekmeği Mesih'in değerli bedenine dönüştür.

 

 

 

Ke píison ton men árton túton tímion sóma tu Hristú su.

DIYAKOS
Amin. Efendi, kutsal kupayı kutsa.

 

Amín. Evlóğison, Déspota, to áğion Potírion.

RUHANİ
(sağ eliyle kutsal kupanın üzerine haç çıkararak)
Ve bu kupadakini Mesih'inin kanına dönüştür.

 

 

 

To de en to potirío túto tímion éma tu Hristú su.

DIYAKOS
Amin. Efendi, iki kutsalları kutsa.

 

Amín. Evlóğison, Déspota, amfótera ta áğia.

RUHANİ
Kutsal Ruh’unla onları dönüştür.

 

Metavalón to Pnévmati su to Ağío.

DIYAKOS
Amin. Amin. Amin.

 

Amín, Amín, Amín.

RUHANİ
(kısık sesle)

Onlar da katılsınlar, ruhların arınmasına, günahların bağışlanmasına, Kutsal Ruhunla buluşmaya, Göksel Krallığının mirasına, huzuruna güvenle ve yargılanmadan ve suçlanmadan çıkmaya.

 

Óste ğenésthe tis metalamvánusin is nípsin, is áfesin amartión, is kinonían tu Ağíu su Pnévmatos, is Vasilías uranón plíroma, is parrisían tin pros se, mi is kríma i is katákrima.

 

Yine bu manevi ve kansız ibadeti, imanla ölmüş olan büyük Pederler, Patríkler, Peygamberler, Elçiler, Allah sözünü yayanlar, müjdeciler, şehitler, inancı uğruna acı çekenler, nefsine hakim olanlar ve inançta olgunluğa varanlar için sunuyoruz.

Éti prosféromen si tin loğikín táftin latrían ipér ton en písti anapafsaménon propatóron, patéron, Patriarhón, profitón, apostólon, kiríkon, evaggelistón, martíron, omoloğitón, eggrateftón ke pandós Pnévmatos dikéu en písti tetelioménu.

(Yüksek Sesle)
Özellikle tamamen kutsal, saf, kutsanmı
ş, çok şanlı hanımefendimiz, Allahdoğuran ve ebediyen bakire Meryem için.

Ekserétos tis Panağías Ahrándu iperevloğiménis endóksu despínis imón Theotóku ke aiparthénu Marías.

 

KORO
Yerindedir seni ővmek, her zaman övülmeye layık ve lekesiz olan Allah’ımızın annesi. Sen ki Heruvimlerden daha saygın ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde yücesin, sen ki Allah sözünü eksiksiz doğurdun. Yüceltiriz Seni gerçek Allahdoğuran.

 

Áksion estín os alithós makarízin se tin Theotókon, tin aimakáriston ke panamómiton ke mitéra tu Theú imón. Tin timiotéran ton Heruvím ke endoksotéran asiggrítos ton Serafím, tin adiafthóros Theón lóğon tekúsan, tin óntos Theotókon se meğalínomen.

 

(Bu ilahi icra edilirken Ruhani evvela Kutsal Armağanlara günlük verir.)

 

 

RUHANİ
(kısık sesle)
Aziz Peygamber öncü ve vaftizci Yuhanna için, Aziz yücelmiş ve çok onurlu Elçiler için, anısını kutladığımız Aziz (o günün Azizinin ismi sıfatıyla anılır) için, tüm Azizler için ve onların duaları ile ey Allah bizi kutsa. Sonsuz yaşam için dirilme umuduyla ölen (dilediği ölülerin isimlerini anar) anımsa ve ey Allah’ımız yüzünün ışığının parladığı yerde onlara huzur bahşet. Ey Rab, Sen’in gerçeklerini anlatan sözleri doğrulukla öğreten tüm Ortodoks Episkoposları, tüm ruhani pederleri, tüm Mesih hizmetindeki diyakonları, tüm keşiş ve ruhbanları anımsa. Ya Rab tüm dünya için, kutsal, evrensel, elçisel kilise için, temiz ve namuslu yaşam sürenler için, tüm sivil yetkililer ve silahlı kuvvetler için bu ruhsal tapınışımızı sana sunuyoruz. Ya Rab onların barış içinde hizmet etmelerini sağla ki biz de rahatlık içinde, huzurlu, edepli ve dindar bir yaşam sürdürelim.

 

 

 

 

 

Tu Ağíu İoánu profítu prodrómu ke vaptistú, ton ağíon endókson ke panefímon apostólon, tu Ağíu…. u ke tin mnímin tu epitelúmen ke pándon su ton ağíon, on tes ikesíes epískepse imás o Theós. Ke mnísthiti pándon ton kekimiménon ep elpídi anastáseos zoís eoníu…ke anápafson aftús, o Theós imón, ópu episkopí to fos tu prosópu su. Mnísthiti Kírie pásis episkopís orthodókson, ton orthotomúndon ton lóğon tis sis alithías, pandós tu presviteríu, tis en Hristó diakonías ke pandós ieratikú táğmatos. Éti prosféromen si tin loğikín táftin latrían ipér tis ikuménis, ipér tis Ağías katholikís ke apostolikís Ekklisías, ipér ton en ağnía ke semní politía diağóndon, pásis arhís ke eksusías ke ipér tu stratú. Dos aftís Kírie, irinikón to polítevma ína ke imís en ti galíni aftón íremon ke isíhion víon diáğomen, en pási efsevía ke semnótiti.

 

(Yüksek Sesle)
Özellikle Pederimiz ve Patríğimiz............................ anımsa. Ona kutsal kilisene barış içinde hizmet etmeyi ve Sen’in Sözünü doğru bir şekilde öğretirken, emin, şerefli, sağlıklı ve uzun bir hayat lütfet.

 

En prótis mnísthiti Kírie tu arhiepiskópu imón …on hárise tes ağíes su ekklisíes en iríni, sóon, éndimon, iğiá, makroimérevonda ke orthotomúnda ton lóğon tis sis alithías.

DIYAKOS
Ve herkesin aklından geçen tüm insanları.

Ke on ékastos katá diánian éhi ke pándon ke pasón.

KORO
Ve tüm insanları.

 

Ke pándon ke pasón.

RUHANİ
(kısık sesle)
Ya Rab, içinde yaşadığımız kenti, bütün kentleri,beldeleri, burada imanla barınanları hatırla. Denizde, karada, havada seyahat edenleri, hastaları, acı çekenleri, esaret altında tutulanları anımsa, onlara kurtuluşu bağışla. Kutsal kiliselerde hizmet edenleri, fakirleri hatırlayanları, hayır işleyenleri anımsa. Ve bizlere merhametini gönder.

 

Mnísthiti Kírie tis póleos en i parikúmen ke pásis póleos ke hóras ke ton en písti ikúndon en aftés. Mnísthiti Kírie pleóndon, odiporúndon, nosúdon, kamnóndon, ehmalóton ke tis sotirías aftón. Mnísthiti Kírie ton karpoforúndon en tes ağíes su Ekklisíes ke memniménon ton peníton ke epí pándas imás ta eléi su eksapóstilon.

(Yüksek Sesle)
Ve bahşet ki, Baba, Oğul, Kutsal Ruh
’ta en yüce ve görkemli ismine tek bir ses ve tek bir yürek olarak övgüler sunalım ve yüceltelim,  şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Ke dos imín en ení stómati ke miá kardía, doksázin ke animnín to pándimon ke meğaloprepés ónoma su, tu Patrós ke tu İú ke tu Ağíu Pnévmatos, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

KORO
Amin.

 

Amín.

RUHANİ
Yüce Allah ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in merhameti sizinle olsun.

 

Ke éste ta eléi tu meğálu Theú ke Sotíros imón İisú Hristú metá pándon imón.

(cemaate dönerek onları kutsar)

KORO
Ve senin ruhunla.

 

 

Ke metá tu Pnévmatos su.

RUHANİ (D)
Bütün azizleri anımsadıktan sonra barışla Rab’be yalvaralım.

 

Pándon ton ağíon mnimonéfsandes éti ke éti en iríni tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.


RUHANİ (D)
Sunulan ve kutsanan bu değerli armağanlar için Rabbe yalvaralım.

 

 

İpér ton proskomisthéndon ke ağiasthéndon timíon dóron tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Ki insanları seven, bunları kendi kutsal, gőkler üstü ve görünmeyen sunağına hoş kokulu sunular olarak kabul eden Allah’ımızın, karşılık olarak bize ilahî lütfunu ve Kutsal Ruhun armağanını göndermesi için yalvaralım.

 

Ópos o filánthropos Theós imón o prosdeksámenos aftá is to áğíon ke iperuránion ke noerón aftú thisiastírion, is osmín evodías Pnevmatikís, andikatápempsi imín tin thían hárin ke tin doreán tu Ağíu Pnévmatos, deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Her türlü sıkıntı, öfke, tehlike ve zor durumdan kurtulmamız için Rabbe yalvaralım.

 

İpér tu risthíne imás apó pásis thlípseos, orğís, kindínu ke anágis tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ(D)

Ya Rab lütfunla bizleri destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

 

Andilavú, sóson, eléison ke diafílakson imás o Theós ti si háriti.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Tüm günümüzün eksiksiz, kutsal barış içinde ve günahsız geçmesini Rabbden dileyelim.

 

Tin iméran pásan telían ağían irinikín ke anamártiton pará tu Kiríu etisómetha.

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Barış meleğinin güvenilir yol gösterici, ruh ve bedenlerimizin koruyucusu olmasını Rabbden dileyelim.

 

Ággelon irínis pistón odiğón, fílaka ton psihón ke ton somáton imón pará tu Kiríu etisómetha.

 

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Günah ve suçlarımızın bağışlanmasını ve onlardan arınmayı Rabbden dileyelim.

 

Siğnómin ke áfesin ton amartión ke ton plimmelimáton imón pará tu Kiríu etisómetha.

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Canlarımıza iyi ve yararlı olanı ve dünyaya barışı Rabbden dileyelim.

 

Ta kalá ke simféronda tes psihés imón ke irínin to kósmo pará tu Kiríu etisómetha.

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Yaşamımızın kalan kısmının barış ve tövbeyle geçmesini Rabbden dileyelim.

 

Ton ipólipon hrónon tis zoís imón en iríni ke metanía ektelése pará tu Kiríu etisómetha.

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Yaşam sonumuzun Hristiyanca, barış içinde, utanç duymadan ve acısız olmasını ve Mesih'in müthiş yargı tahtı önünde iyi hesap vermeyi Rabbden dileyelim.

 

Hristianá ta téli tis zoís imón, anódina, anepéshinda, iriniká ke kalín apoloğían tin epí tu foverú vímatos tu Hristú etisómetha.

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
İ
nançta birliği ve Kutsal Ruh'un paydaşlığını isteyerek, kendimizi ve birbirimizi ve bütün hayatmızı Mesih Allaha adayalım.

Tin enótita tis písteos ke tin kinonían tu Ağíu Pnévmatos etisámeni, eaftús ke allílus ke pásan tin zoín imón Hristó to Theó parathómetha.

KORO
Sana Ya Rab.

 

Si Kírie.

RUHANİ
(kısık sesle)
Ey insanları seven Efendimiz, tüm hayatımızı ve umudumuzu sana adıyoruz ve Senden diliyor ve yalvarıyoruz, bu kutsal ve manevi sunağındaki göksel ve müthiş gizemlerine, arınmış bir vicdanla, günahlarımızın affı, suçlarımızın bağışlanması, Kutsal Ruh'un paydaşlığı, Göksel