Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri
ORTODOKS EĞITIM VE TERAPÖTIK -
ÇAĞDAŞ ORTODOKS DİN ADAMLARI VE ESERLERİ

 

Hayatémézdaki zor durumlar

 

 

Elçi Pavlus Efeslilere Isus Mesih’in yeryűzűne getirdiği Műjde hakkénda yazarak onlara her an şarké ve ilahi söyleyip Rab’be teşekkűr etmelerini öneriyor.

Elçi Pavlus bu mektubu Roma’dan, tutuklu olduğu hapishanenin içinden, yanénda bir gardiyan varken yazméş.

Yeruşalim’de tutuklanép 2 yél boyunca Filistin Bölgesi’nin Sezariye kentinin hapishanesinde kalméşté.

Oradan, ölűm idamé alméş mahkűmlerle birlikte Hristiyanlara zűlmeden Neron taraféndan yargılanmak amacéyla Roma’ya gönderildi.

Gemi, hedeflenen yere varmadan önce karaya oturdu; Pavlus ise binbir tehlike atlatarak Roma’ya vardé ve hapse atéldé!

Hűrriyetini kaybedip hapiste acé çekiyordu. Ama bu zor şartlar alténda sanki hiçbir şey olmaméş gibi sevincini kaybetmiyor! Kendi sevincini ve Tanré’ya şűkűrlerini Efeslilere de aktarmaya çaléşéyor: Onlara şöyle yazéyor:  “Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsus Mesih'in Babası Tanrı'ya övgüler olsun. O, kendi önünde, sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsus Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki, sevgili Oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.(Ef.1:3-6)

Devaménda Mesih’e inadéktan sonra Kutsal Vaftiz aracéléğéyla  kurtuluşu kabul edenlere ve  O’nun göksel Kralléğénén mirasçélaré olanlara verilen bağéşlaré anlatéyor.         

 Ayné zamanda Isus Mesih taraféndan yeryűzűne getirilen sevindirici baréş mesajé nedeniyle  onlara her an ve her şey için Rab’be şűkretmelerini yazéyor. 

Bizi şaşértan şu: Mesih’in tutuklanmış bűyűk havarisi, mektubunun hiçbir noktasénda yaşadéğé zűlűmler hakkında; Tanré’nén armağané olan hűrriyenini kaybetmesi nedeniyle ne kadar çok acé çektiği ile ilgili bir kelime bile yazméyor. Hűr olup dűnyanén her köşesinde turlaréna devam etmeyi tabii ki istiyordu. Ama ne yapabilirdi ki? Misyonerlik yapma tarzéné da yaşadéğé şartlara uyguluyor. Efes ve diğer yerleri ziyaret edemeyip onlara vaaz veremiyor mu? Onlara 5 mektup yazép ders veriyor.Bu mektuplara “esirlik mektuplaré” dendi çűnkű elçi Pavlus bu mektuplaré hapiste iken yazdé. Roma’da ona déşaré çékma ve Mesih hakkénda konuşma yasağé mé verdiler? Imanlélaré cezaevine çağérép onlara katekűmen dersleri veriyordu, hatta ders vermenin sonucu çok parlak oldu; askeri konseydekiler bile Hristiyan oluyorlardı!

Geçişi ile Antalya’yé da kutsaméş olan, Tanré’dan donanméş Elçi Pavlus hayatémézdaki herhangi bir değişikliği esenlik, Mesih’e yönelme ve Kutsal Ruh’un aydénlatmaséyla atlatmaméza örnek oluyor.

Imanlélar yakénmak, şikayet etmek, hűzne kapélmak, hayal kérékléğéna uğramak gibi hislere yűreklerinde yer vermemeli.  

Peki bu nasél olacak? Rab, «İnsanlar için imkânsız olan, Tanrı için mümkündür» diyor. (Luk.18:27)

Ayréca Elçi Pavlus bűtűn zorluklara esenlikle karşé durmanén gűç kaynağénén sérréné açéyor bize: “Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim” (Fil.4:13) diyor.

