Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

 

Στοιχεία Ορθόδοξης Λατρείας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο.

Ιερά Σκεύη και Καλύμματα


ΔΚαλύμματα Δισκαρίου και Αγίου Ποτηρίου

          Σταυρόσχημα καλύμματα διακοσμημένα με σταυρούς ή με μορφές αγγέλων, που στοχεύουν στην προστασία των Τιμίων Δώρων από τα έντομα και τη σκόνη. Το μεν κάλυμμα του Δισκαρίου συμβολίζει τα σπάργανα του νεογέννητου Χριστού, το δε κάλυμμα του Αγίου Ποτηρίου τα Οθώνια και το Σουδάριο του νεκρού Χριστού. Ο λειτουργός, καθώς τοποθετεί το πρώτο πάνω στο Δισκάριο, λέει το ψαλμικό (Ψαλμός 92,1): " Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο, ενεδύσατο ο Κύριος δύναμιν και περιεζώσατο· και γαρ εστερέωσε την οικουμένην, ήτις ου σαλευθήσεται". (Δηλαδή: Ο Κύριος είναι ο μόνος βασιλιάς, μεγαλειότητα έχει ως ένδυμα, ντύθηκε ο Κύριος δύναμη και τη ζώσθηκε (σαν σπαθί)· και πράγματι στερέωσε την οικουμένη, η οποία δεν θα κλονισθεί καθόλου). Μέ το δεύτερο κάλυμμα, καθώς καλύπτει το Άγιο Ποτήριο, λέει το αγιογραφικό (Αββακούμ 3,3) : "Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου, Χριστέ, και της αινέσεώς σου πλήρης η γη". (Δηλαδή: Σκέπασε τους ουρανούς η αρετή Σου, Χριστέ, και της δοξολογίας Σου γεμάτη είναι η γη).

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Δημιουργία αρχείου: 30-4-2005. Παραμονή Αγίου Πάσχα.

Τελευταία ενημέρωση: 30-4-2005.

Πάνω