22-4-2022

2
-2-1401

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت
 
قديس تئودور سيكتو، اسقف آناستاسيوپوليس (٦١٣ م)
 
قديس لوقاى انجيل نگار و شمايل نگار، از ٧٠ رسول.


قديس كلمنت، اسقف سارديسا در ليديا، از ٧٠ رسول 


 قديس ناتانئيل(بارتولومئو) مبشر در سوريه و آسياى صغير از ٧٠ رسول

روز گراميداشت

تقویم جدید :  22  آوريل

تقويم قدیم  : 5  مى

جمعه مقدس و بزرگ

 

 

قرائت كتاب مقدس

 ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : اول قرنتيان ٥: ٦- ٨

قرائت انجيل مقدس : انجيل متى ٢٧: ٦٢- ٦٦

انجيل هاى دنبال كردن مصائب مقدس خداوند ما عيسى مسيح:

اول - انجيل يوحنا ١٣: ٣١ تا ١٨: ١

دوم - انجيل يوحنا ١٨: ١- ٢٨

سوم - انجيل متى ٢٦: ٥٧- ٧٥

چهارم - انجيل يوحنا ١٨: ٢٨ تا ١٩: ١٦

پنجم - انجيل متى ٢٧: ٣- ٣٢

ششم - انجيل مرقس ١٥: ١٦- ٣٢

هفتم - انجيل متى ٢٧: ٣٣- ٥٤

هشتم - انجيل لوقا ٢٣: ٣٢- ٤٩

نهم - انجيل يوحنا ١٩: ٢٥- ٣٧

دهم - انجيل مرقس ١٥: ٤٣- ٤٧

يازدهم - انجيل يوحنا ١٩: ٣٨- ٤٢

دوازدهم - انجيل متى ٢٧: ٦٢- ٦٦

قرائت ساعت ها ؛

ساعت اول:

قرائت رساله رسولى : غلاطيان ٦: ١٤- ١٨

قرائت انجيل مقدس : انجيل متى ٢٧: ١- ٥٦

ساعت سوم:

قرائت رساله رسولى : روميان ٥: ٦- ١١

قرائت انجيل مقدس : انجيل مرقس ١٥: ١٦- ٤١

ساعت ششم:

قرائت رساله رسولى : عبرانيان ٢: ١١- ١٨

قرائت انجيل مقدس : انجيل لوقا ٢٣: ٣٢- ٤٩

ساعت نهم:

قرائت رساله رسولى : عبرانيان ١٠: ١٩- ٣١

قرائت انجيل مقدس : انجيل يوحنا ١٨: ٢٨ تا ١٩: ٣٧

   

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٠٣؛ 

ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و جمیع احسان های او را فراموش مکن! که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرض های تو را شفا می بخشد. که حیات تو را از هاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رافت را بر سر تو می نهد. که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جا می آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. طریق های خویش را به موسی تعلیم داد و عمل های خود را به بنی اسرائیل. خداوند رحمان و کریم است دیر غضب و بسیار رحیم. تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. با ما موافق گناهان ما عمل ننموده، و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رافت می نماید. زیرا جبلت ما را می داند و یاد می دارد که ما خاک هستیم. و اما انسان، ایام او مثل گیاه است، مثل گل صحرا همچنان می شکفد. زیرا که باد بر آن می وزد و نابود میگردد و مکانش دیگر آن را نمی شناسد. لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالاباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان. بر آنانی که عهد او را حفظ می کنند و فرایض او را یاد می دارند تا آنها را به جا آورند. خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلط است. خداوند را متبارک خوانید، ای فرشتگان او که در قوت زور آورید و کلام او را به جا می آورید و آواز کلام او را گوش می گیرید! ای جمیع لشکرهای او خداوند را متبارک خوانید! و ای خادمان او که اراده او را بجا می آورید! ای همه کارهای خداوند او را متبارک خوانید! در همه مکان های سلطنت او. ای جان من خداوند را متبارک بخوان!

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

جمعه، صلیب مقدس و حیات‌بخش

 

تروپاريون ؛

ای خداوند، قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک ساز. عطا کن که مسیحیان راستین بر دشمنان خود پیروز گردند. و به‌خاطر صلیب خویش، مسکن خود را حفظ فرما.

 

كونتاكيون ؛

همانطور که داوطلبانه به جای ما مصلوب گشتی، به کسانی که به نام تو خوانده شده‌اند، رحمت عطا فرما. تمام مسیحیان ارتدوكس را به نام خویش شادمان گردان، با اِعطای نشانِ شکست‌ناپذیر، اسلحۀ صلح خویش، ایشان را بر دشمنانشان پیروز گردان.

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب

 

 

"پسرم بشنو ، و عاقل باش ، و دل خود را در طريق مستقیم هدایت کن" (امثال 23: 19).

 افکار به طور مداوم از دل جریان می یابد ، گاهی اوقات خوب است ، اما بیشتر شر است. به هیچ وجه نباید از شر پیروی کرد ، اما خیر همیشه نباید تحقق یابد؛ اتفاق می افتد که افکار خوب به خودی خود در عمل به دلیل شرایط نامناسب هستند. به همین دلیل است که توصيه می شود که به خود گوش دهید ، مراقب همه چیزهایی که از دل می آید باشيد - شر را رد كنيد ، در مورد خوبی ها بحث كنيد و تنها آنچه را که واقعاً خوب است ، انجام دهید.

اما بهتر از همه این است که دل را به طور کامل محصور کنیم ، به طوری که هیچ چیز بدون اجازه ذهن از آن خارج و به درون آن وارد نشود ، به طوری که ذهن بر همه چیز مقدم باشد و حرکات دل را تعیین کند. اما این ذهن فقط بايد ذهن مسیح باشد. بنابراین، هوشمندانه و از صميم قلب با مسیح متحد شوید و همه چیز در درون شما مرتب خواهد بود.

 

مبانى ارتدوكس

نتیجه انجام دادن احکام.

در نماز صبح و عصر ، مسیحیان از خدا می خواهند که به آنها درک و فيض عطا کند تا احکام خدا را انجام دهند (در مزامیر به آنها شريعت ، فرايض ، وصايا نیز گفته می شود). و در اولین دعای شکرگذاری برای عشاء مقدس ، ما می خواهیم راز مقدس را در انجام احکام الهی به ما اعطا فرمايد.

با انجام احکام ، فرد هر روز بیشتر مورد تأیید قرار می گیرد ، در نیکی رشد می کند ، این برای او طبیعی و عادى می شود. در مورد شخصی که دروغ نمی گوید ، این طبیعی است و نیازی به تلاش ندارد. و برعکس ، آنها در مورد كسى كه به گناه خو گرفته می گویند که او روی یک شیب غلت می خورد.

از طرف دیگر ، فردى که خود را به انجام احکام وادار کند ، خیلی زود متقاعد می شود که نمی تواند به طور کامل هیچ یک از آنها را انجام دهد ، متوجه می شود که از نظر اخلاقی و روحی بیمار است. از این دید واقعی ، هوشیارانه از خود ، فروتنی حاصل مى شود، برای کمک و شفقت به دیگران به مسيح متوسل می شود، از درک اینکه همه ما در اسارت گناه هستیم.

  

توصيه عملى

 

آیا اگر جایی برای قرار دادن شمع نباشد ، می توان شمع را روی شمعدان گذاشت؟

اين چيزى است که باید انجام شود. شمع شما ارائه قربانى (هديه) است، اما قربانی قبلاً توسط شما آورده شده و شما مى توانيد آنرا آنجا بگذاريد و خادمين بعداً شمع را روشن می کنند. از طرف دیگر ، می توانید کمک مالی را در صندمق کلیسا قرار دهید و شمع ها را نگیرید ، این یک قربانی مشابه است.

درس روز

 

شهر غل و زنجيرها

 

یک بار تاجرى به کشور دیگری رفت و به شهری عجیب رسيد که در آن همه ساکنان شهر در زنجير بودند. تاجر فکر کرد: "و اگر آنها زنجیرهایی را نیز بر من قرار دهند ، پس چه باید كنم؟"

در همان لحظه نگهبانان ظاهر شدند و با دیدن یک مرد آزاد، بلافاصله او را در غل و زنجير قرار دادند. با از دست دادن فرصت بازگشت به خانه ، تاجر افسرده شد. وی از اهالی شهر پرسید که چرا همه آنها را به غل و زنجیر بسته اند؟ آنها پاسخ دادند که مدتهاست چنین دستورى در شهر آنها بوده است. تاجر پرسید:

- آیا همه ساکنان شهر محکوم به بستن زنجير در تمام زندگی خود هستند؟

مردم به او پاسخ دادند:

- طبق شایعات ، گاهی اوقات پیرمردی به شهر ما می آید که آزاد است و زنجير نمی بندد. فقط او می داند که چگونه از شر آنها خلاص شود. اما او به ندرت ظاهر می شود به طوری که بسیاری شک دارند که آیا این صحت دارد؟

تاجر فکر کرد: "کاری نمى توان كرد، ما باید این پیرمرد را پیدا کنیم و بدانیم چگونه آزاد شویم."

سالها از آن زمان گذشت ، تاجر پیر و موهايش خاکستری شد. و سپس یک روز او به طور غیر منتظره پیرمردی را دید که در خیابان قدم می زد. او به زنجیر بسته نبود!

زندانى فرياد زد – اى پير ، به من کمک کن تا از شر اينها خلاص شوم!

پير مرد جواب داد – فرزند، به طور ذهنی به خودت بگو: "بگذار نگهبانان فوراً زنجيرها را از من بردارند" - و تو آزاد خواهی شد.

زندانی فکر کرد این یک شوخی بد است ، اما تصمیم گرفت تلاش کند و این سخنان گرامی را به خودش گفت. بلافاصله نگهبانان ظاهر شدند و او را از زنجيرها آزاد کردند.

تاجر تصمیم گرفت فوراً از این شهر عجیب خارج شود و تعجب كرد که چه اتفاقی افتاده است. با دویدن از دروازه شد خارج شد ، او دوباره پیرمردی را که به او کمک کرده بود دید.

- اى پير ، این چه نوع شهری است؟

پير مرد گفت: شهری که در آن زندانی مى شوند و از زنجيرها آزاد می شوند ، درست با فکر كردن درباره آن. تو نجات یافتی زیرا به سخنان من ایمان آوردى. و کسانی که ایمان ندارند برای همیشه زندانی می مانند و من دیگر نمی توانم به آنها کمک کنم.