Sanki bizeKendim hiç bir şey beceremem ama her şeye gücü yeten Rab Mesih ve Tanré’nén gűcűyle, her şeyi yapabilirim diyor. Bu sadece Elçi Pavlus için geçerli değil.

Milyonlarca iman şehitlerini dűşűnelim. Onlar, o korkunç işkencelerin karşésénda esenlik, cesaret ve coşkuyla doluyorlardé.

Sadece ruhaniler ve piskoposlar değil aralarénda genç çocuklar bile vardé. Orneğin buralara yakén olan Pisidia’nén Antiohia (Yalvaç) şehrinde işkence görműş genç kéz Azize Marina gibi. Işkenceciler gűndűz onun vűcűdunu yértép parçaléyordu, vücudunun her yeri kan akan yara oluyordu, gece hapiste Marina’yé Rab ziyaret ediyor, iyileştirip kendisine gűç veriyordu.

Bizi şaşértan başka bir nokta daha var: Elçi Pavlus putperestleri gűzel laflar ve vaatlerle Mesih’e çekmeyi denemedi.

“Kilise űyesi olursanéz herşey hayaténézda iyiden iyiye gidecek” demiyor. -Ne yazék ki gűnűműzűn bazé misyonerleri  bile bu iddiada.

Elçi Pavlus Hristiyan yaşaménén ilk adémlarénda bile yaşanacak zorluklar ve sékéntélar hakkénda imanlélaré önceden hazérléyordu. «Tanrı'nın Egemenliğine, birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerek» diyordu. (El.Iş. 14:22)

Böylece kendi hayatlarénda yaşayacaklaré tatsézléklar hakkénda şaşérép kalmasénlar diye Pavlus, Hristiyanlaré önceden uyaréyordu. Ancak Tanré’dan ilham alméş Elçi sékéntélardan faydalanma konusunda da bize yardémcé oluyor.

Mesih bizi okadar çok sevdi ki bizim kurtuluşumuz için çarméha gerildi. O’na gűvenirsek sékéntélaréméz bize sabér ekler. Çok bűyűk bir erdem olan sabér ise műkemmeliği, űmidi ve Mesih’e mutlak gűveni kazandérér. (Rom.5:2-5)

Ĺlçi Pavlus  Tanrı’nén herkesin gűcűnű bildiğini vurguluyor. “..gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır.” diyor. (1.Kor.10:13)

Onun için de “Her yönden sıkıştırılmışız, ama ezilmiş değiliz” diyor. (2.Kor.4:8)

“Yalnız bu kadarla değil, sıkıntılarla bile övünürüz” diyor. (Rom.5:3)

Elçi Pavlus’u sékéntélara karşé dev gibi gűçlű yapan şeyin ne olduğunu anlamak için Korintlilere yazdéğé mektubu okuyalém.(2.Kor. 4:17-19) 

Hafif ve geçici sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenler ise sonsuza dek kalıcıdır.”

Aklémézda şu da olmalé:  “…bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek olan yücelikle karşılaştırılmaya değmez”. (Rom.8:18) Bu yűceliği dűşűnerek aziz şehitler de aslanlarén ve kaplanlarén önűne, kézgén kazanların ve buzlu göllerin içine atélmaktan korkmadélar. Sivas’taki 40 şehit birbirine destek olmaya çaléşérken “kéş şiddetli ama Cennet çok tatlé” diyerek műcadeleye devam ettiler.   

 Ne zaman sékéntélar kapémézé çaléyor olsa da Elçi Pavlus’u örnek alalém. Onun öğretilerinden destek alıp faydalanméş  olalém.

 

Pisidia Mitropoliti Sotirios Trampas’én vaazéndan

Antalya Kasém 2011

 

15-11-2010 tarihinde yazéldé.

15-11-2010 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